Naar een nieuw mens- en wereldbeeld

Standaard

Nieuwsbrief XVIII.4, pater Daniel, 27 januari 2023 (2)

Flitsen

Van woensdag 18 tot woensdag 25 januari (bekering van Paulus) wordt in de Latijnse kerk de gebedsweek gehouden voor de eenheid van de christelijke kerken. Vermits er in onze tijd een zware duisternis hangt niet alleen over de wereld, maar ook over de Kerk, willen we als gemeenschap uitdrukkelijk daarvoor bidden. Ook in christelijke middens heerst immers perversie en heresie met veel nadruk op de genderideologie. Soms willen kinderen zich reeds als honden en katten gedragen en wordt geëist dat hun gedrag “gerespecteerd” wordt. Alles moet verdragen worden behalve de waarheid, de echte menselijke waardigheid en het christelijk geloof. Dit dringt ook steeds meer door in christelijke middens zelf. Op maandag, onze woestijndag van stilte, boete en gebed, hebben we doorlopend aanbidding gehouden in de kerk, waarbij ieder een uur aanwezig was. Deze dag van aanbidding werd afsloten met de speciale eucharistie voor de eenheid van de christenen. Dinsdag vierden we ’s avonds de byzantijnse Eucharistie, gevolgd door een plechtige vespers en een lange avond van vrije aanbidding tot tegen middernacht. Woensdag beleefden we als een feestdag met de viering van de bekering van Paulus als afsluiting van de week van de eenheid.

De twee kinderen die we vorige week hebben opgenomen en die het woord “mama” niet kenden, roepen nu te pas en te onpas op “mama” als ze van een zuster iets willen gedaan krijgen. Ze hebben de truck geleerd, al werkt dit lang niet altijd. Inmiddels is ook hun vader hier, een heel eenvoudige, goede man die erg hardhorig is en niet kan lezen of schrijven, maar wel dienstbaar is. Verder kwam een heel rustige jongen. Hij is een neef van deze twee kinderen. Met zijn ouders en met ons heeft hij het kunnen regelen dat hij in onze gemeenschap kan leven en zijn school verder afwerken. Hij houdt van het religieuze gemeenschapsleven. Hij kan optrekken met Yakub, die dezelfde leeftijd heeft.

Naar een nieuw mens- en wereldbeeld

Onze maatschappij groeit uit  tot een totalitaire staat, waarin ons privé leven helemaal wordt gecontroleerd. Dit totalitarisme heeft zijn voedingsbodem in een mechanistisch-materialistisch mens- en wereldbeeld. Dat heeft prof Mattias Desmet nauwkeurig en goed verantwoord uitgewerkt in zijn boek: “De psychologie van totalitarisme” (Pelckmans, 2022). Zo worden “het bewustzijn en de psychische ervaring uiteindelijk gezien als een onbetekenend bijproduct van de biochemie van de hersenen”. De mens met zijn verlangens, vreugde en verdriet en de rijkdom van zijn geestelijke ervaringswereld worden dan gewoon herleid tot enkele materiele, chemische reacties in de hersens. Dit mensbeeld leeft in de praktijk nu sterker dan ooit. Het is het nieuwe geloof: “Het geloof in de mechanistische aard van het universum en de daarmee gepaard gaande overschatting van de vermogens van het menselijk verstand  die typisch is voor de Verlichting …”. Dit brengt mee dat ethische principes geen aandacht meer krijgen.

En zo gaat Desmet in het derde deel van zijn boek op zoek naar de mogelijkheden om deze materialistische, mechanistische mens- en wereldopvatting van de Verlichting te overstijgen. Vandaar de titels van zijn drie laatste hoofdstukken:  ‘Het dode versus het levende universum’, ‘Materie en geest’, ‘Wetenschap en waarheid’. Dit mens- en wereldbeeld is wetenschappelijk immers al lang achterhaald. Wat dood lijkt, blijkt steeds meer “de tijdeloze principes van het leven” te bezitten. Wat bij een oppervlakkige waarneming “zinloze chaos” schijnt te zijn, blijkt een ongrijpbare ingenieuze orde te zijn. Kortom, de mens wordt uitgenodigd om in alle complexiteit van het bestaan “de tijdeloze principes van het leven” te ontdekken. Hij verwijst hierbij naar de drie grote wetenschappelijke revoluties van de twintigste eeuw: de relativiteitstheorie, de kwantummechanica en de chaostheorie. Over de atomen, “de elementaire bouwblokjes van het heelal” schrijft hij: “hoe harder de hand van de onderzoeker zich errond probeerde te sluiten, hoe meer ze door diens vingers glipten”. Mens en wereld kunnen onmogelijk gereduceerd worden tot een biologische, materialistische benadering. De grote wetenschappers zoals Heisenberg, Bohr, Einstein, Schrödinger wijzen eerder in de tegenovergestelde richting: “De weg naar een beter begrip van biologie en materie zal onbetwijfelbaar via het begrijpen van de structuur van ons psychisch leven verlopen”.

