9-11 WTC directed dissociative frequency by TTA satellites

Comments 3 Standaard
WTC 11 set

WTC 11 set (Photo credit: Wikipedia)

9-11 WTC thermite, explosives, directed dissociative frequency by satellite TTA’s, controlled demolition, working together … ?

1. Molecular Dissociation

Analysis of air samples from the 9/11 WTC (“”Ground Zero””) particle plume reveal the unexpected presence of many particles smaller than 1 micron (ie, nanoparticles). Among the smaller GZ particles, the distribution of their sizes clearly indicates that they were caused not by pulverization but by widespread molecular dissociation, which occurs only at energy levels higher than what could result from a collapse or even what can be achieved through the use of conventional weapons technology.

There is no known “pulverization” mechanism which can account for so many unnaturally-tiny nanoparticles at Ground Zero. There are also other highly unconventional aspects to the devastation of the 3 WTC skyscrapers at Ground Zero, all of which indicate the release of an enormous amount of excess energy (heat), which has never been accounted for.

“So once we confirm evidence of widespread molecular dissociation having occurred at Ground Zero in New York City, we have a very strong indication that only exotic, unconventional weaponry could have so rapidly released the vast amount of extremely high intensity energy which suddenly appeared just as the buildings fell.”

2. ‘Haarp‘ TTA’S deployed at Ground Zero

Could it be a myriad of methods all employed at once. Planes (?), jet fuel, dirty bombs, thermite, superthermite, other possible explosives and directed frequency. All working together.

I can tell you if dissociative frequency was employed, they WERE emitted by satellite TTA’s (1). Line of sight required it. The trajectory of the frequency that would make the wholes on site deep in the ground all the same shape and diameter is straight up and down. It had to be. Those satellites were not just taking pictures of the calamity, they were helping to create it! I don’t know why I said Iron. I did in fact mean ‘steal’ beams.

(1) TTA = Tesla Tech Array; HTA = HAARP Type Array

INFO: http://www.youtube.com/watch?v=-QFCzljaXk8 ; http://www.youtube.com/watch?v=cY-AYOaJyhg

*** *** ***

This is

the

Molecule Dissector – Mass Spectrometry


The Hutchison Effect

911 and Hutchison Effect – Ambrose I Lane – Dr Judy Wood – Andrew Johnson Jan 2008 from Andrew Johnson on Vimeo.

Jezus, Priester en Beschermer

Leave a comment Standaard

Jezus, Priester en Beschermer

door  Sef Adams

e3bcae0ff7b3b9820d7a1daf4163d2ee_XLTijdens de audiëntie van 17 april  jl. sprak Paus Franciscus: “Ik vestig de aandacht op twee aspecten. Allereerst, tijdens de Hemelvaart vervult Jezus het priesterlijk gebaar van de zegening en de leerlingen drukken daarop hun geloof uit door op hun knieën te vallen en hun hoofd te buigen. Dit is een eerste belangrijk punt: Jezus is de enige en eeuwige Priester, die met zijn lijden door dood en graf ging, is verrezen en binnenging in de Hemel om er nu, voor onze zaak, bij God present te zijn (Heb. 9,24). En Johannes bevestigt in zijn eerste brief: Hij is onze voorspreker bij de Vader (1 Joh. 2,1).

Wij hebben dus iemand die ons altijd verdedigt, ons beschermt tegen de listen van de duivel, tegen onszelf en onze zonden! Laten we naar Hem toe gaan en vragen om zijn vergeving, zijn zegen en zijn barmhartigheid! Hij vergeeft ons altijd; Hij is onze voorspreker; Hij zal ons altijd verdedigen! Laten we dit nooit vergeten! Jezus’ Hemelvaart openbaart ons deze zo troostende werkelijkheid: in Christus, waarlijk God en waarlijk mens, is ons mens-zijn voor God gebracht; Hij heeft ons deze doorgang geopend; Hij trekt ons naar zich toe en leidt ons naar God. Als we Hem ons leven toevertrouwen en ons door Hem laten leiden, zijn wij in zijn veilige handen, in de handen van onze Voorspreker.”

LEES HIER VERDER

Bron katholieknieuwsblad.nl

Devotie tot het H.Hoofd van Jezus

Leave a comment Standaard

TERESA HIGGINSON

en de

DEVOTIE TOT

HET HEILIG HOOFD VAN JEZUS,

ZETEL VAN DE GODDELIJKE WIJSHEID

tot heilmiddel

van de hedendaagse kwalen

van ongeloof en geestelijke hoogmoed

Z.E.P. Marcel

Geschreven nabij Brugge

In de jaren 1937 en 1945

Eindredactie omstreeks 1962

(Zie het ‘Nawoord’, blz. 87)

Bewerking door pastoor Jack Geudens

Landgraaf, 24 december 2012

INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf

Bronnen

Hoofdstuk I: Noodzakelijkheid van Jezus’ Wijsheid voor ons christelijk leven

1. God heeft zich van Jezus bediend om de mens de Waarheid te leren

2. God bedient zich van Jezus’ Leer om ons te verlichten

3. God heeft aan Jezus het laatste oordeel overgelaten

4. Noodzakelijkheid van de Wijsheid voor de christenen

1) voor alle christenen

2) voor hen die naar de volmaaktheid streven

3) voor de geestelijke leiders

4) voor alle overheden

5) in de laatste tijden der Kerk

Hoofdstuk II: Grondslagen van deze Godsvrucht

1. Jezus’ H.Hoofd, Zetel der Goddelijke Wijsheid

2. Jezus’ H.Hoofd, Zetel van Zijn Menselijke Wijsheid

1) Eerste wetenschap: de zaligende Godsaanschouwing

2) De ingestorte wetenschap of de wetenschap der Engelen

3) De eigenlijke menselijke kennis of de kennis door ervaringen, bij middel van de zinnen opgedaan

3. Jezus’ H.Hoofd is de grootste achting en de goddelijke eer verschuldigd

4. In Jezus is het H.Hoofd het middelpunt van al de vermogens Zijner Ziel

5. Jezus’ H.Hoofd is ook het middelpunt of de leidende macht van al de gelovigen

1) Jezus is vervolgens het “Licht der onderwijzende Kerk”

2) Verder is Jezus’ H.Hoofd ook het “Licht der onderwezen Kerk”

6. Jezus’ H.Hoofd is de leidende macht van al dezen die gescheiden zijn van de Kerk

Hoofdstuk III: Kentekenen van deze Godsvrucht

1. Zij is inwendig

2. Zij is ootmoedig

3. Zij is betrouwend

4. Zij is voorzichtig

5. Zij is uitziende naar het Licht

Hoofdstuk IV: Het wezen van deze Godsvrucht

1. Jezus’ Wijsheid vereren

2. Twee soorten verering

1) Inwendige verering

2) Uitwendige oefening

3. Jezus’ Wijsheid beleven

4. Wij moeten de wereldse wijsheid verlaten zo wij de Wijsheid van Jezus willen bezitten

Hoofdstuk V: Beweegredenen van deze Godsvrucht

1. De voortreffelijkheid van Jezus’ H.Wijsheid

2. De voortreffelijkheid van de gave van Wijsheid

3. Andere beweegredenen om de H.Wijsheid van Jezus te vereren en te verlangen

4. De actualiteit van deze Godsvrucht

5. Groot verlangen van Jezus Zijn H.Hoofd vereerd te zien

6. Beloften en waarschuwingen

Hoofdstuk VI: Beledigingen en eerherstel

1. Aantal en grootheid der beledigingen

1) Aantal

2) Grootheid

2. Hulde en eerherstel

3. Enige bijzondere redenen om het H.Hoofd hulde te brengen

4. Individuele of persoonlijke hulde aan Jezus

1) Jezus H.Hoofd als orgaan van de Wil

2) Jezus H.Hoofd als orgaan van het Geheugen

3) Jezus H.Hoofd als orgaan van het Verstand

5. Beschouwing over de wijze om Jezus te benaderen

Hoofdstuk VII: Oefeningen en gebeden

Oefeningen

1. Het Feest vieren van Jezus’ H.Hoofd

2. Het Feest vieren van Christus Koning

3. Sinksenviering

4. De tweede maandelijkse Communie

5. De Vrijdagviering

Gebeden

1. Gebed uit het Boek der Wijsheid

2. Vijf kleine gebeden uit de Schriftuur voor de Wijsheid Gods

3. Zes gebeden van Teresa Higginson tot het H. Hoofd

4. Andere gebeden

Hoofdstuk VIII: De Godsvrucht tot het H. Hoofd en de overige godsvruchten

1. De Godsvrucht tot het H. Hoofd is de kern en het doel van al de andere godsvruchten

2. H. Hoofddevotie en H. Aanschijn; onderscheid – aanvulling – bekroning

3. H. Hoofddevotie en de H. Ziel van Jezus

4. H. Hoofddevotie en de Godsvrucht tot de Heilige Geest

5. H. Hoofddevotie in verband met de ware Godsvrucht tot Maria

6. Voor hen die een houvast zoeken

Aanhangsel

1. Beloften aan de vereerders van het H. Aanschijn

2. Beloften aan de vereerders van het Heilig Hart

3. Beloften aan de vereerders van het H. Hoofd

Nawoord pastoor Geudens

Bibliografie

Woord vooraf

Deze verhandeling is geen leesboek, maar een naslagwerk. Ieder artikel afzonderlijk dient overwogen te worden en wat meer is, beleefd te worden. Een godsvrucht is niet iets om een nieuwsgierigheid te voldoen, zij is er ook niet als een sensatie, iets nieuws, waarvan alles afhangt en zonder dewelke de zaligheid niet mogelijk is. Ze is een genade, een aanbod, een uitnodiging tot dieper spiritueel leven; ze is een gelegenheid om God en Gods wegen beter te leren beseffen; ze is een houvast in de duisternis rondom ons: de Christus die meeging met de Emmaüsgangers en voort wilde gaan maar er bijgeroepen werd: “Blijf bij ons, Heer”. Dit wenst U, geachte lezer, van ganser harte de schrijver.

Ik dank bij deze gelegenheid de Heer Jan Jongen om zijn nauwgezetheid waarmede hij de tekst persklaar maakte en om zijn mooie uitwerking. Ik dank tevens de familie Devlam van Brugge, vooral de Heer Valeer Devlam om zijn herziening van de taal, en Mevrouw Devlam-Serreyn, Lucrèce, typiste.

Waar in dit boek termen voorkomen als “heilig”, “wonder”, “profetie”, “openbare cultus”, “wil Gods” en dergelijke, wil de schrijver het oordeel van de Kerk niet vooruitlopen. Vooral wat “openbare cultus” aangaat houdt de schrijver zich aan het dekreet van l8 juni l938 van de H.Congregatie van het H.Officie, waardoor de invoering van een openbare eredienst tot het H.Hoofd, zetel of orgaan der Goddelijke Wijsheid, niet wordt toegestaan. Dit boek is bedoeld als een uiteenzetting op theologisch en devotioneel gebied tot privaat gebruik. Wat de theologische en geestelijke leer aangaat aanvaardt schrijver de door de Kerk voorgehouden leer, ingeval sommige van zijn uitdrukkingen dubbelzinnig zouden kunnen verstaan worden.

De aanhalingen van teksten uit het leven van Teresa Higginson komen uit het boek door Lady Cecil Kerr in het Engels geschreven ten jare 1926, en door Z.E.Heer Kwakman in 1932 in het Nederlands vertaald, met kerkelijke goedkeuring. De volledige titel is: Teresa Helena Higginson, door Cecil Kerr, uit het Engels vertaald door Th.Kwakman, pastoor, 1933, Uitgeverij Pax, Chasséstraat 6, Den Haag, en Terug ter Orde, Amerikalei, 100-110, Antwerpen.

Waar in dit werk de term “Wijsheid” voorkomt, moet steeds dit woord als wijze liefde, wijs handelen, wijze wil, verstaan worden.

Fr. Marcel ofm.cap.

Bronnen

Boodschap van Wijsheid Gods voor de XX-ste Eeuw, Tweede vervolg, Handboek voor de Godsvrucht tot het Heilig Hoofd van Jezus, Z.E.P. Marcel, (nabij Brugge), (eindredactie omstreeks 1962), blz. 1-106.

Website http://www.teresahigginson.wordpress.com (2012) met als inhoud:

1. Levensschets Teresa Higginson – Theologische reflectie van pater Marcel over het leven van mystica Teresa Higginson.

2. Handboek H. Hoofd Devotie – Theologie van de Godsvrucht tot het H. Hoofd van Jezus, Zetel van Goddelijke Wijsheid; Theologische reflectie van pater Marcel over de brieven van mystica Teresa Higginson (hoofdstukken 1 t/m 8)

3. Naklanken uit 1937 – Onderzoek naar de bronnen en getuigen rondom Teresa Higginson en de H. Hoofddevotie; Reisverslag van pater Marcel naar Engeland.

DEVOTIE TOT HET HEILIG HOOFD VAN JEZUS, ZETEL VAN DE GODDELIJKE WIJSHEID

DOCUMENT IN DRIE DELEN:

DEEL 1 : http://teresahigginson.wordpress.com

DEEL 2 : http://teresahigginson.wordpress.com/2013/04/19/doc-h-hoofd-devotie-deel-2

DEEL 3 : http://teresahigginson.wordpress.com/2013/04/19/doc-h-hoofd-devotie-deel3

Het visioen van de Italiaanse priester don Guido Bortoluzzi

Leave a comment Standaard

Het visioen van de Italiaanse priester don Guido Bortoluzzi

In de vroe­ge ochtend van de 15e  augustus op het feest van Maria ten Hemelopneming, kreeg Don Guido, toen 65 jaar oud, een onver­wacht bezoek van een engel. Die wekte hem en be­reidde hem voor op de komst van Onze Lieve Vrouwe alsook van de eerste Vrouw. De ene maakte zich bekend als “de Moeder van Jezus en de Moeder in de Geest van alle ver­losten” en de andere als “de natuurlijke moeder van de zonen van God”. Het hoeft geen betoog dat Don Guido hier erg verbaasd over was.

 

LEES HIER VERDER…