Het genadejaar van de Barmhartigheid in praktijk gebracht – vraag en antwoord

Comments 2 Standaard

Het Jaar van Barmhartigheid is inmiddels ruim anderhalve maand geleden begonnen. U begrijpt dat het Jaar van Barmhartigheid te maken heeft met onze relatie met God. De barmhartigheid van God is zijn antwoord op het berouw en het vaste voornemen van de mens zich te beteren. Men moet daarbij de parabel van de verloren zoon voor ogen houden. De zoon, die naar huis terugkeert, is vol berouw. Hij erkent zijn zonden door te zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik verdien niet meer uw zoon te heten.” De vader ziet dat zijn berouw oprecht is en schenkt hem barmhartigheid d.w.z. hij vergeeft hem en spreekt niet meer over zijn zonden. Hij zegt: “Mijn zoon hier was dood (geestelijk) en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden.” Hij neemt hem opnieuw als zoon aan en er wordt feest gevierd. Jezus zegt: ”Er is meer vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert, dan over 99 anderen, die geen bekering nodig hebben. Dit genadejaar is door de meeste gelovigen met vreugde ontvangen, maar velen blijken er in de praktijk niet goed raad mee te weten. Veel gehoorde vragen zijn:

 

Wat is een heilige deur?

Het is een symbool dat door de Kerk gebruikt wordt en te maken heeft met de woorden van Jezus: “Ik ben de deur, als iemand door Mij binnentreedt, zal hij veilig zijn. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij (Joh. hfdst. 10).” Daarom hebben de pausen indertijd een deur van de basiliek in Rome als teken van Christus aangewezen om aan te geven dat men door Christus naar de Vader gaat d.w.z. door Christus na te volgen. In dit genadejaar hoeft men daarvoor niet meer naar Rome, maar zijn er in elk bisdom heilige deuren.

 

Welke genade kun je krijgen als je in dit heilig jaar door een van de daartoe vastgestelde deuren gaat?

Het gaat om de volle aflaat d.w.z. vergeving te verkrijgen van alle straffen die men, omdat men gezondigd heeft, hier op aarde of na de dood in het vagevuur moet uitboeten. Na de belijdenis in de biecht wordt de zondeschuld kwijtgescholden, maar de straf moet nog uitgeboet worden. Door een gedeeltelijke of een volle aflaat, wordt ze gedeeltelijk of volledig kwijtgescholden.

N.B. Luister dus niet naar mensen die zeggen: de zonden zijn afgeschaft óf: God is zo barmhartig, Hij laat iedereen toe in de hemel. Dat is een grote dwaling! Zeker, God is oneindig barmhartig, maar pas als de zondaar berouw toont en om vergeving vraagt. God is barmhartig én rechtvaardig; Hij gaat niet achteloos aan de zonde voorbij.

 

Wat is een volle aflaat?

1  Wil men een volle aflaat verdienen dan moet men allereerst een goede biecht spreken d.w.z. niet opzettelijk grote zonden verzwijgen.

2  In staat van genade (dat is men na een goede biecht) de H. Communie ontvangen.

3  Bidden voor de intenties van de Paus: geloofsbelijdenis, Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.

4  De vaste wil hebben om niet meer te zondigen.

Als men zo door de heilige deur gaat, krijgt men de volle aflaat, d.w.z. alle zondestraffen die men nog niet heeft uitgeboet worden volledig kwijtgescholden. Op dat moment is de ziel weer zo zuiver als die van een pas gedoopt kind. Zou men op dat moment sterven, dan gaat men rechtstreeks naar de hemel.

 

Kan men in dit Jaar van Barmhartigheid meerdere malen een volle aflaat verdienen?

Ja, onder voorwaarde dat men niet langer dan een week geleden gebiecht heeft óf binnen een week gaat biechten en ook weer de andere voorwaarden volgt.

Als men alleen met Pasen gaat biechten, is dat voldoende?

Neen, wil men de volle aflaat verdienen, dan moet men eerst biechten. Niet voor niets beveelt O.L. Vrouw aan om maandelijks of vaker te biechten.

 

Kan men de volle aflaat ook voor iemand anders verdienen b.v. voor een zieke?

Neen, deze is persoonlijk.

 

Hebben deze personen dan geen mogelijkheid tot een volle aflaat?

Jawel, er zijn geestelijke oefeningen, waardoor men iedere dag een volle aflaat kan verdienen, als men voldaan heeft aan de bovengenoemde  4  voorwaarden: – goede biecht, – ontvangen van de H. Communie, – bidden voor de intenties van de Paus, – het vaste voornemen om niet meer te zondigen.

Geestelijke oefeningen zijn b.v.:

– tenminste een half uur aanbidding houden. Het Allerheiligste hoeft niet uitgesteld te zijn, dus

b.v. voor het tabernakel

– zonder onderbreking een half uur lezen in de Heilige Schrift

– zonder onderbreking de Rozenkrans bidden

– het bidden van de Kruisweg.

Het is goed om vooraf altijd een gebed om vergeving te bidden zoals de schuldbelijdenis of de oefening van berouw. Elke keer ontvangt degene, die een of meer van deze geestelijke oefeningen doet, een volle aflaat, tenminste als men ook aan de 4 algemene voorwaarden heeft voldaan. Ontbreekt een van de voorwaarden, dan krijgt men een gedeeltelijke aflaat.

 

Kan men de volle aflaat ook verdienen voor een ziel in het vagevuur?

Neen, wel een gedeeltelijke aflaat.

De H. Kerk heeft bepaald, dat men alléén van 1 t/m 8 november voor de overledenen een volle aflaat kan verdienen door te voldoen aan de gebruikelijke 4 voorwaarden plus een bezoek aan het kerkhof.

 

Kan men alleen maar bevrijd worden van de zondestraffen door een gedeeltelijke of volle aflaat?

God houdt van de zondaar en nog meer van de rouwmoedige zondaar. Er zijn meerdere manieren om onze verdiende straffen goed te maken zoals:

-het met liefde vervullen van de dagelijkse plichten. O.L. Vrouw zegt dat dit de zuiverste vorm is van boete doen

-eerbiedig deelnemen aan het H. Misoffer

-het doen van goede werken

-ziekte, lijden of tegenslagen geduldig aanvaarden zonder te klagen en deze aan God opdragen.

Door dit alles met liefde te doen, brengt men ook eerherstel voor andere zielen, die nog niet zo ver zijn. Zij komen daardoor sneller tot bekering en zo kan men Jezus meehelpen veel zielen te redden.

 

De grote genade van het Jaar van Barmhartigheid is de volle aflaat om daardoor bevrijd te worden van de gevolgen van de zonden nl. de zondestraffen. En ook wij, wij moeten barmhartig zijn zoals onze hemelse Vader barmhartig is en elkaar van harte vergeven!

 

Het Medjugorje Centrum

Putin: Joden die wegvluchten uit Europa welkom in Rusland

Comment 1 Standaard

 

Nu het aantal antisemitische aanvallen in Europa –voornamelijk als gevolg van het zeer snel groeiende aantal moslims in Europa- jaarlijks snel toeneemt, willen steeds meer Joden weg. 43% van de nu nog in Frankrijk woonachtige Joden overweegt om naar Amerika of Israël te verkassen omdat ‘incidenten’ zoals vorige week, toen een Joodse leraar in Marseille door een 15 jarige moslim die schreeuwde bij ISIS te horen werd neergestoken, steeds vaker plaatsvinden. President Vladimir Putin nodigt de Joden in Europa uit om naar Rusland te komen, waar ze volgens hem weer een veilig thuis zullen vinden.

Lees meer…


 

De apocalyps is begonnen, onze redding is nabij

Leave a comment Standaard

pray non stop

imagek

Door Pater Daniël Maes

De huidige wereld is de beste, want hij is in staat meer mensen te redden dan ooit. Toch is deze wereld ook de slechtste die er ooit geweest is, omdat hij meer mensen de dood injaagt dan ooit voorheen. Onze wereld kan nu heel het mensengeslacht vernietigen en de hele planeet erbij. Dit is geen verre illusie meer, het recept ligt klaar voor onmiddellijk gebruik. De oorlogen zijn de motor van de wetenschappelijke en technische vooruitgang en deze staat vooral in dienst van meer vernietiging. Sinds zowat 2,5 eeuw beleven we een versnelde toename van oorlogen met vernietigingswapens, die steeds meer doden eisen. De oorlogen van Napoleon joegen een miljoen mensen de dood in. De Franse Revolutie had al drie miljoen mensen afgeslacht, omgebracht of uitgehongerd. In onze tijd hebben de Amerikaanse oorlogen tegen Irak alleen al, samen met de sancties, meer dan twee miljoen Irakezen…

View original post 1.523 woorden meer

Pater Daniël: ‘De oorlog tegen Syrië gaat verder met de steun van de UNO Veiligheidsraad… raar maar waar’

Comment 1 Standaard

Syrië, vrijdag 22 januari 2016

imagekGoede Vrienden,

Hoewel de UNO Veiligheidsraad unaniem twee resoluties heeft aanvaard (tegen de financiering van Al-Qaida en Daesh en voor de vrede in
Syrië) gaat de  oorlog tegen Syrië onverminderd verder met de steun van… leden van de UNO Veiligheidsraad. Raar maar waar. De toestand is complex, toch wagen we het er op, een overzicht en inzicht te geven. We willen ons niet beroepen op enige politieke, diplomatieke of journalistieke deskundigheid. We schrijven gewoon zoals we de toestand van binnen uit waarnemen en beoordelen. De toestand in de wereld is eveneens complex en daarover geven we een bezinning vanuit een evangelische openbaring die, naar we menen,  meestal niet de juiste aandacht krijgt. Het zijn slechts spontane overwegingen, die mijn persoonlijke overtuiging willen uitdrukken. En zoals naar gewoonte, beginnen we met wat kort nieuws over ons eigen leven.

Van harte
Pater Daniël


 

Een tijd van inkeer

an deze rustige periode willen wij, de broeders, gebruik maken om onze jaarlijkse retraite te houden. “Retraite” betekent zich terugtrekken. Drukke baasjes die het dagelijkse gemeenschapsleven kleuren door hun veelzijdige inzet en alomtegenwoordigheid, zijn plots nagenoeg onzichtbaar en onhoorbaar. Ze zijn enkel in de eucharistieviering aanwezig. Het lijkt wel alsof het gemeenschapsleven gedeeltelijk stil valt. En wat doen ze in hun retraite behalve zich terugtrekken? In de voormiddag en de namiddag besteden ze tweemaal zoveel tijd aan gebed als anders en ze besteden ook geruime tijd aan geestelijke lezing. In afzondering verrichten ze handenarbeid of  knappen een kwarwei op. ’s Middags en ’s avonds wordt voor hen eten klaar gezet, dat ze in stilte komen halen en op hun kamer verorberen. Het doel is: komen tot vereniging met God. Hierbij helpen Schriftlezing en de werken van de woestijnvaders, kerkvaders of geestelijke schrijvers. In onze karmelitaanse spiritualiteit heeft “de Bestijging van de Berg Karmel” van St. Jan van het Kruis uiteraard een grote plaats. Deze mag gerekend worden tot de beste beschrijving en ontlediging uit gans de christelijke mystiek. Als handleiding zijn er verder de sublieme pareltjes uit de  orthodoxie, zoals “De verhalen van de Russische pelgrim”, van een onbekende monnik uit de 19e eeuw. Het begin van zijn verhaal zet ons al op weg: “Door de genade van God ben ik mens  en christen, door mijn daden ben ik een grote zondaar, van beroep ben ik pelgrim zonder onderdak, uit de laagste klasse, altijd zwervend van plaats naar plaats. Als bezit heb ik een zak op mijn rug met droog brood en in mijn jas de heilige Bijbel, dat is al”. Hij leerde het voortdurend inwendig gebed beoefenen aan de hand van het Jezus gebed: “Heer Jezus, Zoon van God, heb medelijden met mij”. Hiermee overwon hij alle moeilijkheden en leefde voortdurend in een voor de wereld bijna onbegrijpelijke vreugde.

 

Is de woestijnstorm in Syrië stilaan gestild?

