Barmhartigheidszondag 23 april 2017

Leave a comment Standaard

Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

Gebedsgroep Legioen Kleine Zielen te Berg en Terblijt

Programma in de grote kerk
Vanaf 14.30 uur biechtgelegenheid
Om 15.00 uur H. Mis
Met aansluitend Aanbidding
Na afloop gezellig samenzijn met koffie en vlaai

Op elke Barmhartigheidszondag is het mogelijk een volle aflaat te ontvangen. Aan de volgende voorwaarden moet worden voldaan: 1. Binnen tien dagen voor de dag van ‘Barmhartigheidszondag’ of binnen tien dagen na de dag van ‘Barmhartigheidszondag’ gaan biechten (dit geldt in ieder geval voor de Nederlandse Kerkprovincie: het zal praktisch gezien namelijk niet lukken dat zoveel mensen op een en dezelfde dag kunnen gaan biechten). 2. De Heilige Mis bijwonen (vanzelfsprekend!). 3. De dag zelf vieren tere van Gods Barmhartige Liefde. 4. De geloofsbelijdenis bidden. 5. Die dag bidden voor de intenties van de Paus. Als aan deze 5 voorwaarden wordt voldaan: dan worden je de zonden vergeven (schuld door de zonde) en worden de zondestraffen van je weggenomen (de boetedoening…

View original post 3 woorden meer

Pater Daniel: Waar de VS verwoesten, bouwt Rusland op

Leave a comment Standaard

Syrië, vrijdag 17 maart 2017

download-1Goede Vrienden,

Donald Trump zal voor zijn buitenlands beleid stilaan kleur moeten bekennen. Decennia lang werd vanuit de VS aan een “herschikking van het Midden-Oosten” gewerkt. Hiervoor werden “regeringswissels” georganiseerd en een ”Arabische lente”  om de moslimbroeders aan de macht te helpen. Onmisbaar hierbij waren de terroristische groepen om het vuile werk te doen en het Angel-Saksisch plan van wereldoverheersing  ten voordele van een elite in stand te houden. In zijn verkiezingscampagne heeft Trump dit aangeklaagd. Gaat hij zich nu werkelijk inzetten om het terrorisme te bestrijden?  Dan kan hij niet anders dan uiteindelijk meewerken met Syrië en Rusland. Dan zal ook de houding van de UK, Saoedi-Arabië, Frankrijk, Turkije, de NAVO grondig moeten veranderen. Zullen de machthebbers van gisteren dit toestaan? We geven wat nieuws uit de gemeenschap en blijven strijden tegen de doodscultuur om een herstel van een Cultuur van het Leven te  steunen.

Pater Daniel

Uit het leven van de  gemeenschap.

Liturgie en gebed krijgen  een grote plaats in ons leven tijdens de vasten. Verder kregen we sympatiek bezoek.

Liturgie van de vasten

Onze liturgie is een samenbrengen van de Byzantijnse en Latijnse traditie. Iedere woensdag komt de byzantijnse  pastoor aboena Georges van de St. Michael-kerk te Qâra in ons klooster de uitgebreide vesper-communiedienst verzorgen. Het is geen eucharistie omdat volgens de Byzantijnse  traditie de eucharistie een verrijzenisviering is en daarom in de  vasten alleen op zondag gevierd wordt. Op vrijdag begeven wij ons naar de kerk van Qâra om daar samen met de parochianen de lange en populaire akathisthymne te zingen. Zoals in de Latijnse traditie heeft ook in de  Byzantijnse traditie iedere zondag een eigen tema. Vorige zondag was het de zondag van de iconen en volgende zondag is het de zondag van het heilig Kruis. Tussenin is het nu de zondag van de relikwieën. De liturgie van de heilige Basilius wordt gevierd en na de mis volgt er een processie, waarna de aanwezigen God vereren in zijn heiligen en een palmtakje van een schaal nemen.

Bezoek

Voorbije zondag kregen we  bezoek van de voorzitter van de Nederlandse  vereniging “Hand in Hand voor Syrië”, waarmee  we samenwerken en die vele containers met hulpgoederen stuurt. Het was een aangename ontmoeting en voor hem de eerste kennismaking met ons klooster. Hij kwam van Lattakia, Banias en reisde nu naar Damascus. In de bergdorpen had hij vele arme mensen alsook zwaar gehandicapte en behoeftige soldaten ontmoet. Hij was getroffen door de ellendige situaties maar ook door de moed van de mensenn en hij zoekt naar nieuwe vormen van efficiënte hulpverlening.

Vervolgens kwam de initiatiefneemster van het Italiaanse “oraprosiria” die ook op verschillende wijzen Syrië helpt en vooral de leugens in de  berichtgeving wil bestrijden. Een Nederlandse dame die in Italië  woont en nauw verbonden is met oraprosiria, heeft al verschillende van onze wekelijkse berichten in keurig  Italiaans vertaald en verspreid. De initiatiefneemster was  nu hier samen met de  secretaris van de katholieke Syrische bisschoppenconferentie. Ze kwamen van de zusters trappistinnen van Tartous. Het was een  bijzonder  aangename  kennismaking en bezoek. Moge de Heer overvloedig hun werk blijven zegenen tot heil van het Syrische  volk.

