Longread: De profetieën van de Zalige Zr. Elena Aiello

Standaard

“Mijn dochter, Rome zal niet worden gered”

Elena_Aiello
Zuster Elena Aiello werd geboren in 1895 in een gemeente in Zuid-Italië. Ze groeide op in een christelijk gezin dat zijn geloof met veel toewijding beoefende. Elena was al van jongs af aan zeer gelovig en hield er een zeer kuise levensstijl op na.

Solidaire jeugd

Op een dag in haar jeugd slikte Elena per ongeluk al lachend water in. Als gevolg daarvan zou ze anderhalf jaar lang hoesten, soms gepaard gaand met hevige pijnen. De behandelingen van artsen brachten op zich niet veel zoden aan de dijk, waardoor Elena uiteindelijk besliste om haar toevlucht te zoeken tot Onze Lieve Vrouw van Pompeii. Ze beloofde Onze Lieve Vrouw dat ze in het klooster zou gaan als ze zou worden genezen van haar hoest. En Elena genas. Ze voegde daad bij woord en besliste dat ze non zou worden. Politieke perikelen zorgden er echter voor dat ze haar belofte nog even moest uitstellen. In 1915 brak immers de Eerste Wereldoorlog uit. Elena zou gedurende de oorlog vluchtelingen, gevangenen, invaliden en stervenden helpen.

Elena zette zich vooral in voor stervende mensen die bij hun dood weigerden om de Sacramenten te ontvangen. Zo ontmoette ze op een dag Alessandro, een vrijmetselaar. Alessandro was stervende toen hij weigerde om de Sacramenten te ontvangen, dat duidelijk makend met een volmondige ‘neen!’ Elena bleef Alessandro overtuigen van het belang van de Sacramenten, maar de vrijmetselaar beantwoordde haar smeekbede met een vliegende fles. Elena werd door de fles in de nek geraakt en vertelde Alessandro dat zijn ziel aan een zijden draadje hing, en dat ze niet zou weggaan alvorens hij een priester had geroepen. En zo gebeurde het dat Alessandro zich door Elena liet overhalen. De vrijmetselaar bekeerde zich en werd de 3 daarop volgende maanden door de zuster in wording verzorgd. Alessandro stierf als overtuigd christen.

Offerziel

Na de oorlog vervoegde Elena de kloosterorde van de Zusters van het Meest Dierbare Bloed, waar ze zich om 16 postulanten bekommerde. Elena werd als non getroffen door hevige buikpijn, wat gepaard ging met naar de schouder uitstralende pijn. Een dokter stelde maagkanker vast bij Elena en vertelde haar dat ze niet meer lang zou leven. Een lange lijdensweg begon. Elena beantwoordde het slechte nieuws als volgt: “Mijn beste dokter, jij bent het, die zult sterven. Ik zal niet sterven door deze ziekte, want Sint-Rita zal mij genezen.” Elena’s droom on non te blijven viel stilaan in duigen, en noodgedwongen verliet ze het klooster. Op weg naar huis stopte ze in een kerk waar Sint-Rita werd vereerd. Ze smeekte haar om genezing. In haar dagboek schreef Elena dat ze rond de beeltenis van Sint-Rita vlammen zag opstijgen. Haar neef, die naast haar stond, kon niks zien. Diezelfde nacht verscheen Sint-Rita aan haar, in een droom. Ze vertelde Elena dat ze wilde dat er in een stad in de buurt spirituele oefeningen zouden worden gehouden, om het geloof van de mensheid opnieuw aan te wakkeren. Elena liet er geen gras over groeien en organiseerde in Montalto gebedsoefeningen. Sint-Rita genas haar van haar ziekte. De pijn in haar schouder echter bleef, omdat haar werd verteld dat ze zou lijden voor de zonden van de wereld.