De koude oorlog tussen de VS en de Sovjet-Unie met het Oostblok eindigde met de val van de   Berlijnse muur, de ineenstorting van de Sovjet-Unie en de ontbinding van het Warschau-pakt. De periode van een “bipolaire” wereld met de stille strijd tussen twee wereldheersers was voorbij en de weg lag open voor de alleenheerschappij van Amerika. Deze  nieuwe periode begon precies  een kwart eeuw geleden, op 17 januari 1991 met de oorlog van Amerika tegen Irak, “woestijnstorm” genaamd, die nog steeds voortduurt. Met behulp van de NAVO voerde Amerika verder oorlog (zogenaamd “humanitaire operaties voor de vrede”) tegen Joegoslavië (1999), tegen Afghanistan (2001),  tegen Irak (2003), tegen Libië en daarna tegen Syrië (vanaf 2011). Deze operaties gingen gepaard met oorlogen van Israël tegen Libanon en de  Gaza, van Turkije tegen de Koerden van de PKK, van Saoedi-Arabië tegen Jemen. Tegelijk werden Daesh en andere terroristische groepen opgericht in dienst van de  VS en de NAVO en werd een staatsgreep georganiseerd in Oekraïne om een nieuwe koude oorlog tegen Rusland te lanceren. Alles tegen het internationaal recht en de soevereiniteit van de volken  in.  Ondertussen eindigde evenwel de alleenheerschappij van de VS, nl. op 30 september 2015, de dag waarop Rusland effectief de strijd tegen het terrorisme in Syrië aanvatte. Toch blijft de Amerikaanse politiek er op gericht de ontwikkeling van de volken van het Midden-Oosten te beletten door de soevereiniteit van hun landen te vernietigen, volgens het principe “verdeel en heers” of “de creatieve chaos” (en Rusland op alle mogelijke manieren trachten te boycotten,  te benadelen en te diaboliseren; kijk hiervoor gewoon naar hetgeen onze pers over Rusland of Putin publiceert).

De komst van de Russen, ruim honderd dagen geleden, werd in Syrië enthousiast onthaald. Bij meerderen leefde de hoop dat  zij ook een einde zouden maken aan de terroristische activiteiten. Dit bleek evenwel een ijdele hoop. Rusland alleen kan en wil het inmiddels immens uitgegroeide terrorisme in Syrië,  in het Midden Oosten en in de  hele wereld, niet stoppen. En als dit niet eensgezind en effectief wordt bestreden door alle wereldleiders, blijft het terrorisme als een kanker voortwoekeren. Putin  heeft vanaf het begin duidelijk gemaakt wat hij nastreeft. Op 11 oktober 2015 verklaarde hij in een interview met Vladimir Soloviev op TV Russia 1: “Ons doel is het wettig gezag stabiliseren en de voorwaarden scheppen voor een politiek akkoord.” Dat is realistisch. Er zijn in Syrië ongeveer 100.000 manschappen om het land en zijn bevolking te ondermijnen. Zij beschikken over bases en trainingskampen in Turkije en hebben ook in Jordanië en Irak hun toevluchtsoorden.  Daesh kan rekenen op een bijna onbeperkte toestroom van nieuwe strijders, uitrusting, materieel, logistieke steun en vooral geld. Het krijgt de steun van  de VS, Saoedi-Arabië, Qatar, Turkije, Israël en meerdere Europese landen. Saoedi-Arabië heeft een  coalitie opgericht tegen het terrorisme, maar dat is in feite een terroristische coalitie van soennieten tegen de  sjiieten om Daesh te versterken. Hoe kan het Syrische leger hiertegen bestand blijven na een bijna vijf jaar uitputtende oorlog? Naar schatting 100.000 soldaten zijn gesneuveld. Het leger heeft ook aan materiaal zware verliezen geleden. Bovendien is de infrastructuur van het land voor een groot deel  verwoest, waardoor de economie erg verzwakt is, wat een algemene mobilisatie onmogelijk maakt.  Toch beschikt het leger over grote steun vanwege het volk. De eenheid van volk, leger, regering en president, vormt de kracht van Syrië. Dit wekt een immense hoop voor de toekomst en blijft een bijna onuitputtelijke bron van moed. En waarom zouden wij niet mogen stellen dat de blijvende weerstand van Syrië een wonder is van Gods bescherming, waar wij dagelijks voor bidden?

Heeft Vl. Putin zijn doel  bereikt? De Russische luchtmacht in Syrië is ongeveer één regiment groot, maar heeft resultaten behaald voor drie regimenten. De inzet van de Russen was vanaf het begin zeer efficiënt en zeer systematisch, maar beperkt.  Dank zij hen zou het leger  zowat 217 dorpen en woongebieden bevrijd hebben. Bovendien is het Syrische leger nu over nagenoeg heel het land in het offensief. De Russen hebben geholpen om de balans te doen overhellen in het voordeel van Syrië, maar het land is nog lang niet van de massa terroristen  bevrijd. Wordt een dorp bevrijd dan trekken de  terroristen zich terug in een ander dorp. Wordt ook dat dorp bevrijd dan keren ze terug naar het eerste dorp. Wat de steun aan de stabilisatie van het wettig gezag betreft, heeft Putin  ruimschoots zijn doel bereikt. Ook wat betreft het scheppen van voorwaarden voor een politiek akkoord. In minder dan een maand  tijd heeft Putin gezorgd dat president Assad aan het hoofd van de  Syrische regering in Damascus een politieke realiteit is, die de westerse landen graag of met tegenzin, moeten aanvaarden. Het dictaat  “Assad moet weg” is, politiek gezien,  in de kiem gesmoord. Het Syrische volk zal hieromtrent geen beslissingen aanvaarden vanwege welke buitenlandse mogendheid ook.

