In onze wereld moet de verrijzenis van Jezus Christus als overgang van dood naar leven opnieuw verkondigd, gevierd en beleefd worden

Standaard

Nieuwsbrief Pater Daniel XVI.22, 28 mei 2021

Goede Vrienden,

Na het  Pinksterfeest in Jeruzalem verspreidde het christelijk geloof zich wereldwijd en  werd de Katholieke (universele) Kerk geboren. Kort na Jezus verrijzenis ontstond er over de hele wereld een explosie van gemeenschappen van gelovigen. Ziehier wat zij vrijmoedig verkondigden: “Jezus is de Heer” (Romeinen 10, 9). Hij is de Messias van Israël, de Zoon van God en de Redder van de wereld. Hij is geboren uit de Maagd Maria, gestorven op het Kruis, de derde dag verrezen, aan zijn apostelen en anderen verschenen, ten hemel gevaren en met Pinksteren heeft Hij zijn Geest gezonden. Gelooft in Hem en laat u dopen en je zult  zijn  heilige Geest ontvangen.”

Volgens sommigen waren de apostelen zo ontgoocheld over de totale mislukking van Jezus, van wie zij zoveel verwacht hadden, dat zij onderling afspraken  om te zeggen dat Hij verrezen was. Ze zouden er dan in geslaagd zijn, dit  als nieuws deskundig en wereldwijd over de gehele wereld te verspreiden. Deze opvatting mist echter iedere redelijke grond. De apostelen konden zelf aanvankelijk niet eens geloven in Jezus verrijzenis. Hoe zouden zij wereldwijd kunnen verspreiden waarin ze zelf niet geloofden? Verder was de meerderheid van hen ongeletterd. Ze konden  lezen noch schrijven en als arme vissers hadden ze geen invloed, macht of geld. De enige mogelijke uitleg voor de explosie van het christelijk geloof is dat het allemaal precies verlopen is zoals Jezus zelf tijdens zijn aardse leven voorspeld heeft. Hij zou zijn Geest geven waardoor de apostelen in staat zouden zijn wereldwijd van Hem te getuigen. De Waarheid zelf en het leven van de apostelen hebben de wereld overtuigd.

De Geest van Pinksteren is de enige aanvaardbare bezieling voor “de nieuwe wereldorde” en de grote herstart of “reset”, die de wereld nu nodig hebben. Deze Geest van God vormde het christelijk geloof en stichtte de Kerk. Het christelijk geloof bracht onverwacht hoop. Het is zelf ontsproten uit het graf. Het Leven kwam voort uit de dood. Verrassend en onweerstaanbaar. Arme, bange, kleinmoedige apostelen werden door Jezus’ Geest omgevormd tot vrijmoedige getuigen, die geen enkele angst meer kenden en de machtigste wereldheersers weerstonden. Lijden en dood schrikten hen niet meer af en ze wilden hun leven geven voor het geloof in de persoon van Jezus Christus. Zij vormden een nieuwe wijze van samenleven en gemeenschap. De eerste christengemeenschap, vervuld van Gods Geest, heeft tenslotte het oppermachtige Romeinse Rijk van een heidense maatschappij omgevormd tot een christelijke samenleving. Dit gebeurde niet dankzij politieke beslissingen, economische of maatschappelijke mega hervormingen of machtige propaganda, maar door het leven van de  gelovigen zelf, vervuld van de heilige Geest. Zo heeft het christendom de beschaving gered.[1] Christenen beschouwden ieder mens als geschapen naar Gods beeld en daarom als gelijkwaardige broeder en zuster. Huwelijk en gezin waren voor hen een levenslange trouwe  en totale wederzijdse overgave. Handenarbeid was voor hen geen misprezen bezigheid of plicht voor slaven, maar een noodzaak, vrijheid en vreugde voor ieder mens. Zij wilden God boven alles liefhebben en de naaste zoals zichzelf. Een verantwoordelijkheid in de maatschappij was voor hen geen manier om over anderen te heersen maar om hen te dienen. Lijden en dood beschouwden ze niet als fatale mislukking maar als mogelijkheden van omvorming naar het beeld van Christus, gestorven en verrezen. Sterven met Christus was voor hen intreden in het Eeuwige Leven. 

Ook in onze tijd kan een grondige hervorming putten uit de bezieling van de eerste christenen. Het leven van de primitieve christengemeenschap was echter niet volmaakt. Daar  leefden ook ontrouw en onvolmaaktheid, maar de idealen en de pijlers van geloof en moreel leven bleven onwrikbaar overeind. Jezus en zijn Evangelie bleven centraal. Na het Tweede Vaticaans Concilie ontstond er in de Kerk een beweging van een zogenaamde terugkeer naar het wezenlijke. Eeuwenoude tradities, ontstaan uit een bezieling  van de heilige Geest, werden roekeloos overboord gegooid om zich aan te passen aan een vulgaire, moderne, heidense levensstijl. De eerbied voor het heilige, de Eucharistie, Sacramenten, kerken verdween snel. Rijke religieuze praktijken en gebeden zoals het rozenhoedje,  het Angelus, processies en zegeningen werden afgeschaft door hen die zogenaamd enkel het wezenlijke wilden behouden.  Een aan de moderne wereld aangepast christendom trok echter geen roepingen meer aan. Waarom de wereld verlaten om aan te sluiten bij een christendom dat helemaal werelds geworden is? Een onverdeelde inzet en trouw voor het sacrament van het huwelijk werd schaars. De eerbied voor het menselijk leven zelf brokkelde af.

De eerste christenen behoorden tot de meest loyale burgers van het Romeinse Rijk maar zij hielden onwrikbaar vast aan het Evangelie van Jezus Christus, aan het christelijk geloof en leven, tegen de openbare praktijken in.  Zij deden niet mee met de afgodendienst, al moesten ze daarvoor de marteldood ondergaan. Door hun leven, bezield door de heilige Geest, hebben zij uiteindelijk de heidense maatschappij overwonnen  en omgevormd. Hetzelfde is nu nodig, maar nog veel dringender. In onze tijd lijkt de hel losgebroken te zijn. Alles wat waar, schoon, goed, heilig is, wordt aangevallen en afgebroken, onder stuwing van een goddeloze werelddictatuur. Zo komt het dat niets meer veilig is, omdat ook niets meer heilig is. In deze wereld moet de verrijzenis van Jezus Christus als overgang van dood naar leven opnieuw verkondigd,  gevierd en beleefd worden.

Kom heilige Geest en vervul de harten van uw gelovigen. Geef ons inzicht en moed om te weerstaan aan het kwade. Geef ons creativiteit om in uw Naam het heilige, het goede, het ware en het mooie in ons eigen leven en rondom ons te koesteren tot uw eer en tot heil van alle mensen”.

*

In Flitsen gaan we nader in op de wijze waarop we zowel op oosterse als westerse wijze Pinksteren hebben gevierd. Vervolgens bespreken we uitgebreid de Syrische Presidentsverkiezingen. In En dit nog krijg je o.a. bijzonder nuttige wetenschappelijke informatie over de nep-pandemie en de valse corona vaccinaties. Van de meeste belangrijke video’s of teksten hebben we getracht een korte samenvatting te geven.  

Open hier de bijlage: