‘The Ship’ Survivorship Movie & Survivorship Conference 2017

Leave a comment Standaard

For survivors of ritual abuse, mind control and torture and pro-survivors

website info https://www.survivorship.org
email info@survivorship.org


Alison Miller – Survivorship Conference 2017 – Confronting the Spiritual Issues in Ritual Abuse

Bekijk onderstaande video rechtstreeks op YouTube:

Confronting the Spiritual Issues in Ritual Abuse

Survivors of abuse by ritualistic organized perpetrator groups report numerous experiences designed to destroy their spiritual integrity and leave them believing that they are so evil that no one but the perpetrators will accept them. These experiences include simulation of religious figures such as God, Jesus, and Satan, and the afterlife including heaven and hell; designation of certain internal parts of the victim to be demons or have “demonic attachments,” and most chillingly, forced childhood participation in rape and murder followed by systematic shaming of the victim as “evil.” Many parts of each survivor believe the perpetrators’ lies about how evil he or she must be. These experiences raise existential questions for survivors, such as why such things happen, why there is no divine intervention, and why such groups continue to exist without being stopped. We shall look at various ways of making meaning of such experiences, and whether these ways deal effectively with the horror of spiritual abuse.

Dr. Alison Miller has a Ph.D. from the University of British Columbia and is a semi-retired psychologist in private practice in Victoria, British Columbia, Canada. She has worked with survivors of ritual abuse and mind control since 1991. She has been a fellow of the ISST-D (International Society for the Study of Trauma & Dissociation) since 2013. She is a member of the Board of Directors of Survivorship, a member of the advisory board of the Eleos Support Network (for ritual abuse), and the 2017 Chair of the Ritual Abuse and Mind Control Special Interest Group of the International Society for the Study of Trauma and Dissociation. Her books include: Becoming Yourself: Overcoming Mind Control and Ritual Abuse (for survivors), and Healing the Unimaginable: Treating Ritual Abuse and Mind Control (for therapists). She has contributed chapters on ritual abuse and mind control to Noblitt & Noblitt’s Ritual Abuse in the 21st Century (2008), Breitenbach’s Inside Views from the Dissociated Worlds of Extreme Violence: Human Beings as Merchandise (2015), Sinason & van der Merwe’s Shattered: Multiple Selves, Multiple Voices – speaking on behalf of silenced survivors (2016), and (with Heather Gingrich) Gingrich & Gingrich’s Treating Trauma in Christian Counselling (to be published in 2017).

Survivors may want to use caution while watching this presentation. None of this video is meant as therapy or to take the place of therapy.


Meer Video’s

https://www.youtube.com/videos
 

Preek 4de zondag door het jaar C, 2016.

Leave a comment Standaard

pray non stop

Het Woord van God ontleedt de bedoelingen en de gedachten van de mens. Volgens mij is dat precies wat er gebeurt in het Evangelie van vandaag.

jozef2001Verleden week zondag hoorden we hoe Jezus in Nazareth kwam, waar Hij was grootgebracht, en hoe Hij in de Synagoge – in de kleine dorpsgebedshuis –  de Blijde Boodschap verkondigde met de woorden van Jesaja: “De Geest des Heren is over mij gekomen, omdat Hij mij gezalfd heeft. Hij heeft mij gezonden om aan armen de Blijde Boodschap te brengen, aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken, en aan blinden dat zij zullen zien: om verdrukten te laten gaan in vrijheid, om een genadejaar af te kondigen van de Heer.” Iedereen was blij met Hem. Vandaag horen we het vervolg en ze gooien Hem de Synagoge uit en willen Hem van de heuvel afgooien, de afgrond in.

Wat is hier gebeurd?

Het Woord van God…

View original post 449 woorden meer

Preek Het Goddelijk Heilsplan (3de zondag C)

Leave a comment Standaard

Neh. 8,2-4a.5-6.8-10. en Lucas 1,1-4.4,14-21.

