Nieuwsbrief 47: Hoe in zulk een ontwrichte en waanzinnige wereld staande blijven? Newman een voorbeeld van moed en trouw!

Standaard

Nieuwsbrief XVI 47, Syrië, vrijdag 19 november 2021, pater Daniel

Reeds lang wordt er in onze wereld een genadeloze strijd gevoerd tegen de fundamentele waarden van het leven. De waardigheid van de mens wordt ontkend om abortus en euthanasie steeds ruimer door te voeren. En niemand wordt hier gelukkig van. Huwelijk en gezin als basis van een gezonde, veilige en welvarende samenleving worden ontwricht door de meest onnatuurlijke leefwijzen te verheerlijken. De eigenheid van man en vrouw en de rijkdom van de seksuele verscheidenheid worden aangetast om ideologieën op te leggen die mensen alleen maar ongelukkig maken.

En nu is onze wereld klaargemaakt voor waanzin en tirannie, gebouwd op leugen en bedrog. De corona tests zijn onbetrouwbaar en worden toch opgevoerd. Voor het eerst moeten gezonde mensen massaal getest worden en voortdurend bewijzen dat ze gezond zijn. Algemene lockdowns dragen niets bij aan de volksgezondheid maar zijn intussen op velerlei wijze vernietigend voor een samenleving. De verschillende covid 19 vaccins zijn ziekmakend en dodelijk… (..)

Hoe in zulk een ontwrichte en waanzinnige wereld staande blijven? Hierbij is het van het allergrootste belang de moed niet te verliezen en zelf trouw te blijven streven naar waarheid, in het besef dat deze blijvende trouw een grote kracht betekent. Hiervan willen we een prachtig voorbeeld geven, hoewel uit een geheel andere tijd en omstandigheden. Het toont ons hoeveel het authentiek zoeken en trouw blijven van één man vermag. John Henry Newman (1801-1890) professor theologie te Oxford is een van de meest merkwaardige figuren van 19e eeuw (BASTIEN R., John Henry Newman ou la réponse au scepticisme philosophique, in Cinq défenseurs de la foi et de la raison, Parijs, Ed. Salvatior, 2018, blz. 137-165).

Het was de tijd van de grondige intellectuele omvormingen. Karl Marx vormde met zijn revolutionair idealisme een internationale beweging die uiteindelijk tientallen miljoenen mensenlevens zou vernietigen. Charles Darwin ontwikkelde zijn biologische evolutietheorie die zou leiden tot de opvatting van het overleven van de sterksten. Het werd voor de nazi’s de drijfveer van hun mensonwaardig eugenetische praktijken voor verbetering van het mensenras. En deze August Comte verkondigde luid dat de natuur van de mens weinig belang heeft en dat het alleen de positivistische wetenschap is die de vooruitgang van de mensheid bepaalt. Het is tenslotte de tijd van straffe intellectueel Friedrich Nietzsche die triomfantelijk de dood van God aankondigt. En het is de mens die Hem heeft vermoord om nu zijn plaats in te nemen. Een krankzinnige onderneming, waar hij zelf ook krankzinnig van geworden is. Het is deze wereld waarin Newman als goede anglicaan leeft. En in Engeland werden toen de anglicanen als echte katholieken beschouwd, terwijl de zogenaamde katholieken werden weggezet als vuile papisten, die door de “Verlichting” nog niet tot inzicht waren gekomen. Immers, John Locke (+ 1704) had in zijn beroemde brief over de verdraagzaamheid vroeger al duidelijk gesteld dat er meer religieuze vrijheid moest komen, maar dat deze in geen geval kon gelden voor de “katholieken-papisten”! Ondertussen is “Groot Bretagne” zijn goddelijk geachte missie aan het uitvoeren en de wereld aan het veroveren met een als onoverwinnelijk beschouwde Britse vloot.

En dan gebeurt het. Newman zet stap na stap, volgt nauwkeurig zijn geweten, op zoek naar de Waarheid. Hij kan het anglicaans liberalisme niet meer volgen en verdiept zich in de eerste eeuwen van de geschiedenis van de Kerk. Hij beseft dat belangrijke waarden niet kunnen geïntegreerd worden in het anglicanisme. In 1843 verlaat hij de anglicaanse kerk en wordt rooms katholiek. Hij verlaat zijn universitaire functies te Oxford en trekt zich terug in Littlemore, een dorpje in de buurt. Zijn bekering verwekt een golf van schokbewegingen in de anglicaanse kerk. Zowat driehonderd anglicanen waaronder een aantal hooggeplaatsten, volgen hem en in de nakomende decennia zullen er nog enkele duizenden de overstap maken naar Rome. Allemaal in navolging van één man die consequent zijn geweten volgde, op zoek naar de waarheid, in een tijd waarin totaal tegenovergestelde stromingen de openbare opinie bepaalden. In 1879 wordt hij tot kardinaal verheven en uiteindelijk in 2019 heilig verklaard. Engeland kent gedurende een eeuw een merkwaardige katholieke heropstanding.  

Al zijn de huidige moeilijkheden veel groter, de ontwrichtingen wereldwijd en de verwarring (..) groter dan ooit, John Henry Newman blijft een voorbeeld van moed en trouw.