Poging tot vernietiging van de samenleving en wereldoverheersing

Standaard

Door Pater Daniel, 13 november 2020.

De parabel van de vijf wijze en vijf dwaze maagden uit de Latijnse liturgie van zondag (Mat. 25, 1-13) is wellicht de meest onwezenlijke van alle gelijkenissen. Een bruidegom komt onverwachts om middernacht terug, zonder bruid. Dan moet het bruiloftsfeest nog beginnen. En de meisjes die olievoorraad gingen halen worden onherroepelijk buiten gesloten. Toch heeft deze parabel juist voor onze tijd een bijzondere betekenis.

De Bruidegom is Jezus Christus. Hij komt niet voor een super mooie koningin of machtige First Lady maar voor u en mij, zijn Kerk, zijn Bruid. Hij wil één worden met ons, het “Mystieke Lichaam van Christus”. Reeds het eerste Bijbelboek, Genesis maakt duidelijk dat het Gods verlangen is de mens te laten delen in zijn volmaakt geluk. Het eerste mensenpaar heeft dit aanbod echter hoogmoedig afgewezen. Deze catastrofale zonde heeft God zelf goed gemaakt door mens te worden in Jezus Christus, te sterven op het Kruis en te verrijzen. Hij dringt echter zijn geluk niet aan ons op. Hij gaf ons verstand en vrije wil. De grootheid van de mens bestaat er in dat hij met hart en ziel het liefdesaanbod van God beantwoordt. Daarin vindt de mens ook de volheid van zijn leven.  En de Wederkomst van Jezus zal het hoogtepunt zijn van zijn verlossingswerk.  Het hoe en wanneer hiervan liggen totaal buiten het menselijk kennen en kunnen, precies zoals de schepping en zoals de verrijzenis. Zij overstijgen ons. Zij vinden plaats “midden in de nacht”. Daarom moeten we bijzonder waakzaam blijven. De dwaze maagden uit de parabel doen zo maar wat mee. Ze zijn er met hun hart niet bij en dat is heel erg.

*** *** ***

Op dit ogenblik ervaren 328 miljoen Amerikanen wat een beschavingscrisis is die kan leiden tot een burgeroorlog, al kan het nog lang aanslepen. En zoals het Warschaupact al dood was voordat de Sovjet-Unie instortte, zo mogen we verwachten dat de NAVO zal sterven voordat Amerika in stukken breekt. Hiermee zal de westerse wereldoverheersing eindigen. De 67 “Pelgrim vaders” met hun boot de Mayflower, die in het begin van de 17eeeuw Amerika gesticht hebben, waren puriteinse, Engelse christenen. Nu zijn er machtige groepen die het geloof in God opgegeven hebben maar wel fanatiek, racistisch, puriteins en extremistisch zijn. Was de slagzin tot heden: De Russen hebben de presidentsverkiezingen gemanipuleerd. Nu klinkt het: Er is niets mis met de presidentsverkiezingen. En de massale fraude, de leugens, het bedrog en onrecht worden door de machtige media als het hoogste goed voorgehouden en door heel de wereld overgenomen. Waarheid en deugd, liefde en rechtvaardigheid worden vervangen door leugen en alles vernietigend geweld. En dit was nauwkeurig voorbereid door machten van de duisternis. Hieruit kunnen we aflezen hoe de ontwrichting van andere landen en volken voorzien wordt. Syrië mag hiervan al een bittere voorproef smaken. Er zullen niet veel landen zoals Syrië in staat zijn om stand te houden tegen decennia lang opgevoerd terrorisme vanwege de “internationale gemeenschap” (de hoogste internationale organisaties incluis) en dan nog zulk een vluchtelingenconferentie organiseren zoals deze week in Damascus gebeurde! Neen, deze presidentsverkiezingen gingen niet over goed bestuur, zoals de corona campagne niets te maken heeft met de bescherming van de volksgezondheid en de internationale bekommernis voor Syrië niets te maken heeft met de rechtvaardige opbouw van het land. Het gaat om pogingen tot de vernietiging van de samenleving en om brutale wereldoverheersing door lugubere machten. Deze niets ontziende strijd van Kwaad tegen Goed komt in een steeds hogere versnelling.

Iedere dag toegewijd zijn aan de kranten en het TV nieuws, de algehele afzondering, de mondmaskers, de 1,5 m afstand en het vermijden van publieke liturgische vieringen, is catastrofaal, vernietigend voor de waarheid, rechtvaardigheid en menselijk samenleven.

Neemt geen deel aan hun duistere en onvruchtbare praktijken, brengt ze liever aan het licht. Wat deze lieden in het geheim doen is te schandelijk om ook maar over te spreken… ‘Ontwaak, slaper, sta op uit de dood en Christus’ licht zal over u stralen’. Let dus goed op hoe ge u gedraagt: als verstandige mensen, niet als dwazen. Benut de gunstige gelegenheid, want de tijden zijn slecht. Daarom, weest niet onverstandig maar tracht te begrijpen wat de Heer wil” (Efeziërs 5, 11-17).

Jezus Christus is de Weg, de Waarheid en het Leven. Wij verkondigen zijn dood en verrijzenis totdat Hij wederkomt.

Pater Daniel

Bron: E-mailcontact