Russen krijgen inderdaad valselijk de schuld van neerschieten MH-17

Leave a comment Standaard

Talloze eerder vastgestelde feiten werden genegeerd om de nabestaanden de leugen op de mouw te kunnen spelden dat het kwade Rusland de boosdoener is. Wat zouden de nabestaanden voelen zodra ze zich realiseren dat hun gestorven familieleden en vrienden schaamteloos worden ingezet om Oekraïne bij de EU te halen, en mogelijk nog veel erger: een militaire confrontatie met Rusland te veroorzaken?

De levensbeschrijving van zuster Margaritha Valappila

Leave a comment Standaard

zr-mv

De levensbeschrijving van zuster Margaritha Valappila

Jezus zei tot hen: “Kom en volg Mij! Ik zal jullie tot mensenvissers maken. Ze lieten hun netten achter en volgden Hem” (Mc. 1, 7-18).

In juni 1960 riep Jezus zuster Margaritha en nog twee andere meisjes op om Hem na te volgen. Ze hebben hun netten zogezegd achter gelaten en volgden Hem.

Wanneer we dit getuigenis lezen, dan zien we hoe Jezus van dit meisje een mensenvisser voor God maakte. Zuster Margaritha Valappila uit Kerala, Zuid-Indië, behoort tot de zusters van de Heilige Jozef in het klooster St. Trudpert in Münstertal. Uit de kerkgeschiedenis weten we dat dit de eerste congregatie in Europa was die meisjes uit Aziatische landen in hun klooster opnam.

In 1960 kwam zuster Margaritha met een groep Indische meisjes per schip via Italië, tijdens een kort verblijf kreeg ze van Paus Johannes XXIII de pauselijke zegen over haar roeping. Na het noviciaat In Duitsland deed ze haar eerste professie en aansluitend de opleiding tot verpleegster. Ze werkte in Pforzheim en Heidelberg in ziekenhuizen, daarna acht jaar als ziekenzuster in de gemeente. Hierna was ze werkzaam in twee bejaardentehuizen als hoofdzuster. Zieken verplegen was haar lust en haar leven.

Eind 1989 kwam een beslissende wending in haar leven. Een levensbedreigende ziekte rukte haar weg uit haar bedrijvigheid. Nu begreep ze dat lichamelijke gezondheid een onverdiend geschenk van God was. Zo vond ze een nieuwe toegang in het gebed om God te danken en te loven en kon ze haar leven echt aan God geven.

Tijdens een bezoek aan haar zieke moeder in India, kwam ze in Potta in aanraking met de charismatische vernieuwing. Deze vernieuwing had zich daar in twintig jaar tijd sterk ontwikkeld. Haar moeder zelf was al in 1982 tot vernieuwing van haar geloof gekomen door een charismatische retraite en zij had al vaak aan zuster Margaritha voorgesteld ook eens aan een gebedsdienst deel te nemen. Margaritha wilde eerst niet. Maar nadat haar moeder zelf genezen werd kon ze haar wens om eens mee te gaan niet langer afwijzen.

Dus bezocht ze met haar moeder een charismatische gebedsdag met ongeveer 5000 deelnemers onder leiding van pater Mathew Naikomparambil, een pater van de orde van St. Vincentius. In het begin was ze alleen maar nieuwsgierig en wilde zien wat daar zoal gebeurde. Ze kreeg te doen met een mensenmassa die met opgeheven armen God loofde en prees. Pater Mathew zei luid: “Jezus die vandaag onder ons leeft is hier! Hij wil ons aanraken en genezen, neem deze genezing aan!” Ze dacht; “als Hij werkelijk hier is, dan zal Hij nu een wonder doen”. Op dat ogenblik riep pater Mathew door de microfoon: “Jij doofstom meisje, je kunt spreken, je kunt horen. Jezus maakt de boeien van je tong los. Je kunt spreken. Je kunt horen”.

