Trailer film De Schepping

Leave a comment Standaard

Trailer: De schepping

Deed het ontembare geweld van de oerknal het universum ontstaan en werd hiermee een begin gemaakt met de ontwikkeling van het leven? Of heeft dat oude, heilige boek toch gelijk, als het begint met de woorden “In het begin schiep God de hemel en de aarde”?
Evolutie of Schepping. Twee gezichtspunten; een groter verschil kunnen we ons niet voorstellen. Beide visies met verstrekkende gevolgen voor de mensheid.
Met Henry Stober, een fotograaf en filmmaker, stellen we dit dilemma volledig in het voetlicht. Op zijn vele reizen over de vijf continenten van de wereld hebben zijn professionaliteit en zijn gevoel voor niet te beschrijven schoonheid, ontelbare zeldzame opnamen opgeleverd
Een selectie uit deze verzameling van mooiste opnamen heeft na een productietijd van vier jaar geresulteerd in een kunstwerk, dat u zal doen sidderen: De Schepping, een film van 75 minuten, vertoond door middel van digitale projectie op een panoramascherm van 12 bij 6 meter en vergezeld van een ontzagwekkend geluid. U ervaart de adembenemende veelzijdigheid van het leven in het water, in de lucht en op het land in al zijn wonderbare facetten.
Voorafgaand aan De Schepping ziet u een documentaire van ongeveer 30 minuten, waarin wij professor doctor Walter Veith aan u voorstellen, een gerenommeerde wetenschapper uit Zuid-Afrika. In een persoonlijk interview vertelt professor Veith over zijn enerverende leven en over het hoe en waarom van zijn radicale ommekeer van evolutionist naar creationist. Verder bevat deze reportage een korte aansprekende samenvatting van zijn presentaties. Hierin maakt u kennis met wetenschappelijke inzichten, vanuit een nieuw en verrassend perspectief, die logisch en goed onderbouwd worden beargumenteerd.
De film De Schepping is een duidelijk pleidooi voor het feit dat de mens geen toevalsproduct is, maar een wezen dat het geniale handschrift van een liefdevolle schepper draagt. Het tikken van de aardse klok sterft al veel te lang weg in de zwijgende ijzigheid van het heelal. Het is tijd voor een nieuw inzicht; een inzicht, dat zin geeft, in plaats van het leven van haar betekenis berooft; het leven dat God niet van ons afneemt, maar hem weer bij ons terugbrengt.

Bron: http://de-schepping.eu/trailer/

Teresa Higginson en de “Devotie tot het Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van de goddelijke Wijsheid”

Leave a comment Standaard

Teresa Higginson en de “Devotie tot het Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van de goddelijke Wijsheid”, tot heilmiddel van de hedendaagse kwalen van ongeloof en geestelijke hoogmoed, Z.E.P. Marcel, Nabij Brugge, Eindredactie omstreeks 1962, Bewerking voor Scribd en WordPress door pastoor Jack Geudens, Landgraaf, 24 december 2012.

Deze verhandeling is geen leesboek, maar een naslagwerk. Ieder artikel afzonderlijk dient overwogen te worden en wat meer is, beleefd te worden. Een godsvrucht is niet iets om een nieuwsgierigheid te voldoen, zij is er ook niet als een sensatie, iets nieuws, waarvan alles afhangt en zonder dewelke de zaligheid niet mogelijk is. Ze is een genade, een aanbod, een uitnodiging tot dieper spiritueel leven; ze is een gelegenheid om God en Gods wegen beter te leren beseffen; ze is een houvast in de duisternis rondom ons: de Christus die meeging met de Emmaüsgangers en voort wilde gaan maar er bijgeroepen werd: “Blijf bij ons, Heer”. Dit wenst U, geachte lezer, van ganser harte de schrijver. (Z.E.P. Marcel)

Kort historisch overzichtje om het heden te begrijpen en inzicht te krijgen in de toekomst

Leave a comment Standaard

Kort historisch overzichtje om het heden te begrijpen en inzicht te krijgen in de toekomst

I. De geschiedenis van het jaar 0 tot 1500 na Chr. leert ons:

1) Dat een decadent geworden (=in verval geraakte en zonder innerlijke en morele kracht) democratie een gemakkelijke prooi wordt voor een dictator. Zo hebben de generaals Julius Caesar (100-44 v. Chr.) en Augustus (28v.-14 na Chr.) de zwak geworden Romeinse democratie om zeep geholpen en als caesaren (=keizers) de toenmaals bekende wereld veroverd met het geweld van het zwaard.

2) Dat een geloofsrichting zonder innerlijke en morele kracht gemakkelijk wordt overvleugeld door een meer levenskrachtige en moreel hoogstaande geloofsbeweging. Zo is het langzaam zwak geworden antieke heidendom door de geloofskrachtige, hoopgevende en liefdevolle blijde boodschap van het christendom bekeerd. Zo hebben de eerste christenen zonder bloedvergieten het westelijk deel van de wereld voor zich gewonnen.

3) Dat de islam grote delen van het oostelijk deel van de wereld heeft veroverd door zijn geestkracht, maar ook door het geweld van het zwaard.

II. De revolutie van de democraten (van 1500 tot in onze tijd)

De door de eeuwen heen bevochten positieve democratische verworvenheden worden in onze tijd tot een negatief niveau teruggebracht. Zo glijdt tegenwoordig in Europa een gezond individualisme af tot egoïsme; vrijheid tot losbandigheid; gelijkheid via de anti-discriminatie-wet tot onderdrukking van de godsdienstvrijheid; broederschap tot partijzucht; en ga zo maar door.

III. De revolutie van de filosofen

Waren de filosofen al de drijvende krachten achter de democratische revoluties ten nadele van de alleenheersers, als het gaat om God en godsdienst is hun offensief nog onverbiddelijker. Zo ontwikkelen ze vanaf 500 na Chr. systemen, die God en de godsdienst moeten ondermijnen. Ik noem enkele van deze ideologieën.

1) Het relativisme: alles is betrekkelijk. Er bestaat geen vaste norm of wet voor wat goed of kwaad is. Voor de christen is de huwelijkstrouw een goede en absolute waarde. Maar in de ogen van een relativist kan voor de één de huwelijkstrouw misschien wel eens goed zijn, maar voor een ander is hij slecht en onhoudbaar.

2) Het scepticisme: je kunt aan alles twijfelen. Je kunt er niet zeker van zijn wat waarheid is. Als Christus voor Pilatus zo ongeveer zegt: “Ik ben de waarheid”, geeft deze scepticus als antwoord: “Wat is waarheid”?

3) Het secularisme: alleen deze wereld telt. De godsdienst mag niet in het openbare leven optreden, maar mag ten hoogste binnenskamers beoefend worden als een soort privé-hobby.

4) Het anarchisme: leven zonder regering of gezag. Het individu is van nature goed. Het gezag of welke autoriteit dan ook maakt hem slecht. Het hoogtepunt -of als u wilt, het dieptepunt- in deze was de studentenopstand van 1968, waar het anti-autoriteitsbeginsel wel heel sterk naar voren kwam.

5) Het atheïsme: God bestaat niet. Deze stelling werd wel het indringends verwoord door de filosoof Nietzsche (1844-1900): “God is dood.”
-De stand van zaken anno 2012-

Als velen van onze democratische leiders -en in hun voetspoor het volk- steeds meer geïndoctrineerd raken door deze ideologieën en zelfs de theorie van Nietzsche gaan aanhangen, dan heeft dat schrikwekkende gevolgen. Als God, de enige echt Levende, dood is, dan wordt de dood alles beheersend en almachtig. Dan leven we in een doodscultuur, zoals paus Johannes Paulus II het zo krachtig samenvatte. Dan pakken de sterkeren het toch al korte leven hier gretig en egoïstisch vast en zoeken alle middelen om het in-de-weg-staande zwakkere “aus” te “radieren”. We plegen op wetenschappelijke gronden en bij wet moord in de moederschoot. We maken op economische gronden een eind aan het nutteloze en afgeleefde leven in een zogenaamde “goede dood”. (..) Dan is de dood heilig geworden en het heilige dood.