Het leven van Elena ging gepaard met veel spirituele bijzonderheden. Zo zag ze visioenen van Jezus en werd ze op een dag helemaal bebloed aangetroffen in haar bed. Een meid dacht dat Elena was vermoord. Zuster Elena leefde echter nog, en het bloed bleef uit haar hoofd sijpelen. Een arts werd erbij geroepen om vast te stellen waar Elena was verwond. Toen de dokter het bloed van Elena’s voorhoofd veegde, en de doordrenkte zakdoek opnieuw opende, stelde hij tot zijn verbazing vast dat zijn zakdoek proper was geworden. Elena had de doornenkroon ontvangen. Ook werd de Italiaanse zuster gezegend met de wonden van Christus.

Zuster Elena Aiello werd op 14 september 2011 zalig verklaard door paus Benedictus XVI. Dit zijn haar profetieën en visioenen.

  • Rusland zal alle Europese naties vertrappelen, vooral Italië, en zal zijn vlag hijsen boven de Sint-Pietersbasiliek. Italië zal worden beproefd door een grote revolutie, en Rome zal in bloed worden gereinigd, voor zijn vele zonden, vooral die van onkuisheid! Oh, wat een verschrikkelijk visioen zie ik toch! Er is een grote revolutie aan de gang in Rome. Ze gaan het Vaticaan binnen. De paus is helemaal alleen. Hij bidt. Ze houden de paus vast. Ze nemen hem mee met geweld.
  • Bid, en verlies geen tijd, voor het te laat is. Een wolk van duisternis omringt de wereld, de vijand staat aan de deur!” – Feest van het Onbevlekte Hart van Maria, 22 augustus 1960.
  • De Madonna spreekt: ‘Het uur van Gods Rechtvaardigheid is nabij, en het zal verschrikkelijk zijn! Grote kwellingen staan op het punt de wereld te overrompelen, en hele naties worden neergeslagen door epidemieën, hongersnood, grote aardbevingen, verschrikkelijke orkanen, met overstromende rivieren en zeeën, welke verderf en dood zaaien. Als mensen niet erkennen dat deze kwellingen der natuur Goddelijke Waarschuwingen zijn, tekenen van de Barmhartigheid Gods, en als ze niet naar een ware Christelijke levensstijl terugkeren, zal een andere verschrikkelijke oorlog vanuit het Oosten naar het Westen komen. Rusland zal met zijn geheime wapens Amerika bestrijden. Rusland zal Europa vertrappelen. De Rijn zal door de lijken overstromen met bloed. Italië zal worden geplaagd door een grote revolutie en de paus zal verschrikkelijk veel lijden.‘”
  • Verspreid de verering tot mijn Onbevlekte Hart, opdat zielen door mijn liefde worden overwonnen, en opdat veel zondaars tot mijn Moederlijke Hart zouden terugkeren. Wees niet bang, want ik zal jullie met mijn moederlijke bescherming bijstaan. Mijn gelovigen en al diegenen die mijn dringende waarschuwingen aanvaarden, vooral diegenen die mijn Rozenkrans opzeggen, zullen worden gered.
  • Satan is woedend op deze wereld, en weldra zal hij zijn macht laten zien. Maar, door mijn Onbevlekte Hart, zal het Licht triomferen, nog voor de duisternis dat doet. De wereld zal, eindelijk, rust en vrede ondervinden.” – Goede Vrijdag, 1961.
  • De jammerende Madonna spreekt: ‘Mensen schenken geen aandacht aan mijn moederlijke waarschuwingen. Naties zullen worden opgeslokt door verschrikkelijke rampen, vernietiging en dood verspreidend. Rusland, beïnvloed door Satan, zal de wereld proberen te domineren, en zal zijn valse leer door bloederige revoluties aan de wereld presenteren, vooral in Italië. De Kerk zal worden vervolgd en de paus en de priesters zullen veel te lijden hebben.‘”
  • Oh, wat een verschrikkelijk visioen zie ik! Er is een grote revolutie aan de gang in Rome! Ze gaan het Vaticaan binnen. De paus is alleen. Hij bidt. Ze houden de paus vast. Ze nemen hem mee met geweld. Ze slaan hem neer tegen de grond. Ze verhoren hem. Oh God! Oh God! Ze schoppen hem. Wat een verschrikkelijk beeld! Hoe verschrikkelijk! Onze Gezegende Moeder komt dichterbij. Als lijken vallen die kwade mensen op de grond. Onze Vrouw helpt de paus rechtop, neemt hem bij de arm en bedekt hem met haar mantel, zeggend: ‘Vrees niet!’ De vlaggenstokken stuiken ineen, en de macht wordt uit de handen van die slechte bruten gezogen. Die atheïsten blijven maar schreeuwen: ‘We willen niet dat God over ons heerst, we willen dat Satan onze meester is!’ Onze Gezegende Moeder spreekt weer: ‘Mijn dochter, Rome zal niet worden gered. De heersers in Italië hebben het Goddelijke Licht verlaten en nog maar weinig mensen houden echt van de Kerk. Maar de dag is nabij dat alle slechten zullen vergaan, onder de enorme klappen van Goddelijke Rechtvaardigheid.‘” shutterstock_115129918-660x350
  • Onze God verdween. Toen verscheen de Madonna aan mij. Ze was in het zwart gekleed, en zeven zwaarden doorboorden haar Onbevlekte Hart. Ze kwam dichterbij met een weeklagende uitdrukking, en met tranen op haar wangen, ze sprak weer met me, zeggend: ‘Luister aandachtig, en onthul aan allen: ‘Mijn Hart is verdrietig door het vele leed, dat de wereld in ruïnes verandert. De Rechtvaardigheid van Onze Vader wordt op de proef gesteld. Mensen gaan gebukt onder de zonde. De tijd voor Gods Toorn is nabij. Weldra zal de wereld worden geteisterd door rampspoed, bloederige revoluties, verschrikkelijke orkanen en de overstroming van rivieren en zeeën. Roep het uit, tot de priesters van God mijn stem horen, om de mensen ervoor te waarschuwen dat de tijd aanbreekt, en dat als mensen niet naar God terugkeren, met gebeden en boetedoening, dat de wereld zal worden dooreengeschud in een nieuwe en nog ergere oorlog. De meest dodelijke wapens zullen mensen en naties vernietigen! De dictators der aarde, hels gebroed, zullen kerken vernietigen en de Heilige Eucharistie ontheiligen. Ze zullen de meest dierbare dingen vernietigen. In deze verschrikkelijke oorlog zal vernietigd worden wat door de handen der mensheid werd gebouwd. Wolken met bliksemschichten van vuur en vuurstormen zullen over de Aarde dwalen. Deze verschrikkelijke kwelling, nooit eerder gezien in de geschiedenis van de mensheid, zal zeventig uur duren. Goddelozen zullen worden verpletterd en weggevaagd. Velen zullen zijn verloren omdat ze blijven zondigen. Dan zal de overwinning van het Licht op de duisternis worden gezien. Wees niet stil, mijn dochter, want de uren der duisternis, van de verlatenheid, zijn nabij. Ik buig mezelf over de wereld, de Rechtvaardigheid Gods tegenhoudend. Deze dingen zouden anders al zijn gebeurd. Er is nood aan gebed en boetedoening want de mens moet naar God terugkeren, en naar mijn Onbevlekte Hart. Ik ben de Middelares, en de wereld zal op zijn minst voor een stuk worden gered. Roep deze dingen uit, aan allen, als een echo van mijn stem. Laat dit voor allen geweten zijn, om vele zielen te helpen redden, en om meer verwoesting in de Kerk en in de wereld te voorkomen.‘”
