Zonder H. Mis en zonder Jezus in de kribbe is Kerst mis!

Standaard


Brief Pater Daniel, vrijdag 4 december 2020

Goede Vrienden,

Zonder Eucharistie rond het Kind Jezus in de kribbe is Kerst mis! En dit jaar dreigt het helemaal mis te lopen! Tenzij we allen opstaan, het verstikkende juk resoluut afschudden en tonen dat niemand ons het recht kan ontnemen om als vrije christenen te leven zoals van oudsher.

Door het ministerieel besluit van 29 november 2020 wordt de lockdown voor publieke vieringen in de kerk verlengd tot 15 januari 2021. In de kerstnacht en op kerstdag is er dus geen openbare Eucharistieviering toegestaan. De Belgische bisschoppen betuigen hiermee hun “solidariteit” en leggen er zich bij neer. Na het verbod op openbare vieringen van de Goede Week en Pasen, de heiligste periode van het jaar voor christenen, volgt nu een fatale aanslag op het hoogfeest van Kerstmis. Het is veelbetekenend dat dit jaar ook het feest van “Christus Koning van het heelal” niet in de kerk mocht gevierd worden. De regering wordt zelfs zo driest dat zij het intieme gezinsleven gaat beheersen en bepalen met hoeveel mensen wij in de huiskamer aan tafel mogen zitten!

Religieuze leiders hebben zich niet altijd zo “trouw” onderworpen aan het burgerlijk gezag. In de eerste eeuw waren de joodse clerici het wel helemaal eens met de Romeinse bezetter om Jezus ter dood te brengen. “Pilatus vroeg: ‘Zal ik dan uw Koning kruisigen?’ De hogepriesters antwoordden: ‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer’” (Johannes 19, 15). Later ging het er heel anders aan toe. Het burgerlijk gezag eiste van de christenen dat zij meededen met de verering van de Romeinse goden. Het was soms genoeg om in het openbaar een beetje wierook in het vuur te werpen om aan zijn burgerplicht te voldoen.  Pausen, bisschoppen, priesters en gewone  gelovigen boden de drie eerste eeuwen van christenvervolging in het Romeinse Rijk massaal weerstand. Zij weigerden hun geloof te verloochenen, werden gemarteld en gedood, terwijl ze met enkele korreltjes wierook hun leven hadden kunnen redden. Alle volgende eeuwen zullen er moedige kerkleiders en gewone gelovigen getuigen van de onaantastbaarheid van hun geloof in Jezus Christus en van hun door God gegeven vrijheid.  De Poolse paus Johannes-Paulus II was zelfs bereid zijn leven op het spel te zetten om de vrijheid van zijn landgenoten, de arbeiders van de ‘Lenin’-scheepswerf van Gdansk te verdedigen en hun verboden vrije vakbond Solidarnosc openlijk te steunen. Het was in 1980 de allereerste vrije vakbond in een land onder de Sovjetunie. Toen het communistisch regime dreigde met de hulp van de Sovjet Unie het land militair te bezetten, was zijn antwoord: wanneer de eerste Russische tank de Poolse grens overschrijdt, sta ik in Polen. Solidarnosc werd steeds sterker met zijn leider Lech Walesa, die later president van Polen werd. Johannes-Paulus II bezocht zijn geboorteland en uiteindelijk stortte hele communistische regime in elkaar.

In België lijden we niet onder het communisme maar wel onder een regering die op arrogante wijze onze christelijke vrijheid ontneemt.  Al maanden verspreiden wij in onze berichten een overvloed aan artikelen en studies van geleerden uit de hele wereld (onder: “En dit nog”) die aantonen dat de opgelegde corona maatregelen niet wetenschappelijk verantwoord zijn, dat de alom gebruikte PCR test een vals beeld geeft, dat mondmaskers meer kwaad dan goed doen, dat afstand houden geen zin heeft en dat een lockdown helemaal onverantwoord is. Wanneer geen enkele van deze maatregelen wetenschappelijk kan verantwoord worden, vanwaar komen dan de brutale inbreuken op onze vrijheid vanwege onze regering? En niet één woord van deze verpletterende bewijzen komt hiervan in onze media. Een van onze eigen Belgische specialisten, dr. Pascal Sacré (groot ziekenhuis van Luik) heeft dit al maanden lang zonder ophouden voorgehouden. Hij heeft 17 jaar intensieve zorgen toegediend en weet waarover hij spreekt. Omdat hij van de waarheid getuigt, heeft het ziekenhuis hem ontslagen. Nu richt hij een oproep aan de bevolking: luister niet meer naar deze onverantwoorde dictaten, open restaurants, winkels en scholen, draag geen mondmasker, wees elkaar nabij, omhels elkaar. Dat degene die ziek is, thuis blijft en de huisarts verwittigt en laat die huisarts dan vrij voorschrijven en verzorgen.  Voor politici, rechters, militairen, veiligheidsdiensten: “sta aan de goede kant, de kant van de mensen, de kant van het leven, van de hoop, laat u niet bedriegen” (dr. Pascal Sacré, 1 december 2020: https://www.mondialisation.ca/dr-pascal-sacre-laissez-les-medecins-de-premiere-ligne-prescrire-et-soigner/5651621).

In Frankrijk hebben de mensen in heel het land massaal gemanifesteerd, gezongen en gebeden voor kerken en kathedralen, gesteund door enkele moedige bisschoppen. Het volk schudde het episcopaat wakker en de bisschoppen hebben de regering onder druk gezet.  Ook in ons land komen studenten in beweging en willen op 8 december, feest van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria manifesteren voor de kathedralen (www.pourlamesselibre.be).

Volg hun voorbeeld en kom op 8 december en iedere zondag massaal manifesteren, bidden en zingen voor de kathedralen. Doe hetzelfde met kerstnacht en kerstmis en ga dan de kathedraal binnen. Vraag de bisschop om voor te gaan in de eucharistie. Doe hetzelfde voor uw parochiekerk. Het kan de mooiste Kerst worden in ons land ooit, met overvolle kerken. Mgr. Karol Woytila (de latere paus Johannes Paulus II) kreeg van de communistische overheid formeel verbod op de ruige hoogte van Nowa Huta, een sociale wijk van Krakau, een kerk te bouwen. Vanaf 1960 begon hij daar in open lucht de middernachtmis te vieren van Kerstmis in de bijtende vrieslucht en de sneeuw, onder massale belangstelling.  In 1969 mocht hij de eerste steen leggen voor de bouw van de Kerk. Laten we dit voorbeeld volgen. Vier ook massaal in de huiskring. Kom met alle kinderen en kleinkinderen samen naar eeuwenoud gebruik rond de kerststal, zing kerstliederen en vier het kerstfeest als vrije christenen. Kijk niet lijdzaam toe hoe de kostbaarste waarden in onze samenleving worden kapot gemaakt.  Laat het voor allen duidelijk zijn: zonder Eucharistie en zonder Jezus in de kribbe is Kerst mis! Geen regering ter wereld heeft enig recht om dit met een pennentrek uit onze samenleving weg te rukken.

*******

Er zou veel te vertellen zijn over de blijvende agressie van de VS, Israël, NAVO en Turkije om Syrië toch maar kapot te krijgen én over heldhaftige verzet van het Syrische volk en zijn moed om vol te houden en telkens moedige initiatieven te nemen om het land weer moeizaam op te richten. Golfbrekers levert hierover goede informatie. Wij blijven nu vooral bij de drieste aanvallen van onze regering(en) om het leven van de bevolking te schaden onder voorwendsel van een virus. In die zin geven we nog een bezinning over de betekenis van de Advent in het licht van de Wederkomst van Jezus Christus. Verder een bemerking over de vreemde situatie in Amerika met weerslag op de hele wereldpolitiek. Vervolgens komen we terug op de moedige strijd van Hongarije en Polen in de EU. Decennia geleden dachten ook zij nog dat de EU de toekomst was voor hun land, nu beseffen ze dat hun landen de toekomst zijn voor de EU. Tenslotte doen we nog een oproep voor een Sinterklaasviering met een echte Zwarte Piet. En onder “En dit nog” vind je een rijkdom aan info in artikelen en video’s:

Als PDF: