De heilige Geest is de Geest der waarheid…

Standaard

Preek 7de zondag van Pasen, jaar B (2018)

Er wordt nogal eens gezegd: de Kerk gaat te weinig met haar tijd mee. Ze houdt vast aan dingen die de meeste mensen al lang achter zich gelaten hebben. De Kerk prijst zich uit de markt als ze aan al die dingen vasthoudt. Men snapt niet dat de Kerk zich niet aanpast aan de opvattingen van de tijd. Bewust of onbewust past men de wetten van de marketing en de reclame toe op de kerk. De Kerk loopt achteruit maar dat komt omdat ze niet inspeelt op de vraag van de massa.

De verleiding om dat wel te doen is trouwens groot, ook voor priesters. Want het merendeel van de mensen vindt je aardig als je niet al te hoge eisen stelt en als je ingaat op wat de mensen je vragen als ze je nodig hebben. En dan heeft men liever gedichten dan gebeden, liever zogenaamde eigentijdse teksten dan Bijbelteksten. Liever liederen uit de toptien dan religieuze liederen; dan hoort men liever wat vage positieve praat die iedereen het gevoel geeft dat hij het uitstekend doet en dat het goed gaat dan dat je zegt dat iets niet kan of niet mag.

Dan is het woord uit het evangelie van vandaag een bemoediging: “Ik heb hun uw woord meegedeeld, maar de wereld heeft hen gehaat”, zegt Jezus. Jezus zelf constateert al dat de wereld niet zo erg veel moet hebben van het woord van God en van de mensen die dat woord verkondigen. Naarmate mensen meer opgaan in de wereld, staan ze verder af van God en hebben ze ook meer kritiek op de dingen van God; begrijpen ze ook de wil van God niet. Ze staan vaak vijandig en agressief tegenover de mensen die Gods wil verkondigen. Dat bedoelt Jezus met “de wereld heeft hen gehaat”. De wereld en het christendom staan vaak haaks op elkaar. En een christendom dat zich aan de wereld aanpast houdt op christendom te zijn. Daarom bidt Jezus voor zijn leerlingen, voor zijn kerk: “Ik bid niet dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart voor het kwaad”. Jezus bidt dat zijn volgelingen niet zullen opgaan in de wereld, die aangetast is door het kwaad. Dat ze niet met kwaad in de wereld zullen meegaan. En dat gevaar is groot als de invloed van de wereld groot is. En die invloed is in onze dagen groot. Via de massamedia worden ons allerlei dingen aangepraat als modern en goed, die in feite slecht zijn en meestal al zo oud als de mensheid. Het moeilijk je tegen die invloed te verzetten. Iedereen lijkt het te doen.

Het enige middel tegen deze invloed is: de waarheid. “Wijd hen toe in de waarheid”, zegt Jezus. Zorg, Vader, dat ze in de waarheid blijven. Christenen dient het om de waarheid te gaan. En het Woord van God is waarheid. Trouw aan de waarheid, trouw aan het goede, trouw aan God, zelfs al brengt dat het kruis met zich mee; daar moet het christenen om gaan. In de wereld gaat het om succes, om of iets prettig of aangenaam is; of het in is; of iedereen het doet. Daardoor laat de wereld zich leiden.
Een heleboel mensen doen tegenwoordig alsof er geen waarheid meer bestaat, alsof alles betrekkelijk is: “dat vindt u” zeggen ze dan “maar ik voel dat anders”. Alles wordt teruggebracht tot “voelen” en “vinden”. Jezus heeft het over wat “is”, over waarheid. Zijn volgelingen moeten toegewijd zijn aan wat is, aan de waarheid, aan het woord van God. En die waarheid kennen wij in zijn Kerk door de gave van de heilige Geest. Hij is de Geest der waarheid…

Bron: http://www.mennenpr.nl/pasen_7a.html

Het verzet wint aan kracht

Standaard

Wanneer kardinaal Eijk wederom, maar nu met nog meer kracht, het functioneren van het pontificaat bekritiseert, is er m.i. echt iets aan de hand. Kardinaal Eijk is bepaald geen man die er genoegen in schept het (kerkelijk) gezag te kapittelen.

Wellicht realiseert hij zich dat wanneer de kerkelijke ontwikkelingen zonder noemenswaardige oppositie doorgaan, de Eenheidskerk zoals wij die nog kennen of kenden binnen enkele jaren een relict is van het verleden.

Nu gebeurt hetzelfde als na de voetnoot van Amoris Laetitia, de interpretatie van kerkelijke besluiten, die rechtstreeks de R.K. Leer raken, wordt -in kader van de synodalisering (lees Anglicanisering) van de Kerk- overgelaten aan de diocesane bisschoppen. Het gevolg is dat bisschoppen elkaar in de media bevechten. Zelfs de modernistische prelaten uit de ‘Bergoglio-stal’ zoals de kardinalen Woelki en Marx zijn het niet eens over intercommunie voor protestantse echtelieden.

Dit geeft voor de wereld een weinig aantrekkelijk beeld van een stuurloze kerk in verval. Het geeft voor een paus geen pas om de bisschoppen dan maar terug naar huis te sturen met de boodschap dat ze zelf maar tot overeenstemming moeten komen. Zaken die de Leer raken kunnen in de R.K. Kerk niet per meerderheidsbesluit tot stand komen en dienen niet de inzet te zijn van een kerkpolitiek steekspel. Het Leergezag dient zich niet afzijdig te houden maar conflicten te beslechten overeenkomstig de Leer en de Traditie van de Kerk. De paus dient de kerkelijke Leer te verdedigen en uit te leggen. Zeker wanneer hierom wordt gevraagd.

Kardinaal Eijk zegt nu wat velen al weten, maar nog niet durven te zeggen. Hopelijk valt deze valse schroom weg en durven straks meer bisschoppen en priesters op te komen voor de integriteit van de katholieke geloofsschat en de eenheid van de Kerk. Laten wij zonder ophouden hiervoor bidden en offeren.

https://nos.nl/…/2230832-kardinaal-eijk-paus-is-niet-duidel…

“Observing that the bishops and, above all, the Successor of Peter fail to maintain and transmit faithfully and in unity the deposit of faith contained in Sacred Tradition and Sacred Scripture, I cannot help but think of Article 675 of the Catechism of the Catholic Church:

“The Church’s ultimate trial

Before Christ’s second coming the Church must pass through a final trial that will shake the faith of many believers. The persecution that accompanies her pilgrimage on earth will unveil the ‘mystery of iniquity’ in the form of a religious deception offering men an apparent solution to their problems at the price of apostasy from the truth.” ”

http://www.ncregister.com/…/cardinal-eijk-pope-needed-to-gi…


“Door niet duidelijk te zijn, is grote verwarring onder gelovigen ontstaan en is de eenheid van de kerk in gevaar gebracht”, schrijft Eijk.
NOS.NL