Op weg naar een Nieuwe Aarde.Hubert_Luns

Leave a comment Standaard

Het eind van de Bijbel, de dag des oordeels geheten, hoeft niet het eind van de wereld te betekenen. Het is enkel het laatste hoofdstuk van een belangrijke episode en het eind van de wereld zoals wij die thans kennen. Aldus zal de eerste wereld vergaan, maar de tweede blijft om in de binnenkamer te worden getooid tot schoner bruid als ooit. En dan, in de morgenstond van de achtste dag, verschijnt blinkende de K’bod Hashem (de Glorie Gods) en een vlam gaat uit van zijn vurig aanschijn.

Lees het hier: Scribd.com/Op-weg-naar-een-Nieuwe-Aarde-Hubert-Luns

Waarom een nieuw dogma?

Leave a comment Standaard

HET DOGMA

MARIA MEDEVERLOSSERES, MIDDELARES EN VOORSPREEKSTER

Het gebed en de beeltenis van de Vrouwe van alle Volkeren bereiden op volledig vreedzame wijze de volkeren voor op het drievoudige, laatste mariale dogma, waar de Vrouwe in Amsterdam om vraagt: Maria Medeverlosseres, Middelares en Voorspreekster. De Vrouwe van alle Volkeren belooft dat dit dogma de ware vrede over de wereld zal brengen.

WAAROM EEN NIEUW DOGMA?

Uit de brochure OORSPRONG BOODSCHAPPEN BETEKENIS, Stichting Vrouwe van alle Volkeren, 2002:

Naast de verspreiding van de nieuwe mariale titel „de Vrouwe of Moeder van alle Volkeren “ en een nieuw gebed is de devotie tevens gericht op de bouw van een internationale kerk in Amsterdam en op de dogmatische proclamatie van Maria’s rol in Gods heilsplan als Medeverlosseres, Middelares, Voorspreekster. Het is belangrijk dit goed te verstaan. De term „Medeverlosseres“ wil nergens het unieke en universele middelaarschap van Christus verduisteren, maar verwijst daarnaar en toont juist de kracht ervan.
De term „Medeverlosseres“ heeft al oude kerkelijke papieren. De gedachte is terug te vinden bij kerkvaders en genoemd door heiligen en pausen. Edith Stein, Maximiliaan Kolbe, Pater Pio, Moeder Teresa en Zr. Lucia van Fatima waren en zijn krachtige pleitbezorgers in onze dagen. Johannes Paulus II heeft de term al verschillende malen gebruikt. Interessant is dat juist ook de Nederlandse bisschoppen in 1943, toen ze in de oorlog het Nederlandse volk aan de bescherming van Maria toevertrouwden, de titel „Medeverlosseres“ centraal stelden en theologisch uitwerkten. De bisschoppen benadrukten dat alleen Christus de Middelaar is tussen God en mens (vgl. 1 Tim. 2:5). Alles wat Maria geeft, komt van Hem. Zij is Middelares en behoedster van de genaden van haar Zoon. Zij is Voorspreekster voor de mensen bij haar Zoon. Zij is echter ook Medeverlosseres, omdat ze zijn verlossingswerk heeft mogelijk gemaakt en meegedragen (vgl. Lc. 1:38). De rol van Maria, zegt Johannes Paulus II, komt voort uit de drie-ene God zelf, die „de grote mysteries van de heilsgeschiedenis wilde beginnen en voltooien met de verantwoordelijke en gelovige medewerking van de nederige Dienstmaagd van Nazareth“ (toespraak van paus Johannes Paulus II tot het Internationaal Colloquium over Mariologie, Rome 13 oktober 2000). Maria is daarin het beeld van de Kerk. Hierin wordt een bijzondere en actuele dimensie van de verlossing zichtbaar, nl. de deelname van de mens zelf aan de verlossing, ons antwoord daarop. In de woorden van Mgr. J. M. Punt, de bisschop van Haarlem: „Ten diepste is iedere mens geroepen om mee te werken aan de verlossing door Christus, om – zoals Paulus schrijft – ‘in ons lichaam aan te vullen wat aan het lijden van Christus ontbreekt’. Al het bidden, lijden en werken van mensen wordt verlossend in de mate waarin de mens met Christus verbonden is, door zijn geloof, door zijn leven (vgl. Salvifici Doloris nr. 25 van paus Johannes Paulus II). Maria neemt daarbij een unieke plaats in: door haar goddelijk moederschap is zij op alles overtreffende wijze met Hem verenigd, van vóór zijn geboorte tot na zijn dood. Door haar onbevlekte ontvangenis is zij geschapen in de oorspronkelijke volkomenheid en vrijheid zoals God die voor de mens bedoeld had. Juist daardoor kon zij Gods liefde en verlossing namens de mensheid in vrije overgave beantwoorden. Als ‘ Gezellin van de Verlosser’ was zij voorbestemd om de hele weg met Christus te gaan, tot onder het kruis (vgl. Joh. 19:26,27).

