Wereldwijde afbraak van de menselijke waardigheid

Standaard

Nieuwsbrief XVII.46, Pater Daniel, vrijdag 11 november 2022

1. Wereldwijde afbraak van de menselijke waardigheid

2. De Vlaamse bisschoppen gaven op 20 september 2022 het document uit: “Homoseksuele personen pastoraal nabij zijn – voor een gastvrije Kerk die niemand uitsluit”. 

3. Er heerst grote bezorgdheid bij vele trouwe gelovigen én herders in de kerk over de synode van de synodaliteit.

1.Wereldwijde afbraak van de menselijke waardigheid

Voorlopig is er nog enige vrijheid van meningsuiting, tenminste als je de openbare opinie niet te veel beïnvloedt. Onafhankelijke topwetenschappers die vrijuit vanuit hun kennis de openbare opinie bestrijden, worden al geruime tijd gecensureerd, geschorst, gestraft, opgesloten of zelfs vermoord. De meeste van mijn lezers zullen wellicht evenals ik niet op de hoogte zijn van de laatste snufjes van de biotechnologie, van de nanotechnologie, van de informatica, van de scheikundige mogelijkheden… Zij en ik kunnen wel lezen, nadenken en een oordeel vormen op basis van redelijke argumenten. Wij kunnen ook bepaalde uiteenzettingen waarderen omdat we daarin aangehaalde argumenten, feiten en gegevens herkennen.  Zo troffen wij een interessante synthese aan van Jean-Yves Jézéquel over de wereld waarin wij nu leven. Ziehier een samenvatting. (Jean-Yves Jézéquel, 4 november 2022: https://www.mondialisation.ca/nanotechnologie-et-vaccins-ou-bien-nous-sommes-informes-ou-bien-nous-ne-voulons-pas-etre-informes-transhumanisation-et-nanoreseaux/5672480).

Het dossier van de epidemie SARS-COV-2 is als een puzzel waarvan stilaan de laatste stukjes gelegd worden We weten nu dat het geen “ongeval” was, maar een door mensen welbewust veroorzaakte plaag, zorgvuldige voorbereiding en zeer efficiënt doorgevoerd. Deze epidemie, die helemaal geen pandemie was, werd uitsluitend veroorzaakt om de vaccinatie van de hele wereldbevolking te kunnen doorvoeren. De zogenaamde “vaccins” zijn in feite een biotechnologisch wapen met een tweevoudig doel. Vooreerst een aantal mensen doden door de onverenigbaarheid van bepaalde stoffen in de zogenaamde “vaccins” met de werking van de natuurlijke menselijke organen. Hiermee worden vooral de zwakkeren bedreigd: de ouderen, de zieken en de kinderen. Zo worden zij als “nutteloze eters” opgeruimd. Het tweede doel is van de overlevenden transhumane wezens te maken, een nieuwe generatie slaven, waarvan de hersenen, de gedachten en de gevoelens kunnen gecontroleerd en gemanipuleerd worden. Dit is geen sciencefiction, “maar wel degelijk een technologische realiteit, gefinancierd door een rijke, heersende, machtige elite die verzot is op het overheersen van hun soortgenoten”. Deze “vaccinatie” als vergiftiging van de mensen, werd als voorwaarde gesteld voor allerlei omstandigheden zodat ze onrechtstreeks verplicht werden. Dit werd mogelijk door het systematisch opvoeren van de angst.  “Heel het systeem van de gezondheidsdienst, onderwijs, administraties, ondernemingen, leger en politie werkten als één man samen aan dit machiavellistisch plan!” Zij die vlot meewerkten aan deze onderwerping van de hele mensheid werden er dik voor betaald. “Meer dan gelijk welke oorlog was dit plan gericht op het uitschakelen van mensen op verschillende wijzen (gezondheid, economie, onderdrukking) en heeft slachtoffers gemaakt waarvan de cijfers in de miljoenen lopen”. Het doel is een dictatuur opleggen aan de hele mensheid die van haar menselijke waardigheid is ontdaan en technologisch gecontroleerd kan worden.

