H. Maagd Maria spreekt over de machtige voorspraak van St Jozef bij God

Standaard

H. Maagd Maria spreekt tot Maria van Agreda over St. Jozef 

“Mijn dochter, wel hebt gij geschreven dat mijn Bruidegom Jozef onder de heiligen en vorsten van het hemelse Jeruzalem een buitengewoon hoge rang bekleedt, maar weet ook dat zijn verheven heiligheid noch door u kan beschreven worden, noch door enig sterveling kan begrepen worden. Pas nadat men tot de aanschouwing van Gods Aanschijn gekomen is, zal men tot zijn zeer grote verwondering en onder lofprijzing van de Heer het geheim van Jozefs grootheid aanschouwen en begrijpen. In het oordeel zuilen vele verworpenen het betreuren dat zij, verblind door hun zonden, zulk een machtig en werkdadig middel ter zaligheid, zoals de voorspraak van Jozef is, niet gekend en niet gebruikt hebben. Het zou hen geholpen hebben om de vriendschap van de rechtvaardige Rechter terug te winnen! Weinigen kennen de macht van Jozefs voorspraak bij de goddelijke Majesteit en bij Mij. Ik verzeker u, mijn geliefde dochter, dat hij in de hemel één van de intiemste vertrouwelingen is van de Heer, en zeer veel vermag om de straffen van de goddelijke rechtvaardigheid van de zondaars af te wenden. Toon u dankbaar voor de openbaringen, die u over mijn Bruidegom gegeven zijn. Uw leven lang moet gij in godsvrucht tot hem trachten toe te nemen. Wend u in al uw noden tot hem om zijn voor- spraak, en verspreid ijverig de godsvrucht tot hem. Tracht vele vereerders voor hem te winnen. Vooral moeten uw geestelijke dochters in godsvrucht tot hem uitmunten, want alles waarom mijn Bruidegom bidt in de Hemel, ontvangen zijn vereerders op aarde uit de hand van de Allerhoogste.”

pastoor Geudens

De boeken van de H. Maria van Agreda over de H. Maagd Maria

Comments 7 Standaard

De H. Maria van Agreda over de H. Maagd Maria

In Nederland zijn de openbaringen over „Het leven van de maagdelijke Moeder van God, Maria”, die O.L.Vrouw zelf aan de Spaanse zuster en abdis Maria van Jezus van Agreda toevertrouwde in de jaren 1655-1660, nog maar weinig bekend. Het leven van O.L.Vrouw is door Maria van Agreda opgetekend in vier boeken.

“De verschillend hoofdstukken laten passages zien uit het leven van de H. Familie, van Jezus, over de Kruisweg en het begin van de jonge Kerk. Daarnaast legt O.L.Vrouw zelf aan het einde van elk hoofdstuk in de „Les van de Hemelkoningin” het in de visioenen getoonde verder uit. Nieuwe inzichten openen zich over de H.Schrift, die aan het hele werk van Maria van Agreda ten grondslag ligt. Zo zal ieder, die zich de tijd neemt zich in de „Lessen van de Hemelkoningin” te verdiepen, niet alleen nader tot het wezen van Maria, maar vooral ook aan haar hand stap voor stap dichter bij God komen, die de oorsprong en het doel van deze bijzondere openbaring is.”