Het weer

Vorige week werd het weer  zachter, op de bergen bespeurden we met moeite nog een streepje sneeuw en we dachten dat de winter voorbij was. Nu is er plots weer een koudegolf met veel regen en sneeuw. Heel de bergketen van de Anti-Libanon glinstert wit in de zon. Acht eeuwen vóór onze tijdrekening gaf de profeet Jesaja ons hierover deze beschouwing: “Want zoals de regen en de sneeuw uit de hemel neerdalen en daarheen pas terugkeren wanneer zij de aarde hebben gedrenkt, haar hebben bevrucht en met planten bedekt, wanneer zij zaad hebben gegeven aan de zaaier en brood aan de eter; zo zal het ook gaan met mijn woord, dat voortkomt uit mijn mond; het keert niet vruchteloos naar Mij terug, maar pas wanneer het heeft gedaan, wat Mij behaagt en alles heeft volvoerd, waartoe Ik het heb gezonden.” (Jesaja 55, 10-11).

Voorzichtig optimisme

Zo beschrijft dr. Nabil Antaki de huidige toestand in Aleppo (Lettre d’Alep nr 29, mondialisation.ca, 16 maart 2017).  Op 23 december 2016 eindigde daar de nachtmerrie die meer dan vier jaar  heeft geduurd. Rebellen en terroristen vertrokken onder neutrale begeleiding naar  Idlib, vanwaar ze nog af en toe aanslagen plegen. ‘n 15.000 personen, familie en sympatizanten verlieten met hen de stad. De meer dan 100.000 bleven en waren gek van vreugde. Samen met de 1,5 miljoen inwoners van W Aleppo was de stad weer een. Maar… het opbouwwerk is immens, materieel en geestelijk. Hoe de wonden helen en weer  een leefbaar leven realiseren voor klein en groot?

Om het leven te bemoeilijken gaan de leugens in de media verder. De onafhankelijke Canadese journaliste Eva Barlett die tijdens de bevrijding van Aleppo de grote nieuwsankers op 2 minuten tijd  in hun hemd zette,  wordt nu zwaar aangevallen door de eigen Canadese media. Zij gaat evenwel onverminderd verder en getuigt met gedetailleerde bewijzen dat IS en Al Qaida gesteund worden door de VS, de NAVO, Saoedi-Arabië en Israël, die van Syrië een terroristenstaat willen maken. Onze VRT maakt het nog groffer met zijn artikel: “Syrië is in zes jaar burgeroorlog “folterkamer” geworden”. Na zes jaar kan de VRT nog steeds niets anders dan alle monsterleugens als een papegaai herhalen. Deze grootste humanitaire ramp zou dan de schuld zijn van de president, het leger en het volk zelf. Dat alle mensen van goede wil nu meehelpen om land en volk helemaal van de kaart te vagen en er een rijk voor terroristen van te maken dan kan het westen met zijn  vrienden uit  de Golfstaten de bodemrijkdommen redden!

Nu de overwinning van Syrië onafwendbaar is en uiteindelijk de vrede toch in zicht komt, worden terroristische aanslagen als wanhopige pogingen opgevoerd. Een zelfmoord-aanslag woensdag in het justitiepaleis van Damascus heeft 31mensen gedood en  60 verwond. Volgens Najm al-Ahmad, minister van justitie was het de bedoeling om de bewijzen van de  misdaden van IS in Syrië te vernietigen. Later was er een tweede aanslag in een hotel met nogmaals 20 gewonden. En vorige zaterdag was er al een dubbele zelfmoordaanslag geweest bij Bab al-Saghir in Damascus met  40 doden en 120 gewonden. Deze aanslagen samen met het aanhouden van de sancties willen beletten dat de oorlog tegen Syrië zou beëindigd worden.

De derde ronde van de voorbereidende gesprekken in Astana werden op 14 en 15 maart gehouden tussen Syrië, Rusland en Iran. Amerika en grote bondgenoten UK en Frankrijk zijn er merkwaardigerwijze niet bij.  En de “oppositie” wilde niet  komen. De vragen waren: Hoe kunnen we  de vijandelijkheden stoppen? Hoe kunnen we het terrorisme bestrijden? Hoe kunnen we  de gewapende groepen scheiden van IS en Al-Nusra? De minister van  buitenlandse zaken van Kazakhstan, Akylbek Kamaldinov zei dat deze gesprekken ondanks alles een integraal deel zijn van de gesprekken in Genève.

Waar de VS verwoesten, bouwt Rusland op

De Russen worden als de wrede indringers en agressors voorgesteld. Zij moeten weg om aan de VS, de NAVO en vrienden van de  Golfstaten de vrijheid te geven  hun vredesmissie te voltooien door een andere leider aan te  stellen in Syrië. Wanneer je eenmaal weet dat het de CIA  is die rechstreeks de westerse media beheerst en manipuleert om de Amerikaanse belangen wereldwijd te doen gelden, begin je achter de  berichtgeving de werkelijkheid te ontwaren. Ook voor de houding van de hoge hakkenmadame van het Europees buitenlands beleid, Frederica Mogherini,  kunnen we geen eerbied opbrengen. Zij wil dat de E U een grotere rol speelt om vrede te brengen in Syrië. Spontaan denk je  dan, dat zal wel goed komen. De helft van de mensen die Syrië ontvluchten, doen dit uit vrees voor het terrorisme, maar de andere helft doet het omdat hun leven wegens de sancties geen toekomst meer heeft. Gaat Frederica nu helpen om die sancties op te heffen? Helemaal niet. Ze wil meer inspraak in de zogenaamde nieuwe grondwet  om tot het laatste moment toe, in plaats van het Syrische volk te kunnen beslissen hoe de westerse belangen opgelegd kunnen worden aan een bevolking en een land dat ze heeft helpen uitmoorden en verwoesten. Wat een huichelarij.

En wat komen de VS eigenlijk doen in de landen van het Midden-Oosten? Het ligt aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, terwijl het voor Rusland  buurlanden zijn. En hoe zijn de VS en Rusland in  feite in Syrië geraakt? De Amerikaanse politieke commentator Randy Martin (die schrijft voor worldburning.com) zegt het zo: ”De VS zijn en waren altijd alleen maar in het Midden-Oosten betrokken om de uitbuiting van zijn grote oliebronnen… De enige manier waarop Amerika zijn aanwezigheid in het Midden-Oosten kan handhaven is door met militaire macht over anderen te heersen. Met andere woorden, door op te treden als een agressor, zij het onder de cynische schijn van een beschermer”. En het contrast tussen de  twee landen is het duidelijkst in Syrië. “Het is Rusland dat onder Poetin geloofwaardig een uitweg zoekt voor de oorlog. Ondertussen zijn  de VS en hun bondgenoten verantwoordelijk voor de uitbuiting en verwoesting van het land met hun criminele oorlogen en hun complot van regeringswissel”.  Generaal Wesley Clark liet zich ontvallen dat de VS  na 2001 van plan waren om 7 landen om te vormen: Irak, Syrië, Libië, Libanon, Somalië, Soedan en Iran. Allemaal om de bodemrijkdommen te plunderen. Tegelijk speelt hierbij  het uitschakelen van Rusland en Iran  mee. En daarom willen de VS en hun vazallen met militaire overmacht aanwezig blijven.

Rusland heeft een defensieve militaire macht, de VS en hun partners zijn agressors maar doen alle moeite om het omgekeerde beeld in de openbare opinie te prenten. Rusland is nu duidelijk de voornaamste speler in het Midden Oosten  omwille van zijn integer politiek beleid. Moskou wil een multipolaire wereld en een regio  van vrede waar de soevereiniteit van de landen gerespecteerd wordt alsook het UNO handvest. Precies het tegendeel van wat Washington en Europa nastreven. Rusland handelt volkomen volgens internationaal recht in Syrië. Washington en hun lakeien respecteren hier geen enkel internationaal recht. (Finian Cunningham, Russia Builds Where US Destroyed, Sputnik International, 13 maart 2017). Ondertussen moeten de 180 Amerikaanse kernbommen (B-61), geïnstalleerd in Italië, Duitsland, België, Nederland en Turkije  vervangen worden door een nog grotere vernietigingsmacht: B61-12. Laten we hier  toch iets goede bijvoegen van de huidige Amerikaanse president. Trump blijft weigeren abortus te promoten en te betalen uit respect voor het menselijk leven. En hij heeft beslist de helft van de Amerikaanse bijdrage aan de UNO te schrappen. Dit kan helpen om de UNO te dwingen hun werkwijze te herzien. Nu worden onrechtvaardige oorlogen zoals tegen Syrië en Donbass juist vanuit  de UNO gesteund. De UNO zou daarentegen een garantie moeten zijn voor respect voor de soevereiniteit  van de landen.

Sta op en getuig!

Onze moderne democratieën zonder grenzen en  waarden zijn op weg naar een dodend totalitarisme. Een onbeperkte verheerlijking van de zelfontplooiing en zelfbeschikking leidt tot een absoluut relativisme, waarbij het recht van de ander wordt ontkend. Alles wordt geregeld met onderlinge overeenkomst of consensus, die geen rekening houdt met de werkelijkheid of waardigheid van de mens. Hier geldt alleen de macht van de  sterkste. Ideologieën worden  onder dwang opgelegd en het openbaar gezag vertegenwoordigt  de terreur van een tirannieke staat. Het zijn waarschuwingen van  de heilige paus Johannes II, al  bijna een kwart eeuw geleden (Veritatis splendor, 1993, o.a. nrs 99 en 101; Evangelium vitae, 1995, o.a. nrs 20 en 96). Hij reageerde hiermee o.m. tegen de abortuswetgeving in de huidige democratieën. De ideologie van “baas in eigen buik” wordt als recht en zelfs plicht opgelegd om het meest kwetsbare menselijk leven te vermoorden. Hiertegen is dan zelfs geen gewetensbezwaar mogelijk. Zwangerschap wordt  beschouwd als een ziekte die “behandeld” moet worden door moord en deze “zorgverlening” mag  niet geweigerd worden. Of hoe democratie  tot waanzin verwordt. Je kunt hiertegen ook reageren door deze petitie te tekenen: http://petit.io/petition/droit-de-naitre/defendons-la-liberte-de-conscience-des-medecins 

Er zijn concrete acties mogelijk om  een Cultuur van het Leven te herstellen. Rose DELATTRE, Pardon les enfants, Salvator, 2016 biedt ons een schitterend voorbeeld. Het lijkt een roman maar het is de authentieke ervaring van een vrouw. In haar chaotisch leven zocht ze naar geluk,  maakte de verkeerde keuzes, werd verkracht en koos voor abortus. Sindsdien verloor ze de zin van haar leven, had schuldgevoelens en werd depressief. Haar abortus bleef zij  als een  knagende pijn meedragen. In deze ellende kwam ze tot een grondige bekering. Ze ontdekte de barmhartigheid van de  Vader en een levende ontmoeting met Christus wekte in haar  nieuw leven. Vanuit eigen ervaring getuigt ze nu dat er genezing mogelijk is op drie voorwaarden: berouw hebben, biechten en getuigen. Ontelbare vrouwen  en meisjes blijven hun abortus als de grootste verscheurdheid in hun leven meedragen, uur na uur, dag na dag, jaar na jaar. Ze durven er niet van getuigen omdat  de openbare opinie deze diepe pijn radicaal ontkent en voorhoudt dat er na abortus alleen maar bevrijding is. Ontelbare vrouwen die kozen voor abortus betreuren ten diepste deze keuze en geen enkele vrouw die er uiteindelijk voor koos om haar kindje te houden heeft er spijt van. Dikwijls werden de laatsten afgeschrikt door de  voorspelling dat het kind gehandicapt zal zijn. Talrijk zijn de  getuigenissen van hen die zeggen dat hun kindje toch als normaal geboren werd. Volgens Rose Delattre kan de grote menigte van al deze vrouwen de dodelijke kanker van de  abortuswetgeving in onze samenleving wegnemen door hun weerstand   te overwinnen  en openlijk te spreken over  wat ze beleven. Voor deze massa getuigenissen zullen alle valse voorstellingen van abortus in het niet verdwijnen. Sta op en getuig! Tot eer van God, de barmhartige Vader, van Jezus Christus onze enige Redder, van de heilige Geest, die leven (her)geeft.

P.S. Weer ontvingen we het vorig bericht, mooi geïllustreerd met video’s (over de Akathist hymne, het leven van Efraem de Syrier, een CIA rapport over de geplande ontwrichting van Syrië, de echte reden van de oorlog: een pijplijn,  de bevrijding van Palmyra, het voor de VS vernietigend getuigenis van Robert Kennedy    jr. enz…)  http://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-19/

Pater Daniel

Bron: per email ontvangen


 

Abonnement en kennismaking nieuw tijdschrift: ‘Legioen Kleine Zielen Nederland’

Leave a comment Standaard

Landgraaf, 17 maart 2017, door eindredacteur pastoor Geudens

Eerste Tijdschrift LKZ NL 2017

Bezoekers website LKZ NL

‘Legioen Kleine Zielen Internationaal’, veruit de meeste bezoekers van de website komen uit de volgende landen:
1. Nederland  52 %
2. België 34 %
3. Amerika 7,8 %
4. Duitsland  1,5 %
5. Ierland  1,3 %

Voorwoord Nieuw Tijdschrift

De Boodschap van de Barmhartige Liefde aan de Kleine Zielen is een dialoog tussen Jezus, onze Verlosser en Marguerite, een eenvoudige moeder. Deze Boodschap heeft een grote invloed doordat zij reeds in 21 talen vertaald werd en in 91 landen verspreid. Zij kent een groot succes, omdat zij een zuivere weerklank is van de H. Schrift.

Jezus zegt tot Marguerite: “Deze handleiding voor het geestelijke leven is in het bereik van ieder verstand en Ik ben erop gesteld alle kleine zielen te treffen. Want Ik verwacht veel van hun edelmoedigheid.“ (Boodschap 24.6.67) 

Jezus: “Ik ben u geen nieuwigheden komen leren. Wie hoopt in deze Boodschap ‘openbaringen’ te vinden zal ontgoocheld zijn. Bezorgdheid om gebed en boete, zelfovergave aan de liefde: ziedaar wat Ik u opleg.” (Boodschap 12.2.67)

In de ‘Boodschap van de Barmhartige Liefde van het Hart van Jezus aan de Kleine Zielen’ roept Jezus de mensen, zijn schepsels, op tot liefde. Liefde is volgens Jezus de enige remedie voor het kwaad dat de wereld teistert en dat zelfs in zijn Kerk tweedracht zaait. De verschrikkelijke storm, die door de haat wordt aangewakkerd, kan alleen maar verdwijnen door de adem van de Liefde. De Redder rekent op ons om Hem daarbij te helpen. Het is aan elke ‘kleine ziel’ om mee te doen aan zijn goddelijk spel.