Om de verdere doorvoering hiervan te beletten is het nodig dat de volkeren opstaan maar dit massief ontwaken heeft nog niet plaats gevonden.  “Nooit eerder werd de mensheid zo door zichzelf bedreigdZij die dit plan hebben uitgedacht en uitgevoerd, hebben geprofiteerd van de onwetendheid en het enorme negeren vanwege de medische en sanitaire gemeenschap op gebied van bio informatica, nanotechnologie en scheikundige mogelijkheden om de agenda 2030 door te voeren”. J. Edgar Hoover, directeur van de FBI van 1924 tot 1972, beweerde dat het individu gehandicapt is wanneer het zich bevindt voor een monsterlijke samenzwering waarvan het niet kan geloven dat het bestaat.  “Veinzerij, leugen en technologie vormen het hart van deze manipulatie zonder weerga in de geschiedenis”. Jean-Yves Jézéquel wijst dan naar een van de invloedrijkste “meesters van deze wereld”, Yuval Noah Hariri, de machtige raadgever van de “Great Reset”, die het absoluut noodzakelijk vindt dat de menselijke code herschreven wordt en dat de mensen uiteindelijk toch maar dieren zijn die moeten verbeterd worden als “menselijk vee”. Het is eugenisme op totalitaire schaal. Daarvoor dienen de “vaccinaties” als onrechtstreekse verplichting. Vaccinatie zal steeds meer verplicht worden, altijd opnieuw gegeven en uiteindelijk permanent zijn.

Daarom zal een burgeroorlog eveneens nodig en onvermijdelijk zijn: men kan iemand niet verplichten om te sterven of om in zijn lichaam een onzichtbare ketting te dragen die hem in een onomkeerbare slavernij houdt. Je kunt niet verwachten dat iemand dan zijn leven en vrijheid niet gaat verdedigen. Alle criminelen die deze gruwel hebben uitgedacht beseffen uiteindelijk niet wat zij aan het doen zijn: zij beelden zich in dat ze zonder probleem zullen triomferen, terwijl ze in hun waanzin de totale vernietiging nastreven van hun perverse wereld. Moge dit moment zo vlug mogelijk komen opdat we de sacrale vrijheid van het leven terugvinden, dat een uitdrukking is van ons inwendig geweten.

2.De Vlaamse bisschoppen gaven op 20 september 2022 het document uit: “Homoseksuele personen pastoraal nabij zijn – voor een gastvrije Kerk die niemand uitsluit”

Dit pro-homo-manifest werd meteen radicaal verworpen zowel door een open brief van het jonge gezin G & M.M. Lebbe, als door sommige kardinalen (1). Hun afwijzing is duidelijk gefundeerd. Zij stellen dat de houding van de Belgische bisschoppen tegen het Evangelie van Jezus Christus is en tegen de 2000 jaar oude kerkelijke leer, tegen de natuurwet, tegen de uitdrukkelijke leer van de heilige Paulus, tegen de Catechismus van de katholieke Kerk en zelfs tegen de apostolische aansporing Amoris laetitia, waarop ze zich willen beroepen en tenslotte tegen een recente uitdrukkelijke verklaring van de Congregatie van de Geloofsleer (2021). Deze opvatting is een dwaling en een ketterij. Homoseksueel gedrag is, was en zal altijd tegennatuurlijk zijn en zondig. Het is de taak van de Kerk mensen te bevrijden uit zonden en hen te leiden naar hun heil met het Evangelie van Jezus Christus. Het voorgestelde pastoraal kan in geen enkel opzicht een zegening zijn. In plaats van gelovigen te helpen de “enge weg” van het leven te volgen, sporen de bisschoppen hen aan om de “brede weg” van het verderf te kiezen (cf. Mattheus 7, 13-14).

Hoe is het zover kunnen komen dat bisschoppen openlijk een zondig gedrag goedkeuren? Na de apostolische aansporing Amoris laetitia van paus Franciscus, die hij uitgaf als vrucht van de gezinssynodes van 2014-2015, schreven de Belgische bisschoppen op 24 mei 2017 een pastorale brief, waarin ze al vol lof waren over de pauselijke tekst, onder meer om het grote ”inlevingsvermogen”. Er staan inderdaad mooie dingen in. Onze bisschoppen vinden dat deze apostolische aansporing nu in praktijk moet gebracht worden en dat er werk moet gemaakt worden van een soort “huwelijkscatechumenaat” met de nadruk op een verdieping van het christelijk leven, een huwelijksvoorbereiding, een goede liturgische viering, een huwelijks spiritualiteit, de begeleiding van gehuwden en hun gezinnen. Verder moet er bijzondere aandacht en barmhartigheid geschonken worden, vinden ze, aan mensen in moeilijke omstandigheden en ze wijzen op de noodzaak van een goede onderscheiding voor iedere situatie, die telkens anders is.

