Cor Mennen: ‘Verantwoording’ & ‘Mag je als katholiek openlijk kritiek leveren op paus of bisschop?’

Standaard

Mag je als katholiek openlijk kritiek leveren op paus of bisschop?

Ja, dat mag als er serieuze redenen voor zijn. Canon 212 § 3 zegt:  “Naargelang van de kennis, de deskundigheid en het aanzien dat zij genieten, hebben christengelovigen het recht, zelfs ook soms de plicht, hun mening over wat het welzijn van de Kerk aangaat aan de gewijde Herders kenbaar te maken en deze, met behoud van de zuiverheid van geloof en zeden en van de eerbied jegens de Herders, en rekening houdend met het algemeen nut en de waardigheid van de personen, aan de overige christengelovigen bekend te maken”.

Er zijn onlangs uitspraken van mij [pastoor Cor Mennen, red.] in de media verschenen die sommigen doen schrikken en bij anderen verontwaardiging oproepen. Daarnaast is er een groep die blij is dat iemand zegt wat zij al lang denken en waaronder zij lijden.

Ik heb gisteren bij de viering ter gelegenheid van de inbezitname van de zetel door Mgr. de Korte nogal wat collega’s gesproken, tegen wie ik zei: “Vanmorgen stond in het Nederlands Dagblad dat ik heb gezegd dat de paus manipulatief en dictatoriaal is”. En er waren verschillende collega’s die zeiden: “Maar dat is hij toch ook. Je hebt gewoon gelijk”.  Ik wilde me er eigenlijk voor verontschuldigen dat mij deze woorden dank zij de vragen en opmerkingen van een handige journalist ontschoten waren. Het is namelijk niet zo vanzelfsprekend dat je als priester openlijk kritiek levert op de paus. Prof. Paul van der Geest noemt het dan ook “onverantwoordelijk” wat ik gedaan heb. Gisteren werd het me duidelijk dat er velen zijn wier gevoelens ik vertolk, al zijn er ook nogal wat orthodoxe priesters die hun ogen sluiten voor wat de paus zegt en doet. Want je mag toch geen kritiek op de paus hebben. Hij is toch de plaatsvervanger van Christus. En ze putten zich uit in gedachtekronkels om te verantwoorden dat de paus zou handelen overeenkomstig de gezonde traditie van de Kerk. De liberale groep juicht de paus toe. Want zij horen in zijn woorden een duidelijke verandering van de leer die tot nu toe gegolden heeft met name wat betreft de seksuele moraal. En daar hebben ze al lang naar verlangd.