Nieuwsbrief 48 + 49: Wat is er nu eigenlijk gaande in deze wereld? Mgr. Vigano: “Het gaat om de overgang van de wereld die gebaseerd is op de Grieks-Romeinse beschaving en het christendom naar een wereld zonder ziel, zonder wortels, zonder idealen”.

Standaard

Nieuwsbrief XVI 48 + 49, Syrië, vrijdag 3 december 2021, pater Daniel

Op 25 maart schreef aartsbisschop Carlo Maria Viganò, voormalig apostolisch nuntius in de VS een “Open brief over covid 19, het vaccin en de Great Reset” (https://www.frontnieuws.com/open-brief-van-aartsbisschop-vigano-over-covid-19-het-vaccin-en-de-great-reset/). Hierin geeft hij een vrij goed overzicht vanuit het christelijk geloof van wat in onze tijd gaande is. De inhoud hiervan bracht hij in een toespraak op de topontmoeting “Waarheid boven angst” van 30 april – 1 mei 2021, georganiseerd door Patrick Coffin, waarbij meer dan 20 van ‘s werelds beste artsen, wetenschappers en advocaten het woord voerden.

Op 13 bladzijden geeft Viganò een goed leesbaar, helder overzicht met de voornaamste elementen en achtergronden van de situatie waarin we ons nu wereldwijd bevinden. Ziehier een samenvatting met uitgebreide citaten.

Het gaat om “…de overgang van de wereld die gebaseerd is op de Grieks-Romeinse beschaving en het christendom naar een wereld zonder ziel, zonder wortels, zonder idealen. In de praktijk is het de overgang van het Rijk van Christus naar het Rijk van de Antichrist.”  Hij handelt over de almacht van de farmaceutische bedrijven, die veiligheidsvoorschriften voor het testen van geneesmiddelen zonder enige moeite naast zich kunnen neerleggen en geen enkele verantwoordelijkheid moeten dragen voor de ernstige ziektes en sterftes die ze wereldwijd veroorzaken. “Naast de schandalige winsten uit de verkoop van de vaccins garanderen de farmaceutische multinationals zo hun eigen straffeloosheid voor een criminele operatie, uitgevoerd met medeplichtigheid van internationale instellingen en regeringen”. En de contractuele voorwaarden tussen de verschillende naties en de EU werden geheimgehouden en zelfs ontoegankelijk voor eigen parlementariërs. Bijna alle landen hebben de absurde gezondheidsmaatregelen van de WHO onmiddellijk overgenomen. “En dit gebeurde met de afschuwelijke medeplichtigheid van het personeel in de gezondheidszorg – van artsen tot ziekenhuispersoneel – waardoor duizenden sterfgevallen zijn veroorzaakt, niet door Covid, zoals ons door de mainstream media wordt voorgehouden, maar door een verkeerde behandeling”. Ondertussen werden de eenvoudige en doeltreffende middelen geboycot of zelfs verboden. En deze “misdaad tegen God en tegen de mensheid” was geen ongelukkige samenloop van omstandigheden, maar: “…een jarenlange, systematisch uitgevoerde planning …om de nationale pandemieplannen te verzwakken, het aantal bedden in ziekenhuizen en intensive care-afdelingen drastisch te verminderen, een massa blinde, dove en stomme werknemers te creëren, die geen arts meer zijn, en die hun eigen veiligheid op de werkplek boven hun plicht om zieken te genezen hebben gesteld. De eed van Hippocrates werd geschonden in naam van de winst voor de farmaceutische bedrijven en het nastreven van een social engineering-project”. Een systeem van corruptie en belangenconflicten onder artsen en wetenschappers werd al jaren voorbereid. Artsen kregen grote premies voor iedere patiënt die ze als covidpatiënt behandelden, vaccineerden of als covid-dode opgaven. Hetzelfde voor de ziekenhuizen. Hierbij speelden de media een fundamentele rol. “In Italië heeft de regering van Giuseppe Conte grote bedragen uitgetrokken om ervoor te zorgen dat het nationale informatiesysteem één uniforme versie van de pandemie zou geven, en zij heeft elke afwijkende mening gecensureerd”. Zo ging het in de meeste landen. De studies van de grote wetenschappers kwamen nergens in de media, tenzij om hun resultaten tegen te spreken. “We weten dat naast de medeplichtigheid van de media, de helse machine van de sociale media, van Facebook tot Twitter, van Google tot YouTube, een schaamteloze en schandalige censuuroperatie heeft gemobiliseerd, tot op het punt van het wissen van de profielen van eminente wetenschappers en gevestigde journalisten, om de enige reden dat ze niet gehoorzaamden aan de dictaten van het Covid-narratief”. Duidelijk is inmiddels ook de schaamteloze censuur van de machtige sociale media. En de voornaamste begunstigden zijn “…de woekeraars van de banken, die de macht hebben om ideologisch georiënteerde bedrijven overeind te houden, en tegelijkertijd kleine bedrijven failliet te laten gaan…”.

