Boodschappen van de Heilige Maagd Maria aan Zuster Elena Aiello (1895-1961)

Standaard

De Zalige Elena Aiello (1895-1961)
Mystica, gestigmatiseerde, offerziel, profetes en stichteres van de Minieme tertiarissen van de Passie van onze Heer Jezus Christus.

Sommige heiligen leiden een heldhaftig heilig leven op een gewone manier en sommigen op een buitengewone manier. Zuster Elena Aiello, die de stichteres is van de Minim tertiarissen van het Lijden van Onze Heer Jezus Christus, een contemplatieve ziel en een martelaar in haar lijden, leidde haar leven op beide manieren en het is door haar naastenliefde dat haar ware grootsheid werd bereikt.

Ze was goed gekend in Italië en grote delen van Europa en had veel bezoekers.

Elena Aiello werd geboren in Montalto Uffugo [Consenza], Italië op Heilige Woensdag tijdens de Goede Week op 10 april 1895. Haar ouders waren Pasquale Aiello en Teresa Paglilla. Tijdens de Processie van Rogations, bad haar moeder  om de genade voor het krijgen van een kindje, een meisje, en indien haar gebed verhoord werd, zou ze haar de naam Elena geven en haar toewijden aan het Kruis van onze Heer, ter nagedachtenis van de keizerin, de Heilige Elena.

Elena woonde in een voorbeeldige christelijke familie. Het vrome gezin gaf zich  nooit over aan enige vorm van hoogmoed, ijdelheid en werelds vermaak. Haar moeder stierf jong en haar vader, kleermaker van beroep,  werd zo weduwnaar.  Hij stond dus alleen in voor de opvoeding en zorg over de 8 kinderen. Eén van hen stierf op de leeftijd van één jaar.

Reeds op jonge leeftijd leefde Elena een vroom leven en deed veel boete. Een voorval van toen ze 9 jaar was illustreert dit. Nadat ze haar eerste communie ontvangen had tijdens een retraite, kreeg ze samen met nog andere meisjes de toestemming om een boetegordel te dragen. Toen ze de gordel gingen halen, had ze echter een ongeval waardoor ze haar twee voorste tanden verloor. Ze stopte ze in haar handdoek en haastte zich verder, niettegenstaande de pijn en het bloedverlies.

Een andere keer verslikte zij zich in het drinken van water toen ze aan het lachen was.

Daardoor ondervond ze een constante hoest voor meer dan anderhalf jaar en de sterkte van haar stem nam af. De medicijnen die de dokter haar gaf veroorzaakten haar echter nog meer pijn. Ze besloot te bidden tot Onze Lieve Vrouw van Pompei. Ze beloofde non te worden indien ze zou genezen. En inderdaad, Onze Lieve Vrouw van Pompei verscheen voor haar tijdens de nacht en verzekerde haar dat ze zou genezen. En zo gebeurde.

Profetische openbaringen onthuld aan Zuster Elena

Bisschop Cioffi, de vertaler van haar biografie en vriend van Zuster Elena, stuurde deze ongepubliceerde profetieën van Zuster Elena naar de inmiddels overleden Steven Oraze, uitgever van het Katholieke nieuwsblad “Divine Love” gedrukt door het Apostolaat van Christelijke actie in Fresno, Californië. Eerst was bisschop Cioffi terughoudend om de berichten te publiceren omdat ze zo krachtig waren en omdat de mensen ze zouden afwijzen. Mr. Oraze bracht ze naar de bisschop die hem de toelating verleende om ze te publiceren.  In die tijd was “Divine Love” het enige publiek dagblad dat de berichten opnam. De redactieraad kreeg rechtstreeks de bevestiging van God dat de berichten moesten gepubliceerd worden opdat gans de wereld ze zou kunnen lezen. Het is duidelijk dat ze nu relevanter zijn dan ooit tevoren.

Boodschappen van de Heilige Maagd Maria

De geestelijke begeleiders van Zuster Elena vroegen zich af waarom er zoveel bloed betrokken was bij haar mystieke verschijnselen. Men concludeerde dat de toekomstige gebeurtenissen zeer ernstig zijn, op basis van de boodschappen die Zuster Elena ontving uit de Hemel. Zuster Elena zelf voelde aan dat het bloed een teken was voor de nood aan eerherstel voor de zonden van onze tijd en ze linkte het aan de ernstige boodschappen die ze ontving. Hier zijn enkele opmerkelijke fragmenten van een boodschap van de Heilige Maagd Maria aan Zuster Elena:

“De mensen beledigen God teveel. Als ik u al de zonden zou tonen die gepleegd worden op één enkele dag, zou je zeker sterven van verdriet. Dit zijn ernstige tijden. De wereld bevindt zich in een slechtere toestand dan ten tijde van de zondvloed. De geest van materialisme veroorzaakt bloedige strijden. Duidelijke tekenen voorspellen dat de vrede in gevaar is. Dit probleem verspreidt zich, net als de schaduw van een donkere wolk, over de gehele mensheid: alleen Mijn kracht, als de Moeder van God, kan voorkomen dat de storm uitbreekt. Alles hangt aan een zijden draadje. Wanneer die draad breekt, zal de Goddelijke Gerechtigheid de wereld straffen met vreselijke gebeurtenissen. Alle volkeren zullen worden gestraft, omdat de zonden zich net als een modderige rivier over de gehele aarde verspreid hebben.

De machten van het kwaad staan klaar om woedend elk deel van de wereld te raken. Tragische gebeurtenissen zijn op komst. Ik heb de wereld al heel dikwijls gewaarschuwd, op allerlei soorten manieren. De heersers van de naties begrijpen de ernst van deze gevaren, maar weigeren te erkennen dat het een noodzaak is dat alle mensen een Christelijk leven moeten leiden, zodat deze dreigingen zouden afgewend worden. O, wat een marteling is het voor Mijn Hart om de mensheid te aanschouwen, zo verdiept in allerlei zaken, maar zonder oog voor hun belangrijkste plicht, de verzoening met God. De tijd is op handen dat de hele wereld sterk zal verstoord worden. Bloed van rechtvaardige en onschuldige mensen en van heilige priesters zal vergoten worden. De Kerk zal veel te lijden hebben en de haat zal nog nooit zo groot geweest zijn.”

“Italië zal vernederd worden en gereinigd in haar bloed. Het land zal heel veel te lijden hebben wegens het groot aantal zonden dat begaan werd in deze bevoorrechte natie, die de verblijfplaats van de Vicaris van Christus is.”

“Je kunt je onmogelijk voorstellen wat er gaat gebeuren. Een grote revolutie zal uitbreken en de straten zullen bedekt worden met bloed. Het lijden van de Paus op die dag kan vergeleken worden met de doodsangst, wat zijn pelgrimstocht hier op aarde zal verkorten. Zijn opvolger zal de boot besturen tijdens de storm. Maar de goddelozen zullen hun straf niet ontlopen. Dat zal een zeer vreselijke dag worden. De aarde zal zo hevig beven dat de hele mensheid in angst zal zijn. De goddelozen zullen vergaan wegens de onverbiddelijke strengheid van de Goddelijke Rechtvaardigheid. Indien het mogelijk is, publiceer deze boodschap over de gehele wereld en maan de mensen aan om boete te doen en terug te keren naar God.”

Er zijn nog zoveel andere dingen die kunnen en moeten verteld worden over Zuster Elena. De lezer moet eventuele nalatigheden vergeven, maar de informatie werd op de best mogelijke manier verzameld. In de toekomst zal er hopelijk een meer diepgaande bron van informatie worden samengevoegd die het prachtige en geweldige spirituele leven van Zuster Elena gedetailleerder verhaalt.

7 april 1950 [Goede Vrijdag]

Zuster Elena Aiello vroeg Onze-Lieve-Vrouw: “Wat zal er met Italië gebeuren? Zal Rome worden gered?” Onze-Lieve-Vrouw antwoordde: “Gedeeltelijk, wegens de Paus. De Kerk zal in nood verkeren, maar de krachten van de hel kunnen niet zegevieren! U moet lijden voor de Paus en Christus en Christus zal veilig zijn op aarde. De Paus zal met zijn verlossend woord een deel van de wereld redden.” Onze-Lieve-Vrouw kwam toen dichterbij en toonde me met een droevige uitdrukking de vlammen van de hel. Ze zei: “satan regeert en triomfeert op aarde! Zie hoe hoog de vlammen zijn en hoe de zielen in de vlammen vallen als sneeuwvlokjes! Hoeveel vonken! Hoeveel kreten van haat en wanhoop! Hoeveel pijn! Zie hoeveel priesters tussen de zielen! Kijk naar het teken van hun toewijding in hun transparante handen! [In de palmen van hun hand kon het teken van het kruis duidelijk gezien worden!] Wat een marteling is het voor Mijn Moederlijk Hart! Groot is Mijn verdriet om te zien dat de mensheid niet verandert. De gerechtigheid van Mijn Vader vraagt herstel, anders zullen velen verloren gaan!”

“Zie hoe Rusland zal branden!” Voor mijn ogen kon ik een immens veld vol vlammen en rook zien, waarin de zielen werden ondergedompeld als in een zee van vuur. “En al dit vuur zal niet door mensenhanden aangestoken worden, maar het zal rechtstreeks uit de Hemel geslingerd worden door de Engelen [op het moment van de grote straf of zuivering]. Daarom vraag ik gebeden, boete en offer, zodat ik als Middelares kan optreden voor Mijn Zoon, om veel zielen te redden.”

16 april 1954 [Goede Vrijdag]

“Na een periode van hevig lijden, verscheen Jezus mij rond 13 uur, bedekt met wonden en bloed, en Hij sprak: ‘Zie Mijn kind, hoe de wereld zichzelf verlaagd heeft door corruptie allerhande. De regeringen gedragen zich als geïncarneerde demonen en terwijl ze spreken over vrede, bereiden ze zich voor op oorlogen die volkeren en naties vernietigen. De mensheid is ondankbaar geworden aan Mijn Heilig Hart en misbruikt Mijn Barmhartigheid. De hele aarde is getransformeerd in een misdaadscène.’

‘Veel schandalen vernietigen de zielen, vooral die van de jongeren. Ongehinderd en ongelimiteerd blijven ze genot vooropstellen en degraderen hun geest door corruptie en zonde. Het slechte voorbeeld van veel ouders toont de jongeren ontrouwheid in plaats van waarden en gebed en de heiligheid van de huisgezinnen wordt bevlekt en verwelkt.’

‘De wil van de mensen verandert niet. Ze leven in aanwezigheid van zonde en zelfs indien veel plagen hen zouden kunnen doen herinneren aan Gods woorden, volharden de mensen in hun zonden. Er moeten meer gebeden en boetedoeningen komen van de zielen die me trouw zijn om God genegen te worden en zijn toorn af te wenden en zijn straf te matigen. De straf die enkel door de tussenkomst van Onze Moeder uitgesteld is.’

‘O, hoe droevig is Mijn Hart te zien dat mensen zich niet bekeren en Mijn zovele oproepen niet beantwoorden. Ze blijven ronddwalen in de duisternis en blijven in zonde leven. De plaag van vuur om de aarde te zuiveren van onrechtvaardigheden van de boosaardigen komt dichter. De rechtvaardigheid van God vereist een herstel van alle beledigingen en misdaden die de wereld nu bedekken en die niet langer meer getolereerd kunnen worden. Mensen blijven echter volharden in het kwade en keren niet tot God terug.’

‘De Kerk is verdeeld en de priesters worden veracht omdat er veel slechten zijn die voor schandalen zorgen. Help Mij, door je lijden, vergiffenis te vragen voor deze overtredingen en zo, tenminste gedeeltelijk, de mensheid te redden die wegglijdt in corruptie en dood. Maak het kenbaar aan de mensheid dat ze berouwvol moeten zijn en terugkeren naar God, zodat ze mogen hopen op vergeving en gespaard mogen worden van de wraak van een verbolgen God.’

8 april 1955 [Goede Vrijdag]

De Heilige Moeder, mooi en majestueus, maar met tranen op haar wangen, sprak: ‘Mijn dochter, het is uw Moeder die tot u spreekt. Luister aandachtig en maak alles bekend wat Ik u zeg, omdat de mensheid, ondanks de herhaalde waarschuwingen, niet teruggekeerd is naar God. Ze weigeren de genade en luisteren niet naar Mijn stem. U moet geen twijfel hebben over wat Ik u bekend maak, omdat Mijn woorden zeer duidelijk zijn en je moet ze aan iedereen doorgeven.’

Donkere en angstaanjagende dagen naderen! De mensheid wordt verduisterd door een dikke mist, als gevolg van de vele zware zonden die de hele aarde bedekken. Vandaag verzet de mensheid zich meer dan ooit tegen de oproepen uit de Hemel. Ze lasteren God en wentelen zich in het slijk van de zonde.’

‘Mijn dochter, zie naar Mijn Hart doorboord door de zovele zonden, naar Mijn Gelaat getekend door zoveel verdriet, naar Mijn Ogen gevuld met tranen. De oorzaak van Mijn verdriet is de aanblik van de zovele zielen die naar de Hel gaan en omdat de Kerk gewond is, zowel innerlijk als uiterlijk.’

‘De heersers van de wereld verkondigen vrede, maar in de plaats daarvan zal de hele mensheid straks in oorlog verkeren en iedereen zal door zorgen overmand worden. Gods Gerechtigheid zal niet worden afgewend en deze gebeurtenissen staan voor de deur. De omwenteling van de wereld zal enorm zijn omdat de mensheid, net zoals ten tijde van de zondvloed, Gods weg kwijt is en geregeerd wordt door de geest van satan.’

‘Priesters moeten zich verenigen door gebed en boete. Ze moeten de toewijding van de Twee Harten verspreiden. Het uur van Mijn overwinning is weldra aangebroken. De overwinning zal worden bereikt door de liefde en de genade van het Hart van Mijn zoon en door Mijn Onbevlekt Hart als Middelares tussen de mensheid en God. Door het aanvaarden van deze uitnodiging zullen veel priesters en religieuzen grote genaden verkrijgen voor de redding van de arme zondaars.’

‘Stuur een boodschap de wereld in om iedereen te laten weten dat de gesel op handen is. Gods Gerechtigheid zal zwaar zijn. De mensheid, doordrenkt door zonden, zal binnenkort gewassen worden in haar eigen bloed door ziekte, hongersnood, aardbevingen, wolkbreuken, tornado’s, overstromingen, verschrikkelijke stormen en oorlog. Maar ze negeren deze waarschuwingen en ze zijn niet bereid om in te zien dat Mijn tranen duidelijke tekenen zijn van de tragische gebeurtenissen die op handen zijn. Grote beproevingen staan voor de deur.’

‘Indien de mens zijn leven niet zal beteren, zal een verschrikkelijke plaag van vuur uit de Hemel neerdalen over alle naties van de wereld en de mensheid zal worden gestraft op basis van de vele zonden begaan tegen de Goddelijke rechtvaardigheid. Er breken verschrikkelijke momenten aan voor iedereen, omdat de Hemel zal worden samengevoegd met de aarde en alle goddelozen zullen worden vernietigd. Sommige naties zullen volledig worden gezuiverd, terwijl andere volledig zullen verdwijnen.’

‘Je moet deze waarschuwingen aan iedereen doorgeven, opdat de nieuwe generatie zou weten dat de mensheid op tijd was gewaarschuwd om Gods toorn af te wenden en dat deze straffen konden vermeden worden.’

De Heilige Moeder, mooi en majestueus, maar met tranen op haar wangen, sprak: ‘Mijn dochter, het is uw Moeder die tot u spreekt. Luister aandachtig en maak alles bekend wat Ik u zeg, omdat de mensheid, ondanks de herhaalde waarschuwingen, niet teruggekeerd is naar God. Ze weigeren de genade en luisteren niet naar Mijn stem. U moet geen twijfel hebben over wat Ik u bekend maak, omdat Mijn woorden zeer duidelijk zijn en je moet ze aan iedereen doorgeven.’

Donkere en angstaanjagende dagen naderen! De mensheid wordt verduisterd door een dikke mist, als gevolg van de vele zware zonden die de hele aarde bedekken. Vandaag verzet de mensheid zich meer dan ooit tegen de oproepen uit de Hemel. Ze lasteren God en wentelen zich in het slijk van de zonde.’

‘Mijn dochter, zie naar Mijn Hart doorboord door de zovele zonden, naar Mijn Gelaat getekend door zoveel verdriet, naar Mijn Ogen gevuld met tranen. De oorzaak van Mijn verdriet is de aanblik van de zovele zielen die naar de Hel gaan en omdat de Kerk gewond is, zowel innerlijk als uiterlijk.’

‘De heersers van de wereld verkondigen vrede, maar in de plaats daarvan zal de hele mensheid straks in oorlog verkeren en iedereen zal door zorgen overmand worden. Gods Gerechtigheid zal niet worden afgewend en deze gebeurtenissen staan voor de deur. De omwenteling van de wereld zal enorm zijn omdat de mensheid, net zoals ten tijde van de zondvloed, Gods weg kwijt is en geregeerd wordt door de geest van satan.’

‘Priesters moeten zich verenigen door gebed en boete. Ze moeten de toewijding van de Twee Harten verspreiden. Het uur van Mijn overwinning is weldra aangebroken. De overwinning zal worden bereikt door de liefde en de genade van het Hart van Mijn zoon en door Mijn Onbevlekt Hart als Middelares tussen de mensheid en God. Door het aanvaarden van deze uitnodiging zullen veel priesters en religieuzen grote genaden verkrijgen voor de redding van de arme zondaars.’

“Maar wanneer gaat dit allemaal gebeuren?” vroeg ik aan Onze- Lieve-Vrouw. “Mijn dochter”, antwoordde ze, “de tijd is niet meer ver weg. Wanneer de mensen deze gebeurtenissen het minst verwachten, zal het plaatsvinden.”

‘Mijn Hart voor de arme zondaars is zo groot en ik maak gebruik van alle mogelijke middelen om hen te redden. Kijk naar Mijn mantel, hoe groot hij is. Als ik niet gebogen was over de aarde om haar met Mijn moederlijke liefde te bedekken, zou de storm van vuur de naties van de wereld al lang vernietigd hebben!’

Dan riep ik uit: “Mijn Lieve Moeder, ik heb U nooit eerder gezien met zo’n grote mantel!” De Heilige Maagd antwoordde, met Haar handen wijd open: “Dit is de mantel van genade voor al diegenen die teruggekeerd zijn naar Mijn Onbevlekt Hart. Zie je? Mijn rechterhand houdt de mantel bedekt over de aarde om de arme zondaars te redden, terwijl Ik met Mijn linkerhand de Goddelijke Rechtvaardigheid tegenhoud, zodat de tijd van genade nog langer zou mogen duren.”

‘Om Mij te helpen met Mijn taak, vraag Ik dat dit gebed zou worden verspreid als een zeer nuttig middel om genade en verlossing voor de arme zondaars te verkrijgen. Zeg vaak, met de handen gevouwen: “Koningin van het Universum, middelares tussen de mensen en God, toevlucht van al onze hoop, ontferm u over ons!”

23 maart 1961 [Goede Vrijdag]

Onze-Lieve-Vrouw zegt: “Mijn dochter, de gesel is nabij. Er wordt veel over vrede gesproken, maar de hele wereld zal binnenkort in oorlog verkeren en de straten zullen rood kleuren van bloed! Er is geen glans van het licht meer te zien in de wereld, omdat de mensen leven in de duisternis van de dwaling en het enorme gewicht van de zonde maakt de Goddelijke Rechtvaardigheid woedend.”

“Alle naties zullen worden gestraft, omdat de zonde zich verspreid heeft over de hele wereld! De straffen zullen enorm zijn, omdat de mensheid een ondraaglijke strijd begonnen is tegen zijn God en Vader!”

“Mijn Hart bloedt ook voor Italië, dat slechts gedeeltelijk veilig zal zijn voor de Paus. O, hoe doet het Me pijn om de vertegenwoordiger van Christus op aarde zo gehaat en vervolgd te zien!”

“Hij, die de Geestelijke Vader is van de mensen, de verdediger van het geloof en de waarheid, van wie het gezicht straalt van licht, is zeer gehaat.”

“Veel onrechtvaardige en goddeloze leiders, die leven zonder rekening te houden met Gods wetten, hebben de maatschappij geruïneerd. Ze gedragen zich als roofzuchtige wolven in schaapskleren en verzetten zich tegen God en Zijn Kerk.”

“Hoe kan de wereld gered worden van de ramp die op het punt staat de misleidende naties te treffen, als de mens zijn fouten en gebreken niet inziet? De enige redding is een volledige bekering en terugkeer naar God en een oprechte toewijding aan Mijn Onbevlekt Hart door het dagelijks bidden van Mijn Rozenkrans.”

“Ooit was er de straf door het water, maar als de mensheid niet naar God terugkeert, zal er een straf komen door het vuur, die de straten van de wereld zal bedekken met bloed.”

“Mijn Hart van Moeder en Middelares van de mensen nodigt de mensen, via Mijn vele tekenen en manifestaties, uit tot boetedoening en vergeving. Maar ze reageren met een storm van haat, godslasteringen en ontheiligingen, als verblind door een helse woede. Ik verlang gebeden en boetedoening, opdat ik genade en zaligheid zou verkrijgen voor veel zielen, anders zullen ze verloren gaan.”

8 december 1956 [Feest van de Onbevlekt Ontvangenis]

Onze Gezegende Moeder spreekt: “De wereld van vandaag eert Mij, maar Mijn Moederlijk Hart is aan het bloeden, omdat de vijand aan de deur staat! Moest ik je het aantal zonden laten zien, begaan op één enkele dag, … je zou sterven van afschuw en verdriet! De zonden die God het meest verdriet bezorgen, zijn die van de zielen die deugdelijkheid veinzen, maar in de plaats daarvan iedereen die in hun buurt komt besmetten door hun zondig leven.”

“De tijden zijn bedroevend. De ganse wereld is in beroering. Het is nog slechter geworden dan in de tijd van de zondvloed!”

“Alles is in spanning, zoals een draad gespannen kan zijn. Als hij doorbreekt zal de gerechtigheid van God als een donderstorm over ons heen komen en zal Zijn spoor van zuivering voltooid worden.”

Zuster Elena vroeg: “ Wat zal er met Italië gebeuren?”

De H. Maagd antwoordde: “Italië, mijn kind, zal vernederd worden, gezuiverd met bloed en zal veel te lijden hebben want talrijk zijn de zonden van ons geliefde land, zetel van de Vicaris van Christus. U kan zich niet voorstellen wat er te gebeuren staat! In deze droeve dagen zal er veel angst en geween zijn. Er zal een grote revolutie uitbreken en de straten zullen rood van het bloed zien. De paus zal veel te lijden hebben en dit lijden zal als een doodstrijd zijn die zijn aardse pelgrimstocht zal verkorten. Zijn opvolger zal de boot moeten leiden in een stormwind.”

“De straf van de goddelozen zal onverkort komen. Deze dag zal een dag vol verschrikking zijn over de hele wereld. De aarde zal beven, de hele mensheid zal doorééngeschud worden! De slechten en de hardnekkigen zullen vergaan door de verschrikkelijke strengheid van het oordeel van de Heer.”

“Verstuur zo snel mogelijk een bericht aan de wereld om de mensen te verzoeken zich terug tot God te wenden door gebed en boetedoening en zich in vertrouwen tot mijn Onbevlekt Hart te richten. Ik ben de moeder van God van de oprechten en van de zondaars. Enkel door jullie gebed en berouw kan Mijn mededogen de hand van Gods oordeel weerhouden.”

Voorspellingen van 1959

Een lijdende Jezus, doordrenkt met bloed, sprak met pijnvolle blik: “Wens je verenigd te zijn met Mij in Mijn doodsangst? Zie hoeveel ik lijd! De zonden van de mensheid hebben dit leed over Mij gebracht! Er is veel bitterheid in dit Hart gegoten, gekwetst door vele zielen die in plaats van Mij lief te hebben door boete te doen en te vluchten voor de zonde van deze corrupte wereld, de ongerechtigheid bedrijven.”

“O, Mijn liefste bruid, moest je de pijn kennen die Mijn Hart voelt door het verlies van zoveel zielen! Satan reist victorieus over gans de zondige aarde. Ik heb nood aan vrijgevige zielen om de woede van Mijn Vader te temperen, want de wereld stevent af op een dreigende catastrofe. De uren van de duisternis komen op ons af!”

Toen verscheen de H. Maagd mij. Ze was droevig en weende. Ze sprak: “Deze grote mantel die u ziet is een uitdrukking van Mijn genade om de zondaars te beschermen en hen te redden. De mensen bedekken zich echter met nog meer zonden en willen hun fouten niet opbiechten. Daarom zal het oordeel van God over deze zondige wereld komen om de mensheid te zuiveren van hun zonden en in het bijzonder deze zonden die de jeugd bedorven hebben.”

“Om zielen te redden moet de toewijding aan het Onbevlekt Hart van Maria over gans de wereld verspreid worden. Zij is immers de enige Middelares en Koningin van de wereld.”

“De wereld zal weer eens besmet worden door rampen met bloedige revoluties, grote aardbevingen, hongersnoden, epidemieën, orkanen en met overstromingen van rivieren en zeeën. Als de mensen zich niet opnieuw bekeren tot God zal zuiverend vuur van de Hemel neerkomen als een sneeuwstorm op alle mensen en een groot deel van de mensheid zal vernietigd worden.”

“De mensheid spreekt niet langer meer volgens het ware woord van het Evangelie. De immoraliteit van deze tijden heeft een toppunt bereikt, maar de mensen luisteren niet naar Mijn moederlijke waarschuwingen. Dus zal de wereld dringend moeten gezuiverd worden.”

“Rusland zal spoedig alle landen en in het bijzonder Italië veroveren en hun vlag zal gehesen worden op de Sint-Pietersbasiliek. Italië zal het toneel worden van een grote revolutie en Rome zal gezuiverd worden met bloed omwille van zijn vele zonden en speciaal voor de zonde van onzuiverheid. De kudde zal uiteen gedreven worden en de Paus zal hevig te lijden hebben.”

“Het enige redmiddel is gebed en boete, om zo terug te keren naar God met oprecht berouw voor de begane fouten. Slechts dan kan de kastijding plaatsmaken voor genade. De mensheid zal nooit vrede vinden als ze zich niet volledig richt tot het Hart van Mijn Zoon Jezus en tot mijn Onbevlekt Hart, als Moeder van Genade en Middelares van mensen!”

Goede Vrijdag 1960

De H. Maagd zegt: “De jeugd leeft in verval! Veel onschuldige zielen zijn betrokken in een reeks schandalen. De wereld is als een vallei geworden overstroomd door vuil en modder. Enkele van de grootste beproevingen van de Goddelijke Gerechtigheid staan ons echter nog te wachten, nog voor de stortvloed van vuur.”

“Ik heb de mensen een lange tijd op veel manieren geadviseerd, maar ze luisteren niet naar Mijn Moederlijke oproepen en ze bewandelen verder het pad van verderf. Spoedig echter zullen angstaanjagende dingen te zien zijn die zelfs de meest hardnekkige zondaars zullen doen beven!”

“Grote rampen die verdeeldheid, tranen, strijd en pijn zullen brengen, zullen op de wereld geschieden. Grote aardbevingen zullen volledige steden en landen vernietigen en zullen epidemieën, hongersnood en vernietiging brengen. Vooral daar waar de zonen van de duisternis zich bevinden, [heidenen].”

“In deze tragische uren zal de wereld nood hebben aan gebed en boetedoening omdat de Paus, de priesters en de Kerk in gevaar zullen zijn. Als we niet bidden zal Rusland Europa innemen, vooral Italië, en zo nog meer chaos en vernietiging brengen. Daarom zullen de priesters op de frontlinie moeten staan ter verdediging van de Kerk, door het voorbeeld te geven van heiligheid, omdat het materialisme doorbreekt en het kwade zegeviert over het goede.”

“De leiders van het volk begrijpen dit niet omdat ze de Christelijke geest niet bezitten. In hun blindheid zien ze de waarheid niet. Ze handelen als roofzuchtige wolven in schapenkleren terwijl ze zichzelf Christen blijven noemen.”

“Verspreid de devotie aan Mijn Onbevlekt Hart, van Moeder van Genade, Middelares van de mensen die gelooft in de genade van God. Ik zal mijn voorliefde voor Italië tonen en het zo redden van het vuur, maar de hemel zal duister zijn en de aarde zal beven en diepe afgronden zullen te voorschijn komen. Provincies en steden zullen vernietigd worden en iedereen zal roepen dat het einde van de wereld in aantocht is! Zelfs Rome zal gestraft worden voor zijn vele ernstige zonden die een toppunt bereikt hebben. Bid en verlies geen tijd meer, want duisternis omhult reeds de aarde en de vijand staat voor de deur.”

22 augustus 1960: Feest van het Onbevlekt Hart

De H. Maagd zegt: “Het uur van Gods Oordeel is aangebroken en zal hevig zijn! Grote plagen bedreigen de wereld en veel landen worden getroffen door epidemieën, hongersnoden, grote aardbevingen, vernietigende orkanen met overstromende rivieren en zeeën, die dood en vernieling brengen. Als de mensen in deze plagen niet de verwittigingen van de Goddelijke Genade zien en zich niet terug toekeren naar God en het Christelijk leven, zal een andere verschrikkelijke oorlog van het westen naar het oosten komen. Rusland zal met haar geheim leger Amerika verslaan en Europa onder de voet lopen. De rivier “de Rijn” zal vol lichamen en bloed liggen. Ook Italië zal gekweld worden door een grote revolutie en de Paus zal hevig te lijden hebben.”

“Verspreid de devotie tot Mijn Onbevlekt Hart, zodat veel zielen misschien nog kunnen gered worden door Mijn liefde en opdat veel zondaars zich alsnog zouden bekeren tot Mijn Moederlijk Hart. Voor degenen die geloven, vrees niet, want ik zal jullie vergezellen met Mijn Moederlijke bescherming en allen die Mijn waarschuwingen volgen, vooral door het opzeggen van de rozenkrans, zullen gered worden.”

“satan raast woedend over deze ordeloze wereld en zal spoedig zijn macht tonen. Maar omwille van Mijn Onbevlekt Hart zal de triomf van het licht sterker zijn dan zijn triomf over de duisternis en zal de wereld uiteindelijk rustig en vredig zijn.”

Goede Vrijdag 1961

De bedroefde Madonna sprak: “Mensen houden geen rekening met Mijn Moederlijke verwittigingen en daardoor zakt de wereld verder weg naar de afgrond. Er zal onrust ontstaan door hevige rampen die dood en vernieling zullen brengen.”

“Rusland, aangespoord door satan, zal trachten de ganse wereld te domineren en zal door middel van bloedige revoluties, valse berichten verspreiden die alle volkeren zullen treffen en vooral Italië. De Kerk zal vervolgd worden en de Paus en de priesters zullen veel te lijden hebben.”

Zuster Elena Aiello spreekt: “O, wat een verschrikkelijk visioen heb ik. Een grote revolutie vindt plaats in  Rome. Ze komen het Vaticaan binnen. De Paus is alleen en is aan het bidden. Ze houden hem hardhandig vast en slaan hem tegen de grond en binden hem vervolgens vast. O God, o God. Ze schoppen op hem. Wat een verschrikkelijke scène, hoe vreselijk!

Dan komt Onze Gezegende Moeder nader. De aanranders vallen neer op de grond. Onze Moeder helpt de Paus terug recht en ondersteunt hem. Zij bedekt hem met Haar mantel en zegt: “Vrees niet.”

Plots vallen de rode vlaggen die op de Sint-Pietersbasiliek gehangen waren neer en het licht gaat uit op de plaatsen waar die gemene mannen zich verzamelden. Maar deze atheïsten blijven roepen: “We willen niet dat God over ons heerst, maar we willen satan als onze meester.”

Onze Gezegende Moeder spreekt opnieuw: ‘Mijn dochter, Rome zal niet gered worden, want de Italiaanse heersers hebben verzaakt aan het Goddelijk Licht. Slechts een klein aantal mensen houden echt van de Kerk. De dag is niet ver meer af dat alle kwaadaardigen zullen ten onder gaan aan de daverende Goddelijke Gerechtigheid.’

Zaligverklaring Zr. Elena Aiello

In april 2011 keurde Paus Benedictus XVI de petitie goedgekeurd die de Zaligverklaring van de eerbiedwaardige Elena Aiello inluidde. Ze werd Zalig verklaard op 14 september 2011 om 17.30 uur in Piazza dei Bruzi in Cosenza, Italië, op het feest van de Kruisverheffing. De verklaring van de zegening gebeurde door Kardinaal Angelo Amato, pro-prefect van de Congregatie voor de Heilig- en Zalingsprekingsprocessen, samen met de Aartsbisschop van Cosenza/Bisignano, Zijne Excellentie Salvatore Nunnari.

Vertaling: SDV – Medjugorje.net en in PDF