Ex-Illuminati Doc Marquis: het 7-stappenplan concreet

Standaard

7-Stappenplan door Adam Weishaupt, voedstervader van de Illuminati,
opgesteld:

1. Het opheffen van onafhankelijke overheden

2. Het afschaffen van alle private bezittingen

3. Het in beslag nemen van alle geldelijke eigendommen

4. Het uitbannen van patriottisme (/nationalisme)

5. Het vernietigen van alle religies

6. Het verwoesten van het gezin als basis van de samenleving

7. De oprichting van een Nieuwe Wereld Orde

1. Het opheffen van alle onafhankelijke overheden

‘Politieke vrijheid is een idee, geen feit,’ citeert Marquis uit de
Protocollen. Dit idee bestaat uit de illusie dat een meerpartijensysteem
‘vrijheid van keuze’ betekent. Of de partijen nu rechts- of linksom werken
maakt niet uit, want ‘ze zijn allen in onze macht,’ aldus de Illuminati.

Van achter de schermen worden zowel de huidige politieke machthebbers als de
wetten en zelfs de grondwetten van de landen gecorrumpeerd en tegen elkaar
uitgespeeld, zodat alleen de Vrijmetselaars/Illuminati uiteindelijk alle
touwtjes in handen zullen hebben. Via bestaande politieke partijen en overheidsinstellingen
zullen tegenstrijdige regels en wetten worden ingevoerd die de maatschappij
steeds meer in onbalans zullen doen raken, waardoor de positie van de huidige
gevestigde orde zal verzwakken, en de weg vrij gemaakt wordt voor een nieuwe
grondwet, die gehandhaafd zal worden door nieuwe machthebbers – de Illuminati.

Marquis geeft als voorbeeld de ‘executive orders’ die de president van
Amerika inmiddels mag uitvaardigen, geheel buiten de Grondwet om (een ander
goed voorbeeld: de ongekozen commissarissen van de EU, de werkelijke
machthebbers in Europa)
. Deze ‘uitvoerende bevelen’ komen rechtstreeks
voort uit de koker van de Illuminati, en zijn bedoeld om de grondwettelijke
burgerrechten langzaam maar zeker buitenspel te zetten.

Eén van de belangrijkste systemen die de Illuminati gebruiken om de
maatschappijen onder controle te krijgen is wat in Amerika het ‘liberalisme’
wordt genoemd en in Europa het ‘socialisme’. ‘Toen we in de landen het gif van
het liberalisme (/socialisme) introduceerden, onderging het hele politieke
complex een verandering. Deze landen zijn nu besmet met een dodelijke ziekte,
met bloedvergiftiging. Nu hoeven we alleen nog maar het einde van hun
doodsstrijd af te wachten.’

‘De mensen zullen tegen die tijd -door onze aansporingen- zo moe zijn
geworden van de zinloze veranderingen van regeringen -waarmee wij de structuren
van de landen hebben ondermijnd-, dat ze bereid zullen zijn om ieder lijden
onder onze heerschappij te accepteren, in plaats van het risico te lopen weer
al die moeilijkheden en ellende (onder hun oude overheden) te moeten
doormaken… Door het voortdurend preken van het liberalisme (/socialisme)
houden we tegelijkertijd onze eigen mensen volkomen onderdanig.’

‘Onze macht over de huidige, aftakelende regeringen zal onoverwinnelijker
zijn dan enige andere macht, omdat deze onzichtbaar blijft, totdat het zó sterk
is geworden dat het door niets meer te ondermijnen is,’ schrijven de Illuminati
in de Protocollen. Volgens Marquis zal op dat moment de al vaker aangekondigde
staat-van-beleg (martial law) worden afgekondigd: ‘Velen vragen mij wanneer dit
zal gebeuren. Het enige wat ik kan zeggen is dat het een stuk dichterbij is dan
de meeste mensen zich kunnen voorstellen.’

Marquis constateert dat de ondermijning van de overheden door de
Illuminati, die daarbij gebruik maken van de onenigheid tussen de politieke
partijen, van het liberalisme (/socialisme) en van het invoeren van
tegenstrijdige wetten al ver gevorderd is. Kijk bijvoorbeeld in Nederland
naar de voortdurende frictie tussen de ‘vrijheid van godsdienst’ en de
‘vrijheid van meningsuiting’.

