Maria Middelares en Mede-Verlosseres

Boodschappen van Maria

MARIA MIDDELARES

NPVS-A-Standard

Bewerking door pastoor Geudens voor de website Legioen Kleine Zielen: www.hetlegioenkleinezielen.wordpress.com

MEDE-VERLOSSERES

Een kind met een goed karakter houdt van zijn moeder. Een echte christen moet dus wel houden van de H. Maagd, over wie Jezus in de ‘Boodschap’ zegt dat Ze: “Zijn moeder is en de onze.” 3.12.66

In de catechismus leerden we dat Maria de Moeder van God is en dat bijgevolg aan haar goddelijk Moederschap haar andere voorrechten ontspringen: haar Onbevlekte Ontvangenis, haar Opneming ten Hemel. Drie geloofswaarheden, die men niet kan ontkennen, zonder in ketterij te vervallen.

De ‘Boodschap van de Barmhartige Liefde’ legt speciale nadruk op een titel, die wij graag aan Maria toekennen, en die nog niet vastgelegd werd in een dogma: Maria Medeverlosseres. Doordat Maria actief heeft meegewerkt aan onze verlossing als Medeverlosseres, onze Moeder is geworden, en daardoor Middelares van alle genaden. Zij oefent haar Moederschap uit en komt…

View original post 3.569 woorden meer

Boodschappen van de Heilige Maagd Maria aan Zuster Elena Aiello (1895-1961)

bid 24 uur

De Zalige Elena Aiello (1895-1961)
Mystica, gestigmatiseerde, offerziel, profetes en stichteres van de Minieme tertiarissen van de Passie van onze Heer Jezus Christus.

Sommige heiligen leiden een heldhaftig heilig leven op een gewone manier en sommigen op een buitengewone manier. Zuster Elena Aiello, die de stichteres is van de Minim tertiarissen van het Lijden van Onze Heer Jezus Christus, een contemplatieve ziel en een martelaar in haar lijden, leidde haar leven op beide manieren en het is door haar naastenliefde dat haar ware grootsheid werd bereikt.

Ze was goed gekend in Italië en grote delen van Europa en had veel bezoekers.

Elena Aiello werd geboren in Montalto Uffugo [Consenza], Italië op Heilige Woensdag tijdens de Goede Week op 10 april 1895. Haar ouders waren Pasquale Aiello en Teresa Paglilla. Tijdens de Processie van Rogations, bad haar moeder  om de genade voor het krijgen van een kindje, een meisje, en indien haar gebed…

View original post 4.786 woorden meer

De grenzeloze liefde van Jezus voor de vereerders van Zijn heilige Wonden

PastoorGeudens.com : De Gezellen en Gezellinnen van de Gekruisigde en Verrezen Jezus en Maria Onbevlekt Ontvangen zullen voor Mij een grenzeloze weg van heiliging en apostolaat openen: de weg van mijn Wonden. Deze weg staat niet alleen open voor de zielen die aan Mij zijn toegewijd, maar ook voor hen die op dit ogenblik ver verwijderd zijn van het geloof.” “Mijn Wonden trekken de zielen naar mijn Koninkrijk, zoals een magneet ijzer aantrekt.”  


 

De barmhartigheid en de gerechtigheid van God

bid 24 uur

De barmhartigheid en de gerechtigheid van God

Verering van de goddelijke Barmhartigheid volgens de openbaringen aan de zalige zuster Faustina

IMG_Jezus

Jezus zei tot zuster Faustina:

“Voordat Ik als rechtvaardige Rechter verschijn, kom Ik eerst nog als Koning van Barmhartigheid. Voordat de dag van de gerechtigheid aanbreekt, zal er aan de hemel en op de aarde een teken zijn. Dan zal aan de hemel het teken van het Kruis verschijnen: uit elke wonde van mijn handen en voeten zullen lichtstralen tevoorschijn komen, die voor korte tijd de aarde verlichten. Dit zal geschieden, korte tijd voor de laatste dag.”


Inhoud

-De barmhartigheid en de gerechtigheid van God
-In het vagevuur
-Afdaling in de hel
-Blik in de hemel
-Verering van de goddelijke Barmhartigheid
-Het genadebeeld van de barmhartige Jezus
-De noveen tot de goddelijke Barmhartigheid
-Het feest van de goddelijke Barmhartigheid
-De rozenkrans van de goddelijke Barmhartigheid
-Toewijding aan de barmhartige Jezus
-Lofprijzing van…

View original post 7.172 woorden meer

Devotie van Jezus’ Heilig Hoofd als zetel van Goddelijke Wijsheid

H. Hoofd van Jezus

Teresa Helena Higginson 1844 – 1905

Van 1844 tot 1905 heeft er in Engeland een ongemeen deugdzame en door God bijzonder bevoorrechte vrouw geleefd, Teresa Helena Higginson, een eenvoudige onderwijzeres aan armenscholen. Zodanig waren haar deugd en haar vroomheid, zo opvallend de buitengewone verschijnselen in haar leven, dat al spoedig na haar dood door de kerkelijke overheid er een officieel onderzoek naar werd ingesteld.