-De toekomst-

Hoe nu verder, nu onze democratie is dolgedraaid en het materialistisch atheïsme een doodlopende weg blijkt? Vanuit de geschiedenis kan men aan drie mogelijkheden denken.

1) 0h Europa -wij dus!- je leeft in een postnatale recessie. Je schijnt een trauma te hebben van de geboorte van je Verlosser, Jezus Christus. Je lijkt de geboorte en de uitgroei van de Kerk beu. Je blijkt een afkeer te hebben van de joods-christelijke cultuur en moraal. Dat trauma, dat beu-zijn en die afkeer is de diepste oorzaak van je financiële recessie en je morele depressie. Op elke pagina van de Bijbelse geschiedenis staat als enige remedie tegen die recessie en depressie:

 “Bekeert u”! Wat is dat: bekering? Dat betekent: keer terug naar de “bank” met een hoog moreel kapitaal. Blijf je niet blind staren op de lage koers van de misbruikers, zodat je geen oog meer kunt hebben voor hoog morele kapitaal van de talloze heiligen, de zaligen en de goede gelovigen. Wend je weer tot de “bank”, die je al je schulden kan kwijtschelden. Ga weer naar de “bank” die je tegen een lichte last van een premie een pensioen voor eeuwig garandeert. Kom weer naar de “bank”, die als enige in de wereld grote sommen geld en goedkope religieuze arbeidskrachten heeft geleverd voor de stichting van scholen en universiteiten, ziekenhuizen en tehuizen voor verwaarloosde kinderen, voor verzorgingsinstellingen voor ouderen, voor het garanderen van de rechtsstaat en de Openbare orde en zoveel meer. Wees weer thuis bij de “bank” met de hoogste triple L-status: liefde tot God, liefde tot de naaste via God, en liefde tot de “kerkbank” via God en de naaste. Jammer dat er in Europa en bij ons steeds meer moderne heidenen komen, die ook nog af en toe denken dat ze christen zijn. Maar gelukkig dat er in Nederland alleen al per jaar meer dan 800 mensen zijn die zich tot de katholieke kerk bekeren. Mogen onze kinderen van de nabije en verre toekomst geïnspireerd worden door deze meest jonge, overtuigde christenen. Mogen zij een nieuwe kerk opbouwen na de huidige afbraak van zovele kerkgebouwen.

2) Als wij ons niet bekeren tot het geloof van onze ouders en voorouders, dan zal een sterkere, jongere en zelfbewustere geestelijke stroming en cultuur ons overvleugelen. Zo leert ons de geschiedenis herhaaldelijk. In onze tijd lijkt dat de islam (=onderwerping) te zijn, die steeds krachtiger het Koranheil verkondigt en steeds meer moskeeën over Europa en de rest van de wereld verspreidt. God verhoede dat onze kinderen van de nabije en verre toekomst in een de-vrijheid-verkrachtende godsdienstige cultuur terecht komen.

3) Onze democratie wordt beheerd door een zwevende en grillige volkswil, een volksgril dus. Onze democratie wordt geleid door “dienaren van het volk”, de ministers dus en door volksvertegenwoordigers, de leden van de eerste en tweede Kamer, van wie velen na een al te korte dienstperiode hun carrière zoeken in de ‘herrenmoral” van b.v. het bedrijfsleven. In die ordeloosheid, zo leert de geschiedenis steeds wisselend, komt gemakkelijk een populistisch volksmenner naar voren om zogenaamd de orde en moraal te herstellen. We hoeven maar te denken aan Napoleon in het Frankrijk van de 19e eeuw of aan Hitler in het Duitsland van de 20e eeuw of aan Stalin in Rusland. Mogen onze kinderen van de nabije of verre toekomst nooit weer belanden in een dergelijk dictatoriale onderdrukkingssituatie, zoals wij die in onze jeugd hebben meegemaakt. God geve dat ze weer een gezonde sociaal-christelijke democratie mogen beleven.