2. Het afschaffen van alle private bezittingen

‘Wij zullen met behulp van al onze beschikbare geheime methodes en met
behulp van goud, dat geheel in ons bezit is, een universele economische crisis
creëren. Dan zullen we in alle landen van Europa gelijktijdig hele bendes van
boze werknemers de straat op sturen (dit staat inmiddels letterlijk gepland
voor aanstaande september!)
. Zij zullen roepen om het bloed van degenen die
in al hun simpelheid en onwetendheid de jaloersheid van de kudde hebben
opgewekt, en hun bezittingen plunderen.’

‘Het is voor ons essentieel dat zij van hun land worden beroofd. Dat kan
het beste bereikt worden door enorme lasten (belastingen) te leggen op land en
bezit en door alle landen op te zadelen met een enorme schuldenlast. Dit zal
hen in een staat van nederige onderdanigheid (aan ons) houden.’

Niemand zal meer hoeven worden uitgelegd dat de huidige schuldencrisis in
zowel Amerika als Europa aantoont dat de Illuminati inmiddels zijn begonnen met
de laatste fase van hun plan om al het land in hun bezit te krijgen. Eerst
werden de burgers van het Westen verleidt tot het maken van enorme schulden
(hoge hypotheken, leningen voor ‘leuke dingen’, zoals nieuwe auto’s, keukens,
verbouwingen, etcetera). Vervolgens werden de banken failliet gemaakt, waardoor
de overheden deze ‘moesten’ uitkopen om geen maatschappelijke chaos te laten
ontstaan. Resultaat: de meeste mensen zijn middels hun hypotheken en schulden
nu het bezit van de -onder Illuminati controle staande- overheid, en dus totaal
afhankelijk van hen gemaakt.

3. Het in beslag nemen van geldelijke eigendommen

Waarom is dit van belang voor de Illuminati? ‘De rijken moeten zich bewust
zijn dat het hun plicht is een deel van hun weelde ter beschikking te stellen
aan de staat, omdat de staat de veiligheid van hun bezit garandeert en tevens
hun recht om onvervalste winst te maken. Daarom moeten we niet stoppen met omkoperij,
misleiding, verraad en bedrog als dit ertoe leidt dat wij hun land in bezit
zullen krijgen. In de politiek moet men weten hoe het bezit van anderen zonder
aarzeling in beslag kan worden genomen. Hierdoor verzekeren we ons van hun
onderdanigheid en onze soevereiniteit.’

‘Aankopen, ontvangsten van geld of erfenissen zullen ‘progressief’ belast
worden. Iedere overdracht van bezit en van geld waar geen belasting over
betaald wordt zal de ontduiker hiervan verplicht stellen om rente over deze
belasting te betalen vanaf het moment dat de overdracht heeft plaatsgevonden.’ In
Nederland kennen we onder andere de schenk- en erfbelasting (die kan oplopen
tot 40%), de vermogensbelasting, de inkomstenbelasting en niet te vergeten de
BTW. Hoe linkser/socialistischer (Amerikaans: liberalistischer) de politieke
partijen, des te meer en hogere belastingen zij willen invoeren en hebben
ingevoerd.

De belangrijkste reden van een dergelijke ‘progressief’ (dus hoog) belastingstelsel
heeft volgens de Illuminati als doel het wegnemen van alle private en
geldelijke bezittingen. Uiteindelijk zullen deze belastingen zó uitgebreid en
wurgend hoog worden -denk met name aan nieuwe milieubelastingen- dat niemand
deze meer zal kunnen opbrengen en iedereen schuldig aan en afhankelijk wordt
van de overheid.

4. Het uitbannen van patriottisme (/nationalisme)

Om de mensen rijp te maken voor een één-wereldregering is het volgens de
Vrijmetselaars/Illuminati absoluut noodzakelijk de grenzen tussen de landen te
laten vervagen, en zoveel mogelijk politieke en maatschappelijke voorstanders
te krijgen voor het ‘globalisme’, wat uiteindelijk moet leiden tot het opheffen
van alle grenzen. Om dit te bereiken moeten de bevolkingen van de diverse
landen een blind vertrouwen gaan krijgen in nieuwe theorieën die als ‘de’
waarheid zullen worden verkondigd.

‘Onze agenten hebben deze theorieën listig weten in te voeren, om hun
gedachten in de richting te sturen die wij willen,’ schreef Adam Weishaupt al.
‘Denk maar eens goed aan de successen van het darwinisme, het marxisme en het
nietscheisme, waar wij verantwoordelijk voor zijn.’

Marquis laat hier zien dat de Illuminati openlijk erkennen verantwoordelijk te
zijn voor de invoering en acceptatie van de evolutietheorie, het socialisme (als
zowel voorloper, onderdeel als uitvloeisel van het marxisme)
en het
nietzscheisme, kort gezegd: ‘God is dood’.