Mijn eerste kennismaking met het Legioen Kleine Zielen was in 1977. In 1978 ben ik meegegaan met een bedevaart naar Chèvremont samen met een groep Kleine Zielen Eindhoven. Marguerite heb ik horen spreken in een grote overdekte tent.

In april 2010 ben ik gevraagd door de gebedsgroep Kleine Zielen Eckelrade om aldaar de maandelijkse gebedsmiddagen als priester te begeleiden. Van het een kwam het ander. Ik verheug mij erover met de Kleine Zielen verbonden te zijn. In december 2012 is de Stichting met een website begonnen, welke ik nu beheer. In december 2016 vroeg de voorzitter van dezelfde Stichting om mijn medewerking voor het verzorgen van een nieuw op te starten tijdschrift. Na een korte aarzeling heb ik ja gezegd.

Het eerste exemplaar van dit tijdschrift hebt u nu in handen. Met dit tijdschrift wil de Stichting Legioen Kleine Zielen Nederland meewerken aan het werk welke Jezus begonnen is met Marguerite, namelijk om zijn liefde van zijn Barmhartig Hart bekend te maken aan de mensen, met name aan de kleine zielen.

“Het Legioen Kleine Zielen helpt ons in het bijzonder om in een grotere intimiteit met Jezus te leven, iets waarnaar iedere gelovige zou moeten streven, ook de meest vurige mariale ziel. Het doel van de Boodschap is juist: ons binnenleiden in deze onuitsprekelijke intimiteit, ons tonen hoe we Onze Lieve Heer steeds meer kunnen beminnen en ons door Hem laten opvoeden. En dit te midden van de moeilijkheden van deze tijd”.

Ik wil u vragen om voor dit nieuwe initiatief te bidden. Dat de Heilige Maagd Maria ons moge helpen; en dat de H. Geest ons moge inspireren! Moge dit tijdschrift een middel zijn waarmee we onze gebedsgroepen van Nederland kunnen ondersteunen en opbouwen. Ik hoop tenslotte dat veel mensen mogen ontdekken dat ze geroepen zijn als Kleine Ziel te gaan leven…

Pastoor Geudens

Wilt u het tijdschrift bij u thuis ontvangen?

Voor Nederland: Kosten van een jaarabonnement is 12,– Euro (uitgave 3 maal per jaar: in april – augustus – december)

Opgave abonnementen:
p/a Mevrouw Beurskens – van de Rijdt,
Rijksweg 90,
5941 AH Velden
Opgave per E-mail: hbcb@hetnet.nl

Info: https://hetlegioenkleinezielen.wordpress.com/

 

 

 

Video: Berichtgeving over Syrië is de grootste leugen van onze tijd!

Leave a comment Standaard

Video:  Flämischer Priester: „Medienberichterstattung über Syrien ist die größte Lüge unserer Zeit“

Het oordeel van veel westerse ooggetuigen, die zelf ter plaatse waren in Syrië, is de berichtgeving van de westerse toonaangevende media over Syrië, unaniem vernietigd. Wat de westerse toonaangevende media bekend maken van het conflict in Syrië, is de berichtgeving gewoon verkeerd. Kla-TV liet in meerdere uitzendingen de ooggetuigen aan het woord komen.

https://www.kla.tv/index.php?a=showembed&vidid=9981&lang=de

Pater Daniel: Vragen omtrent de zogenaamde vredesgesprekken en de duistere bedoelingen van sommige machthebbers

Leave a comment Standaard

Syrië, vrijdag 10 maart 2017

Goede Vrienden,

download-1Het Syrische leger, geholpen door zijn trouwe bondgenoten Rusland, Iran en Hezbollah behalen over zowat heel het land overwinningen. IS lijdt zeer zware verliezen aan manschappen en materiaal. Palmyra is weer  heroverd. Toch gaat de oorlog verder met moorden, aanslagen en verwoestingen. Ten westen van Palmyra werd vorige maand een groepje door terroristen aangevallen. Vier  soldaten werden gedood en de Russische  Generaal Majoor Pyotr Milyukhin verloor beiden benen en een oog. Zij geven hun leven voor de bescherming van het volk.  En gelukkig leven we, zoals velen, met de bevolking zelf  in vrede en harmonie. We stellen ons  wel vragen  omtrent de zogenaamde vredegesprekken en de duistere  bedoelingen van sommige machthebbers.

Het lijkt meer op een marionettenspel, een poppenkast, waarbij de echte acteurs  achter de schermen aan de touwtjes  blijven trekken. Om de ellende  van het volk bekommeren zij zich niet. Verheugend is dat er wel mensen zijn die daadwerkelijk willen helpen. Moge God het hen honderdvoudig vergelden.

