Scriptie Dr. Anna Terruwe MD Dr. Conrad Baars MD

Comment 1 Standaard

anna-terruwe.nl KLIK op de afbeelding

Scriptie van Sjaak van de Berkt;  Relatie als instrument van genezing”, 

literatuurstudie over het concept van de bevestigende, weerhoudende liefde van Anna Terruwe,

Kerkrade, jan. 2000.

In deze studie wordt ingegaan op de bevestigingsleer van de zenuwarts Dr. Anna
Terruwe [en Conrad Baars MD, red.] in het perspectief van het theologisch-personalistisch 
denken van Maurice Zundel osb. De weerhoudende liefde werkt genezend naar de ander toe,
die nood ervaart, door middel van een (plaatsvervangende) affectieve band die ontstaan kan. 
Het is de positieve bevestiging die relationeel ervaarbaar wordt. Relatie kan dan een 
instrument van genezing zijn of worden..

Terug naar de basis en bevestigingsleer

Comment 1 Standaard

Terug naar de basis,

Filosofisch gekleurde zoektocht naar het belang van liefde als basis voor de creatieve therapie,  

Opleiding beeldende creatieve therapie aan de HAN, Nijmegen, augustus 2010, Elvira Kok, blz. 18-19:

Anna Terruwe, Bevestigingsleer

door Elvira Kok

De bevestigingsleer is een theorie die ontwikkeld is door  psychiater Anna Terruwe. Volgens Dr. Terruwe hebben mensen (als sociale wezens) vanaf het begin bevestiging en onvoorwaardelijke liefde nodig om tot een volwaardig mens te kunnen uitgroeien op alle ontwikkelingsgebieden. Als dit ontbreekt leidt dit volgens haar tot, zoals zij dit noemt, frustratieneurose en ‘zelfbevestigend’ compensatiegedrag.

Een mogelijkheid tot herstel ziet zij in het ‘(her)vinden van de eigenwaarde door wederzijdse bevestiging’. ‘Door het goede in elkaar te zien en elkaar hierin te bevestigen, ontstaat vertrouwen en het vermogen om liefde te geven’.

Later kwam ze tot het besef dat ook een gehele samenleving in de basis kan scheefgroeien door het streven naar zelfbevestiging. (zie ook: De angst voor vrijheid van Erich Fromm)  Volgens mij is het zonder de ‘zelfbevestiging’ waar Dr. Terruwe van spreekt ontzettend moeilijk, zo niet onmogelijk om stelling te nemen ten opzichte van de wereld om je heen. Als de eigen persoonlijkheid niet genoeg bevestigd is dan zal het lastig zijn om ergens voor te gaan staan en daarin standvastig te zijn. Als je nog te zeer de bevestiging van anderen nodig hebt dan is het logisch om met alle winden mee te waaien om geaccepteerd en gewaardeerd te worden.

In dit verband draagt bevestiging bij aan het ontwikkelen van een stabiele persoonlijkheid en het ‘adequaat kunnen reageren’ op alles wat er is en alles wat zich voordoet. Bovendien is het makkelijker te ontwikkelen naar mate de persoonlijkheid stabieler is. ‘Bevestiging is in deze zin volgens mij de basis van een gezonde persoonlijkheid en zou dan logischerwijs ook de basis moeten zijn van een goede therapie.

Liefde en bevestiging (zoals Dr. Terruwe dit begrip ziet) komen volgens mij vrijwel op hetzelfde neer. Hierin zie ik mijn stelling bevestigd dat liefde de basis zou moeten zijn van een goede therapie.

Bron: http://www.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:3659/DS1/ ; blz. 18-19.