Ex-Illuminati Doc Marquis: het 7-stappenplan concreet

Standaard

7-Stappenplan door Adam Weishaupt, voedstervader van de Illuminati,
opgesteld:

1. Het opheffen van onafhankelijke overheden

2. Het afschaffen van alle private bezittingen

3. Het in beslag nemen van alle geldelijke eigendommen

4. Het uitbannen van patriottisme (/nationalisme)

5. Het vernietigen van alle religies

6. Het verwoesten van het gezin als basis van de samenleving

7. De oprichting van een Nieuwe Wereld Orde

1. Het opheffen van alle onafhankelijke overheden

‘Politieke vrijheid is een idee, geen feit,’ citeert Marquis uit de
Protocollen. Dit idee bestaat uit de illusie dat een meerpartijensysteem
‘vrijheid van keuze’ betekent. Of de partijen nu rechts- of linksom werken
maakt niet uit, want ‘ze zijn allen in onze macht,’ aldus de Illuminati.

Van achter de schermen worden zowel de huidige politieke machthebbers als de
wetten en zelfs de grondwetten van de landen gecorrumpeerd en tegen elkaar
uitgespeeld, zodat alleen de Vrijmetselaars/Illuminati uiteindelijk alle
touwtjes in handen zullen hebben. Via bestaande politieke partijen en overheidsinstellingen
zullen tegenstrijdige regels en wetten worden ingevoerd die de maatschappij
steeds meer in onbalans zullen doen raken, waardoor de positie van de huidige
gevestigde orde zal verzwakken, en de weg vrij gemaakt wordt voor een nieuwe
grondwet, die gehandhaafd zal worden door nieuwe machthebbers – de Illuminati.

Marquis geeft als voorbeeld de ‘executive orders’ die de president van
Amerika inmiddels mag uitvaardigen, geheel buiten de Grondwet om (een ander
goed voorbeeld: de ongekozen commissarissen van de EU, de werkelijke
machthebbers in Europa)
. Deze ‘uitvoerende bevelen’ komen rechtstreeks
voort uit de koker van de Illuminati, en zijn bedoeld om de grondwettelijke
burgerrechten langzaam maar zeker buitenspel te zetten.

Eén van de belangrijkste systemen die de Illuminati gebruiken om de
maatschappijen onder controle te krijgen is wat in Amerika het ‘liberalisme’
wordt genoemd en in Europa het ‘socialisme’. ‘Toen we in de landen het gif van
het liberalisme (/socialisme) introduceerden, onderging het hele politieke
complex een verandering. Deze landen zijn nu besmet met een dodelijke ziekte,
met bloedvergiftiging. Nu hoeven we alleen nog maar het einde van hun
doodsstrijd af te wachten.’

‘De mensen zullen tegen die tijd -door onze aansporingen- zo moe zijn
geworden van de zinloze veranderingen van regeringen -waarmee wij de structuren
van de landen hebben ondermijnd-, dat ze bereid zullen zijn om ieder lijden
onder onze heerschappij te accepteren, in plaats van het risico te lopen weer
al die moeilijkheden en ellende (onder hun oude overheden) te moeten
doormaken… Door het voortdurend preken van het liberalisme (/socialisme)
houden we tegelijkertijd onze eigen mensen volkomen onderdanig.’

‘Onze macht over de huidige, aftakelende regeringen zal onoverwinnelijker
zijn dan enige andere macht, omdat deze onzichtbaar blijft, totdat het zó sterk
is geworden dat het door niets meer te ondermijnen is,’ schrijven de Illuminati
in de Protocollen. Volgens Marquis zal op dat moment de al vaker aangekondigde
staat-van-beleg (martial law) worden afgekondigd: ‘Velen vragen mij wanneer dit
zal gebeuren. Het enige wat ik kan zeggen is dat het een stuk dichterbij is dan
de meeste mensen zich kunnen voorstellen.’

Marquis constateert dat de ondermijning van de overheden door de
Illuminati, die daarbij gebruik maken van de onenigheid tussen de politieke
partijen, van het liberalisme (/socialisme) en van het invoeren van
tegenstrijdige wetten al ver gevorderd is. Kijk bijvoorbeeld in Nederland
naar de voortdurende frictie tussen de ‘vrijheid van godsdienst’ en de
‘vrijheid van meningsuiting’.

2. Het afschaffen van alle private bezittingen

‘Wij zullen met behulp van al onze beschikbare geheime methodes en met
behulp van goud, dat geheel in ons bezit is, een universele economische crisis
creëren. Dan zullen we in alle landen van Europa gelijktijdig hele bendes van
boze werknemers de straat op sturen (dit staat inmiddels letterlijk gepland
voor aanstaande september!)
. Zij zullen roepen om het bloed van degenen die
in al hun simpelheid en onwetendheid de jaloersheid van de kudde hebben
opgewekt, en hun bezittingen plunderen.’

‘Het is voor ons essentieel dat zij van hun land worden beroofd. Dat kan
het beste bereikt worden door enorme lasten (belastingen) te leggen op land en
bezit en door alle landen op te zadelen met een enorme schuldenlast. Dit zal
hen in een staat van nederige onderdanigheid (aan ons) houden.’

Niemand zal meer hoeven worden uitgelegd dat de huidige schuldencrisis in
zowel Amerika als Europa aantoont dat de Illuminati inmiddels zijn begonnen met
de laatste fase van hun plan om al het land in hun bezit te krijgen. Eerst
werden de burgers van het Westen verleidt tot het maken van enorme schulden
(hoge hypotheken, leningen voor ‘leuke dingen’, zoals nieuwe auto’s, keukens,
verbouwingen, etcetera). Vervolgens werden de banken failliet gemaakt, waardoor
de overheden deze ‘moesten’ uitkopen om geen maatschappelijke chaos te laten
ontstaan. Resultaat: de meeste mensen zijn middels hun hypotheken en schulden
nu het bezit van de -onder Illuminati controle staande- overheid, en dus totaal
afhankelijk van hen gemaakt.

3. Het in beslag nemen van geldelijke eigendommen

Waarom is dit van belang voor de Illuminati? ‘De rijken moeten zich bewust
zijn dat het hun plicht is een deel van hun weelde ter beschikking te stellen
aan de staat, omdat de staat de veiligheid van hun bezit garandeert en tevens
hun recht om onvervalste winst te maken. Daarom moeten we niet stoppen met omkoperij,
misleiding, verraad en bedrog als dit ertoe leidt dat wij hun land in bezit
zullen krijgen. In de politiek moet men weten hoe het bezit van anderen zonder
aarzeling in beslag kan worden genomen. Hierdoor verzekeren we ons van hun
onderdanigheid en onze soevereiniteit.’

‘Aankopen, ontvangsten van geld of erfenissen zullen ‘progressief’ belast
worden. Iedere overdracht van bezit en van geld waar geen belasting over
betaald wordt zal de ontduiker hiervan verplicht stellen om rente over deze
belasting te betalen vanaf het moment dat de overdracht heeft plaatsgevonden.’ In
Nederland kennen we onder andere de schenk- en erfbelasting (die kan oplopen
tot 40%), de vermogensbelasting, de inkomstenbelasting en niet te vergeten de
BTW. Hoe linkser/socialistischer (Amerikaans: liberalistischer) de politieke
partijen, des te meer en hogere belastingen zij willen invoeren en hebben
ingevoerd.

De belangrijkste reden van een dergelijke ‘progressief’ (dus hoog) belastingstelsel
heeft volgens de Illuminati als doel het wegnemen van alle private en
geldelijke bezittingen. Uiteindelijk zullen deze belastingen zó uitgebreid en
wurgend hoog worden -denk met name aan nieuwe milieubelastingen- dat niemand
deze meer zal kunnen opbrengen en iedereen schuldig aan en afhankelijk wordt
van de overheid.

4. Het uitbannen van patriottisme (/nationalisme)

Om de mensen rijp te maken voor een één-wereldregering is het volgens de
Vrijmetselaars/Illuminati absoluut noodzakelijk de grenzen tussen de landen te
laten vervagen, en zoveel mogelijk politieke en maatschappelijke voorstanders
te krijgen voor het ‘globalisme’, wat uiteindelijk moet leiden tot het opheffen
van alle grenzen. Om dit te bereiken moeten de bevolkingen van de diverse
landen een blind vertrouwen gaan krijgen in nieuwe theorieën die als ‘de’
waarheid zullen worden verkondigd.

‘Onze agenten hebben deze theorieën listig weten in te voeren, om hun
gedachten in de richting te sturen die wij willen,’ schreef Adam Weishaupt al.
‘Denk maar eens goed aan de successen van het darwinisme, het marxisme en het
nietscheisme, waar wij verantwoordelijk voor zijn.’

Marquis laat hier zien dat de Illuminati openlijk erkennen verantwoordelijk te
zijn voor de invoering en acceptatie van de evolutietheorie, het socialisme (als
zowel voorloper, onderdeel als uitvloeisel van het marxisme)
en het
nietzscheisme, kort gezegd: ‘God is dood’.

‘Dan verschijnen wij op het toneel als de veronderstelde redders van de
onderdrukte arbeiders,’ schrijven de Illuminati in de Protocollen, ‘en stellen
hen voor onze strijdende gelederen te versterken: de socialisten, de
anarchisten en de communisten.’ Marquis stelt dat Karl Marx in 1848 daarom
beslist niet met ‘nieuwe ideeën’ kwam, maar simpelweg plagiaat pleegde door het
7-stappenplan van de Illuminati, opgesteld door Adam Weishaupt, over te nemen
in zijn communistisch manifest.

‘Dus hoe zullen ze het patriottisme/nationalisme uitbannen? Door het
socialisme, het marxisme, het darwinisme, het nietzscheisme en door anarchisme.
Deze doctrines zullen uiteindelijk leiden tot de vernietiging van ons
allemaal,’ constateert Marquis op grond van de Protocollen. Als voorbeeld van
hoe ver het nationalisme zelfs in Amerika de kop in wordt gedrukt noemt hij een
nieuwe wet die het legaal maakt om de Amerikaanse vlag straffeloos te
verbranden.

5. De vernietiging van alle religies

In de Protocollen wordt geconcludeerd dat er ooit een tijd was dat de
meeste mensen zich door het geloof in God lieten leiden, maar dat deze tijd
voorbij is. Het succes van de eerder genoemde Illuminati-theorieën, zoals het
socialisme en het darwinisme, heeft daar een grote rol in gespeeld. ‘Door
middel van de pers bereiken we een steeds groter wordend blind vertrouwen in
deze theorieën,’ aldus de machthebbers achter de schermen, die toegeven al heel
lang bezig te zijn met het in diskrediet te brengen van het priesterschap in de
(katholieke) kerk.

Het socialisme en het darwinisme zijn door de Illuminati geïntroduceerd om
‘hun missie op aarde’ (het christelijke evangelie) te ruïneren. ‘Hun invloed op
de mensen wordt dagelijks minder, maar ze zouden nog steeds een groot obstakel
voor ons kunnen zijn.’ Ook in de recente Zeitgeist/Aquarius artikelen zagen we
reeds hoe het authentieke christendom als de grootste hindernis wordt gezien
voor de totstandkoming van de Nieuwe Wereld Orde.

De Illuminati houden in ieder geval niet van tegenstrevers. ‘Als wij in ons
koninkrijk komen dan is het niet wenselijk dat er nog enige andere religies bestaan
naast de onze. Daarom moeten we alle andere vormen van geloof wegvagen.’

Marquis, die zich volgens eigen zeggen losmaakte uit de Illuminati toen hij
christen werd, vindt daarom dat de christenen niet moeten blijven wachten
totdat er een opwekking komt. ‘Ik denk dat als we individueel genoeg doen die
opwekking vanzelf zal komen. In de loop der jaren zijn we echter steeds minder
en minder gaan doen.’ Het gevolg is dat het christendom inderdaad onder steeds
grotere druk komt te staan. Zo mogen leerlingen van middelbare scholen in
Amerika niet meer openlijk hun Bijbel meenemen -er staat zelfs gevangenisstraf
op-, maar bijvoorbeeld wel de Satansbijbel.

Christenen zijn voor de Illuminati een groot gevaar omdat zij
verantwoording schuldig zijn aan God, en zich daarom niet zullen schikken aan
de principes van de komende één-wereldregering. ‘Daarom is het onmisbaar
noodzakelijk om al het geloof te ondermijnen en het principe van een Godheid
uit de hoofden van de mensen te rukken, en daar rekenkundige berekeningen (wetenschappelijke
theorieën zoals de evolutietheorie)
en materialisme voor in de plaats te
stellen,’ aldus de Protocollen.

