Peter Klos: ‘De Kerk op aarde maakt een ongekende diepe crisis door’

Comment 1 Standaard

De Kerk is het mystieke Lichaam van Christus en het bestaat uit drie ‘afdelingen’, als je dat zo mag zeggen.

De triomferende Kerk is het verheerlijkte Lichaam van Christus dat is opgenomen in de Hemel. Daar verblijven Christus in Zijn Glorie en alle zielen die reeds delen in Zijn verheerlijking. We vieren deze triomferende Kerk op het feest van Allerheiligen op 1 november. Op deze dag gedenken we alle heiligen en danken God voor hun leven en voorbeeld en vragen hun voorsprak voor ons, de Kerk op aarde.

Deze Kerk op aarde heet de strijdende Kerk en is ook onderdeel van het mystieke Lichaam van Christus. We noemen het de ‘strijdende Kerk’ omdat alle gedoopten hier op aarde de voortdurende strijd moeten voeren tegen de wereld, het vlees en de duivel om zo deel te krijgen aan Christus’ heerlijkheid.

En dan is er nog de zogenaamde lijdende Kerk. Dit is het deel van het mystieke Lichaam dat haar aardse pelgrimstocht heeft voltooid, maar nog niet is toegelaten tot de Hemel. Het is de mysterieuze realiteit van het Vagevuur waar de zielen verblijven die nog zonden moeten uitboeten die zij op aarde hebben begaan. We vieren deze lijdende Kerk op het feest van Allerzielen op 2 november, een dag na Allerheiligen.

Het Vagevuur is een uitvinding van Gods Barmhartigheid. Wanneer het Vagevuur niet zou bestaan, dan zouden er maar zeer weinig mensen gered worden. De zielen in het Vagevuur weten dat ook en ze prijzen God om Zijn oneindige Barmhartigheid. Maar dat is tegelijk hun lijden. Hoewel deze zielen een diepere kennis hebben van God dan de mensen op aarde, zijn ze niet in staat Gods Liefde naar behoren te beantwoorden, geblokkeerd als ze worden door de zondelast die nog aan hen kleeft. Deze zuivering is een lijden dat onmetelijk groter is dan alle lijden dat we hier op aarde kunnen ondergaan. Daarom is het niet goed om naar het Vagevuur te verlangen. We mogen alleen naar God verlangen; naar de eeuwige aanschouwing van Zijn oneindige Goedheid en Wijsheid. Daartoe kunnen we veel leren van de zielen in het Vagevuur, die uiteindelijk ook niets anders verlangen dan dat ieder van ons zo snel mogelijk de eeuwige heerlijkheid bereikt. Daar alleen kunnen we God werkelijk verheerlijken zoals Hem toekomt en Gods verheerlijking is het enige verlangen van de heilige zielen in het Vagevuur.

God staat in Zijn Barmhartigheid soms toe aan zielen in het Vagevuur om mensen om aarde te bezoeken en om hun gebeden te vragen. (..)

De Kerk op aarde maakt een ongekende diepe crisis door

Naast deze getuigenissen die heel dienstbaar kunnen zijn voor ons geloofsleven, is er natuurlijk ook de realiteit van de ‘strijdende Kerk’, de Kerk op aarde die een ongekend diepe crisis doormaakt. Dit weekend vond er in Rome een conferentie plaats in het Angelicum (dat is de Universiteit van de Dominicanen) over Humanae Vitae, de encycliek van Paus Paulus VI over gezin en menselijke seksualiteit. Deze encycliek werd bij zijn verschijnen in 1968 al door velen, inclusief priesters en bisschoppen, niet aanvaard. Het afwijzen van kunstmatige geboortebeperking was met name een overtuiging die door velen niet meer acceptabel werd geacht. Toch bracht paus Paulus VI  niets anders onder woorden dan wat de Kerk altijd heeft geloofd. De conferentie in het Angelicum wil de waarheid van Humanae Vitae, en het onveranderlijke karakter van haar leer, bevestigen en verdiepen.

Tegelijkertijd werd op een andere universiteit in Rome – de Gregoriana, de universiteit van de Jezuïeten, waar ook paus Franciscus toe behoort – een serie lezingen gegeven die de encycliek Humanae Vitae in het licht van de exhortatie van paus Franciscus, Amoris Laetitia, een nieuwe betekenis wil geven. In feite komt het erop neer dat paus Franciscus ook hierin, zoals in de leer over het huwelijk, veranderingen wil brengen die een breuk betekenen met 2000 jaar katholieke Leer en Traditie.

In een notendop laten de twee universiteiten de crisis zien waar de Kerk in verkeert. Aan de ene kant is er de getalsmatig kleine groep die gelooft in de leer zoals die in de apostolische traditie is bewaard gebleven en altijd trouw is overgeleverd. Aan de andere kant is er de getalsmatig veel grotere groep mensen die – gesteund door paus Franciscus –  deze leer willen veranderen. Die dus een principieel andere Kerk willen. En deze verandering beperkt zich niet tot de seksuele moraal van de Kerk. Het heeft betrekking op de hele hiërarchische structuur en op alle dogma’s van de Kerk.

Deze crisis is door Maria voorzegd

In La Salette zei Maria al dat ‘op het einde’ priester zal opstaan tegen priester, bisschop tegen bisschop en kardinaal tegen kardinaal. Voor wie de ontwikkelingen in de Kerk volgt, kan deze profetie bijna dagelijks in vervulling zien gaan. En het is duidelijk dat de traditionele leer van de Kerk uiteindelijk zal triomferen. Dat zegt niet alleen de leer van de Kerk zelf, maar ook Jezus zegt dat in verschillende profetieën: “wee degenen die Mijn Tradities willen vernietigen.” Het zijn geen menselijke tradities, maar openbaringen van Gods bedoelingen in de kerkelijke Traditie.

De heiligheid van de Kerk (want Jezus volgen betekent een streven naar heiligheid) staat op het spel. De zuiverheid van de seksualiteit, de bedoelingen die God daaraan heeft gegeven, staat op het spel. Maar daarmee tegelijk de zuiverheid in zijn algemeenheid van het menselijk hart. En de eenheid van de Kerk staat op het spel. De eenheid van de leerlingen van Christus, waarvoor Jezus heeft gebeden: “Vader, mogen allen één zijn, opdat de wereld mag geloven dat Gij Mij gezonden hebt.” Wat op het spel staat, is dus heel veel, het is niets minder dan Gods Werk van Verlossing in de geschiedenis dat Jezus aan de Kerk heeft toevertrouwd.

Mensen kunnen deze crisis niet oplossen. Daarvoor is de kracht van het kwaad, de duivel, te sterk. Maar God zij dank verschijnt aan de Hemel een Vouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Zij zal de kop van Satan verpletteren. Op het einde zal haar Onbevlekt Hart triomferen. We vieren nog steeds het 100 jarig jubileum van de verschijningen in Fatima, die werden bekrachtigd door het zonnewonder op 13 oktober 1917. Op 13 oktober 2017 wijdden de bisschoppen van Nigeria hun land toe aan het Onbevlekt Hart van Maria. Ten aanschouwen van duizenden gelovigen begon de zon na deze Toewijding te pulseren aan het zenit als een teken van de aanwezigheid van Maria. Het is een teken van hoop: Maria begeleidt de Kerk op haar pelgrimstocht en Zij zal triomferen en de Kerk één en heilig maken als nooit tevoren.

Uit; Koningin van de Vrede, Peter Klos, nr. 30, blz. 1-2.

 

Nieuwe Academie Johannes Paulus II voor het Leven opgericht

Standaard

Tegenstand tegen de nieuwe koers van Franciscus die de ongeboren kinderen vergeet.

Nieuwe Academie Johannes Paulus II voor het Leven opgericht

29 oktober 2017

Humanae Vitae, “profetische” encycliek voor de cultuur van het leven

In Rome vond op zaterdag 28 oktober in het Angelicum een symposium plaats met als thema: 50 jaar encycliek “Humanae Vitae – haar betekenis gisteren en vandaag”. Het symposium werd door 25 organisaties gesteund die het recht op leven verdedigen of opkomen voor huwelijk en gezin. Voor een volle zaal spraken meerdere bekende, vroegere leden van de Pauselijke Academie voor het Leven. Zij zijn enkele maanden geleden aan de zuivering door paus Franciscus ten offer gevallen. Omdat zij de centrale gedachte van het recht op leven door de omgebouwde Pauselijke Academie voor het Leven niet meer gegarandeerd zien, maakten zij de oprichting van een nieuwe Academie voor het Leven bekend.