5953

Wat het menselijk leven is, hoef ik u niet te vertellen. Het is groot en meeslepend, grandioos en boeiend. Het is top. Maar al te vaak ziet het héél anders uit: onmacht, verbittering en altijd afscheid. Het kwaad ligt op de loer. Rampen bedreigen ons; en dan praat ik nog niet over de gesels van honger, epidemieën en oorlog, die we dan, hier in het Westen, gelukkig de laatste 65 jaar niet meer gekend hebben, maar die grote delen van de wereldbevolking nog steeds teisteren. Zo wás het, en dat zal ook niet veranderen. Is er dan geen uitweg? Wat zal ons helpen? Wie kan ons helpen? Het is de wereld die God geschapen heeft. Het is de wereld, waartegen God gezegd heeft: “Ik wil uw God zijn, en gij zult mijn volk zijn”. En God heeft zich intens met zijn volk bemoeid. Hij houdt van de mens, Die Hij zelf heeft gewild en geschapen. Daarom had Hij – vanaf het moment dat de eerste mensen Adam en Eva (zie; pastoor Bortoluzzi)zich van Hem hadden afgekeerd, en zij het paradijs moesten verlaten – een goddelijk plan in gedachten, dat de mensheid weer zou opheffen, ja dat de mens zou verheffen tot het niveau dat lijkt op God zelf.

Dat goddelijk plan maakte Hij bekend in de boeken van de H. Schrift. God liet daarin, door mensenhand, vastleggen wat de zin is van ons bestaan; wat het doel is; hoe het geheel geordend is. Daarbij bevat de H. Schrift ook de boeken van de Profeten. Profeten die het aandurfden, tegen de stroom van de tijdgeest, in weerwil van hopeloze vooruitzichten, het volk moed in te spreken. Steeds weer kondigden zij de komst aan van de Messias, de Redder, die de zware ketenen waarmee de mensheid vastzit, komt losmaken.

Het goddelijk Plan! Het werd destijds door de mensen begrepen, zoals het ook vandaag wordt begrepen. Meestal laat men het links liggen en heeft men er geen tijd voor…  Alleen als de nood héél hoog is, dan herinnert men zich eraan, dan pas keert men tot God terug. Dan wordt men er weer door geraakt, zoals dat in de eerste lezing wordt beschreven: de in Jeruzalem teruggekeerde ballingen waren ontroerd, de tranen kwamen toen zij de woorden van de Schrift weer hoorden voorlezen.

Het goddelijk Heilsplan is neergelegd in de H. Schrift. Jezus zal er uit voorlezen, en Hij kiest de passage waarin staat wat de langverwachte Messias zal gaan doen, om de mensheid uit de uitzichtloosheid te bevrijden. We hoorden het zojuist in het heilig Evangelie. Na Zijn doop in de Jordaan is Jezus zijn openbaar optreden begonnen. Nu kwam Hij ook in Nazareth waar Hij was grootgebracht.

En u hebt het ook gemerkt, hoe de spanning steeg daar in de synagoge, dat kleine dorps-gebedshuis. Dan zegt Jezus: “De Schrift die u hier altijd hebt horen voorlezen, dat goddelijk plan met de wereld… het is thans in vervulling gegaan. Alles wat in de Schrift over de Messias voorspeld is, heeft betrekking op Mij. Ik ben de Messias die jullie zal bevrijden. Wie kan beter, het plan van de Vader, het wezen van de Vader, duidelijk maken, dan de eigen Zoon, die het Beeld is van de Vader?

In die kleine synagoge is toen een hoopvolle toekomst voor de mensheid begonnen. De tijd van afwachten was voorbij. Vanaf toen leven we in de eindtijd: De machten en de wetten van deze wereld, het onrecht, het kwaad, de dood, ze bestaan nog wel, maar ze moeten een hogere kracht bóven zich erkennen. Er is een blijde boodschap voor de armen en de eenvoudigen. Gevangenen worden vrij, of ze vastzitten door onderdrukkers, of vastzitten in andere ketens: ziekte, ouderdom, zonde, verslaving, of vastzitten door hebzucht, jaloezie of leugen.

Alleen dithet goddelijk plan, dat bij Jezus begint en bij Jezus eindigt, is in stilte van start gegaan, en het is ook tegenwoordig vrij onopvallend. Het is klein begonnen, en wij kleine mensen mogen met dat plan meewerken: anti-stoffen inbrengen tegen neerwaartse, van God-af, werkzame krachten. Dus… waar nood is: helpen! Waar droefheid is: troosten! In vertwijfeling: kunnen we orde scheppen! Waar hardheid is: mildheid brengen! Meewerken met Gods plan! Tegenwerken heeft geen zin… het plan realiseert zich ook als mensen niet willen. Want het is een goddelijk plan, dat op het einde van de tijd, volop in werking zal treden; wanneer Jezus onze gebrekkige wereld zal overdragen aan de heerschappij van zijn Vader.

Met Jezus echter is die heerschappij reeds begonnen. Het Schriftwoord is met Hem in vervulling gegaan. Laten wij ons daarover verheugen. Die vreugde is voor ons een grote kracht. Amen.

Pastoor Geudens


 

Woensdag 23 januari – Marcus 3, 1-6

Leave a comment Standaard

pray non stop

De twistgesprekken tussen Jezus en zijn tegenstrevers bereiken hun hoogtepunt.

Jezus ging op een sabbat naar de synagoge om er deel te nemen aan het gebed. Niet alleen de mensen zijn er, maar ook Jezus’ tegenstanders. Zij wachten op een verkeerde stap van de nieuwe, jonge leraar. Het klimaat is vijandig en zit vol angels en schietgeweren.

Jezus zei nu tot de man met de verschrompelde hand: ”Kom in het midden staan. ” Daarop stelde Hij hun de vraag: ”Is het niet eerder geoorloofd op sabbat goed te doen dan kwaad, iemand te redden dan te doden?”

Voor Jezus is de man met zijn verlamde hand de voornaamste. De sabbatwet is daaraan ondergeschikt. Het uiterlijke moet er zijn, maar is ondergeschikt aan het innerlijke en staat er in dienst van.

Het is goed onze houding tegenover het wettelijke te bekijken. Het dient om het innerlijke vorm te geven. Bidden bij…

View original post 309 woorden meer

De Democraten in New York keuren een nieuwe abortuswet goed, die abortus tot aan de geboorte toelaat

Leave a comment Standaard

baby-1De wet zegt dat “ieder individu dat zwanger wordt het fundamentele recht heeft om de zwangerschap volledig uit te dragen, een kind te baren, of een abortus te hebben.” Daardoor wordt de eerdere erkenning van de staat, dat niet-geboren baby’s die ouder zijn dan 24 weken, als potentiële slachtoffers van moord kunnen gezien worden, teniet gedaan. Tevens wordt abortus volledig uit de strafwet geschrapt, en wordt het “gezondheidsmedewerkers” die geen dokters zijn, ook toegelaten om abortussen uit te voeren.

Senator-meerderheidsleider Andrea Stewart-Cousins verklaarde vóór de stemming: “We hebben een president die het heel, heel duidelijk heeft gemaakt dat hij Roe v. Wade wil bannen. Vandaag, hier in New York, zeggen we nee, en we zeggen niet enkel nee. We zeggen dat hier in New York, de gezondheid van de vrouwen telt. We zeggen hier in New York, dat het leven van de vrouwen telt. We zeggen hier in New York dat de beslissingen van de vrouwen tellen.”

Gisteren raakte nog bekend dat Planned Parenthood vorig jaar 332.757 abortussen uitvoerde en $563,8 miljoen ontving via de belastingen – een record. De abortusgigant is in totaal meer dan $2,2 miljard waard.
Bron: restkerk

‘Mariaverschijningen authentiek’ – Bisschop Punt spreekt van bovennatuurlijke boodschappen

Leave a comment Standaard

Maria, O.L.V. van Amsterdam

‘Mariaverschijningen authentiek’

Bisschop Punt spreekt van bovennatuurlijke boodschappen

Aldus een bericht, zowaar te vinden op de voorpagina van dagblad Trouw van dinsdag 11 juni 2002. Op zich genomen is het tegenwoordig al haast iets indrukwekkends, als in de persmedia die bol staan van berichten van godsdienstige aard vanuit de hoek van de islam, boeddhisme, Bahaï, Hara Krishna etc. er ook eens aandacht besteed wordt aan een belangrijk bericht vanuit de r.-k. Kerk.

Na jarenlange strijd is het pleit dan eindelijk gewonnen: de verschijningen van Maria als “Vrouwe van alle Volkeren” zijn erkend als van bovennatuurlijke oorsprong, en wel door degene die voor een dergelijke uitspraak de eerst verantwoordelijke is, nl de bisschop van het diocees,  waarin de desbetreffende gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, dus in het geval Amsterdam: Mgr. Dr  J..M. Punt, Bisschop van Haarlem (waaronder Amsterdam ressorteert).

Zelf  ben ik al meer dan vijftig jaar bij de zaak van de Vrouwe…

View original post 1.910 woorden meer

Pro Life Heilige Margaretha van Antiochië

Leave a comment Standaard

Houten beeld van Margaretha van Antiochië (ca. 1520) in de Brusselse Kapellekerk.Margaretha van Antiochië  († ca. 305) is een heilige en martelares van de Rooms-Katholieke Kerk. In de Anglicaanse Kerk wordt zij ook vereerd. Ze is bekend onder de Veertien Heilige Helpers omdat ze helpt bij ziekte of aandoeningen.

Biografie

Wat de levensgeschiedenis van Margaretha betreft, is niets met zekerheid te vertellen. Verhalen over haar duiken pas op in de 9de eeuw. Volgens de overlevering, die te vinden is in de Legenda Aurea is zij geboren in Antiochië, de hoofdstad van Pisidië in de derde eeuw als dochter van de heidense tempelpriester Aedesius. De streek in West-Azië maakte deel uit van het Romeinse Rijk. Haar vader minachtte haar om haar christelijk geloof. Margaretha leefde op het land als herderin. Toen de stadsprefect Olybrius haar een huwelijksaanzoek deed, op voorwaarde dat ze haar geloof zou afzweren, weigerde ze. Daarop werd ze gevangengezet en gemarteld.

Dan volgen een aantal wonderbaarlijke gebeurtenissen. De bekendste is dat satan, die aan haar verscheen in de gedaante van een jongeman, overwon en zijn bedoelingen liet opbiechten. Een ander is dat satan haar verorberde in de gedaante van een draak. Margaretha ontsnapte levend. Uiteindelijk werd ze ter dood gebracht.

Margaretha is één van de Veertien heilige helpers. Sint-Margriet is de patrones van voedsters, verpleegsters, vroedvrouwen en nierpatiënten. Zij werd aangeroepen bij barensweeën en zwangerschap (wegens haar ontsnapping uit de buik van de draak), onvruchtbaarheid, bij het gebrek aan moedermelk, krampen en borstkwalen.

In de middeleeuwen viel in het bisdom Utrecht haar feest op 13 juli. Tegenwoordig wordt haar naamdag gevierd op 20 juli, onder meer in Lichtervelde tijdens de Margrietefoor. Sinds eeuwen viert en vereert Lichtervelde Margaretha luisterrijk. Tot in de jaren negentig kwamen jaarlijks duizenden bedevaarders naar Lichtervelde.

Bron: Wkipedia