Tegelijk werd het school- en universiteitsonderwijs ontwricht door “afstandsonderwijs”, waardoor het in de toekomst mogelijk zal zijn de jeugd naar believen te indoctrineren met één leraar en één visie. De huidige zogenaamde pandemie is het middel waardoor een Bill Gates en Georges Soros met hun omvangrijk netwerk hun heerschappij uitoefenen. “Samen met hen vinden we het meest verontrustende repertoire van zogenaamde filantropische organisaties en machtslobby’s, zoals het Wereld Economisch Forum met Klaus Schwab, de WHO en al haar nationale takken, de Trilaterale Commissie, de Bilderberg groep, de Raad voor Inclusief Kapitalisme onder leiding van Lady Lynn Forester de Rothschild (..) en, meer in het algemeen, de falanx van multinationals, banken en machtsgroepen die behoren tot deze koepel van samenzweerders”. Hierbij zijn ook sekten en satanische wereldbewegingen gemobiliseerd die o.m. abortus verheerlijken. (..) De meest onlogische en absurde maatregen “…het boycotten van preventieve behandelingen, verkeerde therapieën, ineffectieve vaccins, lockdowns zonder enig nut, het gebruik van maskers die absoluut nutteloos zijn…” worden volkomen logisch wanneer men het doel ziet: “…het plannen van een economische, sociale en religieuze crisis … waarbij een kunstmatig uitgelokte pseudo-pandemie als hulpmiddel wordt gebruikt”.

In de praktijk is het de overgang van het Rijk van Christus naar het Rijk van de Antichrist, van een deugdzame samenleving die boosdoeners straft naar de goddeloze en verdorven samenleving die de goeden straft”. Het gaat er uiteindelijk om de katholieke godsdienst te verbieden en het christelijk geloof te vernietigen. “Het bedrog van vrijheid, gelijkheid en broederschap dat door de vrijmetselarij wordt gepropageerd, bestaat er juist in zich het primaat van God toe te eigenen om het aan Satan te geven…”. Door manipulatie van de geesten is er een massavorming ontstaan. Een grote menigte mensen ziet niet meer: “…dat de leugen als waarheid kan worden afgedaan, dat artsen hun patiënten niet genezen en zelfs doden, dat burgerlijke autoriteiten niet ingrijpen om misdaden en flagrante schendingen te stoppen, dat politici allemaal gehoorzamen aan een gezichtsloze lobby…”. “Miljarden mensen hebben zich vrijwillig tot slaven gemaakt, tot offerslachtoffers van de globalistische Moloch…”. Zo konden ze “… tirannie als een normaal gegeven aanvaarden en naar de galg gaan met de berusting van hen die er toch van overtuigd zijn dat zij op de een of andere manier schuldig zijn”. De misdadige samenzweerders van de vernietiging van onze beschaving hebben volgens Mgr. Viganò geen rekening gehouden met de menselijke zwakheid én met de macht van God. “Beetje bij beetje zal deze kolos van klei ineenstorten, onverbiddelijk, op zijn eigen leugens en zijn eigen misdaden”.

Tenslotte roept aartsbisschop Viganò op tot een terugkeer naar God, een standvastigheid in het christelijk geloof en trouw aan de Maagd Maria door boete te doen, te vasten en offers te brengen.

P, Daniel