Humanae Vitae – en de revanche van de 68ers met Amoris Laetitia

De encycliek Humane Vitae baarde te midden van de studentenprotesten en de seksuele revolutie van 1968 veel opzien en geldt sindsdien als Magna Charta voor de bescherming van het leven. Te midden van rebellie en radicale afwijzing van de katholieke huwelijksleer en moraal publiceerde paus Paulus VI deze encycliek om de bestaande leer van de Kerk te bekrachtigen.

Het symposium werd door kardinaal Walter Brandmüller geopend. Hij toonde aan dat Humanae Vitae perfect in de pauselijke leer van de 20ste eeuw past. Een tegenspraak is niet mogelijk omdat de Heilige Geest in de Kerk van Jezus Christus handelt en garant staat voor een ontwikkeling die met het geloof in overeenstemming is; want dit geloof blijft in de loop der tijd steeds gelijk.

Op de eerste dag gaf Prof. de Mattei zijn visie. Hij schilderde de historische context van het ontstaan van de encycliek. Daarbij vermeldde hij vooral de georganiseerde dwalingen waartegen de encycliek zich te weer stelde, waaronder met name de beweging voor geboorteregeling (in het Westen van Margaret Sanger), die van haar kant een onderdeel is van de seksuele revolutie. Sanger was de bekendste, neomalthusiaanse en feministische figuur van de 20ste eeuw en de grondlegger van het grootste abortusconcern in de wereld: Planned Parenthood. Volgens de historicus schijnt het omstreden schrijven Amoris Laetitia van paus Franciscus de revanche te zijn van de binnenkerkelijke kringen die het in 1968 tegen Paulus VI moesten afleggen. Sinds 1970 volgen zij de strategie Humanae Vitae onschadelijk te maken door een andere interpretatie op de encycliek los te laten. De neomodernisten stellen nu voor de encycliek “in het licht van Amoris Laetitia” te lezen. Dat zou ook verklaren waarom modernisten die altijd zeer kritisch tegenover Rome stonden van de ene dag op de andere tot superpapisten gemuteerd zijn. Zij eisen nu dezelfde “trouw aan de paus” voor Franciscus als die van hen in 1968 voor Paulus VI gevraagd werd. Een inhoudelijke discussie wordt vervangen door de theologisch en historisch onhoudbare stelling: de paus heeft altijd gelijk.

Zuivering van de Pauselijke Academie voor het Leven

De zuivering van de Pauselijke Academie voor het Leven was zo radicaal dat op 31 december 2016 alle leden van de door paus Johannes Paulus gestichte academie, hoewel ze voor het leven benoemd waren, de laan uit gestuurd werden. De Academie kreeg nieuwe statuten en een thematische verbreding onder het kopje “menselijke ecologie”. En dat is een kopje dat beschermers van het leven irriteert. Zij zien daarin de bedoeling om zich door een thematische verbreding te verwijderen van het eigenlijke kernthema. Afgelopen juni werden de eerste leden van de academie benoemd waaronder enkele vroegere leden. Buiten gehouden echter werden diegenen die zich duidelijk verklaren voor de “niet onderhandelbare beginselen” te zijn die paus Benedictus gedefinieerd heeft en die voor het huidige pontificaat blijkbaar te zelfstandig zijn in denken en handelen. Onder de nieuwe leden van de Academie bevinden zich dubieuze benoemingen met daaronder de anglicaanse dominee Nigel Biggar die zich in het verleden al voor legalisering van abortus tot in de 18de week van de zwangerschap heeft uitgesproken.

Stiefmoederlijke omgang met het recht op leven van ongeboren kinderen onder Franciscus

De stiefmoederlijke omgang van paus Franciscus met het recht op leven van ongeboren kinderen en de afbraak van de Vaticaanse instituties die door Johannes Paulus II ter verdediging van het Cultuur van het Leven waren opgericht, spreken boekdelen. Franciscus had het in september 2013 al aangekondigd: de strijd voor het recht op leven van kinderen en tegen abortus heeft voor hem geen prioriteit. In het afgelopen half jaar werden er bovendien signalen opgevangen dat Franciscus misschien de encycliek Humanae Vitae zou willen herinterpreteren.