Haar smart vloeide samen met zijn smart. Haar offer met zijn offer (vgl. Lumen Gentium 58). Onscheidbaar toen, onscheidbaar nu. Daarom, leert de Kerk, is ook zij met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Daarom is ook zij verheerlijkt. In deze intense verbondenheid en dit medeverlossend lijden ligt de grondslag van haar universele, bemiddelende, moederlijke rol. “ De eerste vier mariale dogma’s waren gericht op het leven en de tenhemelopneming van Maria. Het vijfde dogma beoogt haar universele rol in Gods heilsplan nú te formuleren. „Opgenomen in de hemel“, schrijft het Concilie, „heeft zij haar heilbrengende zending niet opgegeven maar gaat voort met haar veelvoudige voorspraak ons de gaven van de eeuwige verlossing te schenken“ (vgl. Lumen Gentium 62). Deze medeverlossende, bemiddelende rol van Maria is geen uitvinding van mensen; het is goddelijk ontwerp, diep verlangen van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Door de plechtige proclamatie van het dogma spreekt de Kerk haar vrije jawoord uit tegenover de Verlossing en brengt God zelf eer in de volle erkenning van zijn heilsplan. Door de plechtige proclamatie wordt Maria in staat gesteld de kracht van haar titels en universeel moederschap ten volle te ontplooien en „genade, verlossing en vrede“ te schenken aan mens en wereld. Het is de weg naar een „nieuw Kana“ (vgl. Joh. 2:5), waarin Maria het hart van haar Zoon kan beroeren en een bijzondere komst van de Heilige Geest in onze dramatische tijd kan bewerken. Het is de poort naar nieuwe evangelisatie en waarachtige oecumene in het Derde Millennium.

hier verder; http://www.devrouwevanallevolkeren.nl/devrouwe/nederlands/het_dogma.htm

Het veldkruisje

Leave a comment Standaard

Het veldkruisje

door Sjir Stevens z.g. (Ulestraten)

https://maps.google.com/maps?cbll=50.914873,5.759055&layer=c&cbp=12,93.28,,1,7.83&hl=nl&ie=UTF8

Langs de weg in het veld staat het kruis alleen,
Want het is niet meer zoals voorheen.
Van iedere voorbijganger kreeg het een groet,
En ook van verschillenden een weesgegroet.
Nu sta je daar geheel alleen te staan,
Wat heb je de mensen toch voor kwaad gedaan?

Ik denk dat het onwetendheid is voor veel mensen,
Misschien zouden ze het zich ook anders wensen.
Toch blijf je daar staan zo geheel alleen,
Misschien komt de tijd nog eens als voorheen.
Dat weer iedereen tegen je praat of lacht,
Dat weer verschillende mensen je een schietgebedje bracht.

Toch waren de mensen zeer gelukkig hoor,
Uiteindelijk stond je daar ook voor.
Om de voorbijganger vrede en voldoening te geven,
En de mensen je eerden, hoe is het om het even.
Dan sta je daar zeker niet meer zo alleen,
Zoals je dat gewend bent nu en voorheen.

Dat kan weer vreugde en zonneschijn geven,
Als de mensen je weer een glimlach en gebedje geven.

Bron: Maps.google.com/Streetview: Heerenstraat 2, Moorveld

Alan Ames komt naar Genk

Comment 1 Standaard

Geloofsgetuigenis en gebed om genezing in de Heilig Hartkerk, Kerkstraat 1b, Genk-Winterslag

Alan Ames werd in 1953 in Londen geboren en leeft al jaren met zijn vrouw en 2 kinderen in Australië. Hij vernam een duidelijke oproep tot ommekeer waaraan hij na herhaaldelijk afwijzen gehoor gaf.

Het getuigenis van Alan handelt over zijn eigen terugkeer naar de sacramenten (eucharistie, biecht), het gebed (rozenkrans) en de liefde van God wiens barmhartigheid zijn eigen omkeer mogelijk maakte. Alan spreekt spontaan zoals de H.Geest het hem ingeeft. Hij spreekt over de gehoorzaamheid aan de Katholieke Kerk en leeft dit zelf.

Met uitdrukkelijk verlof van zijn Aartsbisschop Mgr. Hickey uit Perth Australië getuigt Alan sinds 1994 overal ter wereld van zijn bekering. De gaven die hem geschonken zijn worden vooral bij het genezingsgebed zichtbaar. Steeds opnieuw ontvangen mensen daar emotionele, geestelijke en lichamelijke genezing.

Het programma van zondag 23 september begint om 15 u met rozenkrans-gebed en aansluitend de H. Mis. Nadien volgt een voordracht door Alan Ames met vertaling waarna de uitstelling van het Allerheiligste Sacrament en het genezingsgebed plaats heeft met mogelijkheid tot handoplegging door Alan. Er is ook biechtgelegenheid. Iedereen is van harte welkom.

Website www.alanames.org

Vier priesters en een frater met de familienaam ‘Geudens’ of ‘Rombouts’

Comments 3 Standaard

Vier priesters en een frater met de familienaam ‘Geudens’ en ‘Rombouts’ in België en Nederland

1) Kapelaan Alexander Geudens (1830-1870) – broer van Franciscus Martin Geudens, zie hieronder

Geboren in Lichtaart op 10 december 1830
Naar het Groot-Seminarie van Mechelen op 4 oktober 1851
Priester van het Aartsbisdom Mechelen 23 sept. 1854 t/m 22 mei 1870:
1. Leraar in het weeshuis van de congregatie, Congregatie van de Zwartzusters Augustinessen, Asse, van 1 oktober 1854 t/m 19 april 1858.
2. Kapelaan (onderpastoor) in Parochie Sint-Niklaas, Dessel van 20 april 1858 t/m 22 mei 1870.
Gestorven in Dessel 22 mei 1870.

2) Abt Norbertijn Francis(cus) Martin Geudens (1841-1913) – broer van Alexander Geudens, zie hierboven

Geboren in Lichtaart op 7 mei 1841
1 november 1862: intrede in de Abdij van Tongerlo Norbertijnen
1863: inkleding
13 november 1865: professie
Opleiding tot doctor in de theologie
18 september 1869: priesterwijding
2 september 1872: aankomst in Crowle (Lincolnshire; Engeland) als eerste pater Norbertijnen, door abt De Swert van Tongerlo daarheen gestuurd om een priorij op te richten.
1889: door kardinaal Vaughan, bisschop van Salford, naar Manchester gestuurd om er een priorij op te richten voor de Ierse migranten. Hij maakte van de priorij “Corpus Christi Priory” een belangrijk spiritueel centrum als zetel van het Genootschap van de Mis van Eerherstel in Engeland.
7 mei 1898: titulair abt van Barlings
17 september 1898: abt van Barlings
11 juli 1913: gestorven in Namen (Namur)

3) Pastoor Joannes Ludovicus Geudens (1857-1944)

07 februari 1857: geboren
03 juni 1882: priesterwijding;
23 september 1898: pastoor van Sint-Andries in Balen;
21 januari 1936: emeritaat
12 januari 1944: gestorven

4) Kapelaan Franciscus Rombouts (1874-1917)

Geboren in Westmalle op 1 december 1874
Grootseminarie Mechelen, 28 september 1897
Priester van het Bisdom Mechelen, 1 juni 1901
Kapelaan in de Parochie Sint-Andries, Antwerpen, 27 juli 1901 – 19 januari 1917. Hij was hier ook bestuurslid van de Berchmans’ kring (zondagsschool – patronage).
Lid van de Derde Orde van Sint-Franciscus
Gestorven in Antwerpen op 19 januari 1917

5) Pedagoog Frater Sigebertus Rombouts (1883-1962)

Sig Rombouts 4c

Godefridus Franciscus Rombouts werd op 15 januari 1883 te Bergeijk. Op 2 februari 1900 trad hij te Tilburg in de Congregatie der Fraters van O.L. Vrouw Moeder van Barmhartigheid. Zijn kloosternaam werd Sigebertus en hij zou zich al spoedig ontwikkelen tot een vooraanstaand pedagoog. In 1908 werd hij leraar aan de kweekschool te Goirle; doceerde moderne talen, Nederlands, opvoedkunde en elementaire zielkunde. Frater Sigebertus Rombouts overleed op 10 december 1962 in het moederhuis van de Fraters te Tilburg.