Voor de toekomst blijven er enkele grote vragen open. Vooreerst omtrent Turkije, dat zich steeds meer als een boevenstaat manifesteert, bestuurd door een grootheidswaanzinnige, die voorlopig nog door het westen en de NAVO volop wordt gesteund. De illegale praktijken van de familie Erdogan in verband met de olieverkoop van Daesh zijn inmiddels bekend. Het land zelf geraakt steeds meer in de  greep van het geweld. Al zal de Turkse president niet wijken, het kan wel een verzwakking betekenen voor de door hem beschermde Daesh.  Wat zal er gebeuren met Saoedi-Arabië? De 80-jarige koning Salman en zijn 30-jarige onbezonnen  en impulsieve zoon prins Mahomed (die met Israël een hopeloze oorlog tegen Jemen begon) regeren als absolute alleenheersers. Het wahabisme is de enige toegelaten staatsgodsdienst maar steunt slechts op een deel van het volk. Volgens sommigen staat het land op instorten (Th. Meyssan, Vers l’effondrement de l’Arabie-Saoudite, Réseau voltaire, 11 januari 2016; Abdel Bari Attman, Arabie: un roi qui veut ‘singer’  Georges Bush!, Irib, 11 januari 2016). Verder vragen we ons af in hoeverre Iran zich kan en zal inzetten om te beletten dat Syrië en Irak ontmanteld worden, zoals generaal Jaafari, de chef van de garde van de islamtische revolutie (CGRI) beloofd heeft. Iran steunt in elk geval het verzet van Syrië.  Anderzijds voeren de Russen geleidelijk hun steun aan het Syrische leger op met meer en zwaarder materiaal, wat de bewegingsvrijheid van Daesh steeds meer inperkt. Tenslotte controleert het Syrische leger, gesteund door Hezbollah, ook steeds meer gebieden  van de meer dan 800 km grens met Turkije, wat beslissend is voor de zuivering van Syrië. Neen, de “woestijnstorm” is niet gestild maar de motor begint wel te sputteren. Alle mogendheden worden uitgenodigd om tot een politiek akkoord te komen, de soevereiniteit van Syrië te erkennen en de aanspraken op het land en zijn rijkdommen op te geven. Wat ieder daarvoor in de plaats wil krijgen is mij volkomen onbekend. In ieder geval zal Syrië pas bevrijd zijn wanneer heel het Midden-Oosten bevrijd is.  (Semaine 13 de l’intervention russe en Syrie: dissiper les mensonges, Saker Francophone, 2 januari 2016).

 

De apocalyps is begonnen, onze redding is nabij

De huidige wereld is de beste, want hij is in staat meer mensen te redden dan ooit. Toch is deze wereld ook de slechtste die er ooit geweest is, omdat hij meer mensen de dood injaagt dan ooit voorheen. Onze wereld kan nu  gans het mensengeslacht  vernietigen en de hele planeet  erbij. Dit is geen verre illusie meer,  het recept ligt  klaar voor onmiddellijk gebruik. De oorlogen zijn de motor van de wetenschappelijke en technische vooruitgang en deze  staat vooral in dienst van meer vernietiging. Sinds zowat 2,5 eeuw beleven we een versnelde toename van oorlogen met vernietigingswapens, die  steeds meer doden eisen. De oorlogen van Napoleon joegen een miljoen mensen de dood in. De Franse Revolutie had al drie miljoen mensen afgeslacht,  omgebracht of uitgehongerd. In onze tijd hebben de Amerikaanse oorlogen tegen Irak alleen al, samen met de sancties, meer dan twee miljoen Irakezen gedood, waarvan meer dan een half miljoen kinderen. De hoofdschuldige hiervan geniet van een buitensporig pensioen op zijn ranch in Texas. Het geweld neemt toe en de moordenaars gaan vrijuit. Over de rechten van mensen in een oorlog wordt al lang niet meer gesproken en nog minder over de rechten van gevangenen.  Het wereldterrorisme leidt zijn  eigen leven en handelt boven iedere wet of internationaal gezag. Blaise Pascal (+ 1662) zei het al: “als de rechtvaardigheid niet versterkt wordt, zal de kracht gerechtvaardigd worden”. Het is de wet van de jungle, het recht van de  sterkste, dat het geweld rechtvaardigt. Erger nog, in een conflict zoals in Syrië tussen het wettige leger en het wereldterrorisme kan een internationaal opgelegd staakt-het-vuren in feite gebruikt worden om het wettig gezag te beletten zijn taak van verdediging van het  volk te volbrengen. Voeg hierbij de wereldwijde massa-executies vanwege abortus, eugenetische praktijken en euthanasie. De “Rechten van de mens”, die na WO II opgesteld werden als een herbevestiging van het natuurrecht, zijn een wapen geworden om de meest anti-natuurlijke rechten af te  dwingen en het moordend  geweld te promoten. Dit werd mogelijk doordat “de mens” als begunstigde vervangen werd  door een “losstaand  individu” en dit individu aangespoord werd om los van alle werkelijkheid en zelfs los van zijn eigen natuur, zoveel mogelijk ‘rechten’ voor zichzelf op te eisen. De plichten die altijd met de rechten gepaard gaan, komen niet meer ter sprake. Abortuswetgeving  vernietigt het recht op leven van de zwaksten, de ongeboren kinderen. In de vijfde eeuw voor het christendom wist de Griek Hippocrates, de “vader van de  geneeskunde” (460-377 v. Chr.) al dat een kind in de  moederschoot tot de mensenfamilie behoort en dus heilig is. Nu is niets meer heilig en dus ook niets meer veilig. De mens als losstaand individu wordt aangespoord tot een absurde,  absolute zelfbeschikking, zo iets  als het  uitvinden van  zichzelf.

De bron van het kwaad is onze neiging tot slechte navolging. We verlangen wat anderen verlangen, hebben of zijn. Wereldheersers zijn  jaloers op de bodemrijkdommen van andere landen en sleuren de halve wereld mee in een oorlog op leven en dood. En uiteindelijk zijn alle oorlogen maar een nabootsen van een vorige oorlog op  een veel gruwelijkere wijze, omdat wetenschap en  techniek inmiddels weer eindeloos nieuwe mogelijkheden van doden en vernietigen ontwikkeld hebben.  Het begon heel lang geleden. Eva volgde de wil van de slang en Adam volgde het verlangen van zijn vrouw. Cain was jaloers op zijn broer Abel en doodde hem. De Franse  Revolutie is als een vroegtijdige ontsporing  van de  waanzin van Napoleon  en WO II een nabootsing van WO I. De wederzijdse nabootsing (of jaloezie) van Frankrijk en Duitsland hebben Europa  geruïneerd totdat Konrad Adenauer, Robert Schuman en Charles De Gaulle Europa  heruitgevonden hebben. De rivaliteit (of haat) van de VS (slaafs nagebootst door de NAVO en Europa) tegenover het huidige Rusland breekt het ene Europa van de heilige Benedictus van Nursia en de heilige Vladimir van Kiev weer in twee stukken. En de islam is  niets anders dan een slechte kopie van het joodse en christelijke geloof, maar het wil zich met de sharia voorstellen als de “wereld van de  vrede” (dar el salaam), precies zoals het wrede Romeinse Rijk de “pax romana” verkondigde  en de Sovjetunie de “pax sovjetica”. Komt daar ooit een einde aan? Neen en ja. De mensheid wordt meegezogen in een draaikolk van geweld die alleen maar erger kan worden en die van zichzelf uit niet kan gestopt worden. We leven op de vulkaan van onze eigen gewelddaden.  De apocalyptische beschrijvingen uit het Nieuwe Testament zijn veel realistischer dan sommigen willen  aannemen en de eerste christenen hadden hiervan een levendiger besef dan de meeste gelovigen in onze tijd.  “Er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk; er zal hongersnood zijn, pest en aardbeving, nu hier dan daar. Dit alles  is het begin van de weeën. Dan zal men u overleveren om mishandeld te worden en men zal u doden; alle volken zullen u haten omwille van mijn Naam. Dan zullen velen ten val komen en uit haat elkander overleveren. Tal van valse profeten zullen opstaan en velen zullen zij misleiden. Door het hand over hand toenemen van de zonde zal de liefde van de meesten verkoelen… Want zo verschrikkelijk zal die tijd zijn, als er vanaf het begin van de wereld tot nu toe nooit een geweest is, noch komen zal… deze dagen zullen verkort worden omwille van de uitverkorenen.” (aldus Jezus’ woord in Mattheus  24,  8…22). De mensheid is onherroepelijk op weg naar deze apocalyps.