‘Dan verschijnen wij op het toneel als de veronderstelde redders van de
onderdrukte arbeiders,’ schrijven de Illuminati in de Protocollen, ‘en stellen
hen voor onze strijdende gelederen te versterken: de socialisten, de
anarchisten en de communisten.’ Marquis stelt dat Karl Marx in 1848 daarom
beslist niet met ‘nieuwe ideeën’ kwam, maar simpelweg plagiaat pleegde door het
7-stappenplan van de Illuminati, opgesteld door Adam Weishaupt, over te nemen
in zijn communistisch manifest.

‘Dus hoe zullen ze het patriottisme/nationalisme uitbannen? Door het
socialisme, het marxisme, het darwinisme, het nietzscheisme en door anarchisme.
Deze doctrines zullen uiteindelijk leiden tot de vernietiging van ons
allemaal,’ constateert Marquis op grond van de Protocollen. Als voorbeeld van
hoe ver het nationalisme zelfs in Amerika de kop in wordt gedrukt noemt hij een
nieuwe wet die het legaal maakt om de Amerikaanse vlag straffeloos te
verbranden.

5. De vernietiging van alle religies

In de Protocollen wordt geconcludeerd dat er ooit een tijd was dat de
meeste mensen zich door het geloof in God lieten leiden, maar dat deze tijd
voorbij is. Het succes van de eerder genoemde Illuminati-theorieën, zoals het
socialisme en het darwinisme, heeft daar een grote rol in gespeeld. ‘Door
middel van de pers bereiken we een steeds groter wordend blind vertrouwen in
deze theorieën,’ aldus de machthebbers achter de schermen, die toegeven al heel
lang bezig te zijn met het in diskrediet te brengen van het priesterschap in de
(katholieke) kerk.

Het socialisme en het darwinisme zijn door de Illuminati geïntroduceerd om
‘hun missie op aarde’ (het christelijke evangelie) te ruïneren. ‘Hun invloed op
de mensen wordt dagelijks minder, maar ze zouden nog steeds een groot obstakel
voor ons kunnen zijn.’ Ook in de recente Zeitgeist/Aquarius artikelen zagen we
reeds hoe het authentieke christendom als de grootste hindernis wordt gezien
voor de totstandkoming van de Nieuwe Wereld Orde.

De Illuminati houden in ieder geval niet van tegenstrevers. ‘Als wij in ons
koninkrijk komen dan is het niet wenselijk dat er nog enige andere religies bestaan
naast de onze. Daarom moeten we alle andere vormen van geloof wegvagen.’

Marquis, die zich volgens eigen zeggen losmaakte uit de Illuminati toen hij
christen werd, vindt daarom dat de christenen niet moeten blijven wachten
totdat er een opwekking komt. ‘Ik denk dat als we individueel genoeg doen die
opwekking vanzelf zal komen. In de loop der jaren zijn we echter steeds minder
en minder gaan doen.’ Het gevolg is dat het christendom inderdaad onder steeds
grotere druk komt te staan. Zo mogen leerlingen van middelbare scholen in
Amerika niet meer openlijk hun Bijbel meenemen -er staat zelfs gevangenisstraf
op-, maar bijvoorbeeld wel de Satansbijbel.

Christenen zijn voor de Illuminati een groot gevaar omdat zij
verantwoording schuldig zijn aan God, en zich daarom niet zullen schikken aan
de principes van de komende één-wereldregering. ‘Daarom is het onmisbaar
noodzakelijk om al het geloof te ondermijnen en het principe van een Godheid
uit de hoofden van de mensen te rukken, en daar rekenkundige berekeningen (wetenschappelijke
theorieën zoals de evolutietheorie)
en materialisme voor in de plaats te
stellen,’ aldus de Protocollen.

Samengevat: door het zwart- en belachelijk maken van het christendom en de
Bijbel hebben de Illuminati het geloof in God vervangen door het geloof in ‘het
zelf’ en in wetenschappelijke theorieën. Op deze manier laat inmiddels het
leeuwendeel van de mensheid zich leiden door de Vrijmetselaars/Illuminati, die
zich inmiddels zo machtig en onaantastbaar wanen, dat de komst van hun
één-wereld ‘koninkrijk’ (de Nieuwe Wereld Orde) op aarde bijna is aangebroken.

Door Xander,

Vgl. bron: http://xandernieuws.punt.nl/index.php/www.nederlandveilg.nl?id=597584&r=1&tbl_archief=&