Oops

Standaard

Vandaag is mijn andere website verwijderd: https://kerkplaats.wordpress.com

Your site has been suspended from WordPress.com for violating the Terms of Service.

Bij mijn zoektocht in het WebArchive vond ik slechts weinig terug, zie snapshot.

De laatst opgenomen websiteadres in het WerbArchive is:

http://web.archive.org/web/20201029014209/https://kerkplaats.wordpress.com/

Reden?

Ik weet het niet. Ik was onderstaand bericht van pater Daniel op de website aan het plaatsen toen ‘alles’ plotseling van het scherm werd verwijderd! Steeds meer websites verdwijnen uit het zicht wegens C….. .

Nieuwsbrief Pater Daniel, 29 januari 2021

Goede Vrienden,

Het Westen is het Noorden kwijt! De westerse beschaving heeft in belangrijke mate haar eigen wortels verloochend, waardoor de verschillende niveaus van de samenleving ontwricht worden. Het geestelijk onbehagen onder de mensen blijkt al jaren alleen maar toe te nemen, wat in verschillende vormen tot uiting komt: verwarring, angst, depressie, gemis aan levenszin, ziekteverzuim, burn-out, wanhoop, zelfdoding. Sinds vorig jaar is dit psychisch lijden nog spectaculair gestegen. Terwijl het de taak van de staat is te zorgen dat de burgers voldoende vrijheid en privacy hebben om hun leven in een redelijke zelfbeschikking en welvaart uit te bouwen, worden van regeringszijde de sociale banden nog doorgesneden. Het is de staat die zijn volk terroriseert zodat de samenleving steeds meer verwordt tot een monster dat zijn eigen kinderen opeet. Voorlopig dieptepunt: iedereen moet gevaccineerd worden. En wat blijkt? De landen die massale vaccinatie het eerst of het best hebben doorgevoerd, Israël en Engeland, zijn de landen te zijn die nu onder de strengste dwangmaatregelen moeten leven.

Een beschaving is altijd gebouwd op religieuze wortels, voor de westerse beschaving is dit het joods-christelijk geloof, dat vorm gaf aan alle aspecten: de wetenschap, de economie, de liefdadigheid, de kunst en de cultuur, het recht, de vooruitgang. Op 10 november 1793 werd in de kathedraal van de Notre Dame te Parijs de troonsbestijging gevierd van de “godin van de rede”, die de terreur van de Franse Revolutie inluidde. De eerbied voor God en zijn schepping, voor de mens en zijn waardigheid als beeld van God werden vervangen door de aanbidding van de rede en de positivistische wetenschap. Inmiddels is de mens slachtoffer geworden van zijn eigen technische manipulatie. De mysteries van geboorte en dood zijn niet meer de twee oevers van de vruchtbare stroom van het menselijk leven, maar objecten van onbeperkte technische manipulatie, die onherroepelijk leiden tot steeds meer degeneratie. Waar geen eerbied is voor God en zijn schepping is er ook geen eerbied voor de waardigheid van de mens. Waar het Licht van Jezus Christus, in Wie alles bestaat, niet mag schijnen, heerst de duisternis van de duivel. Er is een radicale ommekeer nodig, een terugkeer naar authentiek geloof én naar authentieke wetenschap: Go Back Better!

Ziehier een uitzonderlijke gids, om de goede weg te gaan in de huidige morele ontwrichting: de “vader van de moderne genetica”, professor genetica te Parijs, Jérôme Lejeune (1926, gestorven op paasmorgen 1994).  Het Romeinse decreet van 21 januari 2021 verleent hem de titel “eerbiedwaardig”, wat de eerste stap is op weg naar de heiligverklaring. Na het onderzoek door de plaatselijke bisschop in 2007-2012 en het onderzoek van kardinalen in Rome, wordt nu officieel erkend dat hij de deugden op heldhaftige wijze heeft beleefd. Ik vind het leven van professor Jérôme Lejeune, waarmee ik een dag heb mogen doorbrengen, zo inspirerend dat ik er twee bijdragen aan wil wijden onder de titel: “Een stem voor de stemlozen”. Als geneesheer bleef hij trouw aan zijn eed van Hippocrates en als katholiek aan zijn doopsel. Hij heeft de onschendbaarheid van het menselijk leven vanaf de conceptie luid en wereldwijde verdedigd en tevens de gruwelijke ontsporingen vanwege het ontkennen hiervan voorspeld. Daarom werd hij politiek en wetenschappelijk genadeloos vervolgd totdat hem alle middelen werden afgenomen. Ook de Nobelprijs voor geneeskunde, die hij reeds lang verdiend had, werd hem niet gegund. Hij is een bijzonder voorbeeld voor onze tijd, zowel van een katholiek die geen compromissen sluit met de gangbare opvattingen als van een topwetenschapper die niet de heersende ideologieën naloopt maar als vrij man de waarheid blijft dienen.

*******

In de gemeenschap hebben we vooral gebeden voor de “Eenheid van de christenen”. We belichten enkele hoogtepunten uit het boeiende leven van professor Jérôme Lejeune: “Een stem voor de stemlozen”. Verder vervolgen we de “Wijsheid uit de woestijn” (3) over de zo herkenbare menselijke zwakheden en het belang van het geestelijk vader/moederschap. In de uitgebreide “En dit nog” vind je overvloedige informatie over het machtsmisbruik onder voorwendsel van corona en andere onderwerpen van geopolitiek belang.