Ruim tweeduizend jaar geleden heeft Jezus door zijn kruisdood de wereldgeschiedenis een totaal nieuwe wending gegeven. In zijn verschrikkelijke kruisdood heeft Hij, als de meest Heilige en Onschuldige,  het geweld van al onze menselijke beschavingen geopenbaard. In zijn sterven heeft Hij  alle onschuldige slachtoffers verenigd, vanaf de grondvesting van de wereld tot het einde der tijden. Hij staat voor altijd aan hun kant.  Jezus verbrak de keten van wraak en weerwraak. Hij leerde dat er geen offers meer nodig zijn. De archaïsche godsdiensten met het offeren van een “zondebok” en de  mythen met hun verborgen leugens en het offeren van onschuldigen, heeft Jezus, zoals niemand anders ontmaskerd als totaal ontoereikend voor het heil van de mensheid. We weten nu dat we helemaal geen vijanden nodig hebben die gedood zouden moeten worden om zelf even in  vrede te kunnen leven. Daarvoor  dienen we dan wel Jezus’ openbaring . te erkennen en na te volgen.  De slechte navolging met jaloezie, hebzucht en  machtsdrang dient afgezworen te worden om  Jezus’ voorbeeld na te volgen als de goede navolging. In plaats van anderen te offeren, offerde Hij zichzelf uit liefde. Hij gaf ons het voorbeeld en de sleutel om alle geweld te overwinnen. De moeilijkheid ligt in het erkennen en navolgen van deze openbaring.  En dat schijnt niet te gebeuren. Zoals Jezus gehaat werd zonder reden, zo wordt ook het  christelijk geloof verworpen zonder reden. Friedrich Nietzsche (+ 1900) was een geniaal Duits filosoof en had  beter dan vele anderen de radicale ommekeer van Christus’ kruisdood voor de mensengeschiedenis begrepen. Hij besefte dat  de Gekruisigde, het teken van de  vrede vanwege God,  tegenover Dionysius stond, de Griekse god van de wereld, het genot en uiteindelijk het geweld. Hij schreef: “God is dood! God blijft dood! En wij zijn het die Hem gedood hebben. Hoe kunnen wij ons  troosten, wij die moordenaars onder moordenaars zijn? Wat de wereld bezat aan het meest heilige en het meest machtige tot op deze dag,  sterft bloedend onder ons mes. Wie zal ons reinigen van dit bloed?” (Gay Scienza, 1881).  Hij begreep het, maar kon het niet aanvaarden en wilde de Übermensch zijn, die zich van het absolute meester maakt, wat hem   tot de waanzin zal voeren. Nietzsche is dood maar God leeft en Christus is verrezen. Het christelijk geloof onthult de onmacht van iedere menselijke cultuur en wordt een ‘steen des aanstoots’. Hiertegen wordt wereldwijd  strijd gevoerd. Het moderne denken is sterk nietzscheaans gekleurd. Velen in onze tijd missen het inzicht van Nietzsche, maar nemen wel zijn radicaal verzet tegen de Gekruisigde over. Wie een onvoorzichtig woord zegt in verband met het joodse volk, kan meteen aangeklaagd worden voor antisemitisme, ook al protesteert hij slechts tegen het onrecht van het zionisme. De islamofobie is inmiddels ook al een misdrijf. Christianofobie of haat tegen het christelijk geloof wordt echter als een vrijblijvende opvatting beschouwd. Met het christelijk geloof en Jezus’ Kruis kan  wereldwijd gespot worden. Hiermee toonde Jezus nochtans hoe het geweld gestopt kan worden, maar de  wereld wil zijn openbaring niet  horen en niet volgen. Nietzsche hoefde maar één stap te zetten volgens zijn eigen inzicht, maar kon/deed het niet. En de  wereld volgt eerder Nietzsche.  Onze menselijke beschaving is  mislukt en de Kerk heeft de definitieve ommekeer niet kunnen bewerken. In die zin zijn ook het christendom en de Kerk tot heden mislukt, afgezien van de helden, genieën, heiligen en martelaren, door het christelijk geloof gevormd. En het resultaat van onze mislukking is nu bekend: de apocalyps. Het is echter deze apocalyps die ons zal brengen naar de definitieve verlossing door de Wederkomst van Christus, die de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal verzekeren. Zoals de apocalyptische teksten in de evangelies onmiddellijk voorafgaan aan de dood en de verrijzenis van Christus, zo zal ook onze apocalyps gevolgd worden door de definitieve doorbraak  van Gods Rijk.

Wanneer zich dit alles begint te voltrekken, richt u dan op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing komt nabij…” (Lucas 21, 28).

Hij (Christus) heeft vrede gesticht door in zijn  persoon uit de twee één nieuwe mens te scheppen en die beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood” (Efeziërs 2, 15)

Aan Hem zij de  glorie, de eer en de macht in de eeuwen der eeuwen. Amen!

