Het genadejaar van de Barmhartigheid in praktijk gebracht – vraag en antwoord

Comment 1 Standaard

Het Jaar van Barmhartigheid is inmiddels ruim anderhalve maand geleden begonnen. U begrijpt dat het Jaar van Barmhartigheid te maken heeft met onze relatie met God. De barmhartigheid van God is zijn antwoord op het berouw en het vaste voornemen van de mens zich te beteren. Men moet daarbij de parabel van de verloren zoon voor ogen houden. De zoon, die naar huis terugkeert, is vol berouw. Hij erkent zijn zonden door te zeggen: “Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u; ik verdien niet meer uw zoon te heten.” De vader ziet dat zijn berouw oprecht is en schenkt hem barmhartigheid d.w.z. hij vergeeft hem en spreekt niet meer over zijn zonden. Hij zegt: “Mijn zoon hier was dood (geestelijk) en is weer levend geworden, hij was verloren en is teruggevonden.” Hij neemt hem opnieuw als zoon aan en er wordt feest gevierd. Jezus zegt: ”Er is meer vreugde in de hemel over één zondaar die zich bekeert, dan over 99 anderen, die geen bekering nodig hebben. Dit genadejaar is door de meeste gelovigen met vreugde ontvangen, maar velen blijken er in de praktijk niet goed raad mee te weten. Veel gehoorde vragen zijn:

 

Wat is een heilige deur?

Het is een symbool dat door de Kerk gebruikt wordt en te maken heeft met de woorden van Jezus: “Ik ben de deur, als iemand door Mij binnentreedt, zal hij veilig zijn. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij (Joh. hfdst. 10).” Daarom hebben de pausen indertijd een deur van de basiliek in Rome als teken van Christus aangewezen om aan te geven dat men door Christus naar de Vader gaat d.w.z. door Christus na te volgen. In dit genadejaar hoeft men daarvoor niet meer naar Rome, maar zijn er in elk bisdom heilige deuren.

 

Welke genade kun je krijgen als je in dit heilig jaar door een van de daartoe vastgestelde deuren gaat?

Het gaat om de volle aflaat d.w.z. vergeving te verkrijgen van alle straffen die men, omdat men gezondigd heeft, hier op aarde of na de dood in het vagevuur moet uitboeten. Na de belijdenis in de biecht wordt de zondeschuld kwijtgescholden, maar de straf moet nog uitgeboet worden. Door een gedeeltelijke of een volle aflaat, wordt ze gedeeltelijk of volledig kwijtgescholden.

N.B. Luister dus niet naar mensen die zeggen: de zonden zijn afgeschaft óf: God is zo barmhartig, Hij laat iedereen toe in de hemel. Dat is een grote dwaling! Zeker, God is oneindig barmhartig, maar pas als de zondaar berouw toont en om vergeving vraagt. God is barmhartig én rechtvaardig; Hij gaat niet achteloos aan de zonde voorbij.

 

Wat is een volle aflaat?

1  Wil men een volle aflaat verdienen dan moet men allereerst een goede biecht spreken d.w.z. niet opzettelijk grote zonden verzwijgen.

2  In staat van genade (dat is men na een goede biecht) de H. Communie ontvangen.

3  Bidden voor de intenties van de Paus: geloofsbelijdenis, Onze Vader, Weesgegroet, Eer aan de Vader.

4  De vaste wil hebben om niet meer te zondigen.

Als men zo door de heilige deur gaat, krijgt men de volle aflaat, d.w.z. alle zondestraffen die men nog niet heeft uitgeboet worden volledig kwijtgescholden. Op dat moment is de ziel weer zo zuiver als die van een pas gedoopt kind. Zou men op dat moment sterven, dan gaat men rechtstreeks naar de hemel.

 

Kan men in dit Jaar van Barmhartigheid meerdere malen een volle aflaat verdienen?

Ja, onder voorwaarde dat men niet langer dan een week geleden gebiecht heeft óf binnen een week gaat biechten en ook weer de andere voorwaarden volgt.

Als men alleen met Pasen gaat biechten, is dat voldoende?

Neen, wil men de volle aflaat verdienen, dan moet men eerst biechten. Niet voor niets beveelt O.L. Vrouw aan om maandelijks of vaker te biechten.

 

Kan men de volle aflaat ook voor iemand anders verdienen b.v. voor een zieke?

Neen, deze is persoonlijk.

 

Hebben deze personen dan geen mogelijkheid tot een volle aflaat?

Jawel, er zijn geestelijke oefeningen, waardoor men iedere dag een volle aflaat kan verdienen, als men voldaan heeft aan de bovengenoemde  4  voorwaarden: – goede biecht, – ontvangen van de H. Communie, – bidden voor de intenties van de Paus, – het vaste voornemen om niet meer te zondigen.

Geestelijke oefeningen zijn b.v.:

– tenminste een half uur aanbidding houden. Het Allerheiligste hoeft niet uitgesteld te zijn, dus

b.v. voor het tabernakel

– zonder onderbreking een half uur lezen in de Heilige Schrift

– zonder onderbreking de Rozenkrans bidden

– het bidden van de Kruisweg.

Het is goed om vooraf altijd een gebed om vergeving te bidden zoals de schuldbelijdenis of de oefening van berouw. Elke keer ontvangt degene, die een of meer van deze geestelijke oefeningen doet, een volle aflaat, tenminste als men ook aan de 4 algemene voorwaarden heeft voldaan. Ontbreekt een van de voorwaarden, dan krijgt men een gedeeltelijke aflaat.

 

Kan men de volle aflaat ook verdienen voor een ziel in het vagevuur?

Neen, wel een gedeeltelijke aflaat.

De H. Kerk heeft bepaald, dat men alléén van 1 t/m 8 november voor de overledenen een volle aflaat kan verdienen door te voldoen aan de gebruikelijke 4 voorwaarden plus een bezoek aan het kerkhof.

 

Kan men alleen maar bevrijd worden van de zondestraffen door een gedeeltelijke of volle aflaat?

God houdt van de zondaar en nog meer van de rouwmoedige zondaar. Er zijn meerdere manieren om onze verdiende straffen goed te maken zoals:

-het met liefde vervullen van de dagelijkse plichten. O.L. Vrouw zegt dat dit de zuiverste vorm is van boete doen

-eerbiedig deelnemen aan het H. Misoffer

-het doen van goede werken

-ziekte, lijden of tegenslagen geduldig aanvaarden zonder te klagen en deze aan God opdragen.

Door dit alles met liefde te doen, brengt men ook eerherstel voor andere zielen, die nog niet zo ver zijn. Zij komen daardoor sneller tot bekering en zo kan men Jezus meehelpen veel zielen te redden.

 

De grote genade van het Jaar van Barmhartigheid is de volle aflaat om daardoor bevrijd te worden van de gevolgen van de zonden nl. de zondestraffen. En ook wij, wij moeten barmhartig zijn zoals onze hemelse Vader barmhartig is en elkaar van harte vergeven!

 

Het Medjugorje Centrum

Een gedachte over “Het genadejaar van de Barmhartigheid in praktijk gebracht – vraag en antwoord

  1. Pingback: Wij gaan binnen in het heilig jaar van de Barmhartigheid « Legioen Kleine Zielen van het Barmhartig Hart van Jezus

Reacties zijn gesloten.