Zuster Margaretha was heel nieuwsgierig en keek om zich heen om te zien waar dit betreffende meisje zou kunnen zijn. Zij dacht: “Jezus, als dat waar is, dan hebt U dit wonder voor mij gedaan, opdat mijn geloof gesterkt wordt”. Plotseling kwam een echtpaar met hun vierjarige dochter aan de microfoon. De moeder zei dat hun dochter vanaf de geboorte doofstom was en nu voor de eerste keer sprak. Terwijl het meisje door de microfoon: “Jezus” riep, hief zuster Margaritha haar handen omhoog en begon huilend van vreugde God te loven en te prijzen, daarbij vergat ze volledig haar omgeving. Zij werd getuige van de werking van Jezus vandaag onder ons: ‘hoe blinden zien, doven horen, stommen spreken en lammen konden lopen’. Tijdens deze lofprijzing heeft Jezus haar intens aangeraakt en werd ze opnieuw geboren zoals Jezus tot Nikodemus zei: “Amen, amen ik zeg je, als iemand niet opnieuw geboren wordt kan hij het Rijk Gods niet erven” Joh. 3.3.

Op deze wijze kreeg zuster Margaritha ter plekke lichamelijke en innerlijke genezing, en daarbij werd ze met grote vreugde en innerlijke vreugde vervuld. Bij een aansluitende retraite van meerdere dagen in Potta (vandaag het grootste gebedscentrum van de wereld) kreeg ze door een innerlijke stem een nieuwe roeping: “Ga en verkondig het Woord van God in heel Europa en breng allen de vreugde en de vrede die je hier gekregen hebt”. Jezus bevestigde nog dezelfde dag door pater Mathew en pater Georg Pannakel deze roeping. Ze werd opnieuw aangegrepen door het verlangen de opdracht van Jezus te vervullen, en van Zijn Liefde te spreken en te getuigen.

Met toestemming van de moeder-overste van de eigen kloosterorde vonden in 1990 de eerste retraites plaats met pater Kyriakos en pater Michail, twee paters van de orde van St. Vincentius uit Potta, in het moederhuis van haar orde in Trudpert met 79 deelnemers. De Heer zegende de groep rijkelijk en vervulde haar meer en meer met Zijn Heilige Geest. Er waren veel innerlijke en lichamelijke wonderen. Ook zuster Margaritha zelf werd genezen van de ziekte Trigeminusneuralgie, die al 14 jaar lang steeds maar weer terug kwam. Veel van de deelnemers werden gesterkt en genezen. Met het vuur van de Heilige Geest stichtte en leidde zij gebedsgroepen.

Sindsdien organiseert en leidt zuster Margaritha met veel inzet en godsvertrouwen retraites met Indische en de laatste jaren ook met Duitse priesters (o.a. pastoor Manfred Huber), vooral voor Duits sprekende deelnemers in Huis Rafhael, in Bad Soden, in het diocees Fulda. Daarnaast nog in verschillende diocesen in Duitsland. En ook in de landen Denemarken, Zweden, Nederland, België, Frankrijk, Zwitserland, Slowakije, Kroatië, Hongarije, Roemenië, Oekraïne, Rusland, Wit-Rusland, Afrika, Amerika en India. Aanvankelijk deed ze dit allemaal naast haar werk als verpleegster. In 1993 werd ze door haar orde gedeeltelijk en in april 1996 geheel voor haar evangelisatie-werk vrijgesteld. De generale overste van haar moederhuis begeleidt en ondersteunt haar opdracht geheel en al.

Op 1 juli 1997 konden zuster Margaritha en haar medezuster Kiliana, die 45 jaar in de verpleging en ook bij de bejaarden had gewerkt, de voormalige katholieke pastorie in Massbach met het naastgelegen parochiehuis als gebedscentrum betrekken, in het diocees Würzburg. Maar dit parochiehuis werd voor de maandelijkse gebedsdag al gauw te klein. Terwijl zuster Margaritha en pater Mathew in 1993 samen met een groep baden, kreeg pater Mathew een boodschap; zuster Margaritha zou eerst een klein huis krijgen en later in de buurt van Frankfurt een groot huis voor de dienst van de evangelisatie.