Pater Daniël


 

Daniël Maes, norbertijn van Postel en afkomstig uit Arendonk, is verantwoordelijk voor een seminarie in het zesde eeuwse klooster Mar Yakub in Qâra, gelegen op 90 kilometer van de Syrische hoofdstad Damascus. In Syrië zijn er 2,4 miljoen christenen op 24 miljoen inwoners. Een verre droom van de Vlaamse norbertijn Maes is om van het klooster Mar Yakub een tweede Taizé te maken, dicht bij de bronnen van het christendom, in dialoog met joden en moslims.


 

Website: http://www.maryakub.net

Bron: E-mailbericht – Namens pater Guy Borreman SJ, Zr Lucienne


 

 

Wij willen jouw geest en alles wat je hebt of bent

Leave a comment Standaard

En het maakt, dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd, [en] dat niemand kan kopen of verkopen, dan wie het merkteken, de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, berekene het getal van het beest, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderd zesenzestig.” – Openbaring 13; 1-18

Your cellphone, your wallet, your time, your ideas.
No bar-code, no party, no ID, no beers.
Your bankcard, your license, your thoughts, your fears.
No SIM card, no disco, no photo, not here.
Your blood, your sweat, your passions, your regrets.
Your profits, your time off, your fashions, your sex.
Your pills, your grass, your tits, your ass.
Your laughs, your balls, we want it all (we want your soul).

Your cash, your house, your phone, your life (we want your soul).

Tell us your habits, your fads, your fears.
Give us your address, your shoe size, your years.
Your digits, your plans, your number, your eyes.
Your schedule, your desktop, your details, your life.
Show us your children, your photos, your home.
Here, take credit, take insurance, take a loan.
Get a job, get a pension, get a haircut, get a suit.
Play the lottery, play football, play the field, snort some toot.

We’ll show you shrinks, we’ll show you spooks, we’ll buy you drinks, throw away your books.
We’ll sell you crap, we’ll charge you tax, we’re out buying big guns and you’ll front the cash (we want your soul).

Your cash, your house, your phone, your life (we want your soul).

Your thoughts, your emotions, your love, your dreams.
Your checkbook, your essence, your sweat, your screams.
Your security, your sobriety, your innocence, your society.
Your self, your place, your distance, your space.

Go back to bed America, your government is in control again.
Here. Watch this. Shut up.
You are free to do as we tell you.
You are free to do as we tell you.

Here’s boy bands, here’s Mackers, here’s Britney, here’s cola.
Here’s pizza, here’s TV, here’s some rock and some roller.
Watch commercials, more commercials, watch Jerry, not Oprah.
Buy a better life from the comfort of your sofa.
Here’s popcorn, here’s magazines, here’s milkshakes, here’s blue jeans.
Here’s padded bras, here’s armpit wax, here’s football shirts, here’s baseball caps.
Here’s live talk-shows, here’s video games, here’s cola-lite, here’s ten more lanes.
Here’s filter-tips, here’s collagen lips, here’s all-night malls, here’s plastic hips (we want your soul).

Go back to bed America, your government is in control again.
Here. Here’s American Gladiators. Watch this. Shut up.
Go back to bed America, here’s American Gladiators.
Here’s 56 channels of it.
Watch these pituitary retards bang their fucking skulls together,
and congratulate you on living in the land of freedom.
Here you go America.
You are free to do as we tell you.
You are free to do as we tell you.

No hippies, no strays, no drop-outs, no gays.
No lefties, no loonies, no opinions, no way.
No thinkers, no teachers, no facts, no freaks.
No skaters, no tweekers, no truth, no sleep.

Here’s popcorn, here’s magazines, here’s milkshakes, here’s blue jeans.
Here’s padded bras, here’s armpit wax, here’s football shirts, here’s baseball caps.
Here’s very very very very very very very very very very very very long infomercials.

Pater Daniël: ‘Het is onvoorstelbaar hoe de mainstream media ons blijven bedriegen’

Comment 1 Standaard

Syrië, vrijdag 15 januari 2016

imagekGoede Vrienden,

Voorlopig moet ik iedere week nog hetzelfde liedje zingen met een ander refrein. Het is onvoorstelbaar hoe de mainstream media ons blijven bedriegen. Hierdoor steunen ze de schrijnende ellende die over massa’s mensen wordt uitgestort en ze worden er nog voor betaald ook nog. En zovele vrome lezers gaan daarin mee, zodat de misdadigers ongestraft kunnen verder doen. Gelukkig kunnen we ook nog wat positief nieuws melden van hier en elders. Iran heeft de VS heel vriendelijk maar erg beslist laten verstaan dat de opperheerschappij van de VS in de Perzische golf voorbij is. Het heeft de Amerikaanse bemanning van twee schepen in Perzische wateren opgepakt en weer vrij gelaten omdat de Amerikanen blijkbaar verdwaald waren en geen slechte bedoelingen zouden gehad hebben. En de Anglicaanse kerk heeft de Amerikaanse Episcopaalse kerk voor enkele jaren uitgesloten omdat deze laatste het homohuwelijk erkent. Barmhartigheid moet met waarheid gepaard gaan.

Van harte,
Pater Daniël


Zeep, kaarsen,  kruiden en andere ”monastieke producten”

De ietwat ongewone tijd en bijzondere sfeer van de eindejaarsfeesten loopt ten einde. De kerststallen worden opgeruimd en de bezoekers gaan terug naar huis.  Hier en daar wordt  verder gewerkt aan het herstel van de schade aan de  gebouwen en het onderste gedeelte van het  atrium kreeg een nieuwe verflaag. Heel deze week werd nog genoten van de  sfeer van “Epiphanie”.  De liturgische teksten en gebeden spreken vooral over de doop van Jezus in de  Jordaan.  Door zijn doop heeft Jezus het water geheiligd dat ons heiligt.   Met de fraters hebben we het goede materiaal gevonden en uitgeprobeerd om kaarsen te maken. We  kunnen nu een gewone  dunne  kaars maken van 18 cm die 8 uur brandt. En als beide machines volop werken kunnen er vele duizenden per dag gemaakt worden. De zusters hebben  druk geëxperimenteerd met het maken van sierkaarsen en zeep. Zij blijven creatief prutsen  met vormen,  kleuren en geuren. Het resultaat zal  binnenkort wel ergens op onze website te zien zijn (maryakub.net). Terwijl het atrium vol staat met herders, engelen, wijzen, ossen, ezels, schapen en kamelen, klaar om opgeborgen te worden, krijgen we bezoek van vijf moslimvrouwen uit het dorp. Ze willen deze vrije  dag (vrijdag) bij ons doorbrengen. Twee van hen zijn gehandicapt en moeten met hun rolstoel over de trappen in de kerk gedragen worden, zoals de lamme uit het evangelie van vandaag.  In de gebeden besteden we   extra aandacht aan hen. Daarna wordt het echter moeilijk met twee rolstoelen in onze refter. In  België wordt dit probleem opgelost worden door de “toegankelijkheid voor gehandicapten” algemeen verplicht te maken. Hier wordt dat creatiever aangepakt. De tafels worden in het atrium geplaatst en allen eten in het atrium, waar het trouwens niet kouder is dan in de  refter. De gehandicapten krijgen extra dekens. Onder de maaltijd  vertellen ze hun ervaringen op de werkvloer. Zij werken namelijk in het tapijtenfabriek in Qâra. Al moet er  een en ander aangepast worden,  zij zijn echte tapijtenmaaksters van met de hand geweven tapijten. Denk je dat deze gehandicapte meisjes niet meer deugd hebben aan hun handgeweven tapijten dan aan een wet voor super modern aangepaste toegankelijkheid van alle gebouwen?