Pater Daniel

Uit het leven in de gemeenschap

Akathist

Zeer populaire liturgieën ter ere van O.L.Vrouw zijn de lange “akathisthymne” (= niet zitten; ze  wordt   staande gezongen) en de “paraclisis”. Ze zijn respectievelijk als een voorbereiding op het feest van de Aankondiging (25 maart) en van de Tenhemelopneming (15 augustus). In de akthisthymne wordt vooral het mysterie van de Menswording belicht. Ze is historisch verbonden met de bevrijding van Constantinopel en  wordt als een machtige smeekbede om bescherming gebeden. In 626 werd Constantinopel belegerd en patriarch Sergius besloot de stad toe te wijden aan O. L. Vrouw en de akathisthymne gans de nacht door te zingen. De stad werd gespaard. Iedere vrijdag in de vasten wordt deze hymne gezongen. Deze vrijdagavond gingen we zoals  vorige vrijdag met  gans de  gemeenschap naar de parochiekerk in Qâra en hebben daar samen met abouna Georges en de parochianen deze mooie levendige dienst  gevierd. Het was een aangename ontmoeting, een gezamenlijke lofzang en een wederkerige bemoediging.

Schijn bedriegt

Enkele leden van de  gemeenschap gaan boodschapen doen. Daarvoor hebben we verschillende chauffeurs ter beschikking, vooral van dezelfde grote christelijke familie die al sinds eeuwen met dit klooster verbonden is. Nu is het een ongehuwde man die als ingenieur halftijds voor de staat werkt, een apartementje heeft in Qâra maar praktisch altijd bij ons woont, leeft en werkt. Tijdens de  rit groet hij voortdurend mensen langs de weg of stopt even om een babbeltje te slaan. Plots ziet hij een  eenzaam, gesluierde, vrouwtje langs de weg. Het lijkt een hulpeloos oud weduwtje te zijn. Onze chauffeur stopt en vraagt of hij kan helpen. Ze zegt dat ze naar Deir  Atieh moet. Dat komt goed uit want wij rijden ook naar Deir Atieh en ze  stapt in. Dan komt de verrassing. Het is helemaal geen oud besje maar een vrouw van middelbare leeftijd, ze spreekt perfect Frans, heeft in Frankrijk gestudeerd en is tandarts in Aleppo. Ze is nu de nodige schikkingen aan het treffen om na de ellende van de  voorbije jaren en maanden haar praktijk te kunnen hervatten.

Dit geeft ons een beeld van het Syrische volk. Uiterlijk lijkt het hier soms op Afrikaanse toestanden, vooral wat afspraken betreft. Onder deze schijn schuilt echter een fier volk met een behoorlijke ontwikkeling, een rijke traditie en grote cultuur. De gepensioneerde Franse chirurg, die enkele maanden geleden bij ons was en het privé ziekenhuis van Deir  Atieh bezocht, zei verrast dat het als model kan dienen voor vele Franse ziekenhuizen. En dan leven ze hier  nog in oorlog en onder verstikkende sancties! Wanneer we vanuit Europa naar Syrië kijken, moeten we er wel rekening mee houden dat schijn bedriegt.

Een invasie van boomplanters

Vrijdagvoormiddag zou een groep jongeren uit Qâra komen om bomen te planten voor het klooster, langs beide zijden van de  weg die naar Qâra leidt. In feite waren ze met 150. Het is een nieuwe scoutsgroep bestaanden uit moslims en christenen. En zo werden er in de voormiddag een duizendtal bomen geplant. Die moeten ook allemaal extra water krijgen, anders sterven ze. Het was een aangename bedoening. Enkelen maakten muziek met tamtam, want er was volk genoeg. Daarna kwam heel de groep naar het klooster voor een bezoek en maar foto’s en selfietjes nemen.

Gebed van de heilige Efrem

Tijdens de vasten eindigen we de vespers met dit krachtige gebed van de Syrische heilige hl. Efrem (+ 373) waarbij driemaal een grote “metanie” gedaan wordt, d.i. knielen en buigen met het hoofd tegen de  grond: “Heer en Meester van mijn leven, geef mij geen geest van  luiheid, nieuwsgierigheid, eerzucht en praatzucht. Maar wil aan uw dienaar een geest schenken van wijsheid, nederigheid, geduld en liefde. Ja, Heer mijn Koning, geef me dat ik mijn fouten mag zien en niet oordeel over mijn broeder. Want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen. Amen”