  • Opeens valt de paus verwond neer. Diegenen die erbij zijn snellen hem ter hulp. Ze trekken hem recht. De paus wordt een tweede keer getroffen. Hij valt weer en sterft. Een kreet van vreugde en overwinning gaat uit van de vijanden; vanuit hun schepen stijgt een onuitspreekbare lastering op. Maar de paus is nauwelijks dood of een ander neemt zijn plaats in. De piloten, die zijn bijeengekomen, hebben de paus zo snel verkozen dat het nieuws van de dood van de de paus gepaard gaat met het nieuws over de verkiezing van zijn opvolger. De tegenstand begint de hoop te verliezen. De nieuwe paus verslaat de vijand en overwint ieder obstakel, hij neemt de controle over het roer en de twee zuilen staan stil. Een ketting van licht gaat van de boeg uit naar een anker waarop de Hostie staat. Een andere ketting gaat uit van de voorsteven naar de andere zuil waarop de Onbevlekte Maagd staat.
  • Mensen beledigen God te veel. Als ik je alle zonden zou tonen die op een enkele dag worden begaan, zou je doodgaan van rouw. Dit zijn verschrikkelijke tijden. De wereld is overstuur omdat ze zich in een nog ergere toestand bevindt dan die van tijdens de zondvloed. Materialisme heeft de bovenhand en leidt tot bloederig getwist en broedermoord. Duidelijke tekenen dat de vrede in gevaar is. De schaduw van een duistere wolk dwaalt over de mensheid. Alleen mijn kracht, als Moeder van God, verhindert dat de storm losbarst. Alles hangt aan een zijden draad. Als die draad breekt, zal Goddelijke Rechtvaardigheid zich over de wereld uitstorten en de verschrikkelijke gevolgen zullen niemand ontgaan. Alle naties zullen worden gestraft voor de zonden, die zich zoals een modderige rivier een weg over de Aarde banen. De machten der duisternis maken zich klaar om in iedere uithoek van de wereld toe te slaan. Er wachten tragische gebeurtenissen. Ik heb de wereld voor een hele tijd, en op veel manieren, gewaarschuwd. De wereldleiders begrijpen het gevaar, maar ze weigeren te erkennen dat het noodzakelijk is dat de mensen voor een christelijke levensstijl kiezen om het kwaad te keren. Oh, wat een kwelling ik voel in mijn Hart, als ik zie dat de mensheid zich overgeeft aan dingen die het allerbelangrijkste negeren: De plicht om zich met God te verzoenen. De tijd waarin de hele wereld zal worden verstoord, is nu niet meer veraf. Het bloed van veel onschuldige mensen, alsook dat van heilige priesters, zal worden vergoten. De Kerk zal veel lijden en de haat zal het ergst zijn. Italië zal worden vernederd en met bloed worden doordrenkt. Het land zal inderdaad veel lijden, door de vele zonden die in deze bevoordeelde natie – de woonplaats van de Vicaris van Christus – worden begaan. Je kunt je niet eens inbeelden wat er gaat gebeuren. Er zal een grote revolutie uitbreken en de straten zullen met bloed worden bevlekt. Het leed van de paus kan worden vergeleken met de doodsangsten die zullen worden doorstaan, het zal zijn bedevaart op Aarde inkorten. Zijn opvolger zal het schip tijdens de storm besturen. Maar de straf tegen de bozen zal snel geschieden. Die dag zal uitermate verschrikkelijk zijn. De Aarde zal zo hevig worden dooreengeschud dat de hele mensheid zal vrezen. En zo zullen de slechten vergaan, volgens de onverbiddelijke ernst van de Goddelijke Rechtvaardigheid. Publiceer, indien mogelijk, deze boodschappen overal ter wereld, en spoor alle mensen aan om boete te doen en om meteen naar God terug te keren.

Bronnen: mysticsofthechurch.com; christusrex.org
Vertaling: Restkerk.net
Foto’s: catholicexchange.com; mysticsofthechurch.com