Dus, om het “hoe nu verder” samen te vatten: op onze democratische en filosofische afbraaktijd komt er 1) een bekering tot de identiteit van het christelijk Europa, of 2) een overvleugeling door een sterkere godsdienstige en politieke cultuur, zoals die van de islam, of 3) een terugval in de zoveelste dictatuur.

Door A.B. Silvius

Uit; Grenzeloos Contact, Parochieblad voor de Samenwerkende Parochies Kerkrade-Noord, 8ste jaargang, september 2012, nr. 10, blz. 1-2.

Teresa Higginson, promoter of devotion to the Sacred Head of Christ

Leave a comment Standaard

teresahigginson.wordpress.comHIGGINSON, Teresa (1844-1905) teacher, mystic, promoter of devotion to the Sacred Head of Christ.

Few people would now remember the name, Teresa Higginson, and fewer still would know anything about her, but she is an outstandingly interesting example of pre-Vatican Catholic piety. Teresa was a young school teacher believed by many to be a saint, thought by others to be medically and psychologically unsound. She originated, and attempted to spread, devotion to “The Sacred Head as the Seat of Divine Wisdom”. There was agitation for, and resistance to, her canonization in the twenties and thirties.

More info, here: abbotshill.uk/Higginson

Teresa Higginson & de Theologie van de H. Hoofd Devotie

Leave a comment Standaard

Teresa Higginson & de Theologie van de Godsvrucht tot het H. Hoofd van Jezus, Zetel van Goddelijke Wijsheid

Theologische reflectie van pater Marcel ofm.cap. over het leven en de brieven van mystica Teresa Higginson.

Achtste Hoofdstuk: De Godsvrucht tot het H. Hoofd en de overige Godsvruchten

H. Maagd Maria spreekt over de machtige voorspraak van St Jozef bij God

Comment 1 Standaard

H. Maagd Maria spreekt tot Maria van Agreda over St. Jozef 

“Mijn dochter, wel hebt gij geschreven dat mijn Bruidegom Jozef onder de heiligen en vorsten van het hemelse Jeruzalem een buitengewoon hoge rang bekleedt, maar weet ook dat zijn verheven heiligheid noch door u kan beschreven worden, noch door enig sterveling kan begrepen worden. Pas nadat men tot de aanschouwing van Gods Aanschijn gekomen is, zal men tot zijn zeer grote verwondering en onder lofprijzing van de Heer het geheim van Jozefs grootheid aanschouwen en begrijpen. In het oordeel zuilen vele verworpenen het betreuren dat zij, verblind door hun zonden, zulk een machtig en werkdadig middel ter zaligheid, zoals de voorspraak van Jozef is, niet gekend en niet gebruikt hebben. Het zou hen geholpen hebben om de vriendschap van de rechtvaardige Rechter terug te winnen! Weinigen kennen de macht van Jozefs voorspraak bij de goddelijke Majesteit en bij Mij. Ik verzeker u, mijn geliefde dochter, dat hij in de hemel één van de intiemste vertrouwelingen is van de Heer, en zeer veel vermag om de straffen van de goddelijke rechtvaardigheid van de zondaars af te wenden. Toon u dankbaar voor de openbaringen, die u over mijn Bruidegom gegeven zijn. Uw leven lang moet gij in godsvrucht tot hem trachten toe te nemen. Wend u in al uw noden tot hem om zijn voor- spraak, en verspreid ijverig de godsvrucht tot hem. Tracht vele vereerders voor hem te winnen. Vooral moeten uw geestelijke dochters in godsvrucht tot hem uitmunten, want alles waarom mijn Bruidegom bidt in de Hemel, ontvangen zijn vereerders op aarde uit de hand van de Allerhoogste.”

pastoor Geudens

Theologische reflectie van pater Marcel over het leven en de brieven van mystica Teresa Higginson – Hoofdstuk 7

Leave a comment Standaard

Theologie van de Godsvrucht tot het H. Hoofd van Jezus, Zetel van Goddelijke Wijsheid.

Zevende Hoofdstuk: Oefeningen en Gebeden

H. Hoofd van Jezus, Zetel van goddelijke Wijsheid

H. Hoofd van Jezus, Zetel van goddelijke Wijsheid