Een internationale poppenkastvoorstelling

Op 23 februari werd in Genève de vierde gespreksronde  besloten van de delegatie van de  Syrische Arabische Republiek met de vertegenwoordigers van de oppositiegroepen. Wie als nuchtere buitenstaander  (en slachtoffer) kijkt naar deze gesprekken in Astana en Genève, die handelen over het  staken van de  vijandelijkheden in Syrië, het staken van het bloedvergieten en het herstel van de  vrede, ontdekt dat het een vreemde bedoening is. Immers,  grote aanslagen en verwoestingen schijnen gewoon door te gaan. De algemene visie die de westerse media over de situatie brengen luidt als volgt. Syrië is een dictatuur waarbij de verschillende  volks- en geloofsgroepen  in een bittere burgeroorlog met  elkaar zijn verwikkeld: soennieten, sjiieten, druzen, alawieten, christenen… Ze kunnen er zelf niet uit komen en daarom moet de internationale gemeenschap langs de UNO hen helpen om bevrijd te worden van deze spiraal van onderling geweld door een overeenkomst  over  een goede constitutie,  een regering van nationale eenheid en een aanvaardbare president. Dit lijkt een eenvoudige  beschrijving van de situatie te zijn, maar komt totaal  niet overeen met de werkelijkheid. Syrië heeft al vanaf 2012 een nieuwe constitutie met een democratisch meer-partijen-stelsel en een president die eveneens  democratisch gekozen is en door de grote meerderheid van alle bevolkingslagen aanvaard. Daarom zie je  op vlaggen, winkels en auto’s de foto van de president. Er heerst  geen onderlinge burgeroorlog. Syrië was en is een model van echte lekenstaat, waar het fanatieke islamisme niet wordt geduld en waar alle geloofs- en  volksgroepen in harmonie samenleven. Vanaf het allereerste begin van de oorlog tegen Syrië, is het volk eensgezind blijven protesteren tegen het terrorisme dat vanuit het buitenland wordt gevoed. De overgrote meerderheid van het volk wil geen islamitisch fanatisme maar de harmonieuze lekenstaat. Een CIA rapport uit 1980, bedoeld om Syrië te destabiliseren vermelde toen al de voor hen grote moeilijkheid dat de president “een stabiliteit in Syrië heeft gebracht zoals nooit voorheen”.

En hierover gaat de grote strijd. Op 12 november 2012  werd in Riyad al een zogenaamde “Syrische oppositie” samengesteld onder de naam “Nationale Constitutie”. De huidige leider is Nasr-al-Hariri die in feite de Saoedische koninklijke familie vertegenwoordigt die hun wahabisme willen verspreiden. Daarom heeft hij nogmaals herhaald dat Bachar al Assad weg moet. Na de voorbereidende gesprekken in Astana werd op 24 januari 2017 nochtans een gezamenlijke verklaring uitgegeven van Iran, Rusland en (schoorvoetend) Turkijke waarin herbevestigd worden: “… de soevereiniteit, onafhankelijkheid en territoriale integriteit van de Syrisch Arabische Republiek als multi-etnische, multi-religieuze, niet-confessionele en democratische staat, zoals door de UNO Veiligheidsraad werd erkend” En dit blijft voor de westerse machthebbers en hun bondgenoten van de  golfstaten onaanvaardbaar. Syrië moet in een islamitische chaos en dictatuur veranderd worden opdat het westen en zijn vrienden vrij zouden kunnen beschikken over het land en zijn grondstoffen en om eindelijk zijn pijplijn voor Saoedi-Arabië en Qatar te kunnen aanleggen tegen Rusland en Iran. Robert F. Kennedy Jr. spreekt daarom van “een andere oorlog om de pijplijn in Syrië”.

Ziedaar in grove lijnen de samenstelling van het internationale poppenspel in Genève. De VS, Israël, de golfstaten, de NAVO en Europa zijn de acteurs en aanvallers van Syrië  op het terrein.  De afgevaardigden van de oppositiegroepen in Genève zijn hun marionetten. Syrië, Rusland, Iran en de Hezbollah zijn de  verdedigers op het terrein en in Genève. De half miljoen doden, de grootste vluchtelingenstroom sinds W O II en een prachtig land dat nu verwoest is, dat zijn niet de zorgen van de  acteurs-aanvallers in dit poppenspel.

Het einde van de poppenkastvoorstelling is nog niet  duidelijk. Bepaalde actoren zijn zelf  nog in volle evolutie.  Tot en met Obama, overheerste in de VS de steun aan de “Arabische Lente”, aan de djihadisten, de moslimbroeders, een willekleurige militaire tussenkomst in elk land dat nog onafhankelijk wil blijven. Dat alles onder de vlag van een “nieuwe wereldorde”, een  wereld zonder grenzen, een neoliberalisme, een globalisatie, geleid door de wapenindustrie en de  banken. In zijn verkiezingscampagne heeft D. Trump als een olifant in een porseleinenwinkel enkele pronkstukken tegen de  grond gegooid, zoals de onaantastbare waarheid van de  gevestigde media, de diabolisering van Rusland, de heilige alliantie met de NAVO, de steun aan de terroristen… Sinds hij president is heeft de Amerikaanse onderwereld efficient een aantal onderwerpen terug in de uitstalraam kunnen zetten, maar de strijd tussen D. Trump en de gevestigde machten gaat door en is nog lang niet beslecht. Hopen maar dat hij uiteindelijk toch een radicale ommekeer kan en wil bewerken.