Toch is het bijzonder pijnlijk dat de Belgische bisschoppen Amoris laetitia zo selectief lazen. De gezinssynodes en de apostolische aansporing hadden opnieuw de aandacht gevestigd op de noodzaak van het herontdekken van de encycliek Humanae vitae, de uitvoerige toelichting in de apostolische aansporing van Johannes Paulus II, Familiaris consortio, zijn “theologie van het lichaam” en de rijkdom van de natuurlijke methoden van vruchtbaarheid beleving. Tijdens de gezinssynodes werden hierover indrukwekkende getuigenissen gegeven. Deze blijven ook onmisbare pijlers voor een dynamisch christelijk huwelijkspastoraal. Humanae vitae, Familiaris consortio, “theologie van het lichaam” enerzijds en de inmiddels volkomen wetenschappelijke methoden voor vruchtbaarheid beheersing zoals Sensiplan anderzijds zijn de spirituele en praktische hefbomen die een grondige vernieuwing van de gezinspastoraal mogelijk maken. Hierover vinden we in de verklaring van de Belgische bisschoppen helaas niet één woord. In de bespreking van deze verklaring in de katholieke of christelijke pers dus ook niet. Hieruit blijkt dat deze rijkdom voor de toekomst na een halve eeuw nog steeds taboe is. We beschikken nu als het ware over een prachtige wasmachine maar de vuile was wordt niet in de machine gestopt en de machine wordt niet in werking gesteld.  De onderliggende gedachte is: “… het gewetensoordeel van het koppel door (te) trekken tot op het vlak van de methodes van geboorteregeling” (2)Dit wil zeggen: nog steeds niet kunnen aanvaarden dat contraceptie een objectief, intrinsiek kwaad is en dat er morele, evangelische en wetenschappelijk verantwoorde alternatieven zijn die niet alleen moreel verantwoord maar ook oneindig veel beter zijn.  Kunstmatige contraceptie blijft, hoe je het ook draait of keert, ziek maken wat gezond is. Alleen de Big Farma wordt er nog rijker van. Zelfs nu er steeds meer wetenschappelijke, verpletterende bewijzen komen van grote gezondheidsproblemen, blijft het gouden kalf overeind, zogenaamd omwille van het persoonlijk gewetensoordeel, in feite omwille van de verpletterende macht van de farmaceutische industrie.  Vergelijking we het met verkeerslichten: het individu hoeft zich niet te houden aan de rode lichten, het mag voortaan zelf beslissen of het licht groen of rood is.

Het voorbijgaan aan de profetische visie van Humanae vitae, Familiaris consortio en de theologie van het lichaam, alsook de afwijzing van de rijkdom van de natuurlijke vruchtbaarheidsmethoden is juist nu een grote gemiste kans. Op 25 juli 1968 schreef Paulus VI zijn encycliek Humanae vitae, waarin hij contraceptie als objectief, intrinsiek kwaad afwees en de natuurlijke beheersing van de vruchtbaarheid aanprees. Bisschoppenconferenties over de gehele wereld betuigden hun instemming. Het westen was echter zo in de ban van “de pil” dat de visie van Paulus VI eerder werd afgewezen. En zo schreven de Belgische bisschoppen (-1!) reeds op 30 augustus 1968 een dubbelzinnige pastorale brief om het gezag van de paus recht te houden en tegelijk te suggereren dat men zijn oordeel niet moet volgen. We noemden dit toen “theologische acrobatie” (3). De huidige erg selectieve verklaring bij Amoris laetitia, waaruit de eigenlijke vernieuwende kracht wordt weggelaten, kunnen we “pastorale acrobatie” noemen. Het is na meer dan een halve eeuw, nog eens een tragische vergissing, die een dynamisch huwelijkspastoraal verlamt.