Samengevat: door het zwart- en belachelijk maken van het christendom en de
Bijbel hebben de Illuminati het geloof in God vervangen door het geloof in ‘het
zelf’ en in wetenschappelijke theorieën. Op deze manier laat inmiddels het
leeuwendeel van de mensheid zich leiden door de Vrijmetselaars/Illuminati, die
zich inmiddels zo machtig en onaantastbaar wanen, dat de komst van hun
één-wereld ‘koninkrijk’ (de Nieuwe Wereld Orde) op aarde bijna is aangebroken.

Door Xander,

Vgl. bron: http://xandernieuws.punt.nl/index.php/www.nederlandveilg.nl?id=597584&r=1&tbl_archief=&

 

Getuigenissen van ex-Illuminati leden Svali, Hidden Hand en Doc Marquis

Comments 2 Standaard

Door Xander

Naar aanleiding van mijn pro-Israël artikelen krijg ik regelmatig emails van zowel christenen als andersdenkenden die mij menen te moeten wijzen op de inmiddels opnieuw in brede kringen aangehangen ‘Zionistische complottheorieën’ die beweren dat de joden de hele wereld willen onderwerpen en waarin de (stichting van de) staat Israël het brandpunt zou zijn. Uit op deze site al vaker aan bod gekomen onomstreden getuigenissen van ex-Illuminati leden zoals Svali, Hidden Hand en Doc Marquis (de eerste twee schuilnamen) blijkt echter dat het échte complot heel anders in elkaar steekt, en alle ‘anti-Zionisten’ feitelijk gruwelijk worden misleid door een machtselite die niets liever wil dan Israël totaal te (laten) vernietigen en zowel het joden- als het christendom uit te roeien, om er -als alles volgens plan verloopt in 2012- een wereldwijde Luciferiaanse New Age religie voor in de plaats te stellen.

‘Svali’ is het pseudoniem van een inmiddels 53 jarige vrouw die tot 1996 een gedachten’programmeur’ was voor de Illuminati, een machtige elite-sekte waar circa 1% van de Amerikaanse bevolking lid van is en die in alle sociale instituten en overheidsinstellingen is doorgedrongen. Svali’s onthullingen wierpen een nieuw licht op zaken zoals de ‘war on terror’, ‘homeland security’ en dus ook het veronderstelde ‘Zionistische complot’.

Svali stond aan het hoofd van deI lluminati-afdeling in San Diego en had 30 trainers onder zich. Met gevaar voor eigen leven besloot ze uiteindelijk om eruit te stappen en de wereld te waarschuwen voor de verborgen macht en agenda van de Illuminati, die volgens haar niets anders dan een sadistische satanische sekte zijn die wordt geleid door de rijkste en machtigste mensen ter wereld. De meest machtigen zijn hoofdzakelijk homoseksueel en pedofiel, maken zich schuldig aan dierenoffers en soms zelfs rituele moorden en werken nauw samen met onder andere de CIA en de Vrijmetselarij.

Verder gelooft de top van de Illuminati net zoals de Nazi’s in de suprematie van het Arische ras. Duits is bij hen dan ook de belangrijkste voertaal. Joodse afvalligen worden echter verwelkomd. De machtselite controleert de wereldwijde drugs-, wapen-, pornografie- en prostitutiehandel, zit hoogstwaarschijnlijk achter een groot aantal politieke moorden en tevens achter de aanslagen op 9/11, waaruit de ‘war on terror’ ontstond. De Illuminati zijn de overheden op zowel lokaal, provinciaal, staats- als nationaal niveau geïnfiltreerd, alsmede ook alle onderwijsinstellingen, financiële instituten, georganiseerde religieuze instellingen en natuurlijk de massamedia.

Occulte Nieuwe Wereld Orde

De machtsbasis van de Illuminati ligt nog altijd in Europa. Het uiteindelijke doel is een Nieuwe Wereld Orde te creëren waarbij de eerdere pogingen van de Nazi’s en de communisten om een wereldrijk op te richten op een gezellige picknick zullen lijken. Ieder lid moet al als kind trouw zweren aan de opperste leiders en aan deze ‘Nieuwe toekomstige Orde’.

