Pastoor A. Penne: Stille Zaterdag…

Comment 1 Standaard

Binnenkort gaan we weer het Lijden, Sterven en Verrijzen van Jezus gedenken. Veel mensen gaan in de Goede Week naar de kerk om de Heer nabij te zijn in alles wat Hij voor elk van ons persoonlijk heeft gedaan. Als ik met mensen spreek over die bijzondere dagen van de Goede Week dan valt het mij op dat er 1 dag is waar men weinig of niets weet van te vertellen. Ze kunnen je vertellen dat we op Palmzondag de intocht in Jeruzalem gedenken; Witte Donderdag het Laatste Avondmaal met de instelling van het Priesterschap en de Eucharistie; Goede Vrijdag, Jezus die voor ons persoonlijk aan het Kruis is gestorven en Pasen de Verrijzenis. Stille Zaterdag is daarbij een grote onbekende dag, ook voor kerkgetrouwe mensen. Je moet het maar zo onmiddellijk eens aan iemand vragen wat we die dag gedenken. Men kan er niet snel op antwoorden, het enige wat je te horen krijgt is dat Jezus dood is en het Lichaam van de Heer in het graf ligt. Dat klopt natuurlijk maar dan gedeeltelijk.

Het lichaam van Jezus lag in het graf maar waar was Hij geestelijk ? Velen kunnen daar niet op antwoorden terwijl ze het antwoord wel kennen vanuit de geloofsbelijdenis. We bidden elke keer in de geloofsbelijdenis: “die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven; die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden”. En dan hoor je mensen zeggen: “O ja, neergedaald ter helle”. Dan is de volgende vraag natuurlijk waarom is Jezus naar de Hel gegaan ? Sinds de zondeval van de eerste mensen, te lezen op de eerste bladzijden van de Schrift, was de vriendschap tussen God en de mensen verbroken, was de Hemelpoort gesloten. Door Zijn sterven op het Kruis heeft Jezus de vriendschap tussen God en mens hersteld, zonde en dood het laatste woord ontnomen, de Hemelpoort geopend. Hij is de rechtvaardigen die niet in de Hemel konden omdat de Hemelpoort gesloten was, gaan halen in de helle, waar ze aan het wachten waren. In de eerste Petrusbrief, hoofdstuk 3, verzen 18-19 lezen we: “Ook Christus heeft eens en voorgoed geleden voor de zonden, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen, om u tot God te brengen. Hij is gedood naar het lichaam, maar tot leven gewekt door de Geest. Zo ging Hij heen en predikte voor de geesten in de kerker”. Zo kon Jezus ook aan het kruis tegen de berouwvolle moordenaar zeggen: “Ik beloof je, vandaag nog zul je bij Mij zijn in het paradijs.” (Lucas 23,43)

Zie: http://prentencatechismus.org/uncategorized/vijfde-artikel-die-nedergedaald-is-ter-helle/

De Catechismus van de Katholieke Kerk zegt in nummer 634 onder andere: “De nederdaling ter helle is de volledige vervulling van de evangelische aankondiging van het heil. Zij is de allerlaatste fase van de messiaanse zending van Jezus…Zij leert dat het verlossingswerk zich uitbreidt tot alle mensen van alle tijden en alle plaatsen, want allen die zijn gered, hebben immers deel gekregen aan de verlossing. Christus is dus nedergedaald in de diepte van de dood opdat ‘de doden de stem van Gods Zoon zullen horen en die haar horen, zullen leven’(Joh. 5,25)…”

Stille Zaterdag…alles is stil in de Kerk…er worden geen Missen opgedragen, alleen in de latere uren de Paaswake… We mogen die dag denken aan alles wat de Heer ook dan deed.

Gods Zegen, pastoor A. Penne.

www.priesterpenne.be


Een gedachte over “Pastoor A. Penne: Stille Zaterdag…

  1. Pastoor A. Penne: Stille Zaterdag…Het lijden, sterven en verrijzen in de goede week en Palmzondag niet te vergeten, gedenken van de intocht van de Heer in Jeruzalem witte donderdag ,goede vrijdag, Stille Zaterdag mooi samengevat eerwaarde, er zal nog veel moeten gebeden worden dezer dagen Amen

    Like

Reacties zijn gesloten.