Chaput: Liegen als een beleefde vorm van lafheid

Standaard

Aartsbisschop Chaput gispt Europese ambtsbroeders

door  KN 

Aartsbisschop Chaput gispt Europese ambtsbroeders

Mgr. Charles Chaput, aartsbisschop van Philadelphia, heeft een beroep gedaan op zijn ambtsbroeders in Europa die hertrouwd gescheidenen tot de H. Communie toelaten.

Hij stelt dat zij daarmee “afgeweken zijn van de authentieke katholieke leer”.

Slecht vermomde wanhoop

Chaput zegt dit in een lang essay in het decembernummer van First Things. De Kerk, zegt hij “kan niet barmhartig zijn zonder waarachtigheid” en een pastorale benadering die negeert dat we geroepen zijn tot bekering, doet dit “vanuit een slecht vermomde pastorale wanhoop en aanpassingsdrang”. Dit zal slechts “resulteren in minder geloof, niet in meer.”

Onwaarachtig onderricht

Precies dat , aldus Chaput, “zien we gebeuren in Europa, in de kerken waar de pastorale praktijk inzake scheiding, hertrouwen en het ontvangen van de sacramenten afgeweken is van de authentieke katholieke leer”. Hij waarschuwt dat hetgeen voortkomt uit “een dergelijke onwaarachtig onderricht in en praktijk van de sacramenten niet een vuriger evangelisch leven is, maar een instorting daarvan.”

Zonde doet ertoe

De aartsbisschop van Philadelphia zegt dat het onjuist is “begeleiding” uit te leggen als ‘Gij zult niet oordelen’, omdat “mensen zonder onderscheid te bevestigen in zoals ze zijn” helemaal geen barmhartigheid is. “We zouden Christus’ barmhartigheid niet moeten uitleggen als een veroordeling van alle veroordeling”, schrijft Chaput. “Het kwaad bestaat. Zonde doet ertoe. De schade die hij aanricht kan bitter zijn en niet gemakkelijk ongedaan gemaakt worden – overspel is een volmaakt voorbeeld.”

Verleiding

Chaput suggereert dat het “misplaatst” is om aan barmhartigheid te denken als het tegendeel van rechtvaardig oordelen. Hij spreekt van de verleiding “om de taal van de barmhartigheid te gebruiken om onze verantwoordelijkheid te ontlopen om rechtvaardigheid na te streven.”

Echte barmhartigheid

“We liegen of veinzen liever dan dat we de gevoelens van anderen kwetsen wier gedrag evident fout is. Dit is een beleefde vorm van lafheid, niet van barmhartigheid. De morele wet brengt ons tot keuzes die levengevend zijn, en echte barmhartigheid is altijd nauw verbonden met waarheid.

Oprecht berouw

Toegeven aan onze eigen gemankeerde keuzes of die van een ander in de vermeende dienst aan barmhartigheid, betekent dat we het ware doel van barmhartigheid missen.” “Biechten en oprecht berouw – wat een opgeven van de zonde inhoudt”, aldus Chaput in First Things, is een voorwaarde voor het ontvangen van de Eucharistie.”

>>http://www.katholieknieuwsblad.nl/


 

PHILADELPHIA, November 20, 2015. -Philadelphia Archbishop Charles Chaput has definitively called out his brother bishops in Europe who have allowed Communion for remarried divorcees, saying they have “departed from authentic Catholic teaching.”

His remarks come in a lengthy essay on mercy published in the December issue ofFirst Things. The Church, he says, “cannot be merciful without being truthful,” and a pastoral approach which ignores that we are called to conversion, “out of a thinly veiled pastoral despair and accommodationism will result in less faith, not more.”

Indeed, continues Chaput, “this is what we see happening in Europe, in those churches where the pastoral practice regarding divorce, remarriage, and reception of the sacraments has departed from authentic Catholic teaching.”  He warns that what comes from such “an untruthful teaching about and practice of the sacraments is not a more zealous evangelical life but its collapse.”

The Philadelphia archbishop says it is false to regard ‘accompaniment’ as ‘thou shalt not judge,’ since “affirming people indiscriminately as they are” is not mercy at all.

“We should not read Christ’s mercy as a judgment against all judgments,” he wrote. “Evil exists. Sin matters. The damage it does can be bitter and not easily undone—adultery being a perfect example.”

Chaput suggests it is “misguided” to think of mercy as opposed to righteous judgment.  He speaks of the temptation “to use the language of mercy to dodge our responsibility to seek justice.”

“We lie or dissemble rather than bruise the feelings of others whose behaviors are clearly wrong. This is a polite form of cowardice, not mercy. The moral law guides us toward choices that are life-giving, and true mercy is always intimately linked to truth. Indulging our own or another’s flawed choices in the supposed service of mercy defeats mercy’s true goal.”

“Confession and genuine repentance—which includes a turning away from sin,” he says, is a “condition for receiving the Eucharist.”

See the full essay at First Things here.

>>https://www.lifesitenews.com