Nieuwsbrief 5, pater Daniel, 3 februari 2023 (2)

Standaard

Nieuwsbrief XVIII.5, pater Daniel, vrijdag 3 februari 2023 (2)

Flitsen

De vorige zondag begonnen hier de drie weken van voorbereiding op de vasten met de zogenaamde zondag van de farizeeër en de tollenaar, 10e zondag voor Pasen. De farizeeër exposeert zijn uiterst voorbeeldig leven: hij vast tweemaal in de week, geeft 1/10e van zijn bezit…  Indrukwekkend. De tollenaar, die geld aftroggelt van eigen mensen voor de Romeinse bezetter, houdt zijn hoofd nederig naar beneden gericht en bidt alleen maar: “Mijn God, heb medelijden met mij, zondaar”. Omwille van zijn berouwvolle houding stelt Jezus hem tot voorbeeld voor de farizeeër!

Donderdag 2 februari: ’s morgens hevige storm, sneeuw en zon. Het was voor sommigen onmogelijk om alleen over de koer te geraken. En voor de kinderen is het feest: zo vlug er enige sneeuw valt, is het schoolvrij. We vierden de feestelijke byzantijnse liturgie van “O.L. Vrouw Lichtmis” of de “Opdracht van de Heer” in de tempel, dat de kerstkring definitief afsluit. Dit feest is oorspronkelijk “de zuivering” van Maria, die haar Eerstgeborene  ter wereld bracht (volgens Exodus 13, 2 en Leviticus 12, 6). Hoewel noch Maria noch Jezus deze zuivering 40 dagen na de geboorte nodig hebben, willen zij onder de Wet staan om deze tot vervulling te brengen.  Dit feest wordt hier “hypapante” of “ontmoeting” genoemd. Het is de ontmoeting van de Heer Jezus met zijn volk, de ontmoeting van het N.T. met het O.T. of van het Evangelie met de Thora. Het is ook zijn manifestatie. Simeon wordt op oosterse iconen voorgesteld als profeet en priester. Hij zegent het gezin. Hij voorspelt Jezus als het licht voor de volkeren en de grote rol die Maria door haar lijden zal innemen in het verlossingswerk. Ook in het oosten is dit “feest van de Heer” een belangrijk “Mariafeest”. “Vandaag is de Heilige Maagd, hoger en heiliger dan het Heiligdom, de tempel binnen gegaan om aan de wereld Hem te tonen die de Wet heeft gegeven en voltooid” (Grote Vespers). Vanaf de 4e eeuw verspreidde dit feest zich al vanuit Jeruzalem over heel de Kerk. In de Latijnse kerk bleef de oude kaarsjesprocessie bewaard.

Er is veel minder of nagenoeg geen werk op het terrein. Er wordt des te meer werk gemaakt van opruimen, onderhoud gebouwen, gastenkamers klaar maken, kaarsen maken… En om de vier kleine kinderen binnen de aanvaardbare lijnen te houden is er dagelijks werk genoeg.

(U kunt het leven in en rond ons klooster ook volgen op facebook: DeirMarYakub El Mukata)

Naar een nieuw Godsbeeld (5)

Het louter positivistisch denken met daarbij een materialistische, mechanische opvatting van mens en de wereld, zijn de voedingsbodem waaruit de giftige planten van totalitarisme en massavorming konden groeien. Het komt allemaal voort uit de traditie van de Verlichting. De innerlijke rijkdom van een mens met zijn vreugde en pijn, verwachtingen en ontgoochelingen wordt hierdoor herleid tot enkele reacties in materiele hersens. Voor grootheidswaanzinnige wereldleiders biedt dit een uitnodiging om mensen te “verbeteren”, zijn hersens met  technologie te verbinden en hem zo te “sturen”. Deze “wereldverbeteraars” hopen trans humanistische ‘supermensen’ te produceren die ze dan ook helemaal kunnen controleren. Om concreet massavorming en totalitarisme te realiseren zijn er dan in het maatschappelijk leven nog een aantal voorwaarden nodig: een algemene vereenzaming,  een verlies van de zin van het leven, veel angst en onbehagen, frustratie en agressie. Al deze eigenschappen hangen met elkaar samen. Tenslotte werd deze diepe malaise gericht op één voorwerp: het corona virus! Zo werd de samenleving opnieuw verenigd in de gezamenlijke strijd tegen een gemeenschappelijke vijand. En om deze te overwinnen was alles toegelaten, ook het afschaffen van de meest fundamentele persoonlijke vrijheden en rechten. Iedereen in het harnas van één opvatting met één levensstijl. Vandaar een totalitaire staat, gedragen door massavorming. Ziedaar een (te) bondige samenvatting van de twee eerste delen van de studie van prof Mattias DESMET, De psychologie van totalitarisme, Pelckmans, 2022.