Dat ons psychisch leven louter door de materiele reacties van onze hersens zou worden bepaald, wordt op vele wijzen tegengesproken. “Het psychisch leven” heeft een originele orde, “die men onder geen beding tot de orde van het fysische, het chemische of het biochemische kan herleiden”. Er zijn spectaculaire voorbeelden van het tegenovergestelde, nl. hoe de geestelijke toestand van een mens zijn lichamelijkheid beïnvloedt. Het haar van een mens kan op enkele uren tijd volledig grijs worden “onder invloed van bijvoorbeeld intense angst of verdriet”. “Welbekend is het verhaal van Laura Schultz, een 63-jarige grootmoeder uit Florida die in 1977 het voorwiel van een schoolbus met haar ene hand optilde om met haar andere hand haar kleinkind er onderuit te trekken”. Er zijn mensen die gewoon sterven omdat ze geen enkele zin meer zien in hun leven. Verder is voldoende bekend hoe dodelijk angst kan zijn en hoe sterk het placebo-effect op het menselijk lichaam kan inwerken. “Professor Faymonville, anesthesiste in het universitair ziekenhuis van Luik, voert al tientallen jaren operaties uit onder hypnose”. De invloed van “psychische factoren” op het lichaam kan enorm zijn.  “Denk ook aan de uitspraak van Béchamps die ook Louis Pasteur op het einde van zijn  leven bekrachtigde: ‘De microbe is niets, het is het milieu dat telt’”.

Nadat ik de inleiding van het genoemde boek van Desmet gelezen had, ben ik onmiddellijk begonnen met het derde deel. Vooral het laatste hoofdstuk is een helder protest tegen het fanatieke geloof van de Verlichtingstraditie die wil dat “Niet God maar de menselijke Rede moet worden verheerlijkt”. De vierde industriële revolutie wil de mens fysisch doen versmelten met technologie en er een trans humanistisch wezen van maken. Dit leidt, volgens Desmet, naar een vicieuze cirkel van massavorming en totalitarisme. De huidige heersende ideologie, die zich volop ontplooit in haar destructieve macht, toont op die wijze tegelijk definitief haar onmacht. Onze grote wetenschappers hebben allemaal in hun levensbeschouwelijke werken (Einstein, Heisenberg, Schrödinger, Louis de Broglie, Max Palnck…) daarentegen een mystieke wereldvisie ontdekt.

Schrijver maakt een toepassing op het maatschappelijk leven, dat niet zomaar technocratisch kan georganiseerd worden: “een maatschappij moet primair voeling houden met een aantal principes en grondrechten, zoals het recht op vrije meningsuiting, het zelfbeschikkingsrecht en het recht op vrijheid op het vlak van levensbeschouwing”. Als deze fundamentele rechten van het individu niet gerespecteerd worden en door opgevoerde angst “iedere vorm van eigenheid, intimiteit, privacy en persoonlijk initiatief” als een ontoelaatbare dreiging wordt beschouwd, dan wordt de maatschappij “gegrepen door chaos en absurditeit”. Hieruit moeten we ons bevrijden. De mens moet de grenzen aanvaarden van zijn positivistisch en technocratisch denken. “Als zijn verstand stopt met schreeuwen, hoort hij dat de dingen des levens hun eigen verhaal murmelen”.

Volgens Mattias Desmet moeten we naar een nieuw mens- en wereldbeeld. Het laatste deel van zijn boek en vooral het laatste hoofdstuk heb ik echter gelezen als een hunkering naar een nieuw vitaal Godsbeeld! (Wordt vervolgd).

Varia

Ons vorig bericht met 7 video’s: 1.  Psalm 50 in het Aramees, 2.  Gregoriaanse Alleluia,  3.Middeleeuwe pracht in Biekorfbibliotheek Brugge: Brevierboek, 4. Nederland zingt, 5. Hypnose van konijn, 6.Mattias Desmet over zijn  boek en antwoord op laaghartige aanvallen: https://www.golfbrekers.be/een-verslag-uit-syrie-zonder-poco-bril-289/

*

De westerse elite heeft ervoor gekozen dat de wereld verdeeld wordt in blokken die elkaar bevechten om hun oorlog tegen Rusland en China te kunnen verderzetten en de internationale orde “gebaseerd op regels” (d.w.z. op de belangen van de VS!) te handhaven. Inmiddels hebben de draconische sancties tegen Rusland het westen zelf erg verzwakt en Rusland economisch sterker gemaakt. De dollar wordt steeds meer opzijgeschoven. Het collectieve westen levert massaal            wapens aan Oekraïne maar heeft geen strategie en wil vooral geen vrede in Oekraïne. De Russen blijken wel een strategie te hebben en zijn aan de winnende hand. Zal de definitieve slag binnen kort geleverd worden? https://www.mondialisation.ca/ukraine-le-marteau-est-il-sur-le-point-de-tomber/5674174

Een diplomatieke onderhandeling voor de vrede in Oekraïne is verder weg dan ooit wegens de forse escalatie van de wapenleveringen vanuit het westen: https://www.frontnieuws.com/oorlogsvoorbereidingen-in-moskou-rusland-verklaart-nieuwe-patriottische-oorlog-tegen-de-navo-de-overwinning-zal-aan-ons-zijn/

Het Amerikaans imperium wordt steeds brutaler in zijn oorlog tegen Rusland en de media steunen deze agressieve houding. We zijn in een uiterst gevaarlijke situatie beland: https://www.frontnieuws.com/laten-we-de-wereld-met-kernwapens-bestoken-over-wie-de-krim-bestuurt/ 

*

De jaarlijkse ontmoeting van het Wereld Economisch Forum in het Zwitserse Davos, in 1971 gesticht door de Duitse economist Klaus Schwab vond plaats van 16-20 januari 2023. Hier komen de grote wereldleiders en prominente politici samen als een technocratische eliteclub die aan heel de wereld hun wetten wil opleggen. Ze zijn geobsedeerd door de klimaatverandering, hun visie van “sociale rechtvaardigheid”, het redden van de planeet, de genderideologie…En dit brengt steeds meer verdeeldheid mee, wat blijkt uit de verhoudingen tussen VS en China en de oorlog van het collectieve westen tegen Rusland in Oekraïne. Het is het tegendeel van het doel van het Wereld Economisch Forum, dat de indruk wil geven de beste oplossingen na te streven voor een ideale wereld. Omdat ze in feite een unipolaire wereld willen in stand houden met een wereldorde gebouwd op Amerikaanse belangen is nu het tegenovergestelde aan het groeien. Volgens sommigen is de “globalisatie” aan het sterven en was Davos 2023 hiervan de begrafenisplechtigheid: https://sputniknews.com/20230121/globalization-has-died-and-davos-2023-was-its-funeral-ceremony-scholars-sum-up-1106556837.html. Zie ook, over deze “planetaire club van de rijksten die hun privileges willen behouden: https://www.mondialisation.ca/reinitialisation-du-monde-a-davos-contre-spiritualite-la-lutte-finale/5674288; Ziehier de lijst van de gasten van het WEF:  https://www.golfbrekers.be/wie-behoort-er-tot-de-davosclan/.

*

De katholieke journalist George Neumayr, stichter en senior redacteur van American Spectator schreef het boek “The Political Pope”. Hierin toont hij aan hoe Bergoglio het product is van politiek links en het theologisch modernisme, de realisatie van een modernistische kerk die zich leent voor de ketterijen van de verlichting. Hij noemt hem “de slechtste leraar van het Geloof in de geschiedenis van de Katholieke Kerk” met communistische trekken en de inhoud van de bevrijdingstheologie. In december vorig jaar schreef hij, naar aanleiding van zijn onderzoek naar corruptie in de hoogste, kerkelijke kringen: “Ik vermoed dat er enkele moorden zullen gebeuren voordat dit voorbij is, zelfs misschien de mijne. Ik maak geen grappen. Dit is eng aan het worden.” Op 19 januari 2023 stierf hij plots in Ivoorkust, zogenaamd van malaria: https://restkerk.net/2023/01/21/george-neumayr-auteur-van-the-political-pope-overleden-1-maand-nadat-hij-zijn-eigen-dood-voorspelde/comment-page-1/#comments

Een vurig pleidooi van aartsbisschop C. M. Viganò voor een terugkeer van de maatschappij én van de Kerk naar God vanuit een scherpe analyse van de huidige toestanden: https://www.frontnieuws.com/aartsbisschop-vigano-wij-moeten-begrijpen-dat-onze-machthebbers-verraders-van-onze-natie-zijn-die-zich-toeleggen-op-de-uitroeiing-van-bevolkingsgroepen/