Pater Daniel: De mens is het kroonstuk van de schepping en de schepping is er voor de mens

Standaard

Nieuwsbrief 27

Goede Vrienden,

“Red de  planeet, eet geen vlees meer !” Dagelijks wordt opgeroepen om te vechten voor het behoud van de aarde, de natuur, het milieu, gestuwd door de meest dwaze ideologieën, die onmiddellijk moeten uitgevoerd worden, zo niet valt  morgen de hemel op ons. Ieder gezond perspectief is zoek. Kinderen worden door abortus op de gruwelijkste wijze in de moederschoot afgeslacht, gepromoot door hen die respect eisen voor dieren. Als het juiste perspectief verdwijnt, gaan mensen stenen aanbidden of zelfs honden, katten en varkens (zie Romeinen 1, 23). Welnu, een wereld zonder God moet niet gered worden. “Niet voor de wereld bid Ik” zegt Jezus (Johannes 17, 9). Mensen moeten gered worden.

De mens is het kroonstuk van de schepping en de schepping is er voor de mens. De mens staat met zijn voeten op de aarde en met zijn hoofd in de lucht. Hij is materie maar tevens eindeloos verheven boven de materie. Hij is het enige wezen in het heelal dat een bewustzijn en een geweten heeft en om zichzelf gewild is door God. Dieren kunnen verbluffend fijne instincten hebben. Ze hebben ook “een ziel” als levensbeginsel (anders worden ze kadavers), maar dit heeft verder geen enkele vergelijking met de menselijke ziel, door God verrijkt met verstand en wil. De natuur is een loflied aan God door te zijn wat ze is. Het is de roeping van de mens om bewust, wetens en willens, God als Schepper boven alles te eren.  Onze tijd lijkt weinig gevoel te hebben voor deze ware grootheid van de mens. De kunst in een bepaalde periode drukt meestal goed uit hoe in die tijd over de mens wordt gedacht. In de moderne kunst zien we dikwijls gedrochten van mensen met verwrongen gezichten, ledematen en lichamen, waarbij iedere harmonie of schoonheid ontbreekt. Ze drukken een pessimisme en zelfs een nihilisme uit. De Renaissance daarentegen toont veelal mensen in grote lichamelijke harmonie en schoonheid, prachtige beelden van mannen, vrouwen en kinderen. Als de moderne kunst het zicht op de ware grootheid van de mens belemmert, dreigt de Renaissance de mens te zien als zijnde uit zichzelf het centrum van het heelal.

Waarin bestaat de diepste waardigheid van de mens? Sommigen denken aan een fysieke gezondheid, een hoogstaande geestelijke ontwikkeling, een groot verstand, vele begaafdheden, macht, eer en rijkdom. Al hebben al deze elementen hun waarde, ze bepalen niet de uiteindelijke waardigheid van de mens. Een zieke, gehandicapte dakloze of een ‘Mongools’ kindje, hebben dezelfde menselijke waardigheid als gelijk welke koning of keizer in zijn paleis. Een ander uiterste, vooral onder invloed van bepaalde oosterse stromingen, ziet de waarde van de mens louter in zijn geestelijke vermogens. Sommigen beschouwen de mens enkel als geestelijk wezen, als het goddelijk licht zelf, hoog boven de aardse werkelijkheid. Dit is een ontkenning van de mens als eenheid van lichaam en ziel. Een goede medische ethiek zal iedere mens verzorgen naargelang de behoeften die hij heeft en ook heel zijn lichaam met dezelfde waardigheid behandelen. Al is een hart fysisch veel belangrijker dan een kleine teen, ook het eenvoudigste orgaan deelt in de menselijke waardigheid en dient met dezelfde eerbied behandeld te worden (Zie de eenheid van het lichaam: 1 Kor 12, 12-26).

Psalm 8 is een hymne op de grootheid van de Naam van God, Schepper en Vader. Het heelal is het werk van zijn “handen”. De afwerking met maan en sterren is het fijne werk van zijn “vingers”. Het zijn de baby’s (Hebreeuws: olelim van alal = lallen) en de zuigelingen die Hem verheerlijken en de hoogmoedige te schande zetten. Een “psalm” moet gezongen worden (van het Griekse ‘psalmos’ = het doen trillen/zingen van de snaren van een muziekinstrument).  Een mens die de Schepper en zijn Schepping erkent, bewondert en bezingt, ontdekt tevens zijn juiste plaats, zo broos en zo ontzagwekkend:

Ach, wat is de mens dan, dat Gij naar hem omziet, ’t mensenkind, dat Gij zo voor hem zorgt? Niet veel minder dan een engel hebt Gij hem geschapen, hem gekroond met luister en met eer (letterlijk: Gij hebt hem slechts een beetje minder dan Godgemaakt). Heel uw schepping aan hem onderworpen, alles aan zijn voeten neergelegd” (Psalm 8, 5-7).

