Benut je tijd en je talenten om goed te doen – Christus Koning

Standaard

Hoogfeest van Christus Koning

Ezechiël 34, 11-12.15-17. Korintiërs 15, 20-26.28. Matteüs 25, 31-46

Benut je tijd en je talenten om goed te doen – Christus Koning

Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden we in de lezingen elk jaar opnieuw meegenomen in dat grootse visioen van het Laatste Oordeel. We worden eraan herinnerd dat alles een einde heeft, de wereld, de tijd, en ook ons eigen leven. Ooit zal Christus zich aan ons tonen, zoals Hij werkelijk is, als Koning van Hemel en aarde. We worden eraan herinnerd dat we dan vóór Hem zullen staan in het volle Licht van Zijn gerechtigheid en waarheid.

In dat Licht zullen we ook onszelf zien zoals we zijn. Alle schijn zal wegvallen, alle hoogmoed en dikdoenerij, en vluchten kan niet meer. Je diepste innerlijk zal open liggen voor Hem en voor jezelf. Het oordeel is te zien als een confrontatie met al het goede en het kwade van je leven. Toch hoeft dat ons niet bang te maken. Wat je in dit leven al hebt berouwd, en waarvoor je vergeving hebt gevraagd, zul je niet meer terugvinden in het oordeel.

Het goddelijk oordeel is heel wat anders dan menselijke rechtspraak. De menselijke rechter zoekt alleen naar het kwaad, naar overtredingen die begaan zijn, en hanteert daarbij het wetboek als maatstaf, een maatstaf die voor iedereen gelijk is. Christus zoekt vooral naar het goede, de diepste intentie van je leven, en hanteert daarbij een maatstaf die voor ieder anders is, namelijk de maatstaf die wij zelf gebruiken voor anderen. ‘Met de maat waarmee gij meet, zult ge gemeten worden’, zegt de Schrift. ‘Oordeelt niet, en ge zult niet geoordeeld worden. Spreek vrij, en ge zult vrijgesproken worden. Wees barmhartig, en ge zult barmhartigheid ondervinden’.

Dat is goddelijke logica, volkomen rechtvaardig, oneindig barmhartig. Als wij aan anderen iets kleins vergeven, zal God ons grote dingen vergeven. Als wij mild oordelen over anderen, zal Hij oneindig mild oordelen over ons. Als wij van onze aardse goederen, van onze tijd en liefde, schenken aan anderen, zal Hij ons daarvoor hemelse rijkdom teruggeven. God laat zich in edelmoedigheid nooit overtreffen.

En er is nog iets anders: de kracht van geloof en gebed. Onderschat die kracht niet. Gebed vanuit sterk geloof kan de wereld veranderen. In de jeugd van mijn ouders was het nog gebruikelijk dat in elk katholiek gezin vader, moeder en de kinderen elke dag op de knieën gingen om samen de rozenkrans te bidden. Het hield hen bij elkaar en bij God.

Als we in onze tijd massaal op de knieën zouden gaan om te bidden om de komst van de heilige Geest over onze gewonde wereld; we zouden Gods wonderen zien.

Of laat u inspireren door de ervaring van de ‘goede moordenaar’ aan het kruis. Hij hing naast Jezus, en in het Licht dat van zijn goddelijke Persoon uitging, zag hij zichzelf, al het kwaad, de wreedheid en zelfzucht van zijn leven. Maar hij kon het aan zichzelf zo te zien, zonder het goed te praten of anderen de schuld te geven. Hij zei alleen maar: ‘Heer, denk aan mij, wanneer Gij in Uw Rijk gekomen zijt’. Een zucht uit een verpletterd hart, een kort gebed waarin al zijn oprecht berouw is vervat. Meteen mocht hij horen: ‘Vandaag nog zul je met Mij zijn in het paradijs’.

Naar die toekomst zijn ook wij onderweg. De boodschap van vandaag is: benut je tijd en je talenten om goed te doen. Gebruik de gaven die God je gegeven heeft. Wat je krampachtig voor jezelf houdt, zal als zand door je vingers wegglippen. Wat je uitdeelt, zal als een boemerang naar jezelf terugkeren en bouwt je leven op. Geld en goed, tijd en energie, ja zelfs een vriendelijk woord… niets gaat verloren. Het wordt door God opgevangen en je weer in de schoot geworpen, honderdvoudig in dit leven en later het eeuwig leven.

En vergeet ook niet de middelen te benutten, die Jezus ons heeft nagelaten in zijn Woord (de H. Schrift) en zijn Sacramenten. Ze zijn bedoeld om je te helpen als mens te groeien, om je hart steeds weer te zuiveren in de biecht en je ziel te sterken met zijn Lichaam en Bloed.

De belofte voor ieder die Zijn weg wil gaan, zijn duizelingwekkend: leven na de dood, opstanding met ziel en lichaam, en een geluk dat al je stoutste verwachtingen overtreft.

Mgr. J. Punt, https://bid24uur.wordpress.com/2014/11/19/benut-je-tijd-en-je-talenten-om-goed-te-doen-christus-koning