Waarom heeft de Amerikaanse regering 30.000 guillotines nodig? – Ted Gunderson (Uit Archief)

Standaard

Special Agent Ted Gunderson wrote the original of this article prior to his death in 2011.

En:

En ook nog:

by, Ted Gunderson (Retired FBI Agent)

Waarom heeft de Amerikaanse regering 30.000 guillotines en meer dan 600 miljoen kogels met holle puntkogels nodig?

Er zijn meer dan 800 gevangeniskampen in de Verenigde Staten. Allemaal volledig operationeel en klaar om gevangenen te ontvangen. Ze zijn allemaal bemand en zelfs omringd door fulltime bewakers. Maar ze zijn allemaal leeg. Deze kampen moeten worden beheerd door FEMA (Federal Emergency Management Agency) als de staat van beleg in de Verenigde Staten moet worden geïmplementeerd en alles wat nodig is, is een presidentiële handtekening op een proclamatie en de handtekening van de procureur-generaal op een bevel waarop een lijst van namen is bijgevoegd.

Het Rex 84-programma werd opgesteld op basis van de redenering dat als een “massale uittocht” van illegale vreemdelingen de Mexicaans / Amerikaanse grens zou oversteken, ze snel zouden worden opgepakt en door FEMA in detentiecentra zouden worden vastgehouden. Rex 84 stond toe dat veel militaire bases werden gesloten en in gevangenissen werden veranderd. Operation Cable Splicer en Garden Plot zijn de twee subprogramma’s die zullen worden geïmplementeerd zodra het Rex 84-programma voor het juiste doel is gestart. Garden Plot is het programma om de bevolking te beheersen. Cable Splicer is het programma voor een ordelijke overname van de staat en lokale overheden door de federale overheid. FEMA is de uitvoerende arm van de komende politiestaat en zal dus alle operaties leiden. De Presidential Executive Orders die al in het Federal Register zijn opgenomen, maken ook deel uit van het wettelijk kader voor deze operatie.

De kampen hebben allemaal spoorwegfaciliteiten en wegen die van en naar de detentiecentra leiden. Velen hebben ook een luchthaven in de buurt. Het merendeel van de kampen biedt plaats aan een bevolking van 20.000 gevangenen. Momenteel bevindt de grootste van deze faciliteiten zich net buiten Fairbanks, Alaska. De faciliteit in Alaska is een enorme instelling voor geestelijke gezondheidszorg en biedt plaats aan ongeveer 2 miljoen mensen. Laten we nu eens kijken naar de rechtvaardiging van de genomen maatregelen. Executive Orders in verband met FEMA die de grondwet en de Bill of Rights zouden opschorten. Deze Executive Orders zijn al bijna 30 jaar vastgelegd en zouden kunnen worden uitgevaardigd door de slag van een presidentiële pen:

UITVOERINGSORDER 10990 stelt de overheid in staat om alle vervoerswijzen en controle van snelwegen en zeehavens over te nemen.

UITVOERINGSORDER 10995 stelt de overheid in staat om de communicatiemedia in beslag te nemen en te controleren.

UITVOERINGSORDER 10997 stelt de overheid in staat om alle elektriciteit, gas, aardolie, brandstoffen en mineralen over te nemen.

UITVOERINGSORDER 10998 stelt de overheid in staat om alle transportmiddelen in beslag te nemen, inclusief personenauto’s, vrachtwagens of voertuigen van welke aard dan ook en volledige controle over alle snelwegen, zeehavens en waterwegen.

UITVOERINGSORDER 10999 stelt de overheid in staat om alle voedselbronnen en boerderijen over te nemen.

EXECUTIVE ORDER 11000 stelt de regering in staat om burgers te mobiliseren in werkbrigades onder overheidstoezicht.

UITVOERINGSORDER 11001 stelt de overheid in staat alle gezondheids-, onderwijs- en welzijnsfuncties over te nemen.

UITVOERENDE OPDRACHT 11002 wijst de postmeester-generaal aan om een ​​nationale registratie van alle personen uit te voeren.

UITVOERINGSORDER 11003 stelt de overheid in staat alle luchthavens en vliegtuigen over te nemen, inclusief commerciële vliegtuigen.

UITVOERINGSORDER 11004 stelt de huisvestings- en financieringsautoriteit in staat gemeenschappen te verplaatsen, nieuwe woningen te bouwen met openbare middelen, gebieden aan te wijzen die moeten worden verlaten en nieuwe locaties voor bevolkingsgroepen vast te stellen.

UITVOERINGSORDER 11005 stelt de overheid in staat spoorwegen, binnenwateren en openbare opslagfaciliteiten over te nemen.

EXECUTIVE ORDER 11051 specificeert de verantwoordelijkheid van het Office of Emergency Planning en geeft toestemming om alle Executive Orders uit te voeren in tijden van toegenomen internationale spanningen en economische of financiële crisis.

UITVOERINGSVOORSCHRIFT 11310 verleent het ministerie van Justitie de bevoegdheid om de plannen van uitvoerende besluiten af ​​te dwingen, om industriële steun in te stellen, om juridische en wetgevende contacten te leggen, om alle vreemdelingen te controleren, om strafrechtelijke en correctionele instellingen te runnen, President.

EXECUTIVE ORDER 11049 wijst de noodvoorbereidingsfunctie toe aan federale departementen en agentschappen, waarbij 21 operationele Executive Orders worden geconsolideerd die zijn uitgevaardigd over een periode van vijftien jaar.

EXECUTIVE ORDER 11921 stelt de Federal Emergency Preparedness Agency in staat om plannen te ontwikkelen om controle te krijgen over de mechanismen van productie en distributie, van energiebronnen, lonen, salarissen, krediet en de geldstroom in de Amerikaanse financiële instelling in een ongedefinieerde nationale noodsituatie. Het bepaalt ook dat wanneer de president de noodtoestand afkondigt, het Congres de actie zes maanden niet kan herzien. De Federal Emergency Management Agency heeft ruime bevoegdheden in elk aspect van de natie. Generaal Frank Salzedo, hoofd van de afdeling civiele veiligheid van de FEMA, verklaarde op een conferentie in 1983 dat hij de rol van FEMA zag als een ‘nieuwe grens in de bescherming van individuele en regeringsleiders tegen moord, en van civiele en militaire installaties tegen sabotage en / of aanval, als evenals voorkomen dat dissidente groepen toegang krijgen tot de VS. opinie, of een wereldwijd publiek in tijden van crisis. ” De bevoegdheden van FEMA werden geconsolideerd door president Carter om de National Security Act van 1947 op te nemen die de strategische verplaatsing van industrieën, diensten, de overheid en andere essentiële economische activiteiten mogelijk maakt, en om de vereisten voor mankracht, middelen en productiefaciliteiten te rationaliseren. 1950 Defensieproductiewet geeft de president uitgebreide bevoegdheden over alle aspecten van de economie. De wet van 29 augustus 1916 machtigt de secretaris van het leger om in oorlogstijd bezit te nemen van elk transportsysteem voor het transport van troepen, materiaal of enig ander doel dat verband houdt met de noodsituatie. International Emergency Economic Powers Act stelt de president in staat beslag te leggen op eigendommen van een vreemd land of onderdaan. Deze bevoegdheden werden in 1979 in een ingrijpende consolidatie overgedragen aan FEMA. of een wereldwijd publiek in tijden van crisis. ” De bevoegdheden van FEMA werden geconsolideerd door president Carter om de National Security Act van 1947 op te nemen die de strategische verplaatsing van industrieën, diensten, de overheid en andere essentiële economische activiteiten mogelijk maakt, en om de vereisten voor mankracht, middelen en productiefaciliteiten te rationaliseren. 1950 Defensieproductiewet geeft de president verregaande bevoegdheden over alle aspecten van de economie. De wet van 29 augustus 1916 machtigt de secretaris van het leger om in oorlogstijd bezit te nemen van elk transportsysteem voor het transport van troepen, materiaal of enig ander doel dat verband houdt met de noodsituatie. International Emergency Economic Powers Act stelt de president in staat beslag te leggen op eigendommen van een vreemd land of onderdaan. Deze bevoegdheden werden in 1979 in een ingrijpende consolidatie overgedragen aan FEMA. of een wereldwijd publiek in tijden van crisis. ” De bevoegdheden van FEMA werden geconsolideerd door president Carter om de National Security Act van 1947 op te nemen die de strategische verplaatsing van industrieën, diensten, de overheid en andere essentiële economische activiteiten mogelijk maakt, en om de vereisten voor mankracht, middelen en productiefaciliteiten te rationaliseren. 1950 Defensieproductiewet geeft de president uitgebreide bevoegdheden over alle aspecten van de economie. De wet van 29 augustus 1916 machtigt de secretaris van het leger om in oorlogstijd bezit te nemen van elk transportsysteem voor het transport van troepen, materiaal of enig ander doel dat verband houdt met de noodsituatie. International Emergency Economic Powers Act stelt de president in staat beslag te leggen op eigendommen van een vreemd land of onderdaan. Deze bevoegdheden werden in 1979 in een ingrijpende consolidatie overgedragen aan FEMA.

Informatie:

* * * * *

There are over 800 prison camps in the United States. All fully operational and ready to receive prisoners. They are all staffed and even surrounded by full-time guards. But they are all empty. These camps are to be operated by FEMA (Federal Emergency Management Agency) should Martial Law need to be implemented in the United States and all it would take is a presidential signature on a proclamation and the attorney general’s signature on a warrant to which a list of names is attached. Ask yourself if you really want to be on THE list.

The camps all have railroad facilities as well as roads leading to and from the detention facilities. Many also have an airport nearby. The majority of the camps can house a population of 20,000 prisoners. Currently, the largest of these facilities is just outside of Fairbanks, Alaska. The Alaskan facility is a massive mental health facility and can hold approximately 2 million people. Now let’s review the justification for any actions taken. Executive Orders associated with FEMA that would suspend the Constitution and the Bill of Rights. These Executive Orders have been on record for nearly 30 years and could be enacted by the stroke of a Presidential pen:

EXECUTIVE ORDER 10990 allows the government to take over all modes of transportation and control of highways and seaports.

EXECUTIVE ORDER 10995 allows the government to seize and control the communication media.

EXECUTIVE ORDER 10997 allows the government to take over all electrical power, gas, petroleum, fuels and minerals.

EXECUTIVE ORDER 10998 allows the government to seize all means of transportation, including personal cars, trucks or vehicles of any kind and total control over all highways, seaports, and waterways.

EXECUTIVE ORDER 10999 allows the government to take over all food resources and farms.

EXECUTIVE ORDER 11000 allows the government to mobilize civilians into work brigades under government supervision.

EXECUTIVE ORDER 11001 allows the government to take over all health, education and welfare functions.

EXECUTIVE ORDER 11002 designates the Postmaster General to operate a national registration of all persons.

EXECUTIVE ORDER 11003 allows the government to take over all airports and aircraft, including commercial aircraft.

EXECUTIVE ORDER 11004 allows the Housing and Finance Authority to relocate communities, build new housing with public funds, designate areas to be abandoned, and establish new locations for populations.

EXECUTIVE ORDER 11005 allows the government to take over railroads, inland waterways and public storage facilities.

EXECUTIVE ORDER 11051 specifies the responsibility of the Office of Emergency Planning and gives authorization to put all Executive Orders into effect in times of increased international tensions and economic or financial crisis.

EXECUTIVE ORDER 11310 grants authority to the Department of Justice to enforce the plans set out in Executive Orders, to institute industrial support, to establish judicial and legislative liaison, to control all aliens, to operate penal and correctional institutions, and to advise and assist the President.

EXECUTIVE ORDER 11049 assigns emergency preparedness function to federal departments and agencies, consolidating 21 operative Executive Orders issued over a fifteen year period.

Bron: Web.archive.org