Bronnen: http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw?CHK=PS_73595&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=HTM&refresh=undefined ; http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw?CHK=PS_47887&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=HTM&refresh=undefined ; http://www.odis.be/lnk/PS_73595 ; http://www.odis.be/lnk/PS_47887 ; http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw?CHK=PS_12850&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=HTM&refresh=undefined ; http://www.odis.be/lnk/PS_12850 ; http://www.odis.be/pls/odis/opacuvw.toon_uvw?CHK=PS_10790&p_modus=O&P_DOC_TYPE_ID=HTM&refresh=undefined ; http://wiki.answers.com/Q/When_did_the_norbertines_come_to_crowle_in_lincolnshire#ixzz21iqpvFYO ; http://www.newadvent.org/cathen/02298a.htm ; http://norbertinevocations.wordpress.com/2008/03/12/matthew-mackerell/ ; http://www.premontre.org/subpages/loci/imagines/imcrowle/St.%20Norbert%20Parish.htm (foto F.M. Geudens) ; http://www.historietilburg.nl/links%20boeken/De%20Paap%20R.htm ; http://sigebertus.wordpress.com (foto: S. Rombouts)

36 Gebedsgroepen in het Bisdom Den Bosch

Comment 1 Standaard

GEBEDSGROEPEN IN HET BISDOM ’S-HERTOGENBOSCH

1. Gebedsgroep Grupo Di Oracion Marienhage

Contactpersoon: Mw. A. Albonoz Mantilla

Pagelaan 30, 5641 CC Eindhoven

2. Gebedsgroep Grupo uni di Betlehem

Contactpersoon: Dhr. G. Broos

Frater Celestinusstraat 2,

5213 GE Den Bosch

3. Gebedsgroep Uden – Birgittinessen

Contactpersoon: Mw. K. Dekkers

Jonkerveld 134, 5403 CC Uden

4. Gebedsgroep Zeeland

Contactpersoon: Dhr. J. Merx,

Eikenhof, Kerkstraat 20-11,

5411 BA Zeeland

5. Gebedsgroep Jongeren – Helvoirt

Contactpersoon: Dhr. & Mevr. M. Pouwels

Hazelaar 21, 5268 HJ Helvoirt

6. Gebedsgroep Veghel – Elim

Contactpersoon: Zr. Wenceslaus Robben

Deken van Miertsstr. 12-2, 5461 JM Veghel

7. Gebedsgroep Jezus, Goede Herder

Contactpersoon: Dhr. Chr. Van Tiggelen

Beethovenlaan 220, 5011 LM Tilburg

8. Gebedsgroep Mater Misericordia

Contactpersoon: Zr. A. van de Ven

Kloosterstraat 10, 5038 VP Tilburg

9. Gebedsgroep Beuningen – Oase

Contactpersoon: Mw. N. Banken

Kloosterlaan 74, 6651 TL Druten

10. Gebedsgroep Helmond – Jongeren

Contactpersoon: Fam. P. van Hoof

Gooisehof 124, 5709 LK Helmond

11. Gebedsgroep Rosmalen

Contactpersoon: Dhr. N. Kuiken

Petuniastraat 35, 5241 AL Rosmalen

12. Gebedsgroep De Bron

Contactpersoon: Gemeenschap Nieuwe Aarde

Laagstraat 372, 5654 PR Eindhoven

13. Gebedsgroep Deurne/Bakel

Contactpersoon: Mw. M. Raymakers

Kuundertseheide 2, 5761 RX Bakel

14. Gebedsgroep St. Jacobus – Aarle-Rixtel

Contactpersoon: Mw. T. Ruijters

Broekelingstraat 15, 5735 HA Aarle-Rixtel

15. Gebedsgroep Maranatha

Contactpersoon: Dhr. & Mw. Ph. Tjoa – Lim

Rubinsteinstraat 168, 5011 NE Tilburg

16. Gebedsgroep St. Jan

Contactpersoon: Mw. L. Vermeulen

Mimosalaan 7, 5643 BL Eindhoven

17. Gebedsgroep

Contactpersoon: Mw. Helenne Bensmann

Bijlakker 12, 5731 EE Mierlo

18. Gebedsgroep Discipelnan Di Emaus

Contactpersoon: Mw. A. Cecilia

A. Moddermanstraat 45, 5042 ND Tilburg

19. Gebedsgroep Nijmegen – Sinaï

Contactpersoon: Mw. M. Meinema

Meijhorst 72-43, 6537 EJ Nijmegen

20. Gebedsgroep Helmond

Contactpersoon: Mw. H. van Ooijen

Koolmeesstraat 7, 5702 RS Helmond

21. Gebedsgroep Nijmegen – Ruchama

Contactpersoon: Mw. G. Rinkel

Zwanenveld 66-31, 6538 RX Nijmegen

22. Gebedsgroep Heeze

Contactpersoon: Dhr. J. Steinebach

Deken Kempslaan 21, 5591 BD Heeze

23. Gebedsgroep Loon op Zand

Contactpersoon: Mw. M. Toorians

Willibrordusstraat 4, 5175 AL Loon op Zand

24. Gebedsgroep Veldhoven

Contactpersoon: Mw. C. Verwey

Zeelberg 25, 5508 ES Veldhoven

25. Gebedsgroep Noach – Rosmalen

Contactpersoon: Mw. H. Wintels

Boschpoorthof 12, 5341 HN Oss

26. Gebedsgroep Pater Pio- Sint-Michielsgestel

Contactpersoon: G. J. van de Hoogen,

Laagstraat 2, 5261 LB Vught

27. Mothers Prayers

Contactpersoon: Jacinta Lagemaat

http://www.mothersprayers.com

28. Gebedsgroep Fathers Prayers

Contactpersoon: Gerlo Sogtoen

gjhmsogtoen@orange.nl

29. Gebedsgroep Helmond

Contactpersoon: Mw. W. de Haas

Tel. 0492-477992/06-44672010

30. Gebedsgroep Stichting Samuel

Contactpersoon: Samuel Oisterwijk,

Spoorlaan 126, 5061 HD Oisterwijk

31. Gebedsgroep Parochie Moeder Teresa

Contactpersoon: Mw. W. Jonker

Vierde Rompert 47, 5233 GA Den Bosch

Tel. 073-6497132

32. Gebedsgroep Jongeren Den Bosch

Contactpersoon: Mw. C. Bax

Gemondse Dijk 11, 5294 NK Gemonde

Tel. 073-5515205

33. Gebedsgroep Jongeren Helmond

Contactpersoon: Dhr. Bart Zuidervaart

Essehoutsestraat 25, 5706 XN Helmond

Tel. 0492-529697

34. Gebedsgroep Jongeren Nijmegen

Contactpersoon: Maria Geboortekerk, Marieke Gribbeling

Berg en Dalseweg 40, 6521 JJ Nijmegen

http://www.mariageboorte.nl

35. Gebedsgroep Pater Pio Helmond

Contactpersoon: Mw. G. Bosmans

frank23@hetnet.nl

36. Gebedsgroep Pater Pio Geldrop

Contactpersoon: Mw. S. Teerlink-Haas

Magdalenahof 72, 5667 RZ Geldrop

PS onder voorbehoud van fouten, deze lijst is geactualiseerd in 2009

Bron: http://www.sint-janscentrum.nl/pdf/kb200901.pdf; blz.15-18.

BID VOOR VREDE IN SYRIE H. Mis 24 juli 2012 in Postel

Comments 2 Standaard

VOOR DE VREDE IN SYRIE – RED HET SYRISCHE VOLK – RED DE CHRISTENEN 

 Ditmaal wil ik een initiatief nemen als christen en als katholiek priester en bijzonder beroep doen op alle christenen, zonder evenwel anderen uit te sluiten. Ik neem mijn toevlucht tot een christelijk en katholiek gebruik: van dinsdagmiddag 24 juli tot ’s avonds een doorlopende stille aanbidding in de abdijkerk. Iedereen op ieder ogenblik welkom. Ziehier de verdere uitleg. Verspreid dit onder vrienden en kennissen die hieraan willen meewerken. Men kan ook thuis mee bidden.

door Pater Daniël Maes

Dinsdag, 24 juli 2012, Feestdag van de hl. Charbel Maklouf, Abdijkerk van Postel, Abdijlaan 16, B-2400 MOL-POSTEL:

Hoogmis 11.30 uur met aansluitend:

Aanbidding met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament.  Ieder uur wordt vanuit het Woord Gods een korte bezinning voorzien met voorbeden. Ieder die wil kan een brandend kaarsje aan de voet van het altaar plaatsen voor een eigen intentie.

Vespers 18.00 uur

Syrië dreigt nu, als zoveelste land, in een algehele chaos te worden gestort. Het land is reeds voor een deel ontwricht, verlamd en verwoest. In alle geledingen van de  bevolking zijn er al vele onschuldige slachtoffers gevallen. Steeds meer worden nu de christenen doelbewust getroffen. In heel het Midden-Oosten zijn de christenen vervolgd, verjaagd of vermoord, mede dank zij de onverschilligheid en het schuldig zwijgen van het christelijk westen”. Nu wordt de christenheid in het hart getroffen. Syrië is de bakermat van het christelijk geloof. In Damascus vond Paulus zijn ommekeer. Vanuit Antiochië werd het evangelie van Jezus aan de volkeren verkondigd. Daarom was de orthodoxe patriarch van Moskou, Cyrillus op een van de massamanifestaties in Damascus, tegen de buitenlandse inmenging, aanwezig en zei bij zijn bezoek aan de president: Ik ben hier uit solidariteit met Syrië want van hieruit hebben wij het evangelie van Jezus gekregen. Wanneer de christenen (en de bevolking) in Syrië getroffen worden is het alsof wortels worden afgesneden. En als de wortels dood zijn zal gans de boom sterven. In deze diepste nood keren we ons in een lofzang en een smeekbede tot God.

Heilige Vader, geprezen zijt Gij om het prachtige land van Syrië en zijn bevolking. Gij die de Schepper zijt van alle leven, laat uw Zon schijnen over het Syrische volk, dat tot heden voor gans de Arabische wereld een voorbeeld was van vrijheid, verdraagzaamheid en goedheid onder elkaar. Versterk de grootmoedigheid van dit volk, dat tot heden geweigerd heeft in een burgeroorlog elkaar te bestrijden, ondanks de toenemende aanvallen van buiten af. Bescherm dit volk met uw liefde en barmhartigheid. Help het om uw weg van vrede te gaan.

Heer Jezus, geprezen zijt Gij die de Heer zijt van tijd en eeuwigheid. Gij blijft ook de Heer van dit land, dat nu in oorlog verkeert. Gij zijt Mens geworden om ons leven te delen. Gij zijt gestorven op het kruis om al onze zonden en al het kwaad uit te wissen. Neem de zonden van verdeeldheid en haat weg. “Waarom tieren de volken en zinnen de naties op ijdele plannen? De koningen der aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heer en zijn Gezalfde” (Hand. 4, 25-26). Bedwing de heersers van deze wereld. Buig iedere drang naar macht en overheersing om tot een verlangen naar verzoening en broederlijk samenleven in uw Naam. 

Heilige Geest, Gij zijt de echte bron van leven en liefde, Gij zijt het goddelijk vuur in deze wereld, in ieder mens en in onszelf. Stort uw liefde uit in ons hart en open onze ogen om uw Vrede in Syrië te helpen vestigen met alle mensen van goede wil. Leid de religieuze en burgerlijke overheid op de weg van verzoening. Verijdel de oorlogsplannen van de machthebbers van deze wereld. Aanvaard het offer van allen die reeds als slachtoffer in deze waanzinnige oorlog gevallen zijn. Bescherm uw volk en laat het als nieuw volk herboren worden opdat Uw Rijk kome.

Pater Daniël Maes, Deir Mar Yakub, Qâra, Syrië, verantwoordelijk voor de katholieke priesteropleiding aldaar en voor de mannelijke tak van dit klooster.

Met dank aan Gerda van Landeghem