Joseph Ratzinger’s profetische woorden

Standaard

Medjugorje, 13 januari 2023

Joseph Ratzinger’s profetische woorden!  Laten we in het licht van het recente heengaan van Benedictus XVI zijn visie op een briljante ecclesiologie in herinnering brengen, een visie op de Kerk die goed geworteld is in de Bijbel en de traditie.  Hoe kon hij niet lijden onder de geloofsafval van de zogenaamde christelijke landen? Toen hij nog maar professor Ratzinger was, in 1969, zag hij de Kerk al in crisis, vervolgd, “beroofd van haar privileges, bijna catacombe-achtig maar heilig, een Kerk gevormd door hen die niet de wereld willen behagen maar de Kerk van de getrouwen aan God en aan de eeuwige Wet”. “Alles zal verloren lijken, maar op het juiste moment, juist in de meest dramatische fase van de crisis, zal de Kerk herboren worden.

Ja, er zal een tijd komen dat “alles verloren lijkt“, want de Kerk volgt de Meester zelfs in zijn verlatenheid! De eerbiedwaardige Marthe Robin zei hetzelfde. Toen Jezus zich in Getsemane liet arresteren door de verrader, zei hij: “Dit is uw uur en het koninkrijk der duisternis”. Hij was echter maar 3 dagen verwijderd van zijn verrijzenis!  De duisternis heeft altijd een vervaldatum. Dus, net als haar Meester, nadert de Kerk haar heropstanding. Zij zal haar Meester volgen in zijn opstanding zoals zij hem nu volgt in zijn lijdensweg! 

Ja, de Kerk zal herrijzen, want de poorten van de Hel kunnen niet tegen haar op. Ze zal dan heiliger zijn. Volgens Benedictus XVI  “zal de heropstanding het werk zijn van een kleine, schijnbaar onbeduidende maar ontembare rest die een zuiveringsproces heeft doorgemaakt. Want zo werkt God. Tegen het kwaad verzet zich een kleine kudde”.

Zo zal de Kerk de nieuwe tijd kunnen binnengaan die Onze Lieve Vrouw in haar boodschappen aankondigt, de “tijd van vrede en lente” waarop zij ons al 42 jaar voorbereidt. Wanneer de geheimen die aan de zes zieners zijn toevertrouwd bewaarheid worden, zal dat het einde betekenen van Satans macht.

Een subtiele vijand.  De pastorale zorg van Benedictus XVI was mensen van vandaag tot Christus te brengen, de omringende cultuur in contact te brengen met de christelijke cultuur; zijn catecheses zijn tijdloos omdat ze ons geloofswaarheden herinneren, die niet veranderen.

Hij had de moed om de subtiele vijand van Christus en zijn Kerk aan te klagen: het relativisme. Hij hield nooit op te vechten tegen deze plaag die de realiteit van de christelijke doop ontkent en verwarring zaait.  “Wanneer de Kerk zich verzet tegen de zonden van deze tijd, wanneer zij de vernietiging van het huwelijk, de vernietiging van het gezin, enz. aan de kaak stelt, dan verwijt men haar en zegt dat Jezus niet alleen barmhartig zou zijn geweest maar ook verdraagzaam en steeds begrijpend…. Christen zijn mag niets kosten… Christus is aan het kruis gegaan, welnu, een Jezus die bereid was alles te verdragen, zou niet gekruisigd geweest zijn.”

Een wonder van Benedictus XVI? Ik nodig u uit om op sociale netwerken de aangrijpende getuigenis te lezen van Pierre Srsich, een 17-jarige jongeman met stadium 4 non-Hodgkin lymfoom en een groot kankergezwel op zijn longen. Elke nieuwe chemo maakte hem depressiever. Hij kon echter gebruik maken van een bevoorrecht aanbod via de Make-a-Wish Foundation (VS), die kinderen met een levensbedreigende ziekte helpt hun dromen waar te maken. Peter had een droom: naar Rome gaan om Benedictus XVI te ontmoeten. Hij maakte het in mei 2012 waar met zijn gezin.  Hij had zeker niet verwacht de zegen van zijn leven te ontvangen! Zonder iets te weten over de toestand van de jongeman, legde de paus zijn hand op zijn borst, precies daar waar de tumor zat, en zegende hem. Een zegen wordt gegeven door handen op het hoofd te leggen! Medisch onderzoek na deze ontmoeting toonde aan dat Pierre genezen was. Hij ging naar het seminarie en negen jaar later werd hij tot priester gewijd…

Pierre is niet de enige priester met een verbazingwekkend verhaal, waarin lijden en hemelse troost samengaan! De dood voor ogen zien verandert het hart. Laten we God danken voor Pierre, laten we bidden voor hem en voor alle priesters, dat zij het Licht van Christus mogen uitstralen in deze wereld van grote geestelijke duisternis. We hebben ze zo hard nodig!

Zuster Emmanuel

Gemeenschap van de Zaligsprekingen