Teresa Higginson en de “Devotie tot het Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van de goddelijke Wijsheid”

Standaard

Teresa Higginson en de “Devotie tot het Heilig Hoofd van Jezus, Zetel van de goddelijke Wijsheid”, tot heilmiddel van de hedendaagse kwalen van ongeloof en geestelijke hoogmoed, Z.E.P. Marcel, Nabij Brugge, Eindredactie omstreeks 1962, Bewerking voor Scribd en WordPress door pastoor Jack Geudens, Landgraaf, 24 december 2012.

Deze verhandeling is geen leesboek, maar een naslagwerk. Ieder artikel afzonderlijk dient overwogen te worden en wat meer is, beleefd te worden. Een godsvrucht is niet iets om een nieuwsgierigheid te voldoen, zij is er ook niet als een sensatie, iets nieuws, waarvan alles afhangt en zonder dewelke de zaligheid niet mogelijk is. Ze is een genade, een aanbod, een uitnodiging tot dieper spiritueel leven; ze is een gelegenheid om God en Gods wegen beter te leren beseffen; ze is een houvast in de duisternis rondom ons: de Christus die meeging met de Emmaüsgangers en voort wilde gaan maar er bijgeroepen werd: “Blijf bij ons, Heer”. Dit wenst U, geachte lezer, van ganser harte de schrijver. (Z.E.P. Marcel)

Theologische reflectie van pater Marcel over het leven en de brieven van mystica Teresa Higginson – Hoofdstuk 7

Standaard

Theologie van de Godsvrucht tot het H. Hoofd van Jezus, Zetel van Goddelijke Wijsheid.

Zevende Hoofdstuk: Oefeningen en Gebeden

H. Hoofd van Jezus, Zetel van goddelijke Wijsheid

H. Hoofd van Jezus, Zetel van goddelijke Wijsheid

H. Hoofd van Jezus als Zetel van Goddelijke Wijsheid.Teresa_Higginson

Standaard

Het Levensverhaal van Teresa Helena Higginson

Van 1844 tot 1905 heeft er in Engeland een door God bijzonder bevoorrechte vrouw geleefd, Teresa Helena Higginson, een eenvoudige onderwijzeres. Is een mens door God bevoorrecht, dan heeft hij een aparte roeping te vervullen. Zo was ook deze uitverkoren vrouw door de Zaligmaker geroepen om aan de wereld zijn wens bekend te maken, dat zijn Heilig Hoofd zou worden vereerd als zetel van zijn goddelijke wijsheid. En tot haar dood toe heeft Hij haar niet meer met rust gelaten. Gedurig herinnerde Hij haar aan zijn verlangen, dat aan deze wens toch zou voldaan worden. Teresa Helena heeft haar taak volbracht. De devotie heeft ze bekend gemaakt. Maar voor de verspreiding is het nu de tijd.

Waarom zou Christus in onze dagen deze devotie zo aanprijzen? Het is duidelijk. Heel de wereld is in de grootste wanorde geraakt en geen menselijke machten, ook geen Verenigde Naties, zijn in staat dit te verhelpen. En heel die wanorde is ontstaan doordat men is afgeweken van Jezus’ wijsheid en het gezag van zijn Kerk niet meer telt. Er is slechts één middel om tot een oplossing van de grote moeilijkheden te komen: terugkeer tot Christus en zijn Kerk. Zolang het Licht van de wereld niet wordt erkend en benut, blijft men in het duister tasten.

Voor zijn Heilig Hoofd als zetel van zijn wijsheid wenst Hij ook een openbare cultus van heel de Kerk. Zelf stelde Hij de dag al vast, waarop het feest ervan moest gevierd worden: de octaafdag namelijk van het Heilig Hartfeest. En Hij deed de belofte: “Ieder die zal meehelpen, om deze devotie te verspreiden, zal duizendvoudig gezegend worden. Wee echter degene, die ze verwerpt of die in dit opzicht mijn verlangen tegenwerkt.” Meer nog! De stellige verzekering gaf de Zaligmaker aan Teresa Helena Higginson, dat aan zijn verlangen in werkelijkheid zou voldaan worden. De devotie zal worden ingevoerd! Het begin ervan is al zichtbaar. De bisschoppen van Engeland en Ierland hebben ze erkend; ook in andere landen breidt ze zich al meer en meer uit. De kerk te Bootle is al – overeenkomstig de aanwijzing van Christus – de hoofdzetel. Laten we zoveel als in ons vermogen ligt, meehelpen deze devotie te verspreiden.