Svali: ‘De Illuminati zijn een groep die een geloof genaamd ‘verlichting’ praktiseert. Deze is Luciferiaans van aard. Volgelingen wordt geleerd dat dit geloof teruggaat tot de oude mysterie religies van Babylon, Egypte en het Keltische druïdisme. Van al deze religies hebben zij ‘het beste’ genomen, de fundamentele gebruiken, die samengevoegd werden in één zeer occult systeem. Veel groepen vereren op lokaal niveau godheden zoals El, Baäl, Ashtarte, Isis, Osiris en Set. Wat deze groepen gemeen hebben is dat ze het kwaad leren en praktiseren.’

Weishaupt loopjongen

Adam Weishaupt was -in tegenstelling tot wat de meesten denken- niet degene die de Illuminati oprichtte. Hij werd gekozen als hun loopjongen. Ze vertelden hem slechts wat hij moest schrijven. De grote bankiers uit de tijd van de Tempeliers, die de eerste koningen in Europa financierden, zijn de werkelijke oprichters van de Illuminati.

Geplande financiële crisis in 2000 voorspeld

De Illuminati, die ervan overtuigd zijn dat de mensheid door middel van geld gecontroleerd kan worden, plannen de instorting van alle overheden, inclusief de Amerikaanse. Eerst komt er een financiële ineenstorting die de Grote Depressie volledig in de schaduw zal stellen. Deze ineenstorting zal worden bewerkstelligd via de grote banken en financiële instituten van de wereld en door middel van manipulatie van de beurzen en de rentetarieven (dit interview dateert uit het jaar 2000, en kijk eens om u heen hoe Svali gelijk aan het krijgen is!). De meeste mensen zullen zwaar in de schulden zitten. Op zeker moment zullen al deze schulden worden opgeëist, waardoor velen onmiddellijk failliet zullen gaan. Dit zal over de hele wereld gelijktijdig algemene financiële paniek veroorzaken.

Mensen die geen schulden hebben zullen deze tijd beter doorkomen dan de rest. Daarnaast is het veel beter in goud te investeren dan in aandelen (ook hierin kreeg ze volledig gelijk, ondanks het feit dat de goudkoers in 2000 nog nooit zo laag was geweest). Goud zal opnieuw de wereldstandaard worden. Dollars worden vrijwel waardeloos.

Daarna wordt de staat-van-beleg uitgeroepen en zal het leger het regio voor regio overnemen. Op veel plaatsen zal anarchie heersen, wat de overheid zal gebruiken als rechtvaardiging voor strenge maatregelen, het inzetten van wapens en het gebruik grof geweld.

De ‘Opperste Wereld Raad’ bestaat nu al, als een prototype voor de wereldregering die tijdens deze periode van chaos zal worden opgericht. De leiders van deze Raad staan aan het hoofd van de financiële wereld, het ‘oude’ bankierswezen, zoals de Rothschild familie in Engeland en Frankrijk. Ook een afstammeling van de Habsburg dynastie heeft er zitting in, net zoals vertegenwoordigers van de heersende families in Engeland en Frankrijk. De Amerikanen worden vertegenwoordigd door de Rockefellers. Eén van de belangrijkste redenen van de schijnbare onkwetsbaarheid van de Illuminati is het feit dat deze families puissant rijk en daardoor enorm machtig zijn.

Europa machtscentrum, Rusland belangrijker dan VS

Duitsland, Frankrijk en Groot Brittannië worden door de elite als de drie belangrijkste landen ter wereld beschouwd. Dan volgt Rusland, daarna China en pas daarna de Verenigde Staten, op de zesde plaats. Rusland wordt belangrijker geacht omdat het in de loop der jaren beter de doelstellingen van de Illuminati heeft gediend dan de VS. Veel Amerikaanse leiders zullen overigens naar Europa verkassen als de crisis uitbreekt en de grote veranderingen komen. Rusland zal na de crisis de militaire machtsbasis van de Illuminati worden, omdat hun commandanten beschouwd worden als de beste en meest gedisciplineerde ter wereld.

VN ‘opstapje’ naar Wereldregering

De VN werd opgericht om de grootste barrières voor een wereldregering te overwinnen en als ‘opstapje’ te dienen voor de invoering van een één-wereld gemeenschap. De grootste barrière die moest worden opgeruimd was het nationalisme, oftewel het trots zijn op je eigen land. Daarom moest de wereldbevolking vele jaren lang worden gehersenspoeld door de media, zodat ze achter de opheffing van grenzen zouden gaan staan (voorbeeld: de EU), waardoor uiteindelijk ieder nationalistisch gevoel moet worden vernietigd. De VN doet slechts het voorbereidende werk en is niet de werkelijke machtsbasis in de wereld. Zodra de Nieuwe Wereld Orde is geïnstalleerd zal de VN tamelijk onbelangrijk worden. De macht zal dan komen te liggen bij een nieuwe Wereld Raad (of meerdere ‘raden’).

Israël en het Zionisme

Het conflict in het Midden Oosten is in het voordeel van de Illuminati. Ze HATEN Israël, en wachten op een goede gelegenheid om het land totaal te vernietigen. Eén van de misleidende ‘olijftakken’ die de VN bij de komende machtsovername zal presenteren is dat ze daarmee een nieuwe grote oorlog in het Midden Oosten zullen voorkomen. Velen zullen dat vredesverdrag met gejuich begroeten.

Tegelijkertijd voorzien de Illuminati beide partijen van geld en wapens, om zo het conflict gaande te houden. Ze werken heel dubbelzinnig, heulen met alle partijen. Zo gebruikten ze de Sovjet Unie om de Palestijnen te voorzien van geld en wapens en om de ‘vriendschap’ tussen de Russen en de Arabische landen te onderstrepen. De Amerikaanse Illuminati hielpen ondertussen -om dezelfde misleidende redenen- Israël aan nieuwe wapens.

Kortom, de machtselite is gek op dit schaakspelletje, en wil uiteindelijk een nieuwe grote Wereldoorlog creëren. Uit de chaos zal vervolgens, op de puinhopen van de oude wereldorde, de Nieuwe Wereld Orde worden opgericht, met zoals gezegd Rusland als dé militaire machtsbasis en Europa als het politieke centrum. ALLE militaire leiders en trainers van de Illuminati werden getraind in Rusland. In de Nieuwe Wereld Orde zal Rusland belangrijker zijn dan Amerika.’

Géén Joods complot

Vraag van H.J.Springer, die het uitgebreide interview met Svali hield: ‘Zijn de Illuminati een JOODS complot?’

Svali: ‘Absoluut niet. Hitler en zijn mensen (vooral Himmler en Goebbels) waren in feite top-illuminati. De Illuminati zijn extreem racistisch. Als kind werd ik gedwongen om ‘concentratiekampje’ te spelen, zowel op mijn boerderij in Virginia als in geïsoleerde kampen in Duitsland.

Ja, er zitten een aantal zeer machtige mensen van Joodse afkomst in deze groep. Maar om in de Illuminati aan de top te komen wordt een jood gedwongen zijn geloof en afkomst af te zweren, en moet hij trouw zweren aan Lucifer en het geloof van de Illuminati. In ruil voor dit verraad krijgen ze macht en geld.

De Nazi/ concentratiekamp mentaliteit is buitengewoon sterk in de Illuminati. Mij werd geleerd dat Hitler, Himmler, Goebbels en anderen hoge Duitsers leden van de groep waren, waarbij Himmler hoger stond dan de andere twee. Ook Joseph Mengele was hun (betaalde) marionet. Mengele werkte na de oorlog, tussen zijn periodes waarin hij zich in Zuid Amerika schuilhield, als een toptrainer van de Amerikaanse tak. Ze geloven écht dat ze namens hun ‘god / goden’ (Lucifer) het joodse volk moeten uitroeien. Het is verschrikkelijk wat deze mensen al op aarde hebben aangericht.

Het Vierde Rijk

Veel Illuminati zijn geprogrammeerd met het concept van het ‘Fourth Reich’, het Vierde Rijk. Ze geloven heel sterk in de suprematie van het Arische ras en in de heerschappij van de ‘puren’ en ‘intelligenten’. In sommige van hun ceremonieën worden daadwerkelijk minderheden -untermenschen- vermoord. Ook proberen ze een ‘genetisch superieur’ ras te kweken, hun kinderen en afstammelingen, die over de mensheid moeten gaan heersen. Het zijn volgelingen van ‘Plato’s Republiek’ en ze geloven dat zij degenen zijn die de mensheid het Utopia van de NWO moeten binnenleiden. In dit Utopia zullen de ‘verlichte’, occulte intelligentsia het voor het zeggen hebben, en de massa zal hen moeten volgen.

