Overzicht van de gebeurtenissen tijdens deze Goede Week

Standaard

Witte Donderdag

In de middag van de veertiende van de maand Nisan, de vastendag voor het Pascha, treffen de leerlingen op vraag van Jezus alle nodige voorbereidingen voor het Paasmaal.

Na zonsondergang breekt de vijftiende Nisan aan; de eerste dag van het Paasfeest. Het Paasmaal houdt Jezus met zijn leerlingen. Tijdens deze maaltijd vertelt Jezus wat er met Hem zal gebeuren.

Johannes vertelt weinig over de instelling van de H. Eucharistie, zijn Lichaam en Bloed. Zijn aandacht gaat uit naar hoe Jezus de voeten van alle leerlingen wast en hun de opdracht geeft elkaar te helpen en dienstbaar te zijn.

Judas vertrekt hierop, en gaat – zo blijkt later – naar het Sanhedrin om hen te helpen Jezus gevangen te nemen. Tijdens dit waarlijke Paasmaal onderwijst Jezus zijn leerlingen en leert hen het Onze Vader te bidden.

Vervolgens gaan ze naar de hof van Getsemane, gelegen op de Olijfberg, waar Jezus zijn leerlingen vraagt met Hem te waken en te bidden. In de Olijfhof worstelt Jezus met de zware taak die Hem te wachten staat, waarbij Hij druppels bloed zweet.

Judas had ondertussen het leger van het Sanhedrin opgehaald en brengt hen naar de hof van Getsemane. Hier verraadt hij Jezus met een kus, waarop Jezus wordt gearresteerd en meegenomen.

Goede Vrijdag

Heel vroeg in de morgen komen de hogepriesters, oudsten en het hele Sanhedrin bij elkaar. Besloten wordt om Jezus ter dood te brengen. Hij wordt geboeid naar de stadhouder Pilatus gebracht. Die weet zich niet goed raad met de situatie, bedenkt dan dat Jezus oorspronkelijk uit Galilea komt en daardoor onder het recht van Herodes valt. Deze blijkt in de stad te zijn, waarop Jezus naar Herodes gestuurd wordt.

Herodes drijft de spot met Jezus; hij geeft Hem een mantel en stuurt Hem als een “verklede nepkoning” terug naar Pilatus. Deze probeert Jezus vrij te laten, door het volk te laten kiezen tussen een moordenaar en Jezus. Het volk heeft echter liever de moordenaar vrij. Pilatus laat Jezus geselen. Romeinse soldaten nemen Hem mee naar de binnenplaats van het gerechtsgebouw, zetten een doornenkroon op zijn hoofd en doen Hem een purperen mantel om. Ze lachen Hem uit en slaan Hem op zijn hoofd. Pilatus laat hierop Jezus aan het volk zien, maar het wordt niet voldoende geacht; “kruisig Hem”, schreeuwen ze. Uiteindelijk geeft Pilatus toe aan de wens van het volk en ‘wast zijn handen in onschuld’. Jezus wordt gekruisigd, tussen twee moordenaars. Het wordt donker op heel de aarde, tot drie uur ‘s middags (Mt. 27,45). Dan sterft Jezus. De aarde schudt, het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden en enkele doden staan op. Tegen de avond gaat Jozef van Arimathea naar Pilatus en vraagt toestemming om Jezus te begraven. Hij wordt in een graf gelegd, dicht bij Golgotha.

Stille Zaterdag

Pasen

Heel vroeg op de zondagmorgen (Paaszondag) gaan er vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. Ze vinden Hem daar echter niet, engelen vertellen hun dat Jezus is verrezen. “Waarom zoekt u de Levende onder de doden?”