Deze boodschap is eind 1998 in vervulling gegaan tijdens een ontmoeting met Mevrouw Dr. Block. Zonder dat de beide personen zich voordien kenden, vond na een gesprek van een half uur, de toezegging plaats van de schenking van de kuurkliniek “Haus Rafaël”. Daaraan zien we hoe God door de Heilige Geest Zijn Goddelijk Plan realiseert.

In maart 1999 zijn de zusters met toestemming van Aartsbisschop Dr. Johannes Dyba begonnen met hun opdracht in het diocees Fulda, in Bad Soden-Salmünster. Pastoor Hubert Wehner uit Gemünden is in samenspraak met zijn bisschop Dr. Paul Werner Scheele en Aartbisschop Dyba geestelijke leider van Haus Rafael. De aanvragen voor retraites en gebedsdagen nemen God zij dank constant toe. In het grote katholieke centrum van de gemeente Bad Soden nemen inmiddels tot 700 mensen deel aan de gebedsdagen uit heel Duitsland. De inhoud van de retraites is; de verkondiging van Gods Woord, Eucharistieviering, sacrament van verzoening, lofprijzing, Eucharistische aanbidding, rozenkrans, en gebed voor de uitstorting van de Heilige Geest tijdens de zegen met het Allerheiligst Sacrament. Thema’s van de retraites zijn: Gods Liefde, Jezus de enige Redder en Verlosser, de Moeder van God, vergeving, berouw en bekering, genezing van innerlijke kwetsuren, innerlijke genezing, geloof, Heilige Geest en geestesgaven enz.

Talrijke deelnemers getuigen dat zij door deze viering van het geloof, innerlijke en lichamelijke genezingen, alsook bevrijding mochten ervaren en daardoor God in hun leven opnieuw ontdekt hebben. Veel echtparen en families vonden elkaar terug.  Alle cursussen worden door intensief gebed van de zusters en leken in de Eucharistische aanbidding begeleid. Er is dag en nacht aanbidding van Jezus in het Allerheiligste Sacrament. De inhoud van de aanbidding zijn: lofprijzing, Bijbelcitaten, rozenkrans, gebed van barmhartigheid volgens de Heilige zuster Faustina en voorbeden voor de hele wereld. Hiervoor zetten zich ook meebidders uit de omgeving in, die aan de retraites hebben deelgenomen. De leiding van Huis Rafaël delen zuster Margaritha en zuster Kilana met elkaar, waarbij mevrouw Block hen met raad en daad bijstaat.

Sinds 1996 bezoeken onder leiding van zuster Margaritha tot 50 Duitse (en Nederlandstalige) pelgrims Kerala in Zuid-Indië en nemen er deel aan de charismatische retraites in een van de drie grootste retraitehuizen in Kerala. Hier beleven zij, in verschillende centra van de vernieuwing, de vervulling van de belofte die in het boek Joël gegeven wordt: “Daarna zal het geschieden dat ik Mijn Geest uitstort over alle vlees”.
Prijs de Heer!


Gebedsdag in Bad Soden-Salmünster, Duitsland, op 25 Oktober 2009.
Vortrag Sr. Margaritha: Jesus, in Deinem Namen ist die Kraft. (PS. Es ist keine Predigt, es ist ein Vortrag)


Vgl bron: Facebook


 

Mgr. Punt: Wat is er gaande in onze wereld?

Leave a comment Standaard

mgr_punt_bureau300
In augustus werden we opgeschrikt door een merk­waardig bericht. De Duitse regering riep haar burgers op om een noodvoorraad aan te leggen van voedsel, drinkwater en andere voorzieningen om voorbereid te zijn op mogelijke rampen die “ons bestaan bedreigen”. De oproep werd gedaan in een document van 69 pagina’s, vergezeld van een voorraadlijst, en met het advies om steeds voldoende contant geld in huis te hebben. Kort daarop deed de Tsjechische regering hetzelfde, en riep haar burgers op om “op het ergste voorbereid te zijn”. Later volgde Finland en andere landen. Natuurlijk verzekeren de regeringen dat het louter gaat om normale voorzorgsmaatregelen, maar de burgers hebben zo hun twijfels. In de sociale media woedt nu de discussie ‘wat weten zij, wat wij niet weten?’.

