Getuigenis van Anna Plakas: Katholieken hebben het niet helemaal begrepen…of toch wel?

Standaard

“Als iemand me 15 jaar geleden had verteld dat ik op een goede dag overtuigd katholiek zou worden, had ik die persoon vierkant uitgelachen. Voor mij was het overduidelijk dat de Katholieke Kerk fout zat. Volgens mij kon iemand die zich een beetje verdiepte in de materie niet anders doen dan kiezen voor een protestant-evangelische visie. Als goede evangelische christen was ik ervan overtuigd dat alleen in evangelische kring het oorspronkelijke christendom werd verkondigd en dat alles wat daar geleerd werd onmiskenbaar terug te voeren was op de Bijbel. De Katholieke Kerk daarentegen zou door de eeuwen heen steeds verder van het authentieke christendom zijn afgedwaald. Met name in de middeleeuwen zou het katholieke geloof steeds meer gecorrumpeerd zijn geraakt door bijgeloof en nieuwe rituele gebruiken. Ik geloofde ook dat alleen binnen protestant-evangelische kring belang werd gehecht aan een persoonlijke levende relatie met God en dat dit in de Katholieke Kerk niet het geval was. Hoe ironisch is het dan dat juist de Bijbel me de weg heeft gewezen naar de Katholieke Kerk en dat juist de tradities binnen de Katholieke Kerk onmisbare hulpmiddelen zijn gebleken om mijn band met God te versterken en te verdiepen.
In dit artikel zet ik de belangrijkste verschillen tussen de katholieke en een algemeen protestante visie naast elkaar en bespreek deze aan de hand van de bijbehorende bijbelteksten. Dit wil ik echter niet doen zonder eerst opgemerkt te hebben dat katholieken en protestanten het over de kern van het christelijke geloof, met elkaar eens zijn. Deze geloofskern wordt mooi samengevat door Johannes 3:16 “Al zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn enig geboren Zoon heeft gegeven opdat allen die in Hem geloven niet verloren zouden gaan maar het eeuwige leven zouden hebben.” Katholieken en protestanten zijn met elkaar verbonden in het geloof deel te hebben aan het verlossingswerk van Christus. Mijn protestante vrienden zie ik om die reden dan ook echt als medegelovigen. Ik ben echter wel overtuigd van het feit dat alleen de Katholieke Kerk het oorspronkelijke christendom leert en dat protestanten over een onvolledige leer beschikken. Dit maakt dat protestanten naar mijn idee veel missen wat tot gevolg heeft dat ze uit onwetendheid veel hulpmiddelen (genaden) laten liggen die ze kunnen helpen om dichter bij God te komen. Deze overtuiging zal in het onderstaande betoog onderbouwd worden.

De meest in het oog springende verschillen tussen het katholieke geloof en de verschillende protestante tradities, zijn de verschillen in opvatting tussen (1) de heilige communie en het avondmaal, (2) de biecht, (3) de paus, (4) het vagevuur en (5) de heiligenverering. Voordat ik op deze verschillen inga, wil ik vanwege het grote beroep dat protestanten doen op de bijbel, eerst ingaan op de rol van de bijbel in de protestante tradities enerzijds en de Katholieke Kerk anderzijds.”


Lees hier verder….


Bron http://verbond.blogspot.nl/2015/04/getuigenis-van-anna-plakas-katholieken.html