Europa met de NAVO volgde tot heden trouw Big Brother in al zijn wensen en bevelen tot en met de actieve medewerking aan de verwoesting van o.a. Libië en Syrië, alsook de  waanzinnige oorlogsopbouw tegen Rusland. Europa komt echter steeds meer voor  een  beslissende keuze. Ofwel werkt het gewoon verder aan zijn zelfvernietiging met zijn landen zonder grenzen, zonder waarden en zonder identiteit, zijn multiculturalisme, zijn steun aan de nieuwe wereldorde,   zijn morele decadentie en doodscultuur zonder grenzen. Ofwel gaat het de moeizame weg van de terugkeer naar zijn christelijke wortels en  de herwaardering van het gezin met de eigenheid en rijkdom van de afzonderlijke landen. Dan zal het aanleunen bij de  heropstanding van Rusland en daadwerkelijk meehelpen om de christenen in het Midden-Oosten te steunen en van uitroeiing te behoeden. Europa quo vadis?

De volgende voorbereidende voorstelling van de poppenkast gaat door in Astana, hoofdstad van Kazakhstan op 14-15 maart 2017.

Palmyra weer  bevrijd

In mei 2015 werd Palmyra met  zijn  kostbaar werelderfgoed door IS ingenomen. Tien maanden lang zorgden ze voor barbarij en verwoestingen. Op 27 maart 2016 werd Palmyra  bevrijd en de Russen organiseerden er een historische concertuitvoering. Helaas, met hulp van de “internationale coalitie” kon IS Palmyra op 11 december 2016 weer veroveren door een verrassingsaanval op het ogenblik dat Syrië en Rusland hun krachten wijdden aan de  bevrijding van Aleppo. Hierdoor werden weer andere kostbaarheden verwoest zoals een deel van het Romeins theater dat helaas gebruikt werd voor gruwelijke massaslachtingen. Sindsdien werd  de herovering nauwkeurig voorbereid met behulp van de ervaringen van vorige keer. Kolonel Generaal Andrei Kartapalov, opperbevelhebber van de Russische troepen in Syrië gaf vorige zondag meer uitleg over de goede samenwerking tussen de Russische luchtmacht en de Syrische landmacht. Hij prees de Syrische soldaten om hun inzet en moed. Nu IS hier verdreven is, zal de strijd verder gaan tegen de Koerden en Turkije, die hier  beiden hun eigen droom willen verwezenlijken.

“Mary’s Meals” in Aleppo

In zijn pastorale brief “Een vasten van tranen” schetst de Maronitische aartsbisschop van Damascus, Mgr. Samir Nassar een erg somber  beeld van de toestand in Syrië. Hij spreekt van een Apocalyps met ruines alom, ingestorte gebouwen, uitgebrande huizen, spookwijken en dorpen die met de grond gelijk gemaakt zijn. Weinige families zijn nog ongeschonden en 3 miljoen kinderen kunnen niet naar  school. Voor deze laatsten heeft “Mary’s Meals” een nieuw initiatief genomen. De organisatie “Mary’s Meals” is werkzaam in 14 landen (o.a. Malawi, Liberia, Zambia, Kenia, Haïti, Indië en Zuid-Soedan). Het doel is de honger van kinderen bestrijden en helpen bij de opbouw van hun leven in landen die door oorlog worden verwoest. Ze geeft  schoolmaaltijden, waardoor kinderen aangemoedigd worden terug naar school te gaan. Vorig jaar werden deze maaltijden uitgebreid tot Libanon, waar nu ongeveer 1,5 miljoen  Syrische vluchtelingen hun toevlucht hebben gezocht.  Dagelijks kregen kinderen van Syrische vluchtelingen samen met hun Libanese klasgenootjes een maaltijd in een school   vlakbij de hoofdstad Beiroet. De Stichter en directeur  Magnus MacFarlane-Barrow heeft nu besloten deze maaltijden, samen met de regionale partner Dorcas ook in Aleppo te verstrekken. Hierdoor krijgen ongeveer 1500 kinderen in zes scholen over de stad verspreid iedere dag een maaltijd.  De gemiddelde kostprijs om een kind gedurende een volledig jaar via Mary’s Meals een maaltijd te bezorgen op school, bedraagt momenteel slechts €15,60. De Vlaamse afdeling is nog verbonden met Nederland (www.marysmeals.nl), vandaar het Nederlands rekeningnummer voor wie wil helpen: Nl 123 Rabo 0166 2733 41 (Rabonl2u)  op naam van Mary’s Meals Nederland, Melkerstraat 2 Nl 5469 SL ERP (Veghel).

Ondertussen trachten ook wij de mega-keuken in Aleppo nog een tijd te kunnen volhouden door 25.000 warme maaltijden te bezorgen, 5 dagen op de week. Ook dit kan gesteund worden: IBAN BE 32-068-2083244-02  BIC  GKCCBEBB, Abdijlaan 16    B-2400 MOL-POSTEL, Befius, Pachecoln 44,  Brussel.

Deze week werden ons toegestuurd:

  • De vorige week reeds vermelde Duitse TV-uitzending over de westerse berichtgeving als de grootste leugen van deze tijd, nu in het Nederlands vertaald: kla.tv/10103

Pater Daniel