Vrijmetselaars, FBI, CIA, Nazi’s, Mormonen en Jehova Getuigen

De Vrijmetselaars en de Illuminati zijn feitelijk één en dezelfde organisatie. De Vrijmetselaarstempel in Alexandria (Virginia) is het centrum van Illuminati geleerden en hun onderwijs. De topleiders van de Vrijmetselaars zijn tevens top-Illuminati. Vrijmetselaars van lage rang zijn echter niet persé Illuminati en weten meestal niets van de praktijken en rituelen die in de grote tempels worden gehouden.

Veel leiders van de FBI waren en zijn lid van de Illuminati. Na de Tweede Wereldoorlog hielp de CIA Duitse geleerden -eveneens veelal Illuminati leden- te ontsnappen naar Amerika, waar ze met open armen werden ontvangen. Ook de Kerk van de Mormonen en de Jehova Getuigen worden geleid door de Illuminati.’

Gruwelijke training van kinderen

‘Zo worden kinderen getraind, tenminste, zo deden ze het bij mij: ‘(..) Op 15 jarige leeftijd worden Illuminati kinderen gedwongen om elkaar te bevechten, overigens meestal totdat er één neervalt, en slechts zelden totdat de dood erop volgt. Wel gebruiken ze ieder denkbaar handwapen en leren ze te vechten voor hun leven. Als een kind verliest wordt het zwaar gestraft door zijn trainer. Tegen de tijd dat ze 21 worden zijn het zeer goed getrainde vecht- en moordmachines geworden, die na het geven van een commandocode op bevel zullen moorden. Zo worden Duitse Illuminati kinderen opgevoed. Ik ging hier zelf ook doorheen.’

Verraad het hoogste goed

Ze vertellen de kinderen onder het martelen ‘ik doe dit omdat ik van je hou’. Voor hen is de grootste vorm van liefde het kind sterk maken -ongeacht wat hier voor nodig is-, zodat het in staat is een leider te worden en hoog in de groep op te klimmen. Als een leider een kind wil hebben als prostituee moeten de ouders hiermee instemmen en blij zijn dat hun kind een hogere ‘status’ krijgt. Nogmaals: verraad zien ze als het hoogste goed. Ze doen alles om hun kinderen te leren om nooit openlijk andere mensen te vertrouwen.

Ik herinner me honderden vreselijke gevallen waarin ik verraden of verwond werd, en mij werd verteld dat ‘zo het hart van de mens’ is. Degenen die me dat aandeden dachten werkelijk dat ze me iets waardevols leerden, dat het mij zou helpen. Gezien de gemene en politieke aard van de groep hadden ze in zekere zin nog gelijk ook. De naïevelingen werden vertrapt en verwond. Sommige ouders probeerden hun kinderen hiervoor te bewaren, maar werden vaak terecht gewezen door andere familieleden die hen ‘zwak’ en ‘ongeschikt’ vonden om hun kinderen op te voeden.

Ontevredenheid en dissociaties

De meeste leden zijn dan ook verwonde, misbruikte slachtoffers, die zich niet realiseren dat het wel degelijk mogelijk is de Illuminati te verlaten. In alle lagen heerst er veel ontevredenheid. Er zou een massale exodus plaatsvinden als de leden maar zouden geloven dat ze weg zouden kunnen komen en dit zouden kunnen overleven. Veel trainers die ik kende -kwaadaardige, martelende pedofielen- waren volgens mij niet echt blij met wat ze deden. Toch deden ze gelaten wat van hen werd verwacht, in de hoop dat ze hogerop zouden klimmen. Dat is dan ook de grootste worst die ze hen voorhouden: als je in rang stijgt, hoef je geen mensen meer te martelen, maar kun je daar als je wilt voor kiezen.

De Illuminati zullen nooit openlijk hun agenda bekendmaken en zijn naar buiten toe vaak gerespecteerde ‘christelijke’ zakenmensen. Het imago voor de buitenwereld is dan ook van groot belang voor een Illuminist. Geen enkele Illuminist heeft in het dagelijks leven een kwaadaardige of zelfs maar onvriendelijk voorkomen, alhoewel sommigen verslaafd zijn aan alchohol. De dissociaties waartoe Illuminati in staat zijn is hun grootste dekmantel; velen, zo niet de meesten, beseffen niet eens wat ze gedurende de nachtelijke uren allemaal voor gruwelijks uitrichten.

Manipulatie door TV, PC en muziek

En raad eens wie de onderzoeken die uitwijzen dat het geweld op TV (en PC) geen of nauwelijks invloed heeft op kinderen heeft gefinancierd? Juist. Al die onderzoeken zijn totale onzin – wat iemand op TV of PC kijkt heeft wel degelijk invloed, en dat wordt heel goed beseft door de Illuminati. TV en massamedia worden dan ook doelbewust gebruikt om de massa te manipuleren en de beïnvloeden. Het kan weliswaar geen totale persoonlijkheidsverandering veroorzaken, maar het kan de bevolking wel degelijk steeds ongevoeliger en afgestompt maken voor geweld, pornografie en het occulte, en daarmee de gewaarwordingen van jonge kinderen sterk beïnvloeden.

Hetzelfde geldt voor muziek. Britney Spears, Eminem en anderen worden bewust gebruikt om bepaalde, bijvoorbeeld haatdragende teksten te zingen (van Eminem is aangetoond dat in iedere stad in de dagen nadat hij er een serie concerten heeft gegeven het aantal gewelddadige incidenten fors toeneemt – X.). Dat is beslist geen toeval. Veel grote popartiesten komen dan ook voort uit de ‘Mickey Mouse club’ – oftewel het verdekte Illuminati imperium van Walt Disney. Hen wordt roem en faam beloofd als ze -bewust en/of via mind control- meewerken aan de doelstellingen van de Illuminati. Hoeveel songteksten verheerlijken immers hoofdzakelijk geweld, vrije seks, New Age spiritualiteit, of juist rebellie, onverschilligheid, wanhoop, haat of zelfmoord?

Arrogantie zwakte van Illuminati

De Illuminati hebben echter ook zwakke punten. Hun achilleshiel is hun enorme arrogantie. Ze denken echt dat ze onkwetsbaar zijn. Hierdoor kunnen ze onvoorzichtig worden. Daarnaast kunnen ze wellicht nog gestopt worden als voldoende mensen zich maar bewust worden van hun bestaan en van hun ware doelstellingen. Door het tegengaan van pornografie, kinderprostitutie en de drugs- en wapenhandel zouden we in ieder geval hun winsten kunnen doen verdampen. Misschien dat ze het dan rustiger aan zullen gaan doen, al denk ik dat het stoppen van deze zaken net zo moeilijk zal zijn als het stoppen van de groep op zich.

Meeste mensen weigeren het te geloven

Het probleem is dat er voldoende bewijs voor hun bestaan is, maar dat de gemiddelde persoon het helemaal niet wil weten, zelfs niet als ze er rechtstreeks mee geconfronteerd worden. De meeste mensen kijken liever de andere kant op. Natuurlijk werkt de media daar erg aan mee, door bijvoorbeeld zaken zoals ritueel misbruik te bagatelliseren of te negeren. Diep in ieder mens schuilt de behoefte om de harde realiteit te ontkennen. En hoe kan het ook anders? Hoe kan iemand het grootste kwaad ter wereld onder ogen zien als zo iemand niet een krachtig geloof heeft in God en/of te maken krijgt met een enorme lading bewijs? Mensen hebben de neiging in het ‘goede’ van het menselijk ras te geloven, maar niet in het ‘kwade’.

Daarom geloof ik niet dat de mensen ook maar iets zullen doen om de Illuminati te stoppen. Sorry dat ik zo cynisch ben, maar dit is gebaseerd op mijn levenslange ervaring (en ook hierin heeft ze helaas volkomen gelijk gekregen). Dat is ook de reden waarom de Illuminati er niet om malen dat ik deze zaken naar buiten breng, noch maakt het hun iets uit wie het afdrukt of op zijn site plaatst. Ze rekenen erop dat de meerderheid het toch niet zal willen geloven. Hun indoctrinatie via de media heeft dus heel goed gewerkt. Ja, ik heb in bijeenkomsten met de leiders hen letterlijk de mensen die dit allemaal afdoen als samenzweringstheorieën horen uitlachen. Ik zou daarom heel verrast en blij zijn als mensen het tóch gaan geloven en actie tegen hen ondernemen.’ (1)

Xander

(1) Henry Makow

Bron: http://xandernieuws.punt.nl/?id=635940&r=1

Adam Weishaupt02