De organisatoren willen dat het symposium van gisteren verstaan wordt als een teken dat de strijd voor het leven in de Kerk doorgaat. Daarom werd er een nieuwe Academie voor het Leven gesticht zoals de Oostenrijkse filosoof Josef Seifert in het kader van het symposium bekend maakte. Seifert was al onder Johannes Paulus II lid van de Academie geworden. Hoewel voor het leven benoemd, viel ook hij ten offer aan de pauselijke zuivering. De aartsbisschop van Granada ontsloeg hem afgelopen zomer uit zijn leeropdracht aan het Internationaal Instituut voor Filosofie met zetel in Granada. De reden was “kritiek op de paus” omdat Prof. Seifert in twee gedetailleerde analyses kritiek had uitgeoefend op het omstreden postsynodale schrijven Amoris Laetitia. Die laatste breuk kwam er omdat paus Franciscus in zake het huwelijkssacrament en de moraalleer van de bestaande kerkelijke leer en praktijk af wijkt maar dat niet toegeeft. Omdat er daarom geen inhoudelijke discussie mag plaats vinden, – dat zou immers uitgaan van een duidelijke positie -, worden critici monddood gemaakt.

Nieuwe Academie voor het Leven

Het nieuwe instituut zal Academie Johannes Paulus II voor het Leven heten (John Paul Acadamy for Human Life, JAHLF). Prof. Seifert zal de eerste voorzitter van de Academie zijn, die volledig onafhankelijk zal zijn van de kerkelijke structuren. Het zal de taak van de nieuwe Academie zijn de taak en het werk van de Academie voor het Leven die door paus Johannes Paulus II gesticht was, voort te zetten. Concreet gaat het daarbij vooral om de strijd voor het recht op leven zonder valse toegeeflijkheid en zonde compromissen voort te zetten zoals de pausen Paulus VI ( Humanae Vitae), Johannes Paulus II (Cultuur van het Leven) en Benedictus XVI (niet onderhandelbare principes) die verdedigd hebben. Onder leiding van de voormalige bisschop van Terni en ex gezinsminister van het Vaticaan, curiebisschop Vincenzo Paglia, die Franciscus tot voorzitter benoemd heeft van de Pauselijke Academie voor het Leven en tot grootkanselier van het Pauselijk Instituut Johannes Paulus II voor Studie over Huwelijk en Gezin, lijken beide instituten geen gegarandeerde vertegenwoordigers meer te zijn van de kerkelijke leer tot nog toe. Paglia is lid van de Gemeenschap van Sant’Egidio.

Naast prof. Seifert zullen Prof. Robert de Mattei, Prof. Claudio Perantoni, Judie Brown (voorzitter van de American Life League), Thomas Ward (oprichter van de vereniging van katholieke gezinnen in Groot-Brittannië), Mercedes Wilson (voorzitter van Family of the Americas), Christine Vollmer (voorzitter van de Americal Alliance fort he Family), prof. Luke Gormally en nog veel anderen lid van de nieuwe Academie zijn. Het merendeel van hen was al lid van de Pauselijke Academie voor het Leven voordat Franciscus de zuivering ondernam.

De nieuwe Academie voor het Leven keert zich tegen de leer van bepaalde moraaltheologen, die nu een onverwachte hoogconjunctuur lijken te beleven. Het gaat om vertegenwoordigers van een “proportionaliteitsethiek”. Voor hen bestaat er geen in zich slechte daad, die onder geen enkele voorwaarde geoorloofd is. Veeleer moet voortdurend iedere handeling op basis van de “omstandigheden” getoetst worden om te weten of ze goed of slecht is. Bij de stichting van de nieuwe Academie zei prof. Seifert gisteren in het Angelicum:

“Tegen de sterke sociale en historische druk van de tijdgeest, die wil afzwakken of totaal ontkennen dat er in zich slechte daden zijn, willen wij, JAHLF-leden, niet voor deze druk en voor foutieve leerstellingen buigen.”

In samenhang met de waarheid mogen geen compromissen met moraalopvattingen die uit de tijdgeest voortkomen en foutief zijn, gesloten worden, aldus Seifert verder. De huidige maatschappij is onderhevig aan “verschrikkelijk slechte dingen en dwalingen en die zijn ook de Kerk binnengedrongen. Daartegen moet duidelijk beslist tegenstand worden geboden.”

Verschenen in Katholisches (bron)

Vertaald C. Mennen pr (bron)