Er blijft één groot probleem. Voor de oorlog trok heel Syrië  vele toeristen en kwamen er ook hier menigten bezoekers van heinde en verre. Dagelijks werden allerlei producten verkocht: geneeskrachtige zalven, kruiden, the,  confituur van onze fruitbomen, zelf gemaakte religieuze voorwerpen. Bovendien  zien we vol verwachting uit naar het ogenblik dat we weer in alle veiligheid kunnen werken op ons eigen terrein met zijn duizenden olijfbomen, amandelbomen en allerlei fruitbomen (abrikozen, kersen, vijgen, granaatappels, peren, appels…). De hoop blijft onze ongeneeslijke ziekte. De spontane verkoop ligt evenwel helemaal stil. Dit is ook het probleem van andere  kloosters, waarmee we in contact staan en waarvoor we een gezamenlijke verkoop zoeken: “monastieke producten” voor de ‘verlichting’ van lichaam en geest.   In België en elders zouden al deze producten zeker vlot hun weg  vinden. Zou een transport per container rendabel kunnen zijn?

 

Madaya, een erg eentonig refrein

De belaagde bevolking van de stad Madaya (N Damascus, aan Libanese grens) blijft in de actualiteit. Sinds vijf jaar worden in heel Syrië aanslagen gepleegd, mensen op de vlucht gedreven, de infrastructuur vernietigd,  honderdduizenden mensen gedood… zogenaamd allemaal  door de schuld van de Syrische regering (leger en vooral president).  Tienduizenden terroristen,   gezonden, opgeleid, gefinancierd en bewapend door westerse landen en hun vrienden van de  golfstaten, doen zogezegd hun uiterste  best om democratie, vrijheid,  vrede en welvaart te brengen. Onze NAVO heeft  succesvol de “Arabische Lente” in Libië ingevoerd, waardoor het feest van de zo vurig gewenste totale chaos nu kan gevierd worden met onbeperkte mogelijkheden. En  in Syrië wil dit zelfs na vijf jaar maar niet  lukken… door de schuld van de  regering.  En nu melden de media dat de bevolking van Madaya  honger lijdt… natuurlijk  door de schuld van de Syrische regering. In oktober 2015 kreeg de bevolking 31 vrachtwagens met hulpgoederen en voedsel. Leden van Daesh en Al Nousra hebben het voedsel in beslag  genomen en aan woekerprijzen verkocht aan de bevolking, die ze eerst hebben uitgeperst…. natuurlijk door de schuld van de Syrische regering. Ondertussen heeft Hezbollah de stad omsingeld om te proberen de 600 jihadisten uit te schakelen.  Deze  ingewikkelde,  moeilijke en nijpende situatie is  natuurlijk de schuld van de Syrische regering.  Dat Saoedi-Arabië in zijn oorlog tegen Jemen verboden wapens  gebruikt, is  uitgelekt,  juist op het moment dat er wereldwijd protest groeit wegens de executie van sheikh El-Nimr. Eindelijk eens iets anders, maar dit  nieuws komt toch wel heel erg ongelegen. Dat mensen kwaad gaan spreken van het door het westen zozeer geliefkoosde Saoedi-Arabië, mag uiteraard niet toegestaan worden. Saoedi-Arabië en Qatar met hun machtige tv-ketens (Al-Arabiyya en Al-Jazeera) beslissen onmiddellijk een campagne op te zetten om de aandacht af te leiden. Ze hebben foto’s van  uitgehongerde mensen in voorraad. Een schokkend beeld van een uitgehongerd meisje wordt verspreid als zijnde van Madaya en heel de Atlantische pers draait op volle toeren. Van Vlaanderen tot Colorado spreekt men schande van die duivelse Syrische regering. De foto was vroeger gepubliceerd als een Syrisch meisje in Jordanië en later als een stervend Palestijns kind in  Yarmouk, maar  in feite is het een kind  uit Z. Libanon. Schokkende  beelden, geschikt voor   polyvalent gebruik.  Iets gelijkaardigs voor andere foto’s die de dramatische toestand moeten illustreren… . De verantwoordelijke van het internationale comité van het Rode Kruis (ICRC) in Damascus  zegt uitdrukkelijk dat er in Madaya geen bevolking is die uitgehongerd wordt. Wel getuigt de bevolking zelf van grove misdaden vanwege de terroristen.  De dagelijkse ervaring in Syrië leert dat de regering het mogelijke doet om  de bevolking te helpen o. m. door de prijs voor het brood als basisvoedsel heel laag te houden. Het is niet onze taak om gelijk welke regering, president of staatshoofd te verdedigen, maar wel om van de waarheid te getuigen, opdat duidelijk wordt wie de onschuldige slachtoffers zijn en wie de misdadigers.  In het toeristisch centrum van Ankara in de buurt van de beroemde Hagia Sofia en de Blauwe Moskee werd vorige week dinsdag een zelfmoordaanslag gepleegd met tien doden en vijftien gewonden. Onze media tonen fier de Turkse president  R.T. Erdogan (als een onschuldige  koorknaap, in feite de wereldleider van  de terroristische moslimbroeders) die de schuld daarvan uitdrukkelijk  aan Syrië geeft. Dat de dader  in feite de 28 jarige  Nabil al-Fadhli was uit Saoedi-Arabië en als “Syrische vluchteling” in Turkije gekomen, werd niet  vermeld.  En nu maar gespannen wachten op de volgende spectaculaire aanslag hier of elders. Wedden dat je kunt raden wie onze media  als de schuldige zullen onthullen?

