Overzicht van de gebeurtenissen tijdens deze Goede Week

Standaard

Witte Donderdag

In de middag van de veertiende van de maand Nisan, de vastendag voor het Pascha, treffen de leerlingen op vraag van Jezus alle nodige voorbereidingen voor het Paasmaal.

Na zonsondergang breekt de vijftiende Nisan aan; de eerste dag van het Paasfeest. Het Paasmaal houdt Jezus met zijn leerlingen. Tijdens deze maaltijd vertelt Jezus wat er met Hem zal gebeuren.

Johannes vertelt weinig over de instelling van de H. Eucharistie, zijn Lichaam en Bloed. Zijn aandacht gaat uit naar hoe Jezus de voeten van alle leerlingen wast en hun de opdracht geeft elkaar te helpen en dienstbaar te zijn.

Judas vertrekt hierop, en gaat – zo blijkt later – naar het Sanhedrin om hen te helpen Jezus gevangen te nemen. Tijdens dit waarlijke Paasmaal onderwijst Jezus zijn leerlingen en leert hen het Onze Vader te bidden.

Vervolgens gaan ze naar de hof van Getsemane, gelegen op de Olijfberg, waar Jezus zijn leerlingen vraagt met Hem te waken en te bidden. In de Olijfhof worstelt Jezus met de zware taak die Hem te wachten staat, waarbij Hij druppels bloed zweet.

Judas had ondertussen het leger van het Sanhedrin opgehaald en brengt hen naar de hof van Getsemane. Hier verraadt hij Jezus met een kus, waarop Jezus wordt gearresteerd en meegenomen.

Goede Vrijdag

Heel vroeg in de morgen komen de hogepriesters, oudsten en het hele Sanhedrin bij elkaar. Besloten wordt om Jezus ter dood te brengen. Hij wordt geboeid naar de stadhouder Pilatus gebracht. Die weet zich niet goed raad met de situatie, bedenkt dan dat Jezus oorspronkelijk uit Galilea komt en daardoor onder het recht van Herodes valt. Deze blijkt in de stad te zijn, waarop Jezus naar Herodes gestuurd wordt.

Herodes drijft de spot met Jezus; hij geeft Hem een mantel en stuurt Hem als een “verklede nepkoning” terug naar Pilatus. Deze probeert Jezus vrij te laten, door het volk te laten kiezen tussen een moordenaar en Jezus. Het volk heeft echter liever de moordenaar vrij. Pilatus laat Jezus geselen. Romeinse soldaten nemen Hem mee naar de binnenplaats van het gerechtsgebouw, zetten een doornenkroon op zijn hoofd en doen Hem een purperen mantel om. Ze lachen Hem uit en slaan Hem op zijn hoofd. Pilatus laat hierop Jezus aan het volk zien, maar het wordt niet voldoende geacht; “kruisig Hem”, schreeuwen ze. Uiteindelijk geeft Pilatus toe aan de wens van het volk en ‘wast zijn handen in onschuld’. Jezus wordt gekruisigd, tussen twee moordenaars. Het wordt donker op heel de aarde, tot drie uur ‘s middags (Mt. 27,45). Dan sterft Jezus. De aarde schudt, het voorhangsel in de tempel scheurt van boven naar beneden en enkele doden staan op. Tegen de avond gaat Jozef van Arimathea naar Pilatus en vraagt toestemming om Jezus te begraven. Hij wordt in een graf gelegd, dicht bij Golgotha.

Stille Zaterdag

Pasen

Heel vroeg op de zondagmorgen (Paaszondag) gaan er vrouwen naar het graf om het lichaam van Jezus te verzorgen. Ze vinden Hem daar echter niet, engelen vertellen hun dat Jezus is verrezen. “Waarom zoekt u de Levende onder de doden?”

Kort daarop verschijnt Hij aan Maria Magdalena. Daarop gaan de vrouwen naar de leerlingen, die hen niet kunnen geloven. Toch gaan ze wel bij het graf kijken, Johannes en Petrus voorop. Diezelfde dag verschijnt Jezus aan twee volgelingen die onderweg zijn naar Emmaüs. Nadat Hij Zich aan hen geopenbaard heeft, haastten ze zich terug naar Jeruzalem om het de leerlingen te vertellen.

Terwijl ze hun verhaal aan het doen zijn, verschijnt Jezus in hun midden. Hij belooft hierbij de Heilige Geest te zenden en geeft ze de opdracht: “Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit.”