Een nachtmerrie? We staan nog maar aan het begin ervan!

Comment 1 Standaard

Nieuwsbrief Pater Daniel XVI.21, 21 mei 2021

Goede Vrienden, 

Echte wetenschap is gelovig, nederig en dienstbaar. Zij erkent God als Schepper van de gehele werkelijkheid en bevordert de menselijke waardigheid. Echte wetenschap schept schoonheid en brengt vreugde. Zij buigt zich voor de wetten van de natuur en beseft dat in de erkenning van de  wetten van God tevens het geluk ligt voor de mens. We hebben dit uitvoerig geïllustreerd in twee bijdragen over de Franse grondlegger van de moderne genética, prof. Jérôme Lejeune (+ 1994) onder de titel “Een stem voor de stemlozen”. (29/1 en 5/2/21, overgenomen door het  maandblad van Pro Vita “Gezin en Leven”). In Lejeune vormden wetenschap en christelijk geloof een eenheid, die elkaar tot een hoogtepunt voerden. Zo was het ook in de voorbije eeuwen. Copernicus (+ 1543) zag in het heelal een volmaakte orde en een goddelijke wijsheid. Hij vroeg zich af: wie zal de Architect van dit alles niet aanbidden? Isaac Newton (+ 1727) schreef: “Wat wij weten is een druppel, wat wij niet weten is een oceaan. De onvergelijkbare inrichting en harmonie van het heelal kunnen niet ontstaan zijn zonder de plannen van een Eeuwig Wezen, begaafd met wijsheid en kracht”. Ook al kent de wetenschap in onze tijd in plaats van een druppel al een hele fles druppels, de vergelijking met de oceaan blijft onveranderd. Zelfs voor Charles Darwin (+ 1882) was het onmogelijk dat het oneindig wonderbaarlijke universum en de mens het resultaat zouden zijn van het toeval. Deze onmogelijkheid was voor hem het beste bewijs van het bestaan van God. Max Planck (+ 1947) drukt het zo uit: “Voor de gelovige staat God aan het begin, voor de fysicus laat God zich ontmoeten aan het einde van iedere gedachte”. Robert Andrews Millikan (+ 1953), Nobelprijswinnaar fysica zei: “Ik kan categoriek stellen dat het ongeloof geen enkele  wetenschappelijke grond heeft. Ik denk ook dat er geen enkele tegenstelling is tussen geloof en wetenschap”. En Albert Einstein (+ 1959) zei : “Wie zich ernstig verdiept in de wetenschap geraakt er van overtuigd dat een geest zich manifesteert in de wetten van het universum – een geest die oneindig verheven is boven die van de mens en voor wie wij met onze arme krachten, ons nederig moeten voelen”. De astronoom Alan Sandage (+2010), die berekende met welke snelheid het universum zich uitbreidt, getuigt: “Als kind was ik atheïst. De wetenschap heeft mij doen besluiten dat het universum veel ingewikkelder is dan wat de wetenschap kan verklaren. Het is pas door de bemiddeling van het bovennatuurlijke dat ik het mysterie van het bestaan kan begrijpen”.

De wereld beleeft nu het tegenovergestelde van ware wetenschap, geloof, nederigheid, dienstbaarheid, vreugde,  schoonheid, waardigheid en vrijheid. Mensen leven nu in angst en onderdrukking. De mechanismen van overheersing worden steeds strakker, gebaseerd op geweld en angst, zonder enige wetenschappelijke verantwoording. Mondmaskers (zelfs voor moeders die bevallen!), sociale afstand, dwangmatige angst om iets of iemand aan te raken en vooral de massale vaccinatie met  mRNA vaccin, in feite een medische, genetisch experiment  met totaal ongekende resultaten… worden voorgehouden als dé redding. De Nederlandse minister van volksgezondheid H. de Jonge vergelijkt de kritiek op de covid 19 vaccins met het gezeur van kinderen en voegt er bij: “Je weet toch ook niet wat er in een frikandel zit”. Hij is schoolmeester van opleiding. De Ierse immunologe prof. dr. Dolores Cahill weet beter waarover het gaat en zegt: “Ik ga liever de gevangenis in, dan gevaccineerd te worden met een mRNA vaccin”. Ja, er zijn ook in onze tijd echte wetenschappers, maar ze worden uit de media geweerd. De voormalige vicepresident van Pfizer zelf, dr. Mike Yeadon zegt onomwonden dat de regeringen ons over heel de lijn bedriegen met corona en ons willen uitroeien. Hij is een van de vele profeten in onze tijd, die gelijk zullen krijgen als het veel te laat is. De bekende Nederlandse immunoloog prof dr. Pierre Capelle heeft de laatste maanden al verschillende voordrachten gegeven op een erg gemoedelijke wijze, om de angst voor besmetting door corona te relativeren. In een van zijn uiteenzettingen legt prof. P. Capelle uit dat covid 19 eigenlijk geen enkel ernstig gevaar inhoudt voor gewone mensen onder de 65 jaar. Ze kunnen deze overwinnen zoals iedere andere griep, met de goede en gewone voorzorgsmaatregelen en middelen. Zo leven we in vertrouwen  op de goedheid van de schepping en de kracht van ons eigen afweersysteem.

Er werd  een ideologie geschapen om de onzinnige dwangmaatregelen te rechtvaardigen zodat de meerderheid van de bevolking de onderdrukking zou blijven aanvaarden: ’n soort hygiënisch transhumanisme. Deze ideologie houdt ons voor dat de elite van  de wereld dankzij digitalisatie en technische snufjes, de mensheid op een veel hoger niveau zal tillen, als zij zich bevrijdt van covid 19. Hiervoor moet de mensheid in een permanent hygiënisch harnas leven en volledig afstand doen van al haar vrijheden en haar waardigheid. Het is onbegrijpelijk dat zovele mensen daarin blijven trappen. Velen denken dat we op weg zijn naar het paradijs en willen hen die aantonen dat we feitelijk in een hel leven, radicaal de mond te snoeren. De opgelegde maatregelen zijn verwoestend voor het fysische,  psychische en moreel leven van miljoenen mensen, jong en oud. En zo groeit  een totalitaire dictatuur: “Vergis u niet, wat wij nu beleven heeft niets te maken met een gezondheidscrisis, maar met een staatsgreep op planetair niveau opdat voor  hen die de orde bepalen de absolute macht zou verzekerd zijn op grond van een wrede dictatuur. U krijgt het ergste van het communisme (onderdrukking van de massa) en het ergste van het kapitalisme (alleen profijt voor de elite); (Philippe Huysmans, 18 mei 2021: (https://www.mondialisation.ca/coup-detat-planetaire-connais-ton-ennemi/5656677). Huysmans voegt er aan toe: als dit een nachtmerrie is, houdt er rekening mee dat deze elite voor niets zal wijken en dat  we nog maar  aan het begin staan! Alpha (Absolute Liberty & Prevented Humanity Association) heeft een zorgvuldig rapport opgesteld met data en feiten over het wetenschappelijk totaal onverantwoord corona beleid (lockdown, PCR tests, mondmaskers, afstand, avondklok en vooral de experimentele vaccins) van een wereldelite, om het volk te knechten, bewaken, controleren en van alle vrijheden beroven. Het werd bezorgd aan alle Belgische politici en verantwoordelijken opdat zij eindelijk hun verantwoordelijkheid zouden nemen https://www.tegenstroom.eu/source_opinie/ALPHA%20rapport.pdf).

*

We gunnen onszelf nog enkele dagen “ziekteverlof” wegens gekneusde ribben en schrijven slechts enkele spontane reacties. Na Flitsen reageren we op de liturgische beperkingen: Onwaardig, onwettig, onaanvaardbaar. Uit de stroom van informatie, die me wordt toegestuurd, kies ik een en ander onder  En dit nog.                                                         

Open hier de bijlage: