Mgr. Punt: Wat is er gaande in onze wereld?

Standaard

mgr_punt_bureau300
In augustus werden we opgeschrikt door een merk­waardig bericht. De Duitse regering riep haar burgers op om een noodvoorraad aan te leggen van voedsel, drinkwater en andere voorzieningen om voorbereid te zijn op mogelijke rampen die “ons bestaan bedreigen”. De oproep werd gedaan in een document van 69 pagina’s, vergezeld van een voorraadlijst, en met het advies om steeds voldoende contant geld in huis te hebben. Kort daarop deed de Tsjechische regering hetzelfde, en riep haar burgers op om “op het ergste voorbereid te zijn”. Later volgde Finland en andere landen. Natuurlijk verzekeren de regeringen dat het louter gaat om normale voorzorgsmaatregelen, maar de burgers hebben zo hun twijfels. In de sociale media woedt nu de discussie ‘wat weten zij, wat wij niet weten?’.

Oorlog en oorlogsdreiging

Wat we weten is dat onze wereld op vrijwel alle terreinen in chaos verkeert. De natuur is van slag, het monetaire systeem volledig uit het lood, en in vele landen heerst politieke en sociale onrust. Europa worstelt met terreur, en in Syrië vecht inmiddels iedereen met iedereen. Vreest men een grote aanslag die de elektriciteitsvoorziening lam legt, zoals sommigen menen, een monetaire crisis, oorlog? De Zuid-Chinese Zee en de Middellandse Zee liggen vol oorlogsschepen. De Nato is bezig raket­installaties te plaatsen in Roemenië en Polen, terwijl Rusland in ongekende mate mobiliseert. Het heeft inmiddels al een half miljoen soldaten samengebracht aan de grens met de Oekraïne, Polen en de Baltische staten. Volgens een woordvoeder van het Pentagon is dat in die mate “nog nooit gebeurd”. De paus spreekt al langer over een “Derde Wereldoorlog”, die zich a.h.w. stapsgewijs ontwikkelt. Ook vele mystici en heiligen uit de traditie van de kerk waarschuwen al heel lang dat onze cultuur te ver is afgedwaald van God en zijn gerechtigheid, en zo geen stand kan houden.

Een opmerkelijke profetie uit 1968

In dit verband werd ik kortgeleden geattendeerd op een profetie uit het jaar 1968, gegeven aan een 90 jaar oude Noorse vrouw. Onder tranen doet de oude vrouw haar relaas. In verkorte versie:

“Ik zag gebeur­te­nissen die zullen plaatsvinden vlak voor de laatste wereldcatastrofe, een catastrofe zoals we die nog nooit tevoren hebben meegemaakt. Eerst zal er een détente zijn… Er zal vrede zijn tussen de supermachten in het oosten en het westen, en het zal lang vrede zijn. In deze periode van vrede zal er een ontwapening zijn in veel landen, en we zullen niet voorbereid zijn als het begint… Maar eerst zal een ongekende lauwheid zich meester maken van de christenen, een afval van echt en authentiek christendom… kerken zullen leger en leger worden… entertainment, kunst en culturele activiteiten zullen de kerken binnendringen, en de plaats innemen van berouw en geestelijke opwekking… er zal een ongekend moreel verval zijn… de televisie zal met zulk een afschuwelijk geweld gevuld zijn, dat het de mensen leert elkaar te doden en te vernietigen, en het zal onveilig worden in onze straten… dan zullen mensen uit de arme landen Europa binnenstromen… het zullen er vele zijn, en de mensen zullen een hekel aan hen krijgen, en hen ruw beginnen te behandelen… dan is de beker van onze zonden vol… Plotseling verschijnt Jezus en de derde wereld oorlog breekt uit. Het zal een korte oorlog zijn… en eindigen met atoombommen… Ik ben zo blij dat ik het niet meer zal zien, maar als die tijd nabij is moet u moed tonen en de mensen waarschuwen. Ik heb het van God ontvangen, en niets ervan is tegen de Bijbel. Degene aan wie z’n zonden vergeven zijn, en die Jezus als zijn Heer en Redder heeft, zal veilig zijn.”

Een geestelijk en moreel reveille

Ieder vormt maar z’n eigen mening. Overigens worden profetieën nooit gegeven om mensen angst aan te jagen, maar altijd om gelegenheid te geven tot ommekeer opdat het juist niet gebeurt, of om zich geestelijk voor te kunnen bereiden als het wel gebeurt. Hoe het ook zij, ik hoop en bid dat de wereld niet afglijdt in een wereldcatastrofe, maar dat de Heer ons nog “een nieuw Pinksteren” mag schenken, waarvoor de laatste drie pausen zozeer hebben gebeden, opdat een geestelijk en moreel reveille de wereld kan vernieuwen. Ook hiervan zien we eerste tekenen.

Voor mij is dit alles echter vooral ook aanleiding om op iets anders te wijzen. Er is ook nog zoiets als geestelijke voor­bereiding. Of het nu gaat om oorlog, een grote ramp, of gewoon om ziekte of ongeluk, het leven blijft altijd kwetsbaar. In Italië gingen de mensen in de nacht van 24 augustus rustig naar bed, vol met plannen voor de volgende dag. Maar voor bijna driehonderd mensen zou die er niet meer komen. Die nacht beefde de aarde, en rukte velen uit het leven. Onverwachts werden ze wakker in die andere wereld, en werd hun leven gewogen in het goddelijk Licht. Waren ze daarop voorbereid? “Weest ook gij bereid”, zegt Jezus zelf, “omdat de Mensenzoon komt op het uur waarop ge het niet verwacht.”

Geschapen voor de eeuwigheid

Veel mensen gaan volledig op in de dingen van deze wereld, en vergeten aandacht te geven aan hun onsterfelijke ziel en eeuwige bestemming. Maar daarvoor zijn we juist op deze aarde, om te groeien en te rijpen als mens, om het kwade in ons leven te overwinnen, en eeuwig leven en geluk te kunnen oogsten. “Maakt u op aarde geen vaste woon- en verblijf­plaats”, zegt de Heer,“uw vaderland is de hemel”. Er is natuurlijk niets op tegen om de vreugdes en schoonheid van deze wereld te genieten, zolang het niet ten koste gaat van ons geestelijk leven. “Wat baat het de mens de hele wereld te winnen”, zegt Jezus,“als hij daardoor schade lijdt aan zijn ziel”.

Dat is dan ook de eerste taak van de Kerk, mensen helpen om geestelijk te groeien, om zich te verzoenen met God en met elkaar, en hun eeuwige bestemming te bereiken. Daarvoor is er de heilige Schrift. Daarvoor zijn er de sacramenten. Daarvoor ook heeft paus Franciscus het jaar van Barm­har­tig­heid afgekondigd, dat overigens over twee maanden alweer ten einde gaat. Het is een uitnodiging aan ons allen om niet voorbij te gaan aan het leed van anderen. Maar ook om over onze eigen schaduw heen te stappen, om schroom en schaamte maar even te laten varen, het kwaad van ons leven te durven berouwen en belijden, en zo Gods onpeilbare liefde en vergeving te ontvangen. Want daarvoor is Jezus tenslotte gekomen, om onze lasten te dragen en onze zonden uit te wissen. We kunnen Hem niet méér vreugde bereiden dan dit offer van zijn leven te aanvaarden. Zo zei Hij het ooit tegen een mystieke ziel: “Al waren zijn misdaden zwart als de nacht, toch zal de zondaar, die zijn toevlucht neemt tot mijn barm­har­tig­heid, Mij verheerlijken en mijn lijden eren. In het uur van zijn dood zal Ik zelf hem verdedigen als mijn eer.”

Dit is geen tijd meer om alleen toeschouwer te zijn, maar om je geestelijk huis op orde te brengen. Wie het sacrament van boete en verzoening wil ontvangen is zeker in dit genadejaar van harte welkom in vele parochies, maar op bijzondere wijze in het centrum van Amsterdam, het Heiligdom van Heiloo, of de Abdij van Egmond. Googelt u maar even voor tijden en mogelijkheden.

+ Mgr. dr. Jozef M. Punt
Bisschop van Bisdom Haarlem-Amsterdam