Onze bisschoppen zijn niet alleen eerbiedwaardig maar ook verdienstelijke mannen, ijverig, toegewijd, beminnelijk, sociaal, geëngageerd … Willen ze extra barmhartig zijn voor zondaars? Iedereen rond de familietafel? Prima. We zijn allen zondaars en de hemel is enkel voor bekeerde zondaars. Jezus zei aan de zondares: “Ook Ik veroordeel u niet; ga heen en zondig voortaan niet meer” (Johannes 8, 11). Homoseksueel leven is echt zonde. Waarom geen creatief Evangelisch pastoraal die mensen bevrijdt van zonden en hen helpt leven met moeilijkheden?

(1) https://www.katholiekforum.net/2022/10/22/jonge-gezinnen-verwerpen-pro-homo-manifest-van-belgische-bisschoppen/ ;  Franse versie: http://www.belgicatho.be/archive/2022/10/20/la-lettre-ouverte-d-un-couple-marie-parents-de-jeunes-enfants-aux-eveques-f.html.   Uitvoerige weerlegging door de kardinalen Willem Eijk, Francis Arinze en Gerhard Müller: https://laportelatine.org/actualite/belgique-francois-aurait-approuve-la-benediction-des-couples-homosexuels

(2)J. Bonny, R. Burggraeve, I. Van Halst, Mag ik? Sorry. Dank je, 2016, blz. 112.

(3) Uitgebreid in ons boek: Hoe een paus gelijk kreeg. Nieuwe perspectieven na een halve eeuw contraceptie, De Blauwe Tijger, 2017, blz. 211-217.

3.Er heerst grote bezorgdheid bij vele trouwe gelovigen én herders in de kerk over de synode van de synodaliteit

De emeritus hulpbisschop van Coire (Zwitserland), Mgr. Marian Eleganti voegt hier nu zijn kritiek aan toe. De thema’s die hierin nu naar voren geschoven worden zijn de oude stokpaardjes van de jaren ’70 van vorige eeuw, die tot in den treure worden herhaald: er moet meer democratie komen, meer deelname aan bestuur en besluitvorming, vrouwen moeten deelnemen op alle niveaus ook van het priesterschap, de seksuele moraal en de huwelijksmoraal moeten herzien worden en aangepast aan deze tijd, de liturgie moet meer volks worden en minder klerikaal… Deze inhoud wordt nu in nieuwe flessen gedaan die een nieuw etiket krijgen: ‘luisteren’, ‘inclusiviteit’, onthaal, diversiteit… Hier ontbreekt de goede onderscheiding. De vraag naar het priesterschap van vrouwen is al lang opgelost. Dit zal nooit in de Kerk plaats vinden omdat de Kerk daartoe de macht niet heeft. Bij de universele en inclusieve liefde wordt geen rekening gehouden met wat tot een onwaardige aanwezige in de bruiloftszaal gezegd wordt: “Bindt hem aan handen en voeten en werpt hem buiten in de duisternis” (Mattheüs 22, 13). Het is de taak van de Kerk te onderrichten om de “moeder en meesteres” van de waarheid te zijn. En de waarheid van het Evangelie is in wezen onveranderlijk. De synodale weg is slechts een manier om ketterijen over te brengen en verdeeldheid te zaaien, wat al voorbereid werd in 2014. “Ik verwacht niets goeds van de komende synode die zogenaamd over de ‘synodaliteit’ gaat”, zo besluit deze bisschop: https://www.lesalonbeige.fr/je-nattends-plus-rien-de-bon-du-prochain-synode/. Ook Mgr. Robert Mutsaerts, heeft felle kritiek op het synodale verloop n.a.v. het werkdocument dat op 27 oktober 2022 verscheen. Hij noemt dit synodaal proces “smerig” en zegt uit dit proces te stappen. Er zijn volgens hem te veel voorstanders van homohuwelijken, abortus, opname van vrouwen in het priesterschap… en zij geven niets om het christelijk geloof. “De heilige Geest heeft hier absoluut niets mee te maken”: https://www.lifesitenews.com/blogs/dutch-bishop-leaves-vile-synod-on-synodality-the-holy-spirit-has-absolutely-nothing-to-do-with-it/?utm_source=digest-catholic-2022-11-10&utm_medium=email; in het Frans: https://www.lesalonbeige.fr/dieu-nest-pas-present-dans-ce-processus-synodal-accablant/