Oorlog en oorlogsdreiging

Wat we weten is dat onze wereld op vrijwel alle terreinen in chaos verkeert. De natuur is van slag, het monetaire systeem volledig uit het lood, en in vele landen heerst politieke en sociale onrust. Europa worstelt met terreur, en in Syrië vecht inmiddels iedereen met iedereen. Vreest men een grote aanslag die de elektriciteitsvoorziening lam legt, zoals sommigen menen, een monetaire crisis, oorlog? De Zuid-Chinese Zee en de Middellandse Zee liggen vol oorlogsschepen. De Nato is bezig raket­installaties te plaatsen in Roemenië en Polen, terwijl Rusland in ongekende mate mobiliseert. Het heeft inmiddels al een half miljoen soldaten samengebracht aan de grens met de Oekraïne, Polen en de Baltische staten. Volgens een woordvoeder van het Pentagon is dat in die mate “nog nooit gebeurd”. De paus spreekt al langer over een “Derde Wereldoorlog”, die zich a.h.w. stapsgewijs ontwikkelt. Ook vele mystici en heiligen uit de traditie van de kerk waarschuwen al heel lang dat onze cultuur te ver is afgedwaald van God en zijn gerechtigheid, en zo geen stand kan houden.

Een opmerkelijke profetie uit 1968

In dit verband werd ik kortgeleden geattendeerd op een profetie uit het jaar 1968, gegeven aan een 90 jaar oude Noorse vrouw. Onder tranen doet de oude vrouw haar relaas. In verkorte versie:

“Ik zag gebeur­te­nissen die zullen plaatsvinden vlak voor de laatste wereldcatastrofe, een catastrofe zoals we die nog nooit tevoren hebben meegemaakt. Eerst zal er een détente zijn… Er zal vrede zijn tussen de supermachten in het oosten en het westen, en het zal lang vrede zijn. In deze periode van vrede zal er een ontwapening zijn in veel landen, en we zullen niet voorbereid zijn als het begint… Maar eerst zal een ongekende lauwheid zich meester maken van de christenen, een afval van echt en authentiek christendom… kerken zullen leger en leger worden… entertainment, kunst en culturele activiteiten zullen de kerken binnendringen, en de plaats innemen van berouw en geestelijke opwekking… er zal een ongekend moreel verval zijn… de televisie zal met zulk een afschuwelijk geweld gevuld zijn, dat het de mensen leert elkaar te doden en te vernietigen, en het zal onveilig worden in onze straten… dan zullen mensen uit de arme landen Europa binnenstromen… het zullen er vele zijn, en de mensen zullen een hekel aan hen krijgen, en hen ruw beginnen te behandelen… dan is de beker van onze zonden vol… Plotseling verschijnt Jezus en de derde wereld oorlog breekt uit. Het zal een korte oorlog zijn… en eindigen met atoombommen… Ik ben zo blij dat ik het niet meer zal zien, maar als die tijd nabij is moet u moed tonen en de mensen waarschuwen. Ik heb het van God ontvangen, en niets ervan is tegen de Bijbel. Degene aan wie z’n zonden vergeven zijn, en die Jezus als zijn Heer en Redder heeft, zal veilig zijn.”

Een geestelijk en moreel reveille

Ieder vormt maar z’n eigen mening. Overigens worden profetieën nooit gegeven om mensen angst aan te jagen, maar altijd om gelegenheid te geven tot ommekeer opdat het juist niet gebeurt, of om zich geestelijk voor te kunnen bereiden als het wel gebeurt. Hoe het ook zij, ik hoop en bid dat de wereld niet afglijdt in een wereldcatastrofe, maar dat de Heer ons nog “een nieuw Pinksteren” mag schenken, waarvoor de laatste drie pausen zozeer hebben gebeden, opdat een geestelijk en moreel reveille de wereld kan vernieuwen. Ook hiervan zien we eerste tekenen.

Voor mij is dit alles echter vooral ook aanleiding om op iets anders te wijzen. Er is ook nog zoiets als geestelijke voor­bereiding. Of het nu gaat om oorlog, een grote ramp, of gewoon om ziekte of ongeluk, het leven blijft altijd kwetsbaar. In Italië gingen de mensen in de nacht van 24 augustus rustig naar bed, vol met plannen voor de volgende dag. Maar voor bijna driehonderd mensen zou die er niet meer komen. Die nacht beefde de aarde, en rukte velen uit het leven. Onverwachts werden ze wakker in die andere wereld, en werd hun leven gewogen in het goddelijk Licht. Waren ze daarop voorbereid? “Weest ook gij bereid”, zegt Jezus zelf, “omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop ge het niet verwacht.”

Geschapen voor de eeuwigheid

Veel mensen gaan volledig op in de dingen van deze wereld, en vergeten aandacht te geven aan hun onsterfelijke ziel en eeuwige bestemming. Maar daarvoor zijn we juist op deze aarde, om te groeien en te rijpen als mens, om het kwade in ons leven te overwinnen, en eeuwig leven en geluk te kunnen oogsten. “Maakt u op aarde geen vaste woon- en verblijf­plaats”, zegt de Heer,“uw vaderland is de hemel”. Er is natuurlijk niets op tegen om de vreugdes en schoonheid van deze wereld te genieten, zolang het niet ten koste gaat van ons geestelijk leven. “Wat baat het de mens de hele wereld te winnen”, zegt Jezus,“als hij daardoor schade lijdt aan zijn ziel”.

Dat is dan ook de eerste taak van de Kerk, mensen helpen om geestelijk te groeien, om zich te verzoenen met God en met elkaar, en hun eeuwige bestemming te bereiken. Daarvoor is er de heilige Schrift. Daarvoor zijn er de sacramenten. Daarvoor ook heeft paus Franciscus het jaar van Barm­har­tig­heid afgekondigd, dat overigens over twee maanden alweer ten einde gaat. Het is een uitnodiging aan ons allen om niet voorbij te gaan aan het leed van anderen. Maar ook om over onze eigen schaduw heen te stappen, om schroom en schaamte maar even te laten varen, het kwaad van ons leven te durven berouwen en belijden, en zo Gods onpeilbare liefde en vergeving te ontvangen. Want daarvoor is Jezus tenslotte gekomen, om onze lasten te dragen en onze zonden uit te wissen. We kunnen Hem niet méér vreugde bereiden dan dit offer van zijn leven te aanvaarden. Zo zei Hij het ooit tegen een mystieke ziel: “Al waren zijn misdaden zwart als de nacht, toch zal de zondaar, die zijn toevlucht neemt tot mijn barm­har­tig­heid, Mij verheerlijken en mijn lijden eren. In het uur van zijn dood zal Ik zelf hem verdedigen als mijn eer.”

Dit is geen tijd meer om alleen toeschouwer te zijn, maar om je geestelijk huis op orde te brengen. Wie het sacrament van boete en verzoening wil ontvangen is zeker in dit genadejaar van harte welkom in vele parochies, maar op bijzondere wijze in het centrum van Amsterdam, het Heiligdom van Heiloo, of de Abdij van Egmond. Googelt u maar even voor tijden en mogelijkheden.

+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam

Marino Restrepo: Living Only For God

Leave a comment Standaard

Christ Our Life Iowa

Marino Restrepo was born in the Andes Mountains of Colombia in a small coffee-growers town. His family was one of strong Catholic faith, endorsing all of the Catholic traditions and teachings. Marino was the sixth child in a family of ten. At age fourteen he moved to the capital of Colombia, Bogotá, where he achieved his high school education. He got married shortly before he turned twenty, and moved to Hamburg, Germany, where he attended the University of Hamburg and studied arts. His two sons were born there, and after spending six years in Germany, he moved to Los Angeles, California, where he has lived ever since. He engaged himself in the entertainment industry as an actor and musical composer.

In 1985 he was signed to Sony music of New York as an exclusive artist with his band Santa Fe. They released a number of albums worldwide and toured throughout…

View original post 404 woorden meer