De 7 Onzevaders

De 7 OnzeVaders en Weesgegroeten

Het twaalfjarige gebed aan de heilige Brigitta van Zweden

De heilige Brigitta was in bezinning toen Jezus tot haar sprak: “Weet dat Ik diegenen die twaalf jaren lang, dagelijks, zeven Onze Vaders en Weesgegroetjes bidden, ter ere van Mijn kostbaar Bloed, vijf genaden zullen ontvangen:

  • De ziel die bidt zal niet lijden in het Vagevuur.
  • De ziel die bidt zal worden opgenomen tussen de martelaren, alsof deze voor het geloof hun bloed hadden moeten vergieten.
  • Niemand in de volgende vier generaties van de ziel die deze bidt, zal verloren gaan.
  • De ziel die bidt kan drie zielen kiezen die Jezus in een staat van genade zal houden, voldoende om heilig te worden.
  • De ziel die bidt wordt een maand voor de dood hiervan op de hoogte gebracht.

Indien zij voor deze tijd sterven, beschouw Ik het als volbracht, dit wil zeggen, alsof ze deze voorwaarden vervuld hadden.”

Gebeden

O mijn Jezus, ik wil nu zevenmaal het Onzevader en het Weesgegroet bidden in vereniging met de liefde waarmee U dit gebed in Uw heilig Hart geheiligd hebt. Laat het vanuit mijn mond in Uw Allerheiligst Hart aankomen; verbeter het zodanig, dat het de Allerheiligste Drievuldigheid de hoogste eer en vreugde zal verschaffen, als mogelijk is. Moge deze eer ook over Uzelf uitstromen tot verheerlijking van Uw Heilige Wonden en Uw kostbaar Bloed dat U voor ons vergoten hebt.

1.Besnijdenis

Eeuwige Vader, door de onbevlekte handen van Maria en het heilig Hart van Jezus, offer ik U op de eerste wonden, de eerste pijnen en het eerste bloedvergieten van Jezus, tot vergeving voor mijn jeugdzonden en die van alle mensen en voor bescherming tegen doodzonden, in het bijzonder in mijn familie.

Onze Vader …
Weesgegroet …

2.Bloedig zweet

Eeuwige Vader, door de onbevlekte handen van Maria en het heilig Hart van Jezus, offer ik U op het gruwelijke lijden van het Hart van Jezus op de Olijfberg en iedere druppel van Zijn bloedig zweet, tot vergeving van mijn zonden van het hart en die van alle mensen, tot vermijding van zulke zonden en voor de vermeerdering van de liefde tot God en de naaste.

Onze Vader …
Weesgegroet …

3.Geseling

Eeuwige Vader, door de onbevlekte handen van Maria en het heilig Hart van Jezus, offer ik U op de vele duizenden wonden, de wrede pijnen en het kostbare Bloed van Jezus door de geseling, tot vergeving van mijn zonden van het lichaam en die van alle mensen, tot vermijding van zulke zonden en voor het behoud van de onschuld, bijzonder in mijn familie.

Onze Vader …
Weesgegroet …

4.Doornenkroning

Eeuwige Vader, door de onbevlekte handen van Maria en het heilig Hart van Jezus, offer ik U op de wonden, de pijnen en het kostbare Bloed tijdens de doornenkroning van het H. Hoofd van Jezus, Zetel van de Goddelijke Wijsheid, tot vergeving van mijn zonden tegen de geest en die van alle mensen, tot vermijding van zulke zonden en voor de uitbreiding van het Koningschap van Christus op aarde.

Onze Vader …
Weesgegroet …

5.Kruisdraging

Eeuwige Vader, door de onbevlekte handen van Maria en het heilig Hart van Jezus offer ik U op het lijden van Jezus op Zijn kruisweg, in het bijzonder Zijn heilige schouderwonde en het kostbare Bloed, tot vergeving van mijn zonden en die van alle mensen, voor de opstand tegen het kruis, het klagen tegen Uw heilige geboden en alle andere zonden van de tong, tot vermijding van zulke zonden en voor een ware liefde voor het kruis.

Onze Vader …
Weesgegroet …

6.Kruisiging

Eeuwige Vader, door de onbevlekte handen van Maria en het heilig Hart van Jezus, offer ik U op Uw Goddelijke Zoon aan het kruis, Zijn kruisiging en opheffing, Zijn wonden aan handen en voeten en de stromen bloed die daaruit voor ons vergoten werden, alsmede Zijn uiterste armoede, Zijn volkomen gehoorzaamheid, al Zijn kwellingen naar lichaam, ziel en geest, Zijn kostbare dood en de onbloedige vernieuwing ervan in alle heilige Missen van de wereld, tot vergeving voor het breken van de kloostergeloften en de kloosterregels, voor vergeving van mijn zonden en die van de hele wereld, voor zieken en stervenden, voor heilige priesters en leken, voor de intenties van onze vader de paus, tot herstel van het Christelijk gezin, voor sterkte in het geloof, voor ons vaderland en voor de eenheid van alle volkeren in Christus en Zijn Kerk, alsook voor de vervolgden in de hele wereld.

Onze Vader …
Weesgegroet …

7.Opening van de heilige Zijde

Eeuwige Vader, gewaardig U, voor de noden van de heilige Kerk en als vergeving voor de zonden van alle mensen, het kostbare Bloed en Water aan te nemen dat uit de wonde van het heilig Hart van Jezus gevloeid is; wees ons allen genadig en barmhartig.

Bloed van Christus, laatste kostbare inhoud van Uw heilig Hart; was mij rein van alle zonde-schuld! Water uit de zijde van Christus; was mij rein van alle zonde-straffen en blus voor mij en voor alle arme zielen de vlammen van het Vagevuur uit.

Onze Vader …
Weesgegroet …

Slotgebed

Laat ons bidden.

Oh Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van de Goddelijke Wijsheid, die alle bewegingen en gevoelens van het H. Hart geregeld, ingegeven en geleid hebt, leidt Gij ook al mijn gedachten, woorden en daden. Zoals Gij het beloofd hebt, wees het middel tegen de kwalen van onze tijd; de geestelijke hoogmoed en het ongeloof in God. Door Uw smarten, door de doornenkroon die uw H. Hoofd verscheurd heeft, door de slagen, het bloed, de beledigingen waarmee Gij overstelpt werd, als ook door de liefde, die het Onbevlekt Hart van Maria, Uw Heilige Moeder, U betoonde, mocht Gij worden aanbeden, verheerlijkt en geëerd, zo snel en op een zo volmaakte en algemene wijze als mogelijk, volgens de raadsbesluiten van uw Goddelijke Voorzienigheid, tot glorie van God, tot heil van de zielen, tot de inzichten van het H. Hart, tot het volbrengen van de Goddelijke Wil en het zo brandend Verlangen dat Gij geopenbaard hebt. Amen.

Eer aan de Vader, de Zoon en de H. Geest, Amen.