We hopen een lange reeks overwegingen te kunnen geven over de christelijke visie op de mens, vanuit de Schrift en de katholieke traditie, die onscheidbaar met elkaar verbonden zijn. Hierbij putten we ook uit de ervaringen en inzichten van mystici en kerkleraren en benutten zo goed mogelijk de resultaten van goede wetenschappelijke inzichten. Onze diepste identiteit zien we tenslotte in de persoon van Jezus Christus, de God-Mens en van zijn Moeder Maria, zijn eerste leerlinge. We voorzien 7 thema’s. Het zijn, als je wil, de 7 wortels van ons mens zijn:  1) De mens, geschapen naar Gods Beeld en Gelijkenis. Dit is het fundament van onze waardigheid. 2) Met een onverzadigbaar verlangen, waarmee we de zin van ons “rusteloos hart” ontdekken. 3) Gewond door de zonde, waardoor we de ontwrichting die ieder mens in zich meedraagt toelichten. 4) Hartstochtelijk bemind, zoals ouders van hun gehandicapt kind nog meer houden dan van een gezond kind. 5) Geroepen om door lijden en sterven in Jezus’ verrijzenis te delen. Dit is onze ‘uittocht’ en overgang, ons Pasen. 6) Met de gave van zichzelf. Hoeveel zware ontgoochelingen in menselijke relaties zouden vermeden worden, wanneer we echt zouden beseffen dat de ‘gave van zichzelf’ een wezenlijke eigenschap is van ons menselijk leven? 7) Zo bereiken we uiteindelijk de gelijkenis met God in de hemelse heerlijkheid. “Beeld Gods” komt aan het begin, “gelijkenis Gods” aan het einde, wat enkel mogelijk is door onze gelijkenis met Christus

Hiermee streven we niet alleen naar een goed inzicht in het mysterie van ons mens zijn, we willen ook steeds meer onze waardigheid beleven. Laten we daadwerkelijk op weg gaan, in het besef dat de weg zelf wijzer is dan de wegwijzers.

*

De dwaze demonisering willen we aanklagen in Het einde van een westerse wereldoverheersing:

Het einde van een westerse wereldoverheersing


De Russische president Vladimir Poetin en de Chinese leider Xi Jinping vieren deze
week de twintigste verjaardag van het Chinees-Russisch vriendschapsverbond voor
vrede, welvaart en globale stabiliteit (voor het eerst getekend in juli 2001). Dit zal
hopelijk het einde bespoedigen van de brutale westerse wereldoverheersing.
Het westers imperialisme is gebouwd op het exploiteren, vernielen en tot armoede
voeren van andere volken. Het is een politiek van permanente oorlogen tegen landen
die grondstoffen hebben en/of een sterke onafhankelijkheid beleven. Hier in Syrië
weten ze er alles van: anderen uitbuiten en wurgen om zelf groot te blijven. Sinds
11 september 2001 stierven hiervoor wereldwijd 7.057 Amerikaanse soldaten, terwijl
in diezelfde tijd niet minder dan 30.171 Amerikaanse soldaten zelfmoord pleegden.
Hoe zal een VS soldaat zich voelen hier in het NW van Syrië wanneer hij ziet dat de
bevolking steeds armer wordt en de kinderen stenen komen gooien naar hun tanks
en naar henzelf die tot de tanden gewapend zijn?!