Zaligverklaring

Het gevolg hiervan is geweest, dat het proces van haar zaligverklaring in Rome aanhangig werd gemaakt. En een verzoekschrift daartoe met meer dan 100.000 handtekeningen werd naar de congregatie in Rome opgestuurd. Wekelijks wordt ook in de kathedraal van Liverpool, die lang haar parochiekerk was, een heilige Mis opgedragen, om deze zaligverklaring te verkrijgen.

Haar bijzondere roeping

Is een mens door God bevoorrecht, dan heeft hij een aparte roeping te vervullen. Zo was ook deze uitverkoren vrouw door de Zaligmaker geroepen om aan de wereld…

View original post 1.045 woorden meer

De Verschijningen van de H. Maagd te Lourdes

O Crux Ave Spes Unica

grottelourdes

Donderdag 11 februari 1858: de eerste ontmoeting

Eerste verschijning. In het gezelschap van haar zuster en een vriendinnetje trekt Bernadette Soubirous naar Massabielle langs de Gave om er hout te sprokkelen. Terwijl ze haar kousen uittrekt om het beekje te doorwaden hoort ze een windstoot en kijkt op in de richting van de Grot : “Ik zag een dame in het wit gekleed: zij droeg een wit kleed, een witte sluier, een blauwe gordel en een gele roos op elke voet.” Bernadette maakt het kruisteken en bidt met de Dame de rozenkrans. Aan het einde van het gebed verdwijnt de Dame op slag.

Zondag 14 februari 1858: het wijwater

Tweede verschijning. Bernadette voelt een innerlijke kracht die haar naar de Grot wil doen terugkeren, ondanks het verbod van haar ouders. Zij dringt aan en haar moeder stemt toe. Na een eerste tientje van de rozenkrans ziet zij dezelfde Dame verschijnen…

View original post 921 woorden meer

In Lourdes brengt God door de heilige maagd Maria de hemel en de aarde bij elkaar

Boodschappen van Maria

In Lourdes brengt God door de heilige maagd Maria de Hemel en de aarde bij elkaar. Lourdes is een geheime hoofdstad in onze wereld. Voor velen is Lourdes een nieuw begin: velen kregen er hun geloof weer terug, vroomheid werd er versterkt en vaak kon de Goddelijke wil in de gegeven omstandigheden, weer liefdevol in overgave worden aanvaard. Nog talrijker zijn degenen die gezond zijn teruggekeerd van de verschillende ziekten waaraan ook de ziel kan lijden. Maria, Moeder van God is gelukkig ook onze Moeder. Maria heeft als hoofdopdracht om ons op bovennatuurlijke wijze naar de genade van Christus toe te leiden. Ze zorgt op bijzondere wijze liefdevol voor ons arme zondaars, wij die nog op pelgrimstocht zijn, blootgesteld aan allerlei gevaren en velen noden. Maria wordt onder andere trefzeker en succesvol aangeroepen als middelares, voorspreekster en ook als helpster voor bijstand in alle nood. In Maria brengt God ons…

View original post 237 woorden meer

Maria: Medeverlosseres

Boodschappen van Maria

MARIA:  DE  NIEUWE  EVA  –  MEDEVERLOSSERES

 

De schepping

Heel in het begin schiep God hemel en aarde, hetgeen wij belijden in onze geloofsbelijdenis: ‘Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde’.

Na de schepping voltooid te hebben bezag God Zijn schepping en sprak uit dat het heel goed was. Door deze uitspraak weten we dat de schepping van alles wat bestaat volmaakt was. Echter dit volmaakt zijn van de schepping is géén garantie voor een volmaakte voltooiing, want de mens is geschapen met een vrije wil. Dit houdt in dat de mens altijd moet kiezen tijdens het leven. Om de mens te helpen het goede te kiezen zegt God tegen het eerste mensenpaar ( Adam en Eva ) dat zij niet mogen eten van de vruchten van de boom die midden in de tuin staat. Het middel onthechting wordt de mens gegeven als hulp…

View original post 2.038 woorden meer

O.L. Vrouw van Lourdes

Boodschappen van Maria

Pater Ravier, pater jezuïet uit Lyon, schreef eens: “Bij de gezegende grot nodigt de H. Maagd ons namens haar Zoon uit tot de bekering van het hart en tot de hoop op de vergeving.

Zullen wij naar Maria luisteren?

Spreken over de betekenis van de verschijningen van O.L.Vrouw in Lourdes, dat is de geschiedenis van deze verschijningen oproepen – een mooie geschiedenis die men niet moe wordt te horen en te herlezen -, het is ook spreken over de boodschap gegeven door de Moeder van God – de woorden zowel als het verloop zelf van de verschijningen vormen een boodschap om te overdenken -, het is tenslotte spreken over Bernadette de vertrouwelinge van O.L.Vrouw, die als eerste deze boodschap heeft beleefd. We zullen het chronologische verloop van de verschijningen volgen, om er de betekenis van te ontdekken. We zullen dan zien dat Lourdes een catechismus is, gegeven door de…

View original post 3.204 woorden meer