Website Mennen: Eed van Trouw

Standaard

Het aantal onschuldige kinderen dat de afgelopen eeuw gedood is door abortus is groter dan het aantal mensen dat gestorven is in alle oorlogen in de geschreven geschiedenis. De laatste vijftig jaar hebben we een voortdurende toename gezien van de aanvallen op de structuur van het gezin zoals het door God ontworpen is en door Hem gewild en zoals het het beste milieu biedt voor het gedijen van de mens en met name voor de opvoeding en de vorming van kinderen. Scheiding, contraceptie, acceptatie van homoseksuele handelingen en verbintenissen, en de verspreiding van de “genderideologie” hebben onmetelijke schade toegebracht aan het gezin, en aan zijn meest kwetsbare leden.

De afgelopen vijftig jaar is de Pro Life- en Pro Gezinsbeweging in omvang en betekenis gegroeid om het hoofd te bieden aan de ernstige problemen waardoor het tijdelijke als ook het eeuwige welzijn van de mensheid bedreigd wordt. Onze beweging omvat mannen en vrouwen van goede wil die uit een grote verscheidenheid van religieuze contexten stammen. Wij zijn allen verenigd in de verdediging van het gezin en van de meeste zwakke broeders en zusters door gehoorzaamheid aan het natuurrecht dat in het hart van iedereen ingeprent is (vgl. Rom. 2, 15). Aan de andere kant heeft de Pro Life- en de Pro gezinsbeweging de laatste halve eeuw op een bijzondere manier zijn toevlucht gezocht bij de onveranderlijke leer van de katholieke Kerk, die de morele wet met maximale helderheid bekrachtigt.

Met grote droefheid moeten we daarom de laatste jaren constateren dat de leerstellige en morele helderheid in kwesties, die met de bescherming van het menselijk leven en van het gezin samenhangen, steeds meer vervangen worden door dubbelzinnige leerstellingen of door doctrines die regelrecht in tegenspraak zijn met de leer van Christus en de doelstellingen van het natuurrecht.
Een supplica filialis (kinderlijk smeekschrift) die in september aan paus Franciscus overgereikt werd, werd door ongeveer 900.000 mensen uit de hele wereld ondertekend. In 2016 werd de verklaring van Trouw aan de onveranderlijke leer van de Kerk over het huwelijk gepubliceerd. Op 19 september 2016 hebben vier kardinalen paus Franciscus en de Congregatie voor de Geloofsleer vijf dubia voorgelegd met het verzoek helderheid te verschaffen in enkele leerstellige punten die in het postsynodale apostolische schrijven Amoris Laetitia staan. In juni 2017 hebben de kardinalen hun verzoek om in audiëntie te worden ontvangen openbaar gemaakt, een verzoek dat door kardinaal Caffarra op 25 april 2017 werd gedaan. Evenwel zoals bij de dubia hebben zij daarop geen antwoord ontvangen. Op 23 december 2017 werd door 62 theologen en katholieke academici een Correctio filialisde haeresibus propagatis gepubliceerd. Deze ging over ”verbreiding van ketterijen die door het apostolisch schrijven en andere woorden, handelingen en verzuimen” van paus Franciscus “veroorzaakt zijn”. Op 4 november 2017 hebben theologen, priesters, professoren en geleerden van allerlei nationaliteiten door hun handtekening hun steun voor de correctio bezegeld. De verwarring in de Kerk neemt toe, zoals in een schrijven staat dat voor kort door een bekende theoloog aan de paus gericht werd: “Er heerst chaos in uw Kerk, en uw heiligheid is er de oorzaak van”. 1.

 

Als katholieke verantwoordelijken actief in Pro Life- en Pro Gezin zijn wij verplicht verder nog te wijzen op talrijke verklaringen en acties die een bijzonder schadelijke uitwerking op onze activiteit ten bate van de bescherming van de ongeboren kinderen en van het gezin in de afgelopen jaren hebben gehad. Typische voorbeelden hiervan zijn:
– Uitspraken en handelingen die ingaan tegen de leer van de Kerk over het intrinsiek slecht zijn van contraceptieve handelingen;2. pater Frederico Lombardi, woordvoerder van de Heilige Stoel, legde daags daarna de woorden van de paus als volgt uit: “het voorbehoedsmiddel of het condoom kan in bijzondere, zwaarwegende gevallen ook voorwerp van een serieuze gewetensonderscheiding zijn. Dat zegt de paus. (P. Lombardi becommentariëert de thema’s die door de paus met de journalisten besproken is, Radio Vaticana, 19 februari 2016).
– Uitspraken en acties die ingaan tegen de leer van de Kerk over de aard van het huwelijk en de intrinsiek slechte handelingen buiten het huwelijksverbond;3.
– De erkenning van duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, die met nadruk van de lidstaten voor 2030 de realisering van een wereldwijde toegang tot abortus, tot anticonceptie en seksuele opvoeding eisen.4.
– De aanpak die wat betreft de seksuele opvoeding wordt aangegeven, met name in hoofdstuk 7  van Amoris Laetitia en het programma “The Meeting Point” die door Pauselijke Raad voor het Gezin werd uitgewerkt.5.

