Het Bijbelse Genesis en de Schepping: “Wanneer geloof en wetenschap hetzelfde verhaal vertellen”

Standaard

Dr. F.S. Martelli

Een priester uit de omstreken van Belluno in het Noordoosten van Italië, pastoor Guido Bortoluzzi, die in 1991 overleden is, kreeg van de Heer een reeks van openbaringen in verband met het ontstaan van de mens en de schepping van het heelal, die een licht werpen op de meest duistere en controversiële gedeeltes van het boek Genesis en daarbij de weg vrijmaken voor de mensheid, van het derde millennium, naar de Waarheid, zij alleen kan ons bevrijden. Zonder in details te treden in verband met de openbaringen aan pastoor Guido Bortoluzzi, wiens boek ik ten zeerste wil aanbevelen aan allen die zoeken naar de “oorspronkelijke kennis”. Ik herhaal in het kort dat het in dit artikel gaat om het volgende: Uit Adam, als voorvader van het menselijk geslacht, hebben zich twee vertakkingen ontwikkeld; de eerste een zuivere, waarbij God een vrouw als levensgezellin aan de zijde van Adam plaatste. En een tweede, door God niet gewilde, niet bedoelde verbastering tussen Adam en een wijfje van een aan de mens ondergeschikte soort (..). Uit deze verbastering en de daaruit voortvloeiende ontwikkeling van twee verschillende en tegengestelde genealogische takken – met hun (latere) onderlinge kruisingen – komt uiteindelijk de menselijke soort voort, zoals wij die nu kennen, bezoedeld met lichamelijke en geestelijke gebreken, met als gevolg een groot aantal ziekten door onevenwichtigheden die werden geïntroduceerd in het genoom. Dit was het eerste rampzalige experiment van genetische manipulatie in de hele menselijke geschiedenis.


Biblical Genesis and Creation: “When Faith and Science tell the same story!”

Lees verder op:

www.guidobortoluzzi.wordpress.com/when-faith-and-science-tell-the-same-story/