Kort daarop verschijnt Hij aan Maria Magdalena. Daarop gaan de vrouwen naar de leerlingen, die hen niet kunnen geloven. Toch gaan ze wel bij het graf kijken, Johannes en Petrus voorop. Diezelfde dag verschijnt Jezus aan twee volgelingen die onderweg zijn naar Emmaüs. Nadat Hij Zich aan hen geopenbaard heeft, haastten ze zich terug naar Jeruzalem om het de leerlingen te vertellen.

Terwijl ze hun verhaal aan het doen zijn, verschijnt Jezus in hun midden. Hij belooft hierbij de Heilige Geest te zenden en geeft ze de opdracht: “Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.”

Pastoor A. Penne: Stille Zaterdag…

Comment 1 Standaard

Binnenkort gaan we weer het Lijden, Sterven en Verrijzen van Jezus gedenken. Veel mensen gaan in de Goede Week naar de kerk om de Heer nabij te zijn in alles wat Hij voor elk van ons persoonlijk heeft gedaan. Als ik met mensen spreek over die bijzondere dagen van de Goede Week dan valt het mij op dat er 1 dag is waar men weinig of niets weet van te vertellen. Ze kunnen je vertellen dat we op Palmzondag de intocht in Jeruzalem gedenken; Witte Donderdag het Laatste Avondmaal met de instelling van het Priesterschap en de Eucharistie; Goede Vrijdag, Jezus die voor ons persoonlijk aan het Kruis is gestorven en Pasen de Verrijzenis. Stille Zaterdag is daarbij een grote onbekende dag, ook voor kerkgetrouwe mensen. Je moet het maar zo onmiddellijk eens aan iemand vragen wat we die dag gedenken. Men kan er niet snel op antwoorden, het enige wat je te horen krijgt is dat Jezus dood is en het Lichaam van de Heer in het graf ligt. Dat klopt natuurlijk maar dan gedeeltelijk.

Het lichaam van Jezus lag in het graf maar waar was Hij geestelijk ? Velen kunnen daar niet op antwoorden terwijl ze het antwoord wel kennen vanuit de geloofsbelijdenis. We bidden elke keer in de geloofsbelijdenis: “die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden”. En dan hoor je mensen zeggen: “O ja, neergedaald ter helle”. Dan is de volgende vraag natuurlijk waarom is Jezus naar de Hel gegaan ? Sinds de zondeval van de eerste mensen, te lezen op de eerste bladzijden van de Schrift, was de vriendschap tussen God en de mensen verbroken, was de Hemelpoort gesloten. Door Zijn sterven op het Kruis heeft Jezus de vriendschap tussen God en mens hersteld, zonde en dood het laatste woord ontnomen, de Hemelpoort geopend. Hij is de rechtvaardigen die niet in de Hemel konden omdat de Hemelpoort gesloten was, gaan halen in de helle, waar ze aan het wachten waren. In de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 3, verzen 18-19 lezen we: “Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen. Hij is gedood naar het lichaam, maar tot leven gewekt door de Geest. Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker”. Zo kon Jezus ook aan het kruis tegen de berouwvolle moordenaar zeggen: “Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.” (Lucas 23,43)

Zie: http://prentencatechismus.org/uncategorized/vijfde-artikel-die-nedergedaald-is-ter-helle/

De Catechismus van de Katholieke Kerk zegt in nummer 634 onder andere: “De nederdaling ter helle is de volledige vervulling van de evangelische aankondiging van het heil. Zij is de allerlaatste fase van de messiaanse zending van Jezus…Zij leert dat het verlossingswerk zich uitbreidt tot alle mensen van alle tijden en alle plaatsen, want allen die zijn gered, hebben immers deel gekregen aan de verlossing. Christus is dus nedergedaald in de diepte van de dood opdat ‘de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en die haar horen, zullen leven’(Joh. 5,25)…”

Stille Zaterdag…alles is stil in de Kerk…er worden geen Missen opgedragen, alleen in de latere uren de Paaswake… We mogen die dag denken aan alles wat de Heer ook dan deed.

Gods Zegen, pastoor A. Penne.

www.priesterpenne.be