 

Als leiders van Pro Life- en Pro Family bewegingen en van lekenbewegingen ter verdediging en verbreiding van de katholieke morele en sociale leer zijn wij getuigen uit de eerste hand van de schade en de verwarring, die door dergelijke leerstellingen en acties veroorzaakt worden. Om onze verantwoordelijkheid na te komen tegenover hen die wij beloofd hebben te beschermen, met name de ongeboren kinderen en hen die door het uiteenvallen van het gezin bijzonder kwetsbaar zijn, moeten wij ons standpunt in deze kwesties duidelijk uiteenzetten. Wij moeten bovendien hen leiding bieden die zich in onze beweging tot ons wenden om richtlijnen en raad te ontvangen.
Daarom willen wij onze onveranderde gehechtheid aan de fundamentele morele standpunten bekrachtigen. Deze zijn:

 

– er zijn bepaalde intrinsieke slechte handelingen en het is altijd verboden die daden te stellen;6.
– het direct doden van een onschuldige mens is altijd zwaar immoreel. Daaruit volgt dat abortus, euthanasie en doden op verzoek intrinsiek (in zich) slechte handelingen zijn;7.
– het huwelijks is een exclusieve en onverbrekelijke band tussen een man en een vrouw en alle buitenechtelijke seksuele handelingen en alle vormen van tegennatuurlijke verbindingen zijn intrinsiek (in zich) slecht en zwaar schadelijk voor het individu en voor de samenleving.8.
– echtbreuk is een zware zonde en zij die in echtbreuk leven, kunnen niet tot de sacramenten van de biecht en de heilige communie worden toegelaten, zolang zij geen berouw hebben en hun leven niet veranderen; 9.
– de ouders zijn de eerste belangrijkste opvoeders van hun kinderen en de seksuele opvoeding moet door de ouders gebeuren of onder bepaalde omstandigheden “in de opvoedingscentra die door hen uitgekozen en gecontroleerd worden”; 10.
– het aanbrengen van een scheiding tussen voortplanting en de specifieke seksuele daad door anticonceptie is intrinsiek (in zich) negatief en heeft rampzalige gevolgen voor het gezin, de samenleving en de Kerk; 11.
– de kunstmatige anticonceptiemethodes zijn zwaar immoreel, omdat zij de voortplanting van de seksuele daad losmaken en in de meeste gevallen direct leiden tot het vernietigen van een mensenleven in zijn vroegste stadium; 12.
– er zijn slechts twee geslachten, het mannelijke en het vrouwelijke geslacht. Elk van die twee bezit complementaire eigenschappen en verschillen die het geslacht eigen zijn; 13.
– homoseksuele handelingen zijn in zich slecht en geen enkele vorm van verbintenis tussen personen van hetzelfde geslacht kan op welke wijze dan ook erkend worden; 14.

 

Als katholieke leiders van de Pro Life- en Pro Familybeweging moeten wij trouw blijven aan onze Heer Jezus Christus, die het depositum fidei (de geloofsschat) aan zijn Kerk heeft toevertrouwd. “Omdat de mens volledige afhankelijk is van God, zijn Schepper en Heer, en omdat het geschapen verstand volledig onderworpen is aan de ongeschapen waarheid, zijn wij verplicht, als God zich openbaart, Hem door het geloof volledige gehoorzaamheid van verstand en wil te betonen.”15.

 

Wij houden aan alles vast “wat in het geschreven of overgeleverde Woord van God vervat ligt en de Kerk ons als door God geopenbaard te geloven voorhoudt, – hetzij door een plechtige uitspraak, hetzij door het gewoon en universeel Leergezag.16.

 

Wij verklaren dat wij volledig gehoorzaam zijn aan de hiërarchie van de katholieke Kerk in de wettige uitoefening van haar gezag. Niets zal ons ooit kunnen overtuigen of dwingen om een of ander artikel van het katholieke geloof of van de katholieke moraal op te geven of ertegen in te gaan. Als er een conflict bestaat tussen de woorden of de daden van een of ander lid van de hiërarchie, inclusief de paus, en de leer die altijd door de Kerk geleerd is, zullen wij aan de altijd geldige leer van de Kerk trouw blijven. Als we het katholieke geloof zouden opgeven, zouden we ons van Christus losmaken, met wie wij in alle eeuwigheid verbonden willen zijn.
Wij, ondergetekenden, beloven ook in de toekomst de boven geciteerde morele principes te leren en te verdedigen en elke andere authentieke leer van de katholieke Kerk, en dat we ons nooit, om wat voor reden ook, van die leer zullen verwijderen.

 

12 december 2017
Feest van Onze Lieve Vrouw van Guadeloupe

 

Dan volgen de handtekeningen van 37 voorzitters en directeuren van Pro Life en Pro Family organisaties uit evenzo vele landen ter wereld