Uit deze massavorming moeten we bevrijd worden om te kunnen genieten van de rijkdom en verscheidenheid van meningen en opvattingen. We moeten uit het totalitarisme stappen opdat ieder, weliswaar in respect voor elkaar, in alle vrijheid en waardigheid zijn/haar leven kan uitbouwen. Hieraan wijdt Mattias Desmet tenslotte het derde deel van zijn boek, dat we vorige keer reeds hebben voorgesteld. Vanuit de psychologie heeft hij een boeiende studie gemaakt over het menselijke gedrag en het huidige maatschappelijke leven. Uit zijn boek kan ik opmaken dat hij de eerste zal zijn die toegeeft dat we uiteindelijk ook de psychologie moeten overstijgen om samen, vanuit de verscheidenheid van opvattingen de remedies te zoeken voor de destructieve kwalen in onze huidige maatschappij.

In het boek wordt God slechts terloops vermeld en Jezus Christus komt helemaal niet voor, maar er is nergens enige minachting voor het christelijk geloof. Ik durf zelfs beweren dat de verzuchting naar God en Jezus Christus de kern ervan vormt. “Positivistische denkers genre Henri de Saint-Simon en Auguste Comte drukten hun fanatiek geloof uit in de humanistisch-technocratische maatschappij waarin wetenschappers en technocraten de plaats van pausen en priesters zouden innemen. Niet God maar de menselijke Rede moet worden verheerlijkt”. De woorden “fanatiek geloof” vind ik hier erg gepast. De Franse Revolutie wilde het christelijk geloof radicaal uitroeien maar heeft er in feite zelf een kopie van willen maken met een potsierlijke liturgie rond de aanbidding van “de godin van de Rede”! “Binnen een religieus wereldbeeld werd kennis aan de mens gereveleerd door God. De bron van alle weten lag dus buiten de mens. Binnen het mechanistisch wereldbeeld werd dit anders. De mens situeerde de bron van kennis in zichzelf”. Deze twee tegengestelde standpunten kunnen onmogelijk tegelijk waar zijn. De mens is door God geschapen of de mens heeft zichzelf geschapen. Wanneer je beseft dat niemand ook maar de allerminste inspraak heeft gehad in eigen geboorte én leven – kleur van ogen of haar, karakter, intelligentie, aanleg, gezondheid… – kun je gek worden ofwel tot de nederige geloofsaanvaarding komen dat God je geschapen heeft.

Op verschillende plaatsen in het boek van Desmet vind je de gedachte dat leven ”voor de Ander” zin geeft aan zijn eigen leven. Als dit ontbreekt, ontbreekt ook de zin van het leven. En waarom hij Ander met een hoofdletter schrijft is me niet helemaal duidelijk. Viktor Frankl (+ 1997), de Oostenrijkse psychiater die de concentratiekampen van de nazi’s overleefde en stichter werd van de bijzonder vruchtbare “logotherapie”, “de derde Weense school”, zegt dat de mens is als zijn oog. Een oog dat op zichzelf gericht is en zichzelf ziet is ziek. Een mens die voor zichzelf leeft, mist de zin van zijn leven. Een mens komt tot zichzelf door zijn inzet voor anderen. Welnu, dit is juist de kerngedachte uit het Evangelie en uit het leven van Jezus. Jezus gaf zijn leven voor ons in vrijheid en liefde door te sterven op het Kruis. Dit vormt het hart van het christelijk leven! Het vormt tevens de ultieme roeping van ieder mens.

De Frans-Amerikaanse cultuurfilosoof René Girard (+ 2015) heeft zoals Mattias Desmet nauwkeurig nagedacht over de gedragingen van de mensen en de opbouw van de maatschappij, al heeft hij de coronacrisis niet meer meegemaakt. Hierbij heeft hij aangetoond dat de “mimesis” (nabootsend verlangen, we nemen het verlangen van de ander over) het begin vormt van spanningen in de maatschappij, die steeds gewelddadiger worden. De menselijke oplossing om het geweld te stoppen is dan het zondebokmechanisme. Iemand wordt unaniem als de schuldige aangeduid, gestraft, uitgeschakeld. Er komt tijdelijk rust en vrede totdat het “mimetisch geweld” weer oplaait. R. Girard schrijft niet als theoloog, hij leest gewoon de teksten van de wereldliteratuur en vergelijkt hen. Zo stelt hij vast dat het passieverhaal van de Evangelies met de kruisdood van Jezus Christus de hoogste openbaring is van de oplossing voor het geweld in de maatschappij. En het grondprobleem van iedere samenleving blijft: hoe kan een gemeenschap beletten dat ze aan eigen geweld ten onder gaat? Iedere menselijke maatschappij heeft dit willen oplossen met het aanduiden en uitschakelen van een zondebok. Jezus daarentegen is niet gekomen om te veroordelen en heeft zelf op geen enkele wijze deelgenomen aan het geweld. Als geheel onschuldige heeft hij in vrijheid en liefde al het geweld op zich genomen en door zijn dood vernietigd. Hiermee heeft Hij vervuld wat Hij gezegd heeft: “Ik zal openbaren wat verborgen is geweest vanaf de grondvesting van de wereld” (Mattheus 13, 35). Ziehier de twee radicaal tegengestelde manieren voor een maatschappij om te overleven.

Uiteraard heeft R. Girard naast erkenning ook veel kritiek gekregen, vooral vanuit zijn eigen land Frankrijk, bijzonder omdat hij de onovertroffen grootheid van het Evangelie onthult door gewoon de teksten te lezen en te vergelijken met de wereldliteratuur. Tot heden is evenwel niemand in staat gebleken zijn grondvisie op verantwoorde wijze tegen te spreken. En bij zijn sterven noemden juist Fransen hem de meest originele denker van de laatste honderd jaar.

Na de wereldwijde, brutale staatsgreep naar aanleiding van de coronacrisis moeten we misschien toch eens nadenken of we niet naast een nieuw mens- en wereldbeeld vooral een nieuw godsbeeld nodig hebben, zoals Jezus Christus het ons voorhield en voorleefde. Tenslotte is hieruit ook de grootste rijkdom van de westerse beschaving gegroeid.  Het is de moeite om de originaliteit te (her)ontdekken van datgene wat nu wereldwijd het meest fanatiek bestreden wordt, nl. het christelijk geloof. Was het niet G. Chesterton die zei dat er op het christelijk geloof geen enkele kritiek kan gegeven worden, tenzij dat we het nog niet geprobeerd hebben? (We hopen hier verder op in te gaan).

Varia

Ons vorig bericht met 6 video’s: 1. Psalm 1 byzantijnse zang, 2. Psalm 1 zandsculptuur, 3. Westminster kathedraal koor, 4. Caravaggio, bekering van Paulus, 5. + 6: de plots overleden katholieke journalist Georges Neumayr:  https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-290/

Waar gaat de gestolen Syrische olie naar toe? https://www.golfbrekers.be/weer-een-poot-onder-de-onafhankelijkheidsstoel-van-een-zelfstandig-koerdistan-onderuit-gehaald/

*

Erg nuttige informatie over: Een terugblik op de werking van Tegenstroom in 2022, Congres World Economic Forum te Davos, petitie tegen CBDC (digitale wereldmunt), film ‘Controlestaat’, psychopathie, de laatste toren van Babel, de URA – Bank of Joy, Nieuwsbrief Comité Bezorgde Ouders, Agenda (manifestatie Brussel): Nieuwsbrief Tegenstroom januari 2023.

De droom van de westerse welvaartmaatschappij is al lang voorbij. De huidige moeilijkheden en armoede zijn niet het gevolg van een vijandig optreden van Rusland maar van “eerzucht van de heersende elites” in Washington, Londen city en Brussel. Zij zoeken “…hun eigenbelang en superwinsten.” Zij veroorzaken de spiraal van toenemende “wereldwijde inflatie”… “toename van de armoede en ongelijkheid in de wereld, tot nieuwe stromen vluchtelingen over de hele wereld.” Het zijn “de ambities van het Westen, voor zijn pogingen om zijn ongrijpbare dominantie met alle middelen te handhaven”: https://www.frontnieuws.com/een-wereldleider-vertelt-de-waarheid-over-de-westerse-elites/ 

*

In Stockholm (Zweden) werd blijkbaar in het weekend van 21-22 januari 2023 een grote conferentie georganiseerd met topwetenschappers uit de hele wereld over de gevaren en het falen van de mRNA vaccins, aldus Peter  Imanuelsen. Aan deze conferentie namen ongeveer 1000 mensen deel. Deze conferentie werd in de gewone media totaal genegeerd. Toch wordt het nieuws door alternatieve media verspreid. Mensen zijn het beu voorgelogen te worden en willen de waarheid: https://www.frontnieuws.com/de-mainstream-media-hebben-dit-genegeerd/

Er is een ontmaskering bezig van de misdadige agenda 2030 van de VN, WEF en WGO. Het betreft de grootste transformatie aller tijden, waarbij alle volken en alle aspecten van het leven betrokken zijn: financiën, landbouw, voedsel, reizen, handel, gezondheid, seksualiteit, onderwijs, enz. De voorbije twee jaar gaven hiervan reeds een voorproefje met extreem politiegeweld, misinformatie, onderdrukking van onafhankelijke wetenschappers wereldwijd, extreem censureren, gedwongen vaccinatie en uitsluiting van ongevaccineerden… Wetenschappers en artsen die zich verzetten tegen deze tirannie werden ontslagen, bedreigd, het zwijgen opgelegd, belasterd, gearresteerd, opgesloten in psychiatrische centra, en sommigen werden plots dood aangetroffen: https://stopworldcontrol.com/nl/un/

Bij de ontwikkeling van het mRNA vaccin tegen covid 19 en de vaccinatiecampagne had Pfizer de bedoeling om de klinische onderzoek documenten voor het publiek gedurende 75 jaar verborgen te houden. Aaron Siri spande hiertegen een proces in en een federale rechter beval Pfizer zijn documenten publiek te maken: The Pfizer Report eBook. Hieruit blijkt dat Pfizer vanaf het begin wist dat deze experimenten mRNA vaccins vreselijke schade en de dood konden veroorzaken. Volgens dr. Naomi Wolf is covid een globalistisch biowapen, ontwikkeld door de mondiale elite in samenwerking met de Chinese Communistische Partij om de westerse wereld langzaam te ontvolken. Pfizer en allen die aan de vaccinatie hebben meegewerkt hebben op grove wijze een van de grondrechten van de patiënten geschonden: het bewust achterhouden van de juiste informatie. Hiermee geraakt tevens de geloofwaardigheid van de Wereldgezondheidsorganisatie in diskrediet: https://www.frontnieuws.com/dr-naomi-wolf-covid-is-een-globalistisch-biowapen-ontworpen-om-de-wereld-langzaam-te-ontvolken/

*

Hoe Benedictus XVI tot het laatste toe gevochten heeft tegen de  valse leerstellingen en voorzien heeft dat de Kerk een kleine kudde zou worden, die veel van haar maatschappelijk aanzien zal verliezen maar als kernen van levend geloof aantrek zal hebben: https://restkerk.net/2022/12/31/benedictus-missie-op-aarde-was-vervuld-het-einde-der-tijden-breekt-nu-effectief-aan/. De eigenlijke reden van het aftreden van paus Benedictus XVI zou slapeloosheid en algemene uitputting geweest zijn: https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/nieuws/paus-benedictus-xvi-afgetreden-wegens-slapeloosheid

De ineenstorting van het christelijk geloof in Nederland is al begonnen met het Pastoraal Beraad van de jaren ’60 dat na Vaticanum II de Kerk wilde moderniseren.  Veel heil werd verwacht van sociologie en psychologie, die zogenaamd de “tekenen van de tijd” beter konden verstaan. Daarmee ging de aandacht niet meer naar Jezus en zijn Evangelie als blijvende norm. Toen werd valse hoop gewekt betreffende de afschaffing van het celibaat voor priesters. Uitlopers hiervan zijn nu het synodale pad in Duitsland en de beslissing van de Vlaamse bisschoppen omtrent de inzegening van homorelaties. De hoop ligt in de initiatieven van her evangelisatie op basis van het Evangelie en de authentieke kerkelijke leer met Christus als centrum en kleine dynamische groepen: https://www.ncregister.com/news/the-pastoral-council-and-the-collapse-of-the-catholic-faith-in-the-netherlands?utm_campaign=NCR&utm_medium=email&_hsmi=244166142&_hsenc=p2ANqtz-9XtvQfvlIFda-ki0Q2M_VKtrdGvWNuCxOSrYz2zeAilNFIPDN5n6ShNMWHjkkjw855yQyhFLM_FXYkAt1su4NuCIzGqA&utm_content=244166142&utm_source=hs_email

Viktor Orban is voor een vaderlandslievend christelijk Hongarije: https://www.golfbrekers.be/viktor-orban-voorspelt-het-huidige-politieke-systeem-in-europa-de-eu-zal-instorten/.

Een bijdrage aan het feest van O.L Vrouw Lichtmis: https://www.golfbrekers.be/maria-lichtmis/