Ondertussen wordt in de publieke opinie de vijandige houding tegen Rusland en
China steeds meer opgevoerd. Er gaat geen week voorbij of de westerse media
verzinnen een schandalig verhaal om Rusland te kunnen beschuldigen. De
zogenaamde vergiftiging van de Skripals door de Russen leverde voor de Britten
een vervolgverhaal op vol tegenstrijdigheden. De ene leugen na de andere werd aan
elkaar gebreid, tegen alle evidentie in, om Rusland te demoniseren. Hetzelfde voor
het neerhalen van de lijnvlucht MH17, waarvan vanaf het begin al bleek dat Kiev,
Oekraïne en het westen de hoofdverdachten waren. Kiev was overigens ook
verantwoordelijk voor de vlucht, verplichte de piloot tegen alle logica in, lager en
boven rebellengebied te gaan vliegen. Alle bewijzen tegen Oekraïne werden
uitgewist en Oekraïne kreeg de leiding van het onderzoeksteam terwijl Malaysia zelf
’n half jaar niet mocht deelnemen. De Nederlandse onderzoekscommissie lepelde
er nog een hoop onzin bovenop. Ondertussen wordt een tekenfilmpje over heel de
wereld verspreid om te tonen “hoe het zou kunnen gebeurd zijn”, nadat alle evidentie
van het tegendeel vernietigd is. Behalve deze voortdurende stroom van diaboliseren
van Rusland, wil het westen kost wat kost zijn eigen morele perversie en decadentie
aan Rusland opdringen, zoals het nu met Hongarije probeert te doen. Dik
betaalde «Pusy cats» gaan op de meest schunnige en spectaculaire wijze een
liturgische dienst, de heiligste gebeurtenis, in een kathedraal in Moskou verstoren
en als ze omwille van hun walgelijk gedrag opgesloten worden, protesteert heel het
westen tegen deze “vrijheidsberoving”!


China en Rusland willen een meer multipolaire wereld waarin de soevereiniteit en
onafhankelijkheid van de afzonderlijke landen volgens internationaal recht
gerespecteerd worden. Zij willen het einde van de westerse praktijk waarbij
willekeurig grondstoffen worden gestolen van soevereine landen of landen worden
bezet, gewoon omdat ze daartoe in staat zijn met brutaal militair geweld. China, met
een bevolking van 1,4 miljard, blijkt inmiddels al de grootste economische
mogendheid te zijn en bouwt onverdroten verder aan zijn zijderoute (Belt and Road
Initiative, BRI). (’n Humoristische noot tussendoor. Een Belgische medebroeder
wilde een van onze Syrische oblaten, die zich dag en nacht belangeloos inzet, een
teken van waardering tonen en gaf hem een Braun scheerapparaat, destijds in
België gekocht. Nadat de loftrompet gestoken werd op het oerdegelijke Duitse
materiaal, bekeek onze Syrische medebroeder het apparaat en las inderdaad de
grote letters Braun, maar wees toen met een brede glimlach op de kleinere letters:
Made in China!). Rusland, in oppervlakte het grootste land ter wereld, ongeveer zo
groot als de VS en China samen, bestrijkt 11 van de 24 tijdzones en beschikt over
een overvloed aan bodemrijkdommen (gas, olie, mineralen, bossen, vissen,
landbouw…). In de buitenlandse politiek probeert Rusland meesterlijk verdragen af
te sluiten die een win-win beogen voor beide partijen. Met een militair budget dat 10
x kleiner is dan dat van de VS blijkt het toch op bepaalde gebieden superieur te zijn.
In ieder geval kunnen zelfs de grootste heethoofden van de NAVO of de VS zich
geen oorlog veroorloven tegen Rusland en China samen.


We zijn geen vereerders van aardse regeringen of staatshoofden en zijn erg bezorgd
om het lot van christenen in China. Voor Rusland verheugen we ons omdat het na de
morele decadentie van de Sovjetperiode resoluut kiest voor de waardering van het
menselijk leven vanaf de ontvangenis, voor het herstel van huwelijk en gezin en voor
een herstel van de volle glorie van het christelijk geloof door de orthodoxe liturgie. Hoe
dan ook, het westen kan beter leren van China en Rusland in plaats van de huidige
onzinnige demonisering ten top te voeren. Bovendien moeten de westerse
mogendheden en hun bondgenoten ophouden zich te gedragen als schurkenstaten
tegenover andere soevereine landen. Het Russisch-Chinees vriendschapsverdrag zal
hen daartoe uiteindelijk ook wel dwingen. Daarmee is echter ieder gevaar nog niet van
de baan. “Een instortend rijk, zoals dat van de VS en zijn westerse bondgenoten is
altijd een gevaarlijke tijd omdat het zijn onvermijdelijke val wil voorkomen. Een oorlog
met Rusland en China is echter geen optie” (Finian Cunningham, 29.6.21:
https://sputniknews.com/columnists/202106291083266685-russia-china-theendgame/).