6e Zondag van Pasen

Standaard

6e Zondag van Pasen

Inleiding

Vandaag wil ik graag met u stilstaan bij het evangelie waar Jezus spreekt over de Heilige Geest. Het onderhouden van Gods geboden is een vrucht van de liefde tot Christus. En die liefde komt voort uit de Heilige Geest, de Helper, die in ons hart is uitgestort, door het doopsel en het vormsel.

Bezinning

Jezus belooft ons de Heilige Geest, die bij ons gaat blijven en ons de waarheid leert. Om de Heilige Geest te ontvangen, moeten we wel Jezus’ geboden onderhouden als teken van onze liefde voor Hem. We moeten ons hart openstellen voor de Heilige Geest, ons laten vormen en leiden door Zijn inspiratie. Zo zullen we groeien in liefde tot Christus en tot de Vader.

Dit is de context waarin we het Evangelie van Johannes vandaag horen. Jezus spreekt tot zijn leerlingen en verzekert hen dat ze niet alleen zullen zijn, want Hij zal hen een Helper sturen: de Heilige Geest. Jezus verzekert hen dat de Vader hen de Helper zal sturen, die voor altijd bij hen zal blijven en hen zal leiden naar de waarheid.

De Heilige Geest is geen een abstract idee, maar de Persoonlijke aanwezigheid van God als de Helper in ons leven. Door de Heilige Geest kunnen we Jezus kennen en liefhebben zoals Hij ons kent en liefheeft. Het is de Heilige Geest die ons leidt naar de waarheid over God en over onszelf, en ons helpt om in overeenstemming te leven met de wil van de Vader.

In dit Evangeliegedeelte benadrukt Jezus dus het belang van gehoorzaamheid aan zijn geboden als een manier om zijn liefde te tonen, en om de liefde van de Vader te ontvangen. Het onderhouden van zijn geboden is niet slechts een verplichting of een taak, maar een uitdrukking van liefde. Het is een manier om te laten zien dat we Hem liefhebben. En wanneer we Hem liefhebben en zijn wil doen, zal de Vader ons ook liefhebben en ons de Heilige Geest zenden om bij ons te blijven.

We moeten echter niet denken dat we de geboden alleen kunnen onderhouden op eigen kracht. We hebben de hulp van de Heilige Geest nodig om ons te helpen de wil van God te begrijpen en om ons de kracht te geven om deze te doen. Het is door de genade van de Heilige Geest dat we in staat zijn om de liefde van God te ontvangen en deze liefde aan anderen door te geven.

Als we Christus in ons hart willen koesteren, moeten we ons openstellen voor de Heilige Geest en ons door Hem laten leiden. We moeten ons vertrouwen in God stellen en ons toewijden aan Zijn wil. Door de kracht van de Heilige Geest zullen we in staat zijn om te groeien in ons geloof en onze liefde voor God en onze naasten, ondanks de moeilijkheden en het lijden in ons leven.

Laten we ons dus openstellen voor de Heilige Geest en ons leven leiden in de waarheid en de liefde van Christus, wetende dat we nooit alleen zullen zijn omdat Hij ons de Helper heeft gezonden, die voor altijd bij ons zal blijven.

Amen.

Voorbede

Laten we nu onze intenties voorleggen aan God, onze Vader:

  • Voor de Kerk, dat zij in deze tijden van onzekerheid en verandering haar hoop en vertrouwen blijft stellen op Christus, onze Heer.
  • Voor alle moeders, dat zij zich gesterkt mogen voelen in hun verantwoordelijke taak en zich gesteund weten door hun gezin en de samenleving.
  • Voor alle priesters en diakens, dat zij in hun dienstbaarheid aan de gelovigen worden versterkt door de Heilige Geest.
  • Voor onze samenleving, dat zij zich openstelt voor de stilte en de Godsontmoeting zoekt in haar drukke bestaan.
  • Voor allen die lijden, zieken, eenzamen, armen en misdeelden, dat zij zich gesteund en bemoedigd voelen door onze zorg en aandacht.
  • Voor onze dierbare overledenen, dat zij in Gods liefde en geborgenheid mogen rusten.

Goede God en Vader, met deze gebeden komen wij tot U. Wil ons verhoren en bijstaan op onze weg door het leven. Dat vragen wij U door Christus onze Heer.

Pastoor Geudens