Wij blijven – ook erg eentonig vind ik –  de moordende manipulatie van de hele Atlantische pers aanklagen. (Wil je grondige informatie over de wijze waarop deze . media ons al jaren  bedriegen, lees o.a.: CHAMY André, Madaya: une nouvelle manipulation médiatique, Réseau voltaire, 12 januari  2016; Al-Jaafari: Terrorists seized humanitairian aid send to civilians, Sana, 12 januari 2016; op “le salon beige”, 14 januari 2016 kun je een video zien van RT ”In the Now”: désinformations: les médias montrent d’anciennes images pour couvrir la famine de Madaya en Syrie).

 

Egypte, mijn volk…” (Jesaia 19, 25)

De landen van het Midden-Oosten moeten manu militari tot volledige onderworpenheid gebracht worden aan het westen. Daar zitten immers grote bodemrijkdommen en bovendien, wie daar baas is zetelt op een belangrijke troon om de rest van de wereld  te overheersen.  Ieder land afzonderlijk met militaire macht binnenvallen, zoals in Irak, wordt  echter een beetje vermoeiend. Gemakkelijker is het terroristische groepen in te zetten om een land in de gewenste chaos te storten. En zo moesten de “vijandelijke” landen van het Midden-Oosten onder het bestuur komen van de terroristische moslimbroeders.  In het begin van de jaren ’80 deden ze al een poging in Syrië door aanslagen, de gruwelijke moord op 80 recruten, allemaal allawieten, en een moordpoging op president  Hafez, de vader van de huidige president. Deze maakte evenwel korte metten met de onrust en roeide heel het nest van moslimbroeders uit. Het bleef drie decennia rustig, totdat in 2011 een groot opgezet plan  van destabilisatie op het getouw werd gezet, dat nog steeds niet afgehandeld is. In Egypte scheen het beter te lukken. Met  massale fraude  en steun van het westen werd Mohamed Morsi op 17 juni 2012 met een nipte meerderheid tot president verkozen.  Onvoorstelbaar wat die man in één jaar  tijd aan ontwrichtingen in Egypte klaar gekregen heeft. Zowat alles en iedereen werd buiten de wet geplaatst, behalve de moslimbroeders. Hij was het ook die “voor eeuwig” alle banden verbrak met de lekenstaat van Syrië en de sharia in het vooruitzicht stelde. Vroeger heb ik hierover al een schokkend rapport kunnen geven vanwege vrienden in Egypte. Alle partijen, behalve de moslimbroeders natuurlijk, eisten dat het leger zou ingrijpen, wat maarschalk Abdel Fathah el-Sissi tenslotte gedaan heeft  in de nacht van 3 op 4 juli 2013.  Ondertussen blijft  het westen uiteraard de glorie en de terugkeer van de “democratische” president  Morsi bezingen, maar el-Sissi hield stand. Hij wilde voor zich geen enkele politieke functie, maar het volk dwong hem president te worden, omdat er niemand anders was die sterk genoeg bleek. Immers, het westen bleef zijn steun verlenen aan de moslimbroeders, die de ene aanslag na de andere  pleegden (en helaas blijven plegen).

Op het orthodoxe kerstfeest van 6 januari dit jaar beleefde Egypte  de klap op de vuurpijl. Vorig jaar had el-Sissi al een toespraak gehouden in de beroemde universiteit van al-Azhar en de geestelijke leiders gevraagd om een “religieuze revolutie” in de islam te beginnen. Hoe is het mogelijk, zo vroeg hij, dat 1,6 miljard mensen de rest van de wereldbevolking (7 miljard) zouden moeten uitmoorden om zelf te kunnen leven? De moslimwereld, de Umma is zichzelf en de mensheid aan het vernietigen. Jullie, zo zei hij tegen de religieuze leiders, zijn verantwoordelijk voor God. Hij heeft evenwel het antwoord van de geestelijke leiders niet afgewacht en is zelf begonnen met zijn geestelijke revolutie. Hij deed wat nooit eerder een Egyptische president deed en nam deel aan de plechtige kerstviering van 6 januari 2016, voorgegaan door de Koptische paus Theodoor II in de St. Marcus kathedraal te Cairo. En el-Sissi sprak deze historische woorden: “God heeft ons verschillend geschapen  op gebied van godsdienst, zeden, kleur, taal, gedrag, traditie en niemand kan ons dwingen tot één model… A.u.b. aanvaardt onze verontschuldigingen (in de periode van Morsi werden 12 kerken in brand gestoken). Indien God het wil zal er dit jaar geen enkele kerk en geen enkel huis meer zijn dat niet heropgebouwd is… Wij zullen nooit uw houding en die van de Paus   gedurende deze periode vergeten. Dank aan allen. Vrolijk Kerstfeest”. En dan zijn hartenkreet: “Wij gaan elkaar beminnen, wij gaan elkaar liefhebben in het goede, wij gaan elkaar werkelijk beminnen”! Ondertussen hebben wij in onze gemeenschap juist op deze avond van Epiphanie genoten van een video van  een koptische kerk in Egypte, waar meer  moslims naartoe komen dan christenen (er zijn ook maar 10% christenen) en waar tijdens de dienst een jonge moslim genas van blindheid.

”God de Heer zal Egypte slagen toebrengen en het zo helen; zij zullen tot Hem terugkeren, en Hij zal hen verhoren en genezen. Op die dag  verbindt een weg  Egypte met Assur (Assyrië);  Assur komt dan naar Egypte en Egypte naar Assur en samen met Assur dient  Egypte God de Heer. Op die dag zal Israël als derde, naast Egypte en Assur staan, een zegen op aarde. God de Heer van de legerscharen zal hen zegenen met de woorden:  Gezegend zijn Egypte, mijn volk, Assur, het werk van mijn handen, en Israël, mijn erfbezit” (Jesaia 19, 22-25, een profetie van acht eeuwen voor onze tijdrekening).

Pater Daniël

Website: http://www.maryakub.net

Bron: E-mailbericht – Namens